(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

19 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 17963

Resmi Gazete Tarihi 18/02/1983

Kapsam

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı tablonun IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar bölümünün 2/b-1,2 nci fıkralarında kanun hükmülerine göre vergi dairelerine verilen yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 75 TL, kurumlar vergisi beyannamelerinin 150 TL maktu damga vergisine tabi olacağı, aynı tablonun III-Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar bölümünün 2/d- 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında ise resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançoların 300 TL, kar ve zarar cetvellerinin 150 TL, işletme hesabı hülasalarının 150 TL. maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Damga Vergisi Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasıyla Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden vergi dairelerine verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bu beyannamelerin eklerini teşkil eden bilanço, kar-zarar cetveli ve işletme hesabı hülasalarına ait yukarıda miktarları belirtilen damga vergilerinin aşağıdaki esaslar dahilinde gelir ve kurumlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine ödenmesi uygun görülmüştür.

1. Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile adı geçen beyanname ve eklerine ilişkin damga vergisinin toplamı tek kalemde damga vergisi adı altında gösterilmek suretiyle tarh ve tahakkuk ettirilecektir.

2. Bu şekilde tahakkuk ettirilen damga vergisinin tamamı, 10.12.1980 günlü ve DMG: 2101118-101/83432 sayılı genel yazımızdaki esaslar dahilinde gelir veya kurumlar vergisinin ilk taksidine ait makbuzun damga vergisi ile birlikte "Beyannme ve makbuz ait damga vergisi" ibaresi yazılmak suretiyle tek kalemde tahsil edilecek ve diğer vergilerle birleştirilmeksizin ayrı bir hesapda muhasebeleştirilecektir.

3. Mükellefler tarafından kanuna uygun olarak damga pulu yapıştırılmak suretiyle vergi dairelerine verilen veya posta ile gönderilen gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile ekleri hakkında bu tebliğe göre damga vergisi bakımından herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Başka bir deyişle, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri bu beyannamelere ait damga vergisini damga pulu yapıştırmak suretiyle de ödeyebileceklerdir.

4. 30.12.1980 günlü ve 16 seri no'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde adları geçen ve damga vergisini makbuz karşılığında ödemekte olan kuruluşlar tarafından vergi dairelerine verilecek kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerine ait damga vergisi de bu tebliğdeki açıklamalara göre ödenecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre ifasını rica ederim.

Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul