En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-3(2015) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2)
(1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi kaynaklardan temininde ve serbest dolaşıma girişinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-1(2013)
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik:RG-29/6/2013-28692) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si kapsamında yer alan maddeleri,

b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

c) Daire: Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığını,

ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.
Uygunluk yazısı yükümlülüğü
Madde 4 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-7(2017), Tebliğ 18317-6(2017), Tebliğ 18317-5(2016), Tebliğ 18317-3(2015), Tebliğ 18317-2(2014), Tebliğ 18317-1(2013)
(1) (Değişik fıkra:RG-28/12/2014-29219)(2) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin, 5 inci maddede yer alan durumlar hariç olmak üzere, yurt içi kaynaklardan temin edilebilmesi ve serbest dolaşıma girebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,

b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar,

tarafından yapılabilir.

(2) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünleri yurt içinde sadece Kurumdan uygunluk yazısı alan kişilere satabilir.

(3) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan lisans sahipleri hariç olmak üzere aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez.

(4) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilirler.

(5) İthalatçıların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketi olması zorunludur.

(6) (Değişik:RG-1/7/2016-29759) (Değişik cümle:RG-10/3/2017-30003) Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan izin almaksızın üçüncü kişilere teslim edemez, bu maddeler üçüncü kişilerce teslim alınamaz. Yurt içi veya yurt dışı kaynaklardan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek için kendisine ya da kendisi adına ithalatçıya uygunluk yazısı verilen sanayicinin iflasının kesinleştiği, tesisini devrettiği veya Kurum tarafından uygun görülen diğer hallerde, sanayici stokunda bulunan ya da sanayici adına ithal işlemleri tamamlanmasına rağmen ithalatçı stokunda kalan ürünler, durumun belgelendirilmesi ve Kurumdan izin alınması kaydıyla başka sanayicilere devredilebilir.

(7) (Ek:RG-1/7/2016-29759) İthalatçı tarafından ithalat işlemleri tamamlanan; ancak, yılsonunda uygunluk yazısı sürelerinin dolması nedeniyle sanayiciye teslim edilemeyen ürünler, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar yeni bir izne gerek olmaksızın adına ithalat yapılan sanayiciye teslim edilebilir. (Mülga Cümle:RG-31/12/2016-29935 (3.Mükerrer) (…)
Uygunluk yazısı aranmayacak durumlar
Madde 5(1) - Bilgi ButonuTebliğ 18317-10(2019), Tebliğ 18317-5(2016), Tebliğ 18317-3(2015), Tebliğ 18317-2(2014), Tebliğ 18317-1(2013)
(1) (Değişik:RG-22/2/2019-30694) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.

(2) (Ek:RG-29/6/2013-28692)(1) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2) Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde veya azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.

(3) Lisansı kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.

(4) Aşağıda sayılan lisans sahiplerinin, Ek-2’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları belirtilen ürünleri temininde uygunluk yazısı aranmaz:

a) Madeni yağ lisansı sahibi kişiler,

b) Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahibi kişiler,

c) Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahibi kişiler,

ç) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi kişiler.

(5) (Ek:RG-5/6/2014-29021) (Değişik:RG-1/7/2016-29759) Madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde veya serbest bölgelere girişinde sanayicilerden uygunluk yazısı aranmaz.
Başvuru
Madde 6 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-5(2016), Tebliğ 18317-3(2015), Tebliğ 18317-2(2014)
(1) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, öncelikle Kurum tarafından belirlenerek duyurulan elektronik altyapıyı kullanarak, bu alanlarda talep edilen bilgilerin girişini yapacak ve bu bilgiler ile bu bilgilere göre sistem tarafından otomatik oluşturulan başvuru formunu ilgili mevzuata uygun olarak temin ettikleri nitelikli elektronik sertifika kullanarak elektronik imza ile imzaladıktan sonra, imzalanan bu başvuru formunun bir sureti ve gerekli diğer belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.

(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

(3) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler, aynı takvim yılı içerisinde yapılan uygunluk yazısı başvurularında yeniden istenmez.

(4) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. (Ek cümle:RG-1/7/2016-29759) Ancak, Kurum gerek görmesi halinde başvuru evrakının bir kısmının ya da tamamının aslını iade etmeyebilir.
Gerekli belgeler
Madde 7 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-10(2019), Tebliğ 18317-9(2017), Tebliğ 18317-5(2016), Tebliğ 18317-3(2015), Tebliğ 18317-2(2014), Tebliğ 18317-1(2013)(Değişik:RG-1/7/2016-29759)
(1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Elektronik başvuru formu,

b) Sanayi sicil belgesi,

c) Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,

ç) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,

d) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5),

e) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi.

(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,

b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

c) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi (Ek-6).

(3) (Değişik:RG-22/2/2019-30694) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde, birinci fıkrada sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilir.
İnceleme ve değerlendirme
Madde 8 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-10(2019), Tebliğ 18317-9(2017), Tebliğ 18317-7(2017), Tebliğ 18317-5(2016), Tebliğ 18317-3(2015)(Değişik:RG-1/7/2016-29759)
(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.

(2) Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır. Uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenir. Ürünün kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilir. Başvuru dosyasında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı amaçla kullanılacak olmaları nedeniyle kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük tarife istatistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak belirlenir.

(3) Ürün adının, başvuru talep formunda, kapasite raporunun tüketim tablosu bölümünde ve fiili tüketim belgesinde aynı olması gerekir.

(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, izne konu madde için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının ilgili kamu kurumundan belgelenmesi kaydıyla vardiya sayısı oranında artırılabilir.

(5) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tüketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi suretiyle belirlenir. Başvuru yapılan ürüne ait son iki yıl içerisindeki fiili tüketim miktarından yüksek olanının altıncı fıkrada belirtilen miktarlardan az olduğu durumlarda, başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkra uyarınca temin izni verilebilir. Bu şekilde verilecek izin kapsamında yapılacak hesaplamalarda başvuru sahibinin stokunda bulunan ürün miktarı dikkate alınır.

(6) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar;

a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,

b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u,

c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’i ve aşan kısmın %5’i,

ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,

d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’i ve aşan kısmın %1’i,

e) (Değişik ibare:RG-22/2/2019-30694) 2710.19.99.00.11 GTİP nolu ürün için (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki hesaplamaların sonucunda çıkan miktarın yarısı,

olarak belirlenir. Bu fıkrada belirtilen hesaplamalar tek vardiya üzerinden yapılır.

(7) (Değişik:RG-8/9/2017- 30174) Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve/veya tesisatın kapalı devrelerinin ilk veya müteakip dolumlarında ihtiyaç duyulacak maddelere ilişkin başvurularda, durumun ve ihtiyaç duyulan ürün ile miktarının ilgili sanayi ve/veya ticaret odasınca belgelendirilmesi kaydıyla,

a) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen miktar kısıtları uygulanmadan,

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden,

Uygunluk Yazısı verilebilir.

(8) Kapasite raporunun faaliyet konusu kısmında madeni yağ üretimi yer alan ya da üretim kapasitesi bölümünde üretilecek ürünler arasında madeni yağ olan başvuru sahiplerine madeni yağ lisansı olmaksızın uygunluk yazısı verilmez. (Ek cümle:RG-10/3/2017-30003) Madeni yağ lisansı sona erdirilen veya iptal edilen firmaların yürürlükte olan uygunluk yazılarının kullanılmayan kısmı Daire tarafından iptal edilir.

(9) Akaryakıt harici ürün temini izinleri, artan kısmı bir üst kata iblağ edilmek suretiyle, 1000 kilogram ve katları olarak verilir.

(10) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Daire tarafından sonuçlandırılır.

(11) (Değişik:RG-10/3/2017-30003) Kuruma sunulan belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. İnceleme ve değerlendirme işlemlerinde ilgili ve diğer mevzuata aykırılık tespiti ve/veya bu konuda kuvvetli şüphe oluşması halinde, durum Denetim Dairesi Başkanlığı ve/veya yetkili idarelere bildirilir. Kurumca ön araştırma veya soruşturma açılması halinde, soruşturma süresince muhataba uygunluk yazısı verilmemesi tedbiri Denetim Dairesi Başkanlığının teklifi doğrultusunda Başkanlık Olur’u ile alınabilir.

(12) Başvurunun kabulü halinde verilen akaryakıt haricinde kalan petrol ürününe ait uygunluk yazısına ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasından ilan edilir. İnceleme değerlendirme sonucunda başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.
Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlar
Madde 9 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-10(2019)(Değişik:RG-22/2/2019-30694)
(1) Uygunluk yazılarında asgari olarak;

a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,

b) Temin edilecek ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı, izin verilen miktar,

c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrük bilgisi,

ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,

yer alır.
Kapatma işlemleri
Madde 10 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-3(2015), Tebliğ 18317-2(2014)
(1) Aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının kapatılması gerekir.

(2) (Değişik:RG-5/6/2014-29021) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun olarak sanayici ve/veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin veya bağımsız denetçinin faaliyet belgesinin asılları ve/veya onaylı suretleri ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir.

(3) (Ek:RG-28/12/2014-29219)(2) Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen iznin temin edilmeyen miktarı stok olarak kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında dikkate alınır.
Süre ve iade
Madde 11 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-3(2015) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)(2)
(1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi uygunluk yazısının verildiği yılın 31 Aralık günü bitimine kadardır.
Tadil
Madde 12 -
(1) Uygunluk yazısına kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, bu durumun gerçekleşmesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, uygunluk yazısı sahibi değişikliğe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak uygunluk yazısının tadilini talep etmek zorundadır.

(2) Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, gösterilen gerekçelerin uygun görülmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Daire tarafından sonuçlandırılır.
Sona erme ve iptal
Madde 13 -
(1) Uygunluk yazıları;

a) Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi halinde,

b) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,

Daire tarafından sona erdirilir.

(2) Uygunluk yazısı kapsamında temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığının Kurum ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespiti halinde uygunluk yazısı Kurul Kararı ile iptal edilir.
Yurt içi satışların bildirimi
Madde 14 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-6(2017), Tebliğ 18317-5(2016), Tebliğ 18317-3(2015), Tebliğ 18317-1(2013) (Değişik:RG-31/12/2016-29935 (3.Mükerrer)(4)
(1) Ek-1’de yer alan ürünleri yurt içinde üreten kişilerce, bu ürünlere ilişkin olarak yapılan yurt içi satışlar, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde Kuruma bildirilir.
Uygunluk yazılarının ilanı
Geçici Madde 1 - (Ek:RG-1/7/2016-29759)
(1) 31/12/2016 tarihine kadar uygunluk yazıları Kurum internet sayfasından ilan edilerek başvuru sahibine gönderilmeye devam edilir. 1/1/2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi temin için verilen uygunluk yazıları gerekse yurt dışı temin için verilen ve elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” ne gönderilen uygunluk yazıları ayrıca başvuru sahibine gönderilmez. Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 23 haneli kod aranır.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-7(2017) (Ek:RG-10/3/2017-30003)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8 inci maddenin onbirinci fıkrasının ikinci cümlesi çerçevesinde uygulanan kısıtlamalar, başkaca bir Karar aranmaksızın kaldırılır.
Yürürlük
Madde 15 - Bilgi ButonuTebliğ 18317-1(2013) (Değişik:RG-29/6/2013-28692)
(1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.
(1) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) Bu değişiklik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. (3) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. (4) Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler


   

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  24/4/2013

  28627

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  29/6/2013

  28692

  2.       

  5/6/2014

  29021

  3.       

  28/12/2014 

   29219

  4.

  18/3/2015 

   29299

  5.

  31/12/2015

  29579

  6.       

  1/7/2016

  29759

  7.

  31/12/2016

   29935 (3. Mükerrer)

  8.

  10/3/2017

  30003

  9.

  8/9/2017

  30174

  10.

  22/2/2019

  30694

  11.

  27/12/2019

  30991

     
     
     
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1-AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ-1
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2020
  EK 2-AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ-2
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5-FİİLİ TÜKETİM BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 6-YETKİ BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK RAPORU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek- 7/A SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN İTHALATÇILARIN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN TESLİM TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek- 7/B İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-7/C SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 1-AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ-1
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 18/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 1-AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ-1
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 18/03/2015 - 01/01/2020
  EK-1 AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2-AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ-2
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 31/12/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 TEBLİĞİN 5 İNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI KAPSAMINDAKİ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3-BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 05/06/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4-TEYİT YAZISI ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 05/06/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 TEYİT YAZISI ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 FİİLİ TÜKETİM BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6 YETKİ BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK RAPORU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7A-İTHALATÇILARIN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN TESLİM TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 01/01/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 A İTHALATÇILARIN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN TESLİM TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7B-İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 01/01/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 B İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 B İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2015 - 31/12/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7C-SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7C-SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 01/01/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7C-SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2015 - 31/12/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 8-AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ YURT İÇİ SATIŞ BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/06/2013 - 31/12/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-8 AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ YURT İÇİ SATIŞ BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/04/2013 - 29/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-9 SATIŞ FATURALARI ÖZET TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/07/2016 - 31/12/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (11)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul