En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
METAL SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2014/2)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı; metal sanayi içerisinde yer alan demir-çelik, demir dışı metaller, kıymetli metaller, döküm ve metal eşya imalat sektörleri ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak, sektörün sorunlarını yakından takip ederek çözüm yolları sunacak teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, metal sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan “Metal Sanayi Teknik Komitesinin (METAL-TEK)” görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuTebliğ 19429-1(2019)(Değişik:RG-9/10/2019-30913)
(1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuTebliğ 19429-1(2019)
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: (Mülga ibare:RG-9/10/2019-30913) (…) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Sanayi (Ek ibare:RG-9/10/2019-30913) ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,

c) METAL-TEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Metal Sanayi Teknik Komitesini,

ifade eder.
METAL-TEK’in oluşumu
Madde 5 - Bilgi ButonuTebliğ 19429-1(2019) (Değişik:RG-9/10/2019-30913)
(1) METAL-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye,

e) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,

g) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini temsilen bir üye,

ğ) Türkiye Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

h) Türkiye Çelik Üreticileri Derneğini temsilen bir üye,

ı) Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

i) Çelik Boru İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye,

j) Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

k) Girişimci Alüminyum ve Sanayici İşadamları Derneğini temsilen bir üye,

l) Bakır sanayi sektörünü temsilen Bakanlık tarafından belirlenecek bir üye,

m) Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

n) Genel Galvanizciler Derneğini temsilen bir üye,

o) Türk Yapısal Çelik Derneğini temsilen bir üye,

ö) Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneğini temsilen bir üye.

(2) METAL-TEK üyeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) METAL-TEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir.

(4) Üyelerin, METAL-TEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır.
METAL-TEK’in görevleri
Madde 6 - Bilgi ButonuTebliğ 19429-1(2019)
(1) METAL-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Metal sanayi ürünleri ile ilgili; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin, mevcut durumunu tespit etmek.

b) Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde metal sanayi sektörlerinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında sektörden bilgi akışını sağlamak.

c) Metal sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.

ç) Avrupa Birliği Komisyonu, uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen metal sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek Bakanlığa öneride bulunmak.

d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek.

e) Metal sanayi sektörleri ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.

f) Metal sanayi sektörlerine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

g) Metal sanayi sektörünün geleceğine dair (Ek ibare:RG-9/10/2019-30913) kalkınma planları ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak.
METAL-TEK’in çalışma usul ve esasları
Madde 7 - Bilgi ButonuTebliğ 19429-1(2019)
(1) METAL-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) METAL-TEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

b) METAL-TEK’in Başkanlığını Sanayi (Ek ibare:RG-9/10/2019-30913) ve Verimlilik Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi yürütür.

c) METAL-TEK’in sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ç) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir.

d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. METAL-TEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak METAL-TEK Başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.

e) Toplantıda alınan kararlar (Mülga ibare:RG-9/10/2019-30913) (…) METAL-TEK Sekreteryası tarafından, toplantıya müteakiben üyelere gönderilir.

f) (Mülga:RG-9/10/2019-30913)

g) METAL-TEK tarafından gerek görülen durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.

ğ) METAL-TEK, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. METAL-TEK bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.
METAL-TEK’in kararlarının değerlendirilmesi
Madde 8 -
(1) METAL-TEK’in kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 9 -
(1) 14/3/2008 tarihli ve 26816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM2008-6) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - Bilgi ButonuTebliğ 19429-1(2019)
(1) Bu Tebliğ hükümlerini (Mülga ibare:RG-9/10/2019-30913) (…) Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  26/2/2014

  28925

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  9/10/2019

  30913

  2.       

   

   

  3.       

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul