En son güncellemeler 11 Ekim 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SEKTÖREL DESTEKLEME) (SERİ NO:1)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama görevi çerçevesinde gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecek sektörel destekleme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve
   4458
   sayılı Gümrük Kanununa, 3/6/2011 tarihli ve
   640
   sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

c) Proje: Başlangıcı ve bitişi belirli bir takvim ve finansman dahilinde olan, değişim sağlamayı ve katma değer üretmeyi hedefleyen, ülke ekonomisine fayda sağlayacak, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri bulunan bir planın, olası riskleri de yönetmek kaydıyla gerçekleştirilerek sonuca bağlanması sürecini,

ifade eder.
Sektörel destekleme faaliyetinden yararlanacaklar
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ uyarınca gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerinden;

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,

b) Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,

c) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları,

yararlanabilir.

(2) Sivil toplum kuruluşlarının, gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden, sektörel nitelikteki hususlara ilişkin talepleri de bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.
Sektörel destekleme faaliyetleri
Madde 6 -
(1) Sektörel destekleme faaliyetleri;

a) Bakanlığın “güvenli ve kolay ticaret” vizyonu kapsamında öngörülen hedeflere kısa sürede ve başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği sağlanması,

b) Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi,

c) Gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılması,

ç) Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu konuların başvuru mercileri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,

hususlarını içerir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlardan bir veya birkaçını içermeyen başvurular, sektörel destekleme faaliyeti kapsamında değerlendirilmez. Ancak bu konularda başvuru sahibinin gümrük mevzuatı genel hükümler çerçevesinde ilgili birimlere başvuru yapma hakkı saklıdır.

(3) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yer alan hususlar Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.
Başvuru
Madde 7 -
(1) Sektörel destekleme başvuruları Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) yapılır.

(2) Başvuru, ekte bir örneği yer alan başvuru formu veya bu formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile yapılır. Başvuru formu veya dilekçeye varsa ilave bilgi ve belgeler de eklenir. Başvuru formunun bir örneğine Bakanlık resmi internet sayfasından da ulaşılabilir.

(3) Başvuruda, başvuru konusu ile ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak yer alması zorunludur.
Başvuruların değerlendirilmesi
Madde 8 -
(1) Genel Müdürlük tarafından başvuru ve eki belgeler incelenir. Gerek görülmesi halinde, başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi ve belge istenebilir.

(2) Başvuruların bir ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. Bir ay içerisinde sonuçlandırılamayacağı öngörülen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine gerekçesiyle birlikte bildirimde bulunulur.

(3) Başvuruya ilişkin hususlar, Genel Müdürlük koordinasyonunda, Bakanlığın ilgili tüm birimleri tarafından değerlendirilir. Nihai değerlendirme sonucu, Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine bildirilir.
Yetki
Madde 9 -
(1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerek gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  SEKTÖREL DESTEKLEME BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/01/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul