ALÇAK FREKANS KABLOLARI-POLİOLEFİN YALITKANLI VE NEM GEÇİRMEZ POLİOLEFİN KILIFLI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 60708) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/29)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
Madde 2 -
(1) 4/11/1991 tarihli ve 21041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard – 91/110-111 sayılı Tebliğ ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 3930 “Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Neme Karşı Poliolefin Kılıflı (Telefon Şebekeleri İçin)” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, TS EN 60708 “Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN 60708 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, bina dışı yerel şebekelere bağlanmak amacıyla kullanılan poliolefin yalıtkanlı kabloları tanımlamak için öngörülmüştür.

Bu standard, bakır iletkenlere sahip dolgulu veya dolgusuz, poliolefin yalıtkanlı ve nem geçirmez poliolefin kılıflı telefon kablolarına uygulanır ve aşağıda belirtilen tipteki kablolar için kullanılır:

a) Kanallara yerleştirmek için uygun olan kablolar,

b) Toprağa doğrudan gömmek için uygun olan kablolar,

c) Havai donanımlar için ayrılmaz askı telli kablolar.

Bu standard, ITU-T Recommendation’a uygundur.

Bu standard, poliolefin yalıtkanlı (yekpare veya gözenekli), dolgulu veya dolgusuz ve nem geçirmez poliolefin kılıflı (ayrılmaz askı telli) bütün alçak frekans kablo tipleri ile ilgili genel tasarım ayrıntılarını ve boyutlara ait kuralları ve mekanik, elektriksel ve çevresel karakteristikler de dahil olmak üzere diğer yapısal ayrıntıları kapsar.”
Madde 4 -
(1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) Söz konusu standard TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul