(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

16 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 17207

Resmi Gazete Tarihi 31/12/1980

Kapsam

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 nci maddesinin son fıkrasında, lüzum görülen kağıtların damga vergisinin makbuz karşılığı ödettirilmesi konusunda Bakanlığımıza re'sen kullanabileceği bir yetki verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan ve bu yetkiye istinaden 11.5.1971 gün ve 2101118-99/29638 sayılı tamim, buna ek tamimler 8 ve 12 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilenler ile Bakanlığımızdan müsaade almak suretiyle damga vergisini makbuz mukabili ödemekte olan diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen ve nispi vergiye tabi 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla meblağı (vergi matrahını) ihtiva eden veya damga vergisi 100 liradan (100 dahil) fazla tutan kağıtlara ait damga vergileri ilgili vergi dairelerine makbuz karşılığında ödettirilmekteydi.

Damga pulu kullanımının doğurduğu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla;

1. 1.1.1981 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmak üzere söz konusu kağıtlardaki 20.000 liralık meblağ (Vergi matrahı) ile 100 liralık vergi haddi kaldırılmıştır. Damga vergisini makbuz karşılığında ödemekte olan söz konusu kuruluşlar, bu tarihten sonra düzenliyecekleri nispi vergiye tabi 20.000 liradan az matrah ihtiva eden kağıtlarla, 100 liradan az vergiye tabi bulunan kağıtların damga vergisini de aynı usul ve esaslar dahilinde makbuz karşılığında ilgili vergi dairesine ödeyeceklerdir.

2. Ayrıca yine bu kuruluşlar tarafından düzenlenen ve maktu vergiye tabi bulunan fatura, makbuz veya diğer kağıtlara ait damga vergisi de aynı şekilde ve aynı beyannamelere dahil edilmek suretiyle, aynı sürede ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Ancak, maktu vergiye tabi kağıtların her biri ve vergi miktarları, vergi dairesine verilecek beyannamede ayrı ayrı gösterilmeyip ".......................................... ayına ait olmak üzere düzenlenen faturalar" "............................................... ayına ait olmak üzere düzenlenen makbuzlar" şeklinde beyannameye birer sütun halinde dahil edilecektir.

3. Bu tebliğ gereğince damga vergisini makbuz karşılığı iligili vergi dairesine ödiyecek kuruluşların adı tebliğe ekli listede gösterilmiştir. Ekli listede adı bulunmamakla birlikte Bakanlığımızdan özel izin almak suretiyle devamlı olarak damga vergisini makbuz mukabili ödemekte olan kuruluşlar da, bu tebliğdeki açıklamalara göre işlem yapacaklardır.

4. Bu tebliğin 1 inci bölümünde de belirtildiği üzere uygulamaya 1.1.1981 tarihinden itibaren başlanacaktır. Başka bir deyişle ilgili kuruluşlar 1.1.1981 ile 31.1.1981 tarihleri arasındaki bir aylık dönem içinde düzenledikleri kağıtların damga vergisini, 7.2.1981 tarihi akşamına kadar, ilgili vergi dairesine ödiyecekler, müteakip her ay için aynı işleme devam edeceklerdir.

Gereğinin bua göre ifasını önemle rica ederim.

488 sayılı Kanun uyarınca damga vergisini makbuz karşılığı ödeyecek daire, idare, kurumlar ve şirketler.

1. KATMA BÜTÇELİ İDARELER

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri

(Ankara, Adana, Eskişehir, İstanbul)

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Karayolları Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Tekel Genel Müdürlüğü

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Petrol Dairesi Başkanlığı

2. İL ÖZEL İDARELERİ-BELEDİYELER

3. DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

4. BANKALAR

5. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

A _ İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ:

aa) SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT OLANLAR:

Devlet Malzeme Ofsi

Devlet Yatırım Bankası

Etibank Genel Müdürlüğü

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Sümerbank Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

T.C. Posta Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Md.lüğü

T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu

Türkiye Sellüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü

bb _ ORTAKLIK ŞEKLİNDEKİ TEŞEKKÜLLER:

Azot Sanayii T.A.Ş.

Denizcilik Bankası T.A.O.

D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.

Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi

Turizm Bankası A.Ş.

Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.

Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O.

Türkiye Halk Bankası A.O.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.O.

Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.

Yem Sanayii T.A.Ş.

B _ KANUNLA KURULMUŞ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ:

Atatürk Orman Çiftliği

Elektrik İşleri Etüd İdaresi

İş ve İşçi Bulma Kurumu

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

Milli Piyango İdaresi

Petrol Ofisi

Sosyal Sigortalar Kurumu

T.C. Emekli Sandığı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

C _ SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI DEVLETE VE İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLERİNE AİT KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

T.C. Merkez Bankası A.Ş.

Türk Hava Yolları A.O.

Türkiye Petrolleri A.O.

D _ SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI DEVLETE-DEVLETLE BİRLİKTE İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE-BİR VEYA BİRDEN FAZLA İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜNE AİT OLAN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ:

Adıyaman Pamuklu Dokuma Snayii A.Ş.

Aksaray Azmi Milli T.A.Ş.

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.

Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş..

Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.

Ankara İmar Limited Şirketi

Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş.

Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.

Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş.

Bergama Pumak İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.

Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.

Bilecik Konserve Sanayii T.A.Ş.

Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi

Çorum Çimonta Sanayii T .A.Ş.

Elazığ Altınova Çimento Sanayii T.A.Ş.

Elektrometalürji Sanayi T.A.Ş.

Ereğli Demir Çelik T.A.Ş.

Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.

Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketi

Güneş Matbaacılık T.A.Ş.

Güneydoğu Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Petrol Rafinerisi (İPRAŞ) A.Ş.

Karaman iplik ve Dokuma Mensucat T.A.Ş.

Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri T.A.Ş.

Manisa Pamuklu Mensucat T.A.Ş.

Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.

Niğde Çimento Sanayii A.Ş.

Porselen ve Çini Fabrikaları Limited Şirketi

Petrokimya (PETKİM) A.Ş.

Salihli Palamut ve Veleks Sanayii T.A.Ş.

Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

Sun'î Tahta Sanayii T.A.Ş.

Türkiye Petrolleri.A.O.

Trakya Çimento Sanayii T.A.Ş.

Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi (TİMLO)

Türk Hava Yolları A.Ş.

Turist Seyahat A.Ş.

Uçak Servisi A.O.

Ülfet Gıda ve Sabun sanayii T.A.Ş.

6. DEVLET VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İŞTİRAKLERİ:

Adapazarı Şeker Fabrikaları A.Ş.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

Arçelik A.Ş.

Ankara İmar ve Em. İşletme A.Ş.

Ankara Anonim T. Sigorta Şti.

Antalya Mezbaha ve Soğuk Depoculuk Ltd. Şti.

Alteks Ticaret Limited Şirketi

Aydın Tekstil (İplik ve Dokuma) ve Nebati Yağlar S. İşl. A.Ş.

Bel Pet Akaryakıt ve Must. Tic. Ltd. Şti.

Akpet Petrol Limited Şirketi

Bandırma Yem fab. Ltd. Şti.

Balıkesir Soğuk Depoculuk Ltd. Şti.

Bosfor Turizm Ltd. Şti.

Başak Sigorta A.Ş.

Çanakkale Seramik Fab. A.Ş.

Çelik Limited Şirketi

Çelik Halat ve Tel Sanayii T.A.Ş.

Ceyhan Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş.

Çukurova Elektrik A.Ş.

Eskişehir Çimento Sanayii T.A.Ş.

Elektrik Teçhizatı İmalatı Tesisatı A.Ş.

Eskişehir Yem Fab. A.Ş.

Emek İnşaat A.Ş.

Emek Sinema Ltd. Şti.

Emek İşletme Ltd Şti.

Ege Elektrik T.A.Ş.

Pancar Motor Sanayii ve Tic. A.Ş.

Gima T.A.Ş.

Güney Sigorta T.A.Ş.

Gübre Fabrikası T.A.Ş.

İstanbul Porselen Sanayii T.A.Ş.

İstanbul Demir Çelik Sanayii T.A.Ş.

İstanbul imar Ltd. Şti.

İşçi Kredi Bankası A.Ş.

İzmir Tariş Yem Fab. Ltd. Şti.

Kömür İşletmeleri A.Ş.

Kayseri Şeker Fab. A.Ş.

Kepez Meyve, Sebze istihsal ve Konserve T.A.Ş.

Konya Şeker Fabrikası A.Ş.

Konya Çimento Sanayii T.A.Ş.

Kütahya Şeker Fab. T.A.Ş.

Mars Ticaret ve Sanayii A.Ş.

Mensucat Boyaları Sanayii A.Ş.

Mannesman sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş.

Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş.

Minnepoliş Makine Türk Traktör ve Zirai Aletleri A.Ş.

Minros Türk Tic. A.Ş.

Milli Reasürans T.A.Ş.

Mersin Yem Fab. Ltd. Şti.

Pancar Ekicileri Birliği A.Ş.

Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri Birliği A.Ş.

Ray Nimens Ltd. Şti.

Ray Sigorta T.A.Ş.

Süt Hayvanları ve Süt Sanayii A.Ş.

Su Sayaçları T.A.Ş.

Su İnşaat Makine Elektrik Ltd. Şti. (SIMEL)

Sanayii Nakliyat A.Ş.

Şahmaniz Linyit kömürleri İşletme A.Ş.

Şeker Sigorta A.Ş.

Şeker Bank T.A.Ş.

Tohum Islah Üretme A.Ş.

Türk Kablo A.Ş.

Türk Otomotiv Endüstri A.Ş.

T. Ticaret Bankası

T. Vakıflar Bankası

T. Bağcılar bankası

T. Tütüncüler bankası

Umumi Mağazalar T.A.Ş.

Yeni Çeltek Kömür ve Maden A.Ş.

7. ÖZERK KURULUŞLARDAN:

Türkiye Radyo-Televizon Kurumu

Anadolu Ajansı T.A.O.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

8. DİĞER KAMU KURUMLARINDAN:

Basın İlân Kurumu

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Milli Prodüktivite Merkezi

Tarım Kredi Kooperatifleri

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri

Türk Standartları Enstitüsü

9. ANONİM ŞİRKETLER:

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul