TÜRKİYE LİMANLARI VE İSKELELERİ ARASINDA DENİZ TAŞITLARIYLA YAPILAN TAŞIMA İLE YÜKLEME VE BOŞALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETİM VE KONTROLÜ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı; kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak, Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda, gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 34 üncü maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 7 nci maddesi ile 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dâhilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğin uygulanmasında; 
 
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 
 
b) Beyanname: Kabotaj beyannamesini, 
 
c) Liman başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarını, ifade eder.
Kontrole tabi kabotaj eşyası ve beyanname
Madde 4 -
(1) Yükleme, taşıma ve boşaltmalarda kontrol ve denetlemeye tabi tutulan ve ek-1’de yer alan eşya, ek-2’de yer alan beyanname ile sunulur.

(2) Beyannamelerde;

a) Gümrük idaresinin ya da liman başkanlığının adı, geminin adı, IMO numarası, gros tonu, kütük numarası, yükleme ve boşaltma limanları, kaptanın adı ve soyadı, liman çıkış belgesi, donatanı, acentesi ile mühür adedi ve numaraları,

b) Eşyanın cinsi,

c) Kapların adedi, markası, numarası, ağırlığı,

ç) Eşyanın göndericisi ve alıcısı ile gerekli diğer bilgiler, bulunur.

(3) 1 inci maddede belirtilen deniz taşıtlarının kaptanı veya acentesi, liman çıkış belgesi ve kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ile gümrük idaresince gerek görülecek diğer belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(4) Beyanname vermekle yükümlü olanların, beyannamede yazılı eşyayı boşaltma limanı olarak gösterilen yere götüreceğini ve ibraz ettiği beyannamede yazılı olanlardan başka sefer harici yükü olmadığını beyan ederek imzalamaları zorunludur.

(5) Beyannameler, Bakanlık tarafından seri numaralı olarak bastırılır ve gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu idarelere, bulunmadığı yerlerde ise liman başkanlığına zimmetle verilir.

(6) Beyannamelerde silinti veya kazıntı yapılamaz.

(7) Geminin taşıyacağı eşyanın çeşitli olması, eşyanın göndericisi ile alıcısının birden fazla olması ve sair nedenlerle beyannamelerin ilgili alanlarının yeterli olmadığı durumlarda, birden fazla beyanname kullanılabilir.
Gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemeler
Madde 5 -
(1) Kaptan ve acente tarafından, yüke ilişkin üç nüsha olarak düzenlenerek imzalanan beyanname gümrük idaresine ibraz edilir ve gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir.

(2) Eşya, beyannameye göre kap ve içeriği kontrol edilerek gözetim altında yüklenir.

(3) Yük arasında bulunan ve ek-1’de yer alan eşyadan beyan edilmemiş olanlar ile beyana göre fazla çıkan miktar için ek bir beyanda bulunulmadıkça ya da yeni bir beyanname düzenlenmedikçe yüklemeye izin verilmez.

(4) Gerek görüldüğü durumlarda eşyanın kapsamlı tespiti yapılır.

(5) Yüklemenin mesai saatleri içerisinde bitirilememesi halinde, Gümrük Kanununun 221 inci maddesine uygun olarak fazla çalışma ücretinin yatırılması durumunda yüklemeye devam edilebilir. Aksi halde, durum tutanakla tespit edilerek gemi ambarları mühür altına alınır ve takip eden ilk iş günü yüklemeye devam edilir.

(6) Yüklemenin tamamlanmasından sonra gerek görülmesi halinde gemi ambarları mühürlenir ve mühürlerin adedi ile vurulduğu yerler beyannamenin her üç nüshasına işlenir.

(7) Beyannamenin birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası kaptana teslim edilir.

(8) Beyannamenin bir örneği en seri şekilde varış gümrük idaresine gönderilir.
Gümrük idaresi bulunan başka liman ve iskelelerden ilave yük alınması
Madde 6 -
(1) Geminin, gümrük idaresi bulunan başka liman veya iskelelerden ilave yük alması gerektiğinde; o yer gümrük idaresince öncelikle kaptanda mevcut iki nüsha beyanname istenilerek beyan ile taşınan eşya karşılaştırılır, varsa ambar mühürleri incelenir. Şüphe uyandıracak bir durum bulunmadığı takdirde, onaylanıp kapatılan iki nüsha beyannameden biri idarede kalır, diğer nüsha ise ilk hareket gümrük idaresine en seri şekilde gönderilir. Mühür koparılıp iptal edilir ve daha önceki mevcut yükle birlikte, söz konusu yeni yük için yeni bir beyanname düzenlenerek 5 inci maddedeki esaslar dâhilinde eşya gemiye yüklenir, ambarlar tekrar mühür altına alınarak gemi gideceği yere sevk edilir.
Yükün gümrük idaresi bulunan liman ve iskelelere boşaltılması
Madde 7 -
(1) Boşaltma limanında kaptan veya acentesi tarafından gümrük idaresine ibraz edilen iki nüsha beyanname esas alınarak eşya boşaltılır.

(2) Eşyanın beyannameye uygun olması durumunda, beyannamenin her iki nüshası gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir.

(3) Gerek görüldüğü durumlarda eşyanın kapsamlı tespiti yapılır.

(4) İşlemi tamamlanan beyannamenin bir nüshası boşaltma yerindeki gümrük idaresinde saklanır, diğer nüsha en seri şekilde hareket gümrük idaresine gönderilir.
Yükün boşaltma yerinin değiştirilmesi
Madde 8 -
(1) Beyannamede kayıtlı eşyanın tamamının varılacak liman veya iskeleye boşaltılmasından vazgeçilmesi durumunda, eşya varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir. Bu durumda 7 nci maddede belirtilen işlemler boşaltma yerindeki idare tarafından gerçekleştirilir.

(2) Beyannamede yazılı eşyanın bir kısmının varış yolu üzerinde bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılmak istenmesi durumunda, bu istek ilgili gümrük idaresince kabul edilir. Bu takdirde, boşaltılan eşyanın tespiti yapılır; kaptanda bulunan iki nüsha beyannamenin ilgili kısmı doldurularak mühür ve imza ile tasdik edildikten sonra kaptana iade edilir. Kalan eşya varış limanı veya iskelesine sevk edilir.

(3) Seyir esnasında beyannamede gösterilen eşyanın tamamının veya bir kısmının varış yolu dışında kalan liman veya iskelelere boşaltılması gerektiğinde, kaptan veya acente tarafından boşaltma yapılacak gümrük idaresine en seri şekilde bildirimde bulunulur. Bu takdirde 7 nci maddede belirtilen işlemler boşaltma yerindeki idare tarafından gerçekleştirilir.
Gümrük idaresinin bulunmadığı liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve boşaltmalar
Madde 9 -
(1) Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve boşaltmalarda liman başkanlıkları yetkili ve sorumludur.

a) Yükleme yerindeki liman başkanlığınca 4 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde düzenlenen beyanname, varış gümrük idaresine; gümrük idaresinin bulunmaması durumunda ise varış yerindeki liman başkanlığına en seri şekilde gönderilir.

b) Eşyanın yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir liman veya iskeleye boşaltılması halinde, eşyanın boşaltılmasından sonra beyannamenin teyit nüshası beyannameyi düzenleyen gümrük idaresine ya da liman başkanlığına en seri şekilde gönderilir.

c) Teyit nüshasını alarak eşyanın varış yerine ulaştığını belirleyen liman başkanlıkları, sonucu en yakın gümrük idaresine yazılı olarak bildirirler.
Dâhili sefer yaparken yabancı bir limana uğrayan gemiler
Madde 10 -
(1) Türk Bayraklı gemilerin Türk limanları arasındaki seferleri esnasında yabancı limanlara da uğraması durumunda, kaptan veya acenteleri tarafından geminin limandan hareketinden en az iki saat önce en son çıkış yapılacak gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Gümrük idaresince, kabotaj eşyasının bulunduğu ambar ve mahaller mühür altına alınarak işlemleri yapılır.

(2) Türk limanları arasında sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak gelen gemilerin kaptan veya acenteleri tarafından deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

(3) Dâhili sefer yaparken, yabancı bir limana uğrayarak Türk limanına gelen Türk Bayraklı gemiler, harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur.
Harici seferden dönerken bir Türk limanına uğrayarak kabotaj eşyası alan gemiler
Madde 11 -
(1) Türk Bayraklı gemilerin uluslararası seferleri esnasında, bir Türk limanından kabotaj eşyası almak istemeleri halinde kaptan veya acenteleri en az iki saat önce bu hususu ilgili gümrük idaresine bildirir. Gümrük muhafaza personelince kabotaj eşyası ile serbest dolaşıma girmemiş eşyanın birbirinden ayrılması sağlanarak ambarlar ayrı ayrı mühürlenir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, bu gemilere gümrük muhafaza personeli refakat ettirilebilir.
Kabotaj eşyasının yüklenmesi, konteynerle taşınması ve boşaltılması
Madde 12 -
(1) Serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın birbirine karışmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı gümrüklü yer ve sahalarda, kabotaj eşyasının yüklenmesine ve boşaltılmasına izin verilir. 
 
(2) Gümrük idaresinin, geminin ambarları dışına yüklenen eşya ile ambarı bulunmayan gemilere yüklenen eşya için branda veya çadır bezi örtülmesine ilişkin talebi, kaptan tarafından yerine getirilmek zorundadır. 
 
(3) Kabotaj eşyasının konteynerle taşınmak istenmesi halinde, bu tür eşyanın ancak serbest dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla ülkeye giren, dört bir tarafından rahatlıkla okunabilecek şekilde üzerinde “KABOTAJ” yazılı, 50x25 cm ebatında, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) etiketleri standartlarına uygun, “beyaz renk” üzerine “siyah yazılı” etiketlerle markalanmış konteynerlerle taşınmasına izin verilebilir. Ancak, geçici ithalat izni ile gelen konteynerlerin dâhili taşımacılıkta kullanılması halinde, 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve konteyner içeriği eşya bir çeki listesi ile beyannameye eklenir. 
 
(4) Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerle içinde kabotaj eşyası bulunan konteynerlerin taşınmak istenmesi halinde, geminin kaptan veya acentesi tarafından, serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösterir istif planı gümrük idaresine sunulur. 
 
(5) Bakanlık, gerekli görülen durumlarda ilave önlemler alabilir.
İstisnalar
Madde 13 -
(1) Aşağıdaki eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz: 
 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya, 
 
b) Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya, 
 
c) Elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelelerine boşaltılması amacıyla her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan, denizden elde edilen su ürünleri, 
 
ç) Tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde taşınan her türlü eşya, 
 
d) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 263 üncü maddesi kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılacak taşımalar.
Cezalar
Madde 14 -
(1) Aşağıdaki hallerde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılır: 
 
a) 4 üncü maddede sayılan eşyanın yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması sırasında, beyannamede kayıtlı bulunmayan veya beyana aykırı eşya tespit edilmesi, 
 
b) Beyanname kapsamı eşyada Gümrük Kanununun 237 nci maddesinde belirtilen miktar ve oranları aşan eksiklik/fazlalık çıkması, 
 
c) Geminin seyir halinde iken kontrol amacıyla yol kesmesi istenildiği halde yol kesmemesi, 
 
ç) Bildirim yükümlülüklerine uyulmaması, 
 
d) Kabotaj eşyası ile ilgili beyanname düzenlenmemesi, beyannamenin kaybedilmesi, beyannamede silinti veya kazıntı yapılması. 
 
(2) Eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olduğunun ve yurda kaçak olarak sokulduğunun ya da sokulmaya teşebbüs edildiğinin saptanması halinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır. 
 
(3) Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dâhilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere konu mülki idare amirine intikal ettirilir.
  
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 15 -
(1) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 KABOTAJ BEYANNAMESİNE TABİ EŞYA LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KABOTAJ BEYANNAMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 07/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul