• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı, 31/12/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 172 (1)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TFRS 9 metninde belirlenmiştir.
Dayanak
Madde 3 - Tebliğ 16918-2(2014), Tebliğ 16918-5(2014)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/9/2014-29123) (2)
(1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Tebliğ 16918-2(2014), Tebliğ 16918-5(2014)
(1) Bu Tebliğde geçen;

(a) (Değişik:RG-18/9/2014-29123)(2) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

(b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

(c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

(d)Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul onayı ile kamuoyuna duyurulan metni, ifade eder.
Geçiş süreci
Geçici Madde 1 - Tebliğ 16918-2(2014), Tebliğ 16918-5(2014)(Ek:RG-18/9/2014-29123) (2)
(1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar” Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır
Yürürlük
Madde 5 - Tebliğ 16918-6(2015), Tebliğ 16918-1(2012)(Değişik:RG-7/4/2015-29319)
(1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı, 31/12/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 9 Standardını 1/1/2015 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Yürütme
Madde 6 - Tebliğ 16918-2(2014), Tebliğ 16918-5(2014)
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.
(1) 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’in 6 ncı maddesinde, sözü geçen tebliğin uygulanmasıyla bu Tebliğin yürürlükten kalkacağı hükme bağlanmıştır. (2) Bu değişiklik 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK I Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK I Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 18/09/2014 - 19/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul