YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

Amaç ve dayanak
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve
   3152
   sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve
   3194
   sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve
   5490
   sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve
   5429
   sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.
  
Yanan ve yıkılan yapılar formu kullanım zorunluluğu
Madde 2 -
(1) Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı Teknik Kurulunun 19/7/2012 tarihli toplantısında tadil edilen TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardı, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi uygulamaya konulur. (2) 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre numaralama çalışmasını tamamlayıp Ulusal Adres Veri Tabanına girişini tamamlayan yetkili idareler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirerek eş zamanlı olarak düzenler.
Ulusal Adres Veri Tabanına işleme zorunluluğu
Madde 3 -
(1) Yanan ve yıkılan yapılar formu Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre numaralamada yetkili idarelerce Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir.
Formun düzenlenmesi
Madde 4 -
(1) Yetkili idareler yanan ve yıkılan yapılar formunu standardın ekinde yapılan açıklamalara uygun şekilde düzenler.
İlgili kuruluşlara gönderme
Madde 5 -
(1) Standard yanan ve yıkılan yapılar formu, formun ekinde belirtilen kurum ve kuruluşlara süresi içinde gönderilir.
Standardın temini
Madde 6 -
(1) Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardı, TSE’nin merkez teşkilatı veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden (http://www.tse.org.tr) ulaşılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 7 -
(1) 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul