(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları kapsar. 
 
(2) Bu Tebliğ, gemi inşa sanayii ve gemi söküm tesisleri ile askerî tesisleri kapsamaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) ve (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğ’de geçen; 
 
a) Fizibilite raporu: Yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış planını ve diğer teknik açıklamaları içeren raporu, 
 
b) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını, 
 
c) İTDK: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonunu, 
 
ç) Kıyı tesisi: Kıyı Kanunu kapsamında uygulama imar planı kararı ile yapılabilen liman, iskele, balıkçı barınağı gibi tesisleri, 
 
d) Köprüüstü simülatörü: Deneysel veya teorik olarak elde edilmiş bir takım denklemlerden yola çıkarak, matematiksel gemi modellerinin statik ve dinamik durumunun, planlanan bir kıyı yapısıyla ve diğer çevresel parametreler ile ilişkili olarak olası gelişiminin görsel destekli benzetimini sağlayan, en az 225° lik yatay ve 30° lik düşey bir görüş açısı içine giren objeleri, gece ve gündüz koşullarını, çalışılan coğrafi alanla ilişkili olarak gemi radarı ve elektronik harita görüntüsünü, gemi köprüüstü ve haberleşme aygıtlarını fiziki gerçekliklerine ve gerçek zaman ölçeğine uygun olarak temsil edebilen sistemi, 
 
e) Modelleme raporu: Yapımı planlanan kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanında geçerli olan meteorolojik, oşinoğrafik ve topoğrafik koşulların, su üstü seyrine etki oluşturan objelerin, tesise komşu olan diğer kıyı yapılarının ve deniz trafiğinin modellendiği sanal bir manevra alanında, tesise ve komşu tesislere yanaşıp/ayrılması öngörülen gerçek gemilerin tip ve tonajına uygun matematik gemi modellerine, köprüüstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak, gemiler ile kıyı yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan manevra risklerini tanımlayan ve derecelendiren teknik raporu, 
 
f) Yatırımcı: Kıyı tesislerini inşa etmek amacıyla teklif imâr planı hazırlayan veya hazırlattıran kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri, 
 
g) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İdare tarafından modelleme ve fizibilite raporu hazırlama konusunda yetki verilen kuruluşu, 
 
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teklif Dosyası, Modelleme ve Fizibilite Raporlarının Niteliği ile Rapor Hazırlayacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi
Teklif dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
Madde 5 -
(1) Teklif imar planı/planları ile birlikte İdareye;

a) Plan açıklama raporu,

b) Teklif imar planında yer alan kıyı tesisi ile çevresine ilişkin, imar planı onaylı mevcut, imar planı onaylı ancak mevcut olmayan ve imar planı bulunmayan ancak mevcut olan kıyı tesislerinin işlenmiş olduğu 1/5000 ölçekli pafta,

c) Fizibilite raporu

ç) Modelleme raporu

sunulur.

(2) Fizibilite raporu, imar planı onaylı kıyı tesisinde yapılacak ilâve, revizyon, değişiklik vb. gibi teklif planlar ile halihazırda mevcut olan kıyı tesislerine yönelik teklif imar planları için istenmez. Kamu yatırımı olan projelerde, plan açıklama raporu yeterli kabul edilecek olup İdare tarafından istenilmesi durumunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na sunulan veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan fizibilite raporu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

(3) Modelleme raporu, teklif imar planında yer alan kıyı tesisinin; şekil ve konumu, yakın çevresinde imar planı onaylı/onaysız mevcut kıyı tesis/tesisleri ile imar planı onaylı henüz yapımı gerçekleşmemiş kıyı tesis/tesislerinin bulunması, gerek yapımı planlanan tesise, gerekse diğer tesis/tesislere yanaşıp ayrılacak gemilerin manevrası açısından birbirlerine çapariz verme olasılığının İdarece değerlendirilmesi halinde istenir. Modelleme raporunda kullanılmak üzere yatırımcı tarafından Ek-1’de yer alan Modelleme Raporu İlave Bilgi Formunun ilgili liman başkanlığı’na onaylatıldıktan sonra yetkilendirilmiş kuruluşa verilmesi zorunludur.

(4) Kıyı tesisleri dışındaki kullanım vasıflarını içeren teklif imar planlarında bu maddenin b, c ve ç bentleri aranmaz.
Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kuruluşlarda aranacak şartlar
Madde 6 -
(1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur. 
 
a) Üniversitelerin mühendislik, güverte, gemi makineleri, deniz ulaştırma ve işletme, gemi inşaatı, deniz teknolojisi bölümlerinden en az lisans düzeyinde eğitim görerek mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış olan bir rapor koordinatörünü raporun hazırlanması, incelenmesi veya denetimi için imza yetkisine sahip olarak sürekli olarak istihdam etmeleri, 
 
b) Üniversitelerin mühendislik, işletme, ekonomi, maliye, iktisat, ekonometri, matematik, istatistik bölümleri lisans programları mezunlarından kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış bir personeli sürekli olarak istihdam etmeleri, 
 
c) Simülatördeki manevra deneylerinde, en az uzakyol kaptanı veya kıdemli kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip bir uygulamacı personeli görevlendirmeleri ve hazırlayacakları deney raporunda imzasının bulunmasını sağlamaları, 
 
ç) Kurum veya kuruluşların denizcilik, mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularında faaliyet gösterdiklerini Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü ile belgelendirmeleri, 
 
d) Üniversite başvurularında bünyesinde denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, enstitü veya bölümlerin bulunması şartı aranır, 
 
e) Köprüüstü simülatörüne sahip olmaları veya köprüüstü simülatörüne sahip kurum veya kuruluşlar ile bu tebliğin kapsamındaki konularda çalışabileceklerini belgeleyen geçerli bir kullanım protokolü veya işbirliği sözleşmesi yapmış olmaları, 
 
f) Bu Tebliğ kapsamındaki modelleme veya fizibilite raporu hazırlama hizmetine ilişkin taahhütleri dışında, yapımı planlanan kıyı tesisinin yatırımcısı ile herhangi bir menfaat veya ortaklık ilişkisi içinde olmamaları, 
 
g) Hazırlanacak raporlara ilişkin olarak, İdareye gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi vermeleri. 
 
(2) Kamu tüzel kişiliğini haiz yatırımcı kuruluşlar, 1 inci fıkrada belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla, kendi tesislerine ait raporları hazırlayıp İdareye sunabilirler.
Yeterlik başvurusu
Madde 7 -
(1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlar bir dilekçe ile İdareye başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri eklenir.

a) Üniversite başvuruları dışındaki kamu veya özel hukuk tüzel kişilikleri başvurularında bu Tebliğ kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesi, 

b) Özel hukuk tüzel kişilikleri temsile yetkili kişilerin imza sirküleri/imza beyanı ve yetki belgesi, Kamu kurumlarında ise temsile yetkili kişi için, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

c) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bendi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili hizmet belgesi, imza sirküleri ve sigortalı işe giriş belgeleri, (emekli olmuş personel için sosyal güvenlik destek primi belgeleri, ortak ise ortaklıkla ilgili belgeler)

ç) 6 ncı maddenin (c) bendi kapsamındaki personelin diploma ve yeterlik belgesi örneği, imza sirküleri, kuruluşla olan hizmet sözleşmesi,

d) Kullanılacak köprüüstü simülatörüne ait ayrıntılı teknik bilgileri içeren dosya ve simülatörün sahiplik belgesi veya kullanım protokolü yahut işbirliği sözleşmesi,

e) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi (Ek-2).
Yetkilendirme ve yetkilendirilenlerin yükümlülükleri
Madde 8 -
(1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşların başvuruları, İdarece 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartlar ve sunulan belgeler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilen kuruluşlar modelleme ve fizibilite raporu hazırlama konusunda İdare tarafından yetkilendirilir.

(2) Yetkilendirilen kuruluşların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hazırlayacakları modelleme ve fizibilite raporlarını bu Tebliğ’de tarif edilen usul ve esaslara uygun olarak kaynakları gösterilmiş verilere ve genel kabul görmüş bilimsel metotlara dayalı olarak hazırlamak,

b) Tarafsızlık ve gizlilik taahhüdüne uygun davranmak,

c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmak ve bunları gerekli hallerde İdarenin incelemesine sunmak,

ç) Yeterlik başvurusu aşamasında sundukları ve 7 nci maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içinde İdare’ye bildirmek,

d) İdarece yapılan denetlemelerde, görevlilere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak.

(3) Yeterlik koşullarını kaybettikleri veya verilen taahhütlere uymadıkları ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilen kuruluşların yetkileri İdarece iptal edilir.
Fizibilite raporlarının içeriği
Madde 9 -
(1) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak fizibilite raporları aşağıdaki bilgi ve analizleri içermelidir.

a) Proje ile ilgili genel bilgiler:

1) Projenin yeri.

2) Projenin tanımı, amacı ve hizmet sağlayacağı alanlar.

3) Komşu tesisler (mevcut tesisler, imar planı onaylanmış potansiyel komşu tesisler).

4) Projenin genel özellikleri ve kapasite seçimi.

b) Proje sahasının tanıtılması:

1) Coğrafî konumu.

2) Topoğrafik ve batimetrik durumu.

3) Genel jeoloji ve deprem durumu.

4) Meteorolojik özellikleri ve iklim durumu.

5) Tesisin ulaşım ağına (karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer deniz yolları) irtibatı.

6) Arazi mülkiyeti ve araziden yararlanma durumu.

c) Bölgedeki ulusal ve uluslararası deniz ticareti:

1) Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler.

2) Piyasa beklentileri.

3) İstihdam durumu.

4) Liman hinterlandının genel yapısı.

5) Bölgedeki yük (yolcu veya yat sayısı) dağılımı.

6) Bölgedeki mevcut yük (yolcu veya yat) trafiği.

7) Bölgenin gelecekteki yükleme boşaltma (yolcu veya yat sayısı) talep tahmini.

8) Bölgedeki yat turizmi ve yat limanları.

ç) Planlanan kıyı tesisinin özellikleri:

1) Deniz yapılarının tasarımı, liman konfigürasyonunun uygunluğu (rıhtım, iskele ve mendireklerin tasarımı, saha kullanımının verimliliği).

2) Kara tesislerinin tasarımı (iskele/rıhtım üzerindeki yolların transfer için yeterliliği).

3) Alt–üst yapı özellikleri.

4) Planlanan liman elleçleme, transfer ve istifleme ekipmanları.

5) Ekipmanların kapasite ve özellikleri.

6) Gümrükleme, dokümantasyon ve yük bilgileri.

7) Yük elleçleme ve depolama teknolojileri.

8) Açık-kapalı depolama imkânları.

9) Enerji planlaması.

10) Bakım imkânları.

11) Kıyı tesisinin değişik gemi tipine göre derinlik (draft) konfigürasyonu.

d) Yatırımın maliyeti:

1) Genel kabuller.

2) Yatırım planı ve iş takvimi.

3) Yatırım giderleri.

e) Sonuç ve öneriler, yönetici özeti.

(2) Fizibilite raporunun (c) ve (ç) bölümünde istenen bilgiler, araştırma ve inceleme konuları; kıyı tesisinin tipine, kullanım amacına, yanaşacak gemiye ve elleçlenecek yük cinsine göre değişiklik gösterebilir.
Simülatör destekli modelleme raporlarının içeriği
Madde 10 -
(1) Modelleme raporlarında jenerik alan ve ilgili liman çevresi deniz trafiğinin eş zamanlı simülasyonu yapılarak tam donanımlı köprüüstü simülatöründe risk analizi uygulamalarının gerçekleştirilmesi gereklidir. Elde edilen simülatör analiz çıktılarına, söz konusu su alanındaki kıyıdan ve varsa deniz trafiğinden kaynaklanan gemi manevra zorluklarının, nümerik analiz metotları uygulamak suretiyle somut olarak risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

(2) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak modelleme raporlarında aşağıdaki konulardaki bilgi ve analizler yer almalıdır.

a) Jenerik liman alanının yapılandırılmasına ait bilgiler ve alana ait portolon,

b) Manevra için kullanılan gemilerin statik özelliklerini gösteren çizelgeler (tip ve tonaj, su çekimi, serbest borda, dönme dairesi, makine gücü-hız ilişkisini gösteren çizelgeler)

c) Matematiksel model değişkenlerinin izlenebilmesine ilişkin kayıtlar, (uygulanan dümen açıları, pruva dönme oranı, hız ve rota bilgisi, mevki bilgisi, makine kumandaları, kullanılan römorkörlere ve bağlama özelliklerine ilişkin bilgiler ve izler)

ç) Eş zamanlı simülasyona ait bilgiler,

d) Uygulanan nümerik analiz metotlarına ilişkin bilgiler ve simülatör uygulamalarına dayalı nümerik risk analizi çıktıları,

e) Risk analizi çıktılarına çevre ve trafik değerlerine dayalı risk değerlendirme modellemesi,

f) Risk değerlendirmesi ve sonuçları,

g) Kıyı alanında birden fazla kıyı tesisi/iskele yapımı planlanıyorsa veya komşu tesis/tesisler mevcut ise, tesislere yanaşabilecek maksimum gemi boyutları göz önünde bulundurularak, emniyetli gemi manevrası bakımından tesisler arasında öngörülen minimum mesafe.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, İnceleme ve Görüş
Kıyı tesisinin kullanım amacına göre planlanması, yerleşim planı
Madde 11 -
(1) Yapımı planlanan kıyı tesisi, rıhtım veya iskele bölümlerinin tahmil/tahliye edilecek yük cinsine, yükün tehlikeli olup olmadığına veya diğer kullanım amacına yönelik olarak imar planı onay aşamasında planlama yapılmalı, bu plana göre gerekiyorsa baba, anale, serbest bırakma kancası, acil serbest bırakma kaplini, yangın/ürün boru hatları gibi yardımcı tesisat/teçhizatı, imar planı teklifinden ayrı olarak hazırlanan yerleşim planı ile alt yapı oluşturulmalıdır. Bu planlama ile kıyı tesisinin gelecek yıllara yönelik rezerv kullanım amaçları veya projeksiyonu da öngörülmelidir.
İnceleme ve tespit komisyonu
Madde 12 -
(1) İmar planı onay kurumunca, yukarıdaki bilgi ve belgeleri içeren teklif dosyası ile birlikte İdare’ye intikal ettirilen 1/1000 ölçekli imar plan teklifine ilişkin olarak mahallinde inceleme ve tespitler yapacak olan İTDK, İdarenin merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur. İTDK ile ilgili hususlar İdarece belirlenir.

(2) İTDK, teklif dosyasında belirtilen bilgi ve belgeler ile İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme ve tespit yapar.

(3) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme İdare tarafından merkezden yapılmış ise merkez teşkilatı uzmanlarınca İdare’ye intikal ettirilir.

(4) İmar planı onaylatmaya talip yatırımcı, İTDK tarafından mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile planlanan tesise ait yere ulaşımı ve konaklamayı sağlamakla yükümlüdür.
Talebin değerlendirilmesi ve görüş verilmesi
Madde 13 -
(1) İdare tarafından teklif dosyasındaki bilgi ve belgelerle birlikte İTDK raporu dikkate alınarak nihaî değerlendirme yapılır ve değerlendirme sonucu teklif imar planını sunan kuruma bildirilir.

(2) İmar planı onaylı mevcut olan/olmayan kıyı tesislerinin kullanım amacı değişikliğini içeren plan teklifleri için İdare, mahallinde incelemeye gerek duymadan da görüş verebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 14 -
(1) 9/8/2007 tarihli ve 26608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 MODELLEME RAPORU İLÂVE BİLGİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 GİZLİLİK BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul