KAYNAK SARF MALZEMELERİ-ALAŞIMSIZ VE İNCE TANELİ ÇELİKLERİN ELLE YAPILAN METAL ARK KAYNAĞI İÇİN ÖRTÜLÜ ELEKTROTLAR-SINIFLANDIRMA İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 2560) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/11)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-2011-2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 2560 “Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar - Sınıflandırma” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 2560 “Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar - Sınıflandırma” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 2560 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, asgari akma dayanımı 500 N/mm2’ye kadar veya asgari çekme dayanımı 570 N/mm2’ye kadar olan alaşımsız veya ince taneli çeliklerin elle yapılan metal ark kaynağı için kaynak edilmiş durumda veya kaynak sonrası ısıl işlem yapılmış durumda, yığılan metal ve örtülü elektrotların sınıflandırılması için gerekli şartları kapsar.

Bu standard, ortalama darbe enerjisi 47 J olan saf kaynak metalinin akma dayanımını esas alan bir sistem kullanılarak veya ortalama darbe enerjisi 27 J olan saf kaynak metalinin çekme dayanımını esas alan bir sistem kullanılarak sınıflandırma için ortak bir tanımlama sağlar.

a) Bu standarddaki “A” son ekini taşıyan paragraflar ve çizelgeler, sadece akma dayanımını ve ortalama darbe enerjisi 47 J olan saf kaynak metalini esas alan sisteme göre sınıflandırılmış örtülü elektrotlar için geçerlidir.

b) Bu standarddaki “B” son ekini taşıyan paragraflar ve çizelgeler, sadece çekme dayanımını ve ortalama darbe enerjisi 27 J olan saf kaynak metalini esas alan sisteme göre sınıflandırılmış örtülü elektrotlar için geçerlidir.

c) “A” veya “B” son ekine sahip olmayan paragraflar ve çizelgeler bu standardda sınıflandırılmış örtülü elektrotların tamamı için geçerlidir.”
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 2560 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 2560 standardına, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul