En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
AÇIK İŞLETME MADENİNİN ÜRETİM AŞAMASINDAKİ DEKAPAJ MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 20) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri” (TFRS Yorum 20) Yorumunun yürürlüğe konulması ve ilgili Tebliğde değişiklikler yapılmasıdır.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TFRS Yorum 20 metninde belirlenmiştir.
Hukuki dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.
Uygulamaya ilişkin hükümler
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS Yorum 20’yi finansal tablolarında uygulayan işletmeler, söz konusu finansal tablolarında 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 1’in 39M, D1 ve D32 paragraflarını bu Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan şekliyle uygular.
Geçiş Süreci
Geçici Madde 1 -
(1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri” Yorumunu 1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu Yorumun 1/1/2013 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum dipnotlarda açıklanır.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri” Yorumu, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 11/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek- A Yürürlük tarihi ve geçiş hükümleri
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 11/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 11/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul