En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5510 <txt>SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ</txt>

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve
   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4
   üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, Kanunun 100 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Tebliğ 16064-2(2015)
(1) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Aybaşı: Aylık veya ücreti her ayın 15'inde ödenen sigortalı için her ayın 15’ini, diğerleri için her ayın 1’ini,

b) Ay sonu: Aylık veya ücreti her ayın 15'inde ödenen sigortalı için takip eden ayın 14’ünü, aylık veya ücreti her ayın 1'inde ödenen sigortalı için ayın son gününü,

c) HİTAP: Hizmet takip programını,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve
   5510
   sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

d) Kamu idaresi: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kurum ve kuruluşları,

e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

f) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında adına prim/kesenek ve karşılık ödenmesi gereken kişiyi,

g)(Ek:RG-1/7/2015-29403) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yeri,

ifade eder.

(2) Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Tebliğin uygulamasında da geçerlidir.
  
Hizmet takip programı
Madde 4 -
(1) HİTAP ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir. (2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak; a) Sigortalıların hizmet borçlanma (askerlik, yedek subay okul süresi, avukatlık stajı, doktora ve benzeri) dilekçelerinin Kuruma intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması, b) Görevden ayrılan sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen hizmetlerinin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine bildirilmesi, c) Sigortalıların hizmet belgesinde yer alan hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların fiili hizmetine eklenen prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti, ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması, işlemleri yapılır.
İstenilen bilgi formatları
Madde 5 -
(1) HİTAP kayıt deseninde istenilen;

a) Özlük ve nüfus,

b) Hizmet belgesi,

c) Öğrenim durumu,

ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,

d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),

e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,

f) Askerlik,

g) Tazminat,

ğ) Unvan,

h) Açık süre,

ı) Borçlanılan hizmet,

i) İtibari hizmet süresi,

j) Emeklilik belgesi,

bilgi formatları https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer almaktadır.

(2) Kurumca daha sonra gerek görülmesi halinde bilgi formatlarında (kayıt deseninde) değişiklik yapılabilir.
Bilgilerin gönderilme şekli
Madde 6 - Tebliğ 16064-2(2015)
(1) 5 inci maddede belirtilen ve kayıt deseninde yer alan bilgiler, daha önce kamu idarelerine Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı bildirimi ve tescilinin yapılması için gönderilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer alan programa giriş yapılmak suretiyle web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya web servisi olmak üzere üç şekilde gönderilir.

(2) (Ek:RG-1/7/2015-29403) Kurum, 1/9/2015 tarihinden sonra HİTAP’a yapılacak veri giriş yetki devirlerine ilişkin talepleri takip eden yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla gerçekleştirir. Ancak, kanun veya kanun hükmünde kararname ile kamu idarelerinin yeniden yapılandırılması sonucu oluşacak taleplerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz.
Bilgilerin gönderilme süresi
Madde 7 - Tebliğ 16064-2(2015)
(1)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Kamu idareleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan bilgileri; a) 14/4/2012 tarihinde görevde olan sigortalılar için 31/8/2015 (dahil) tarihine kadar, b) 14/4/2012 tarihi ile 31/8/2015 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalılar için 2/11/2015 (dahil) tarihine kadar, c) 1/9/2015 tarihinden itibaren ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için göreve başladıkları tarihten itibaren 90 gün içinde, ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihten itibaren 90 gün içinde, d) 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 30/6/2017 (dahil) tarihine kadar, HİTAP’a aktarmak suretiyle Kuruma gönderir. (2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevinden ayrılmış olan sigortalılardan; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı ile mülga geçici 218 inci maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçi sayılan, aynı Kanunun mülga ek 76 ncı ve mülga geçici 192 nci maddeleri gereğince ilgilendirilen ve 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci maddesi gereğince ilgileri devam ettirilen sigortalıların 5 inci maddede belirtilen ve kayıt deseninde yer alan bilgileri, Kurum tarafından programa aktarılır. (3) Kurum, gerek görmesi halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen süreleri belirleyeceği tarihe kadar uzatabilir. Kurum uzatmaya ilişkin duyuruyu www.sgk.gov.tr ve/veya https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adreslerinde yayınlar.
Geçiş süreci
Madde 8 -
(1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürelerden sonra sigortalıların 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan işlemleri, internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacak olup Kurumun belirleyeceği tarihten sonra kâğıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır.

(2) Kamu idareleri dokümantasyon yönetim sistemine geçinceye kadar 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile (ç) bendinde belirtilen kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edilir.
Diğer hükümler
Madde 9 - Tebliğ 16064-1(2013)
(1) HİTAP’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumludur.

(2) HİTAP’a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.

(3)(Ek fıkra:RG-2/11/2013-28809) Bu Tebliğden istisna edilecek kamu idarelerini belirlemeye Kurum yetkilidir.
Yaptırım
Madde 10 - Tebliğ 16064-2(2015)
(1) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen kayıt deseninde yer alan bilgilerin mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere 7 nci maddede belirtilen sürelerde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (g) ve (i) bentlerinde istenilen bilgilerin 7 nci maddede belirtilen sürelerde girilmediğinin Kurumca tespiti üzerine gerekli bilginin HİTAP’a aktarılması ilgili kurumdan talep edilir ve talebin ilgili kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde, bilginin aktarılmaması veya geç aktarılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin (i) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan emeklilik belgesi için idari para cezası uygulanmaz.

b) 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevden ayrılan ve bilgisi HİTAP’a aktarılması gereken sigortalılardan arşivlerinde özlük/sicil dosyaları veya dosyalarında istenilen belge ve bilgi bulunmayanların, ilgili kurumca dosyanın veya belge ve bilginin temini için gerekli yazışma vb. işlemler yapılır. Buna rağmen tespiti mümkün olmayanlar için kurumun ilgili biriminin üst amirince onaylanmış durum tespitine ilişkin tutanak Kuruma gönderilir. Kurum tarafından bilginin tespiti durumunda ilgili kurumdan bilginin aktarılması talep edilir ve talebin ilgili kurumun kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 60 gün içinde aktarılmaması veya geç aktarılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin (i) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Kurum tarafından bilgi tespiti yapılamayan durumlarda ise girilmesi gereken bilginin idari para cezasından muaf olup olmayacağı Kurumca belirlenir.

(2) Kurumun bilgi işlem sisteminin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması nedeniyle 7 nci maddede belirlenen süre içinde gönderilemeyen bilgilerin sistem sorununun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, söz konusu yükümlülükler öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul