(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TÜRKAK: 2013/1)

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2013 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Akreditasyon kullanım ücreti veya payı
Madde 3 -
(1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen tüm kuruluşlar, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla 2013 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin binde altısını (% 0.6), akreditasyon payı olarak Türk Akreditasyon Kurumuna ödemekle yükümlüdür.
Payın hesaplanması ve ödenmesi
Madde 4 -
(1) Akredite kuruluşlar, kendilerine gönderilecek beyan formunu kullanarak akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetlerden 2013 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerin toplamını (akredite kuruluşların Devlete ödediği vergi, kesinti dahil), bunun binde altısı (% 0.6) oranında akreditasyon kullanım payını hesaplarlar ve bu meblağa % 18 KDV ilave ederler.

(2) Akredite kuruluşların beyan ettikleri bu paylar, (KDV eklenmek suretiyle) izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına ödenir.
Yürürlük
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul