(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
AMATÖR DENİZCİ BELGESİ SINAVINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ, Amatör Denizci Belgesi sınavlarına başvuru, sınav öncesi ve sonrası işlemler ile sınav usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik'te tanımlanmış Amatör Denizci Belgesi Sınavlarına girecek kişilerle, aynı Yönetmelik gereği yetkilendirilecek kurum ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) ve (k) bendlerine ve Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Yönetmelik: Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliği,

b) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

c) Bölge Müdürlüğü: Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerini,

ç) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluş: ADB sınavını yapmak, belge düzenlemek ve amatör denizci kütüğünü ve kayıtlarını tutmak üzere İdare tarafından sözleşme ile yetkilendirilmiş kurum/kuruluşları,

d) Amatör Denizci Belgesi (ADB) Sınavı: Özel tekneleri kullanmak için Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere belge verilmesi amacıyla yapılan sınavı,

e) Amatör Denizci Kütüğü: ADB sınavına giren kişinin belge numarası, kimlik ve iletişim bilgileri, fotoğrafı, sınav yeri, sınav tarihi, sınav başarı notu, sağlık raporuna ve belge harcı tahsiline ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgisayar ortamındaki veri tabanını,

f) Çevrimiçi sınav: İnternet ortamında bilgisayarda yapılan ADB sınavını, ifade eder.
Sınav yerleri
Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) Yazılı ADB sınavları, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Antalya, Mersin, Samsun ve Trabzon Bölge Müdürlükleri ile Ankara'da yapılır. ADB sınavı yapmak için yetkilendirilmiş kuruluşların sınav yaptığı yerlerde İdare ayrıca yazılı sınav yapmaz.

(2) Çevrimiçi ADB sınavları bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yerler ile sınırlı olmaksızın, çevrimiçi sınav ortamının sağlandığı yerlerde yapılır. Çevrimiçi sınavların yapıldığı yerlerde ayrıca yazılı sınav yapılması zorunlu değildir.
Yetkilendirme sözleşmesi
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarla sözleşme imzalanacak yetkilendirme sözleşmesinde;

a)Yetkilendirilmiş kuruluşun sınav yapacağı yerler,

b) İdarenin sınavları ve yetkilendirilen kuruluşları denetleme yetkisi,

c) Sınava itirazlar,

d) Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak çevrimiçi ve yazılı sınavlar ile ilgili usul ve esaslar,

e) Amatör Denizci Kütüğündeki bilgilerin İdare'ye aktarımı,

f) Anlaşmazlıkların çözümü,

g) Sözleşmenin süresi,

hususları yer alır.
Sınava başvuru yöntemi
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) Sınava Amatör Denizci Kütüğünün tutulduğu bilgisayar ortamındaki veri tabanında başvurulur. Adaylar Amatör Denizci Belgesine ve Amatör Denizci Kütüğüne esas olan kimlik, iletişim bilgileri, fotoğrafları ve sağlık raporlarını çevrimiçi yöntemle veri tabanına aktarmadıkça sınava başvuramazlar.

(2) Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı adayların anlayabileceği şekilde ayrıntılarıyla yazılır ve internet ortamında adayların bilgisine sunulur.
Sınav duyurusu ve başvuru süresi
Madde 8 - Bilgi Butonu
(1) Yazılı sınavda sorulacak soruların adet ve ağırlıkları, sınav süresi, sınava başvurunun onaylanma koşulları ile sınav yerleri ve belirlenmişse sınav salonu adresleri, sınav gün ve saati, sınavdan en az 30 gün önce internet ortamında duyurulur.

(2) Yazılı sınava başvuru süresi, sınav tarihinden en fazla 15 gün önce sona erer.

(3) Çevrimiçi sınav duyurusu ve çevrimiçi sınav başvurusu süreklidir.
Başvurunun onaylanması
Madde 9 - Bilgi Butonu
(1) Adayın başvurusu bilgisayar ortamındaki veri tabanında onaylanır ve bilgileri veri tabanında  (EK - l)'e uygun başvuru formunda toplanır.

(2) Yazılı sınav başvuru süresi sona erdikten sonra, onaylanmış başvuru sayısı dikkate alınarak, sınav yeri, salon sayısı belirlenir ve bu bilgilere göre veri tabanında bina listeleri, salon listeleri, aday yoklama listeleri oluşturulur.

(3) Başvuru sayısı yeterli olmayan sınav yerlerine başvurmuş adaylar, en yakın başka bir sınav yerine yönlendirilebilir. Yönlendirmeyi kabul etmeyen aday, yazılı sınav için bir sonraki sınav dönemini bekleyebilir veya başvurusunun iptalini isteyebilir.

(4) Sınav salon adresleri sınav ilanında belirtilmemişse sınavdan en az 5 gün önce internet ortamında duyurulur.
Sağlık raporunun ibrazı
Madde 10 - Bilgi Butonu
(1) Adaylar internet ortamında çevrimiçi başvuru sistemine aktardıkları sağlık raporlarının aslını ibraz etmeden yazılı veya çevrimiçi sınava alınmazlar. Sağlık raporları, sınav evrakı ile birlikte saklanır.
Sınav kuralları
Madde 11 - Bilgi Butonu
(1) Sınav kuralları aşağıda gösterilmiştir.

a) Sınav süresince adayların sigara içmeleri, cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını kullanmaları yasaktır.

b) Adayların sınav süresince aralarında kalem, silgi, cetvel, gönye ve pergel gibi malzeme alıp vermeleri, konuşmaları yasaktır.

c) Kopya çeken ya da çektiren, görevlilerin uyarılarına uymayan veya kural dışı hareketlerle sınav düzenini bozan, yoklama listesini ve başvuru formunu imzalamayan adayın sınavı geçersiz sayılır, bu aday için "Bireysel Sınav İptal Tutanağı" düzenlenir.

ç) Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemez.

d) Adaylar sınavda kurşun kalem, silgi, cetvel, pergel, gönye veya paralel kullanır.

e) Görevlilerin sınava girenlerle alçak sesle konuşmaları yasaktır. Herhangi bir soru sorulması halinde yüksek sesle sorulması ve cevaplandırılması sağlanır.

f) Adayların soruları cevaplandırmalarına sınav süresi bitimine kadar izin verilir.

g) Yazılı sınavlarda;

1) Adaylar sınav başlamadan önce dağıtılan cevap formlarına kurşun kalemle sınavın adını işaretler, adını-soyadını, T.C. kimlik numarasını yazarak imzalar.

2) Adaylara, soru kitapları dağıtılır. "Sınav başladı" uyarısı verilmeden önce, soru kitapları hiçbir şekilde açılmaz. Aday, soru kitabının üzerine adını, soyadını, sınav yerini yazar ve imzalar.

3) Sınav kitabının türü A veya B olarak ayrıldıysa soru kitabının türü kapakta belirtilir. Aday soru kitabını alınca öncelikle kitap türünü (A veya B) "Cevap Formu"na işaretler.

4) Sınav adı ve ayrıldıysa kitap türü (A veya B) işaretlenmemiş, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılmamış, imzasız cevap formları değerlendirmeye alınmaz.

5) Sınavını tamamlayan aday, soru kitabını ve cevap formunu Sınav/Salon Komisyonu'na teslim ederek salondan ayrılır. Adaylar sınav süresi bitmeden cevap formunu vermeye zorlanamaz.

6) Sınav başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içinde, hiçbir aday sınav salonunu terk edemez.

ğ) Sınav salonunda tek aday kalacağı anlaşıldığında bir önceki adayın sınavı terk etmesine izin verilmez.
Sınav komisyonu
Madde 12 - Bilgi Butonu
(1) Sınav Komisyonu bir başkan ve iki üyeden oluşur. Bu komisyon;

a) Yazılı veya çevrimiçi sınav yapılacak yerleri belirlemeye,

b) Veri tabanındaki soru bankasını yönetmeye,

c) Yazılı sınav evrakını hazırlamaya, göndermeye, geri almaya, sınav sonuçlarına yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamaya,

ç) Sınav yerlerindeki komisyonları atamaya,

d) Yazılı ve çevrimiçi sınavları başlatıp yönetmeye,

e) Gerek görüldüğü durumlarda sınavı/sınavları bireysel veya toplu halde iptal etmeye yetkili ve görevlidir.
Yazılı sınav soru kitapları ve cevap formları
Madde 13 - Bilgi Butonu
(1) Soru kitapları ve cevap formları aday yoklama listesindeki sayı dikkate alınarak basılır. Soru kitapları aynı sorulardan oluşması kaydı ile A ve B grubu olarak düzenlenebilir.

(2) Aday, soru kitabında her soru için verilen en az dört cevap seçeneğinden doğru bulduğunu, bu cevap formu üzerine işaretler.
Yazılı sınav evrakı
Madde 14 - Bilgi Butonu
(1) Yazılı sınav evrakı;

a) Sınav ve salon komisyonu tutanağı (EK - 2A, EK - 2B),

b) Bina listesi, Salon Listesi, Aday Yoklama Listesi,

c) Bireysel sınav iptal tutanağı (EK-3),

ç) Soru kitapları ve cevap formlarından oluşur.

(2) Soru kitapları, sınav salonundaki aday sayısı dikkate alınarak, diğer sınav evrakından ayrı paketlenir. Sorular sınav salonunda Sınav/Salon Komisyonu tarafından herkesin görebileceği şekilde açılır.

(3) Sınav evrakı, sınavdan bir saat önce sınav yeri sınav komisyonu başkanına ulaşacak şekilde sınav yerine gönderilir ve sınav bitince geri alınır. Bu işlem her iki yönde aynı güvenilir yolla yapılır.
Yazılı sınava girecek adaylar binaya alınmadan önce yapılacak işler
Madde 15 - Bilgi Butonu
(1) Sınav salonu bir taneyse, "Sınav Komisyonu zarf"ında o sınav için gereken bütün evrak bulunur. Bina listesi bina kapısına, salon listesi salon kapısına asılır.

(2) Sınav salonu birden fazlaysa, bina listesi binanın giriş kapısında görülecek bir yere ve salon listesi her salonunun kapısına asılır.

(3) Soru kitap paketleri, cevap formları, tutanaklar ve aday yoklama listesi salonda hazır bulundurulur.
Adayların sınav salonlarına yerleştirilmesi ve hazırlık
Madde 16 - Bilgi Butonu
(1) Adayların tümü sınav başlamadan 30 dakika önce sınav salonu kapısındaki listeye göre salona alınır.

(2) Aday salona alınırken "Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi" ile kimliği tespit edilir. Yabancı uyruklularda pasaport numarası kontrol edilir.

(3) Listelerde adı olmayan kişiler kesinlikle sınav salonuna alınmaz.

(4) Sınav başlamadan önce, Sınav/Salon Komisyonunun bir üyesi herkesin duyacağı şekilde Sınav Kuralları'nı okur, varsa adayların kurallara ilişkin sorularını cevaplandırır. "Sınav Çalışma Haritaları" dağıtılır.

(5) Soru kitap paketleri, Sınav/Salon Komisyonu tarafından herkesin görebileceği şekilde açılır.

(6) Soru kitabı türü (A ve B) olarak ayrılmışsa "çapraz denk" gelecek şekilde adaylara hızlı olarak dağıtılır.

(7) Sınav, Sınav Komisyonu tarafından yüksek sesle sınavın başlama saati ve sınav süresi uyarısı yapılarak başlatılır. Adaylar cevaplarını cevap formu üzerine işaretler.
Sınav sırasında yapılacak işler
Madde 17 - Bilgi Butonu
(1) Sınav sırasında adayların sayısı ile yoklama listesindeki imza sayısı karşılaştırılır. Listeyi imzalamamış adaylar varsa eksiklik giderilir. Yoklama listesinde, sınava girmeyenlerin isimlerinin karşısına "sınava girmedi" yazılır.

(2) Sınav/Salon Komisyonu üyeleri, sınav salonunda dolaşırken adayların 11 inci maddenin (g) fıkrasında açıklanan işlemleri yapıp yapmadığı kontrol edilir, eksiklik varsa tamamlaması sağlanır.

(3) Sınava geç gelen aday olursa Sınav Komisyonu Başkanı'nın izniyle sınava kabul edilebilir.
Sınavın tamamlanması
Madde 18 - Bilgi Butonu
(1) Sınavını tamamladığını belirten adaydan cevap formu ve soru kitabı teslim alınır ve 11 inci maddenin (g) fıkrasında açıklanan işlemlerin yapılıp yapılmadığı bir kez daha kontrol edilir.

(2) Adaylar, sınav süresinin bitimine 5 dakika kala uyarılır. Sınav süresinin sonunda Sınav/Salon Komisyonu yüksek sesle "Sınav süresi bitmiştir" uyarısı ile sınavı sona erdirir, salonu boşaltır.
Sınav sonunda yapılacak işler
Madde 19 - Bilgi Butonu
(1) Sınavda dağıtılan kitap sayısı ile cevaplanan kitap sayısı aynı olacaktır.

(2) Salon sayısı bir taneyse sınav komisyonu Tutanağı düzenlenir. Salon sayısı birden fazlaysa her salon için salon komisyonu tutanağı düzenlenir, sınav salon komisyon üyeleri (iki kişi) tarafından imzalanır. Salon komisyonu tutanakları, sınav komisyon başkanı ve üyeleri tarafından incelenir, komisyon başkanı tarafından imzalanır. Sonuç, Sınav Komisyonu Tutanağı'nda toplanır.

(3) Komisyon tutanaklarında sınava giren aday sayısı, sınava girmeyen aday sayısı, varsa sınavı iptal edilen aday sayısı yazılır. Sınav sırasında olanlar ve olaylar özetlenir, imzalanır.

(4) Sınav komisyon tutanağı, varsa salon komisyon tutanakları, bina listesi, salon listesi, yoklama listesi, soru kitapları içinde cevap formları, bireysel sınav iptal tutanakları varsa gözlemci raporu, dilekçe ve belgeler bir zarfa yerleştirilir. Her salona ait sınav kitapları ile cevap formları ve yoklama listesi ayrı ayrı paketlenerek merkezi sınav komisyonuna gönderilir.
Çevrimiçi sınav
Madde 20 - Bilgi Butonu
(1) Aday, çevrimiçi sınava girebileceği yerleri internet ortamında takip edebilir.

(2) Çevrimiçi sınav, başvuru sayısına ve yazılı sınav dönemlerine bağlı olmadan, başvurusu onaylanmış adayın, internet ortamında başvuru sisteminde belirtilen sınav yerine göre sınav randevu takviminden seçeceği gün ve saatte yapılır.

(3) Çevrimiçi sınavda sorulacak soruların adet ve ağırlıkları ile sınava başvurunun onaylanma koşulları yazılı sınavdakilerle aynıdır.

(4) Çevrimiçi sınav; sınav komisyonu tarafından, sınav salonu, sınav bilgisayarları ve sınav gereçleri kontrol edilmeden başlatılmaz. Adaylar, sağlık raporlarının aslını teslim ederler, imzaladıkları başvuru formu ve nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi kontrol edilir ve salona alınırlar. Sınav kuralları yüksek sesle okunur ve sınav, oturumdaki bütün adaylar için aynı anda "sınav başladı" uyarısı ile bilgisayar ortamında başlatılır. Sınavını bitiren aday, bilgisayar başından ve salondan ayrılır.
Çevrimiçi sınav evrakı
Madde 21 - Bilgi Butonu
(1) Çevrimiçi sınav evrakı aşağıdakilerden oluşur:

a) Adayın imzaladığı başvuru formu,

b) Sınav Komisyonu tutanağı,

c) Bireysel sınav iptal tutanağı,

d) Sağlık raporu.
Çevrimiçi sınav soruları
Madde 22 - Bilgi Butonu
(1) Çoktan seçmeli test usulünde çevrimiçi sınav, internet ortamında yapılır. Sorular internet hizmet sunucusunun veri tabanında bulunan soru bankasından her aday için ayrı olmak üzere sınav konuları dikkate alarak gelişigüzel seçilir. Sorular ve en az dört seçenekli cevapları, bilgisayar ekranında görüntülenir. Aday, doğru bulduğu cevap seçeneğini işaretler.
Bireysel veya topluca sınav iptali
Madde 23 - Bilgi Butonu
(1) Sınav komisyonu, sınav kurallarına uymayan adayın sınavım bireysel olarak iptal etmeye veya o sınav yerindeki sınavı bütünüyle iptal etmeye yetkilidir.

(2) Adayın sınavı bireysel iptal tutanağıyla, o yerdeki sınav ise komisyon üyeleri ve varsa gözlemci tarafından imzalanan bir tutanakla iptal edilir.

(3) Sınavın o sınav yerinde bütünüyle iptal edilmesi durumunda, iptal edilen sınava giren adaylar, sınavın iptali kararının internet ortamında duyurulmasından itibaren 7 gün içinde, yazılı ve gerekçeli itirazlarını idareye yaparlar. İdare, iptale dayanak yapılan deliller toplandıktan sonraki 7 gün içinde itirazın kabulüne veya reddine karar verir.
Değerlendirme ve sınav sonuçları ile itiraz ve hatalı soru
Madde 24 - Bilgi Butonu
(1) Yazılı sınav sonuçları, sınavdan itibaren en geç 10 gün içinde internet ortamında çevrimiçi sisteme aktarılır.

(2) Çevrimiçi sınav sonucu, sınav bittiği anda çevrimiçi sisteme aktarılmış olacaktır.

(3) Aday, sınav sonucuna, sonuçların çevrimiçi sisteme aktarılmasından sonraki 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, yazılı usulde ve gerekçesi belirterek, sınavı yapan İdareye yapılır. İdare, itirazın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde itirazın kabulüne veya reddine karar verir.

(4) Sınav esnasında veya sonrasında tespit edilen hatalı soru sayısı kadar soru, o sınav için yok sayılır. Bu durumda değerlendirme geçerli sorular dikkate alınarak 100 (yüz) puan üzerinden yapılır.
Yürürlük
Madde 25 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 AMATÖR DENİZCİ BELGESİ (ADB) SINAV BAŞVURU VE ADAY KİMLİK FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2A SINAV KOMİSYONU TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2B SALON KOMİSYONU TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul