(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 12)

1. Konu -
31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 14 üncü maddesinde malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (Başkanlık) sorumlu olduğu düzenlenmiştir. 
 
Yönetmeliğin 15 inci maddesinde ise dondurulmasına karar verilen malvarlığının, mülkiyeti ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere, Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde Başkanlığın izniyle yönetileceğine ilişkin hususlar yer almaktadır. Ayrıca Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde, anılan hususlara ilişkin Başkanlığın görev ve yetkileri belirtilmiştir. 
 
Bu Tebliğin konusunu, malvarlıklarının dondurulması kararlarının gereğinin, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşlarca (uygulayıcılar) yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlıklarının Başkanlıkça verilecek izin kapsamında Kanun hükümlerine uygun olarak yönetilmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.
  
2. Uygulayıcıların Yükümlülükleri
2.1. Başkanlığa Bildirim Yapılması -
Başkanlık malvarlığının dondurulması kararlarını;

a) Taşınmazların dondurulmasını sağlamak üzere, tapu kütüğüne şerh verilmesi talebiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne,

b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere bunların kayıtlı bulunduğu sicillere şerh verilmesi talebiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne,

c) Her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere banka veya diğer malî kurumlara,

ç) Şirketteki ortaklık paylarının dondurulmasını sağlamak üzere, ilgili şirket yönetimi ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,

d) Gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

bildirir.

Başkanlıkça bildirimde bulunulan uygulayıcılardan; nezdinde malvarlığı bulundurmayanlar ya da malvarlığı kaydı bulunmayanlar buna ilişkin bilgiyi, malvarlığı ya da malvarlığı kaydı bulunanlar ise dondurma işleminin yapıldığına ve dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri, resmi talebin kendilerine ulaşmasını takiben yedi gün içinde kendilerine yapılan bildirimde kullanılan tebliğ yöntemini kullanarak Başkanlığa bildirirler.

Nezdinde malvarlığı bulunduğunu ya da malvarlığı kaydı tuttuğunu Başkanlığa bildiren uygulayıcılar, dondurma kararının kaldırılması halinde, bu kararın uygulandığına dair bilgiyi de yukarıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Başkanlığa iletirler.

Bu kapsamda asgari olarak aşağıdaki bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Başkanlığa iletilir:

a) Taşınmazlar için tapu senedinde yer alan bilgiler ile var ise taşınmaz üzerindeki diğer şerh ve kayıtlar,

b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları için ilgili sicillerinde yer alan kayıt bilgileri ile var ise bunlar üzerindeki diğer şerh ve kayıtlar,

c) Banka ve diğer mali kurumlardaki malvarlıkları için iş ilişkisinin türü, müşteri/hesap numarası, hak ve alacakların miktar/tutar ya da bakiyesi,

ç) Şirketlerdeki ortaklık payları için, şirketin unvanı, vergi kimlik numarası, ortaklık payları ve ortaklığa ilişkin diğer kayıt ve şerhler.
2.2. Yüz Yüze Olmayan Sistemlerin Engellenmesi -
Finansal kuruluşlar tarafından malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ait tüm kredi ve banka kartları bloke edilir, bunların kullandıkları internet bankacılığı veya yüz yüze olmayan diğer tüm sistemlere erişimler engellenir.
2.3. Müşterek Hesapların Dondurulması -
Malvarlığı dondurma kararına konu kişi, kuruluş veya organizasyonların üçüncü kişiler ile müştereken sahip oldukları hesapların tamamı dondurulur. Dondurulan hesapların diğer hissedarları bu hesaplar üzerindeki haklarını ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri Başkanlığa bildirirler. Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlar, müşterek hesapların diğer hissedarlarına olan borçlarını Başkanlıkça izin verilmesi halinde banka hesabı üzerinden öderler.
2.4. Malvarlığında Artış Meydana Gelmesi -
Dondurulan malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabidir. Bu nedenle dondurulan malvarlıklarından elde edilecek faiz, kar payı, temettü ve diğer her türlü gelirlere Başkanlığın izin verdiği haller dışında erişim mümkün değildir.

Örnek 1

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişinin XYZ bankasında malvarlığı bulunmadığı hususu banka tarafından yedi gün içerisinde Başkanlığa bildirilmiştir. Daha sonraki bir tarihte XYZ bankasına malvarlığı dondurulan kişinin ismine havale/EFT gelmiştir. Bu durumda, gelen havale/EFT tutarı dondurulur ve durum ivedilikle Başkanlığa bildirilerek Başkanlığın talimatına göre hareket edilir.

Örnek 2

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişinin XYZ bankasında sıfır bakiyeli bir hesabının bulunduğu başkaca bir malvarlığı bulunmadığı hususu banka tarafından yedi gün içerisinde Başkanlığa bildirilmiştir. Daha sonraki bir tarihte malvarlığı dondurulan kişinin XYZ Bankasındaki hesabına bir havale/EFT gelmesi durumunda ise hesaptaki bu artış malvarlığının dondurulması hükümlerine tabi tutularak yedi gün içerisinde Başkanlığa bildirilir.

Örnek 3

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişinin XYZ bankasında vadeli mevduat hesabı bulunduğu banka tarafından yedi gün içerisinde Başkanlığa bildirilmiştir. Dondurma kararından sonra bu hesaba ilişkin olarak işleyen faiz de hesaba ilave edilir ve dondurma hükümlerine tabi tutulur.
2.5. Dondurma İşleminin Gerçekleştirilmesinde Tereddütlü Haller -
Uygulayıcılar, Bakanlar Kurulu dondurma kararları eklerinde yayımlanan ve Başkanlığın internet sitesinde de güncel haline yer verilen listedeki bilgilerin kendilerinde bulunan bilgiler ile eşleşmesi halinde ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonlara ait malvarlıklarını dondururlar.

Listede bulunan bir kişinin ayırt edici bilgisi (doğum tarihi, doğum yeri, pasaport veya ulusal kimlik numarası gibi) bulunmaması halinde ise bu kişinin ismiyle veya kullandığı/bilinen diğer adlarıyla eşleşenlerin malvarlıkları dondurulur.

Diğer taraftan, malvarlığı dondurulan kişi tarafından kendisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı ile listelenen kişi olmadığı, isim benzerliği, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebebiyle hatalı dondurma işlemi yapıldığı iddia edilmesi durumunda itirazın gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılması gerekmektedir. Başkanlık tarafından itirazın uygun görülmesi halinde durum, ilgili uygulayıcılara ivedilikle bildirilerek hatalı dondurma işleminin düzeltilmesi sağlanır.
3. Dondurulan Malvarlıklarına Erişim
3.1. Genel Hususlar -
Dondurulmasına karar verilen malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi ancak Başkanlığın vereceği izin ile kullanılabilir. Başkanlıkça izin verilen haller dışında, malvarlığı dondurulanlar bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar. Uygulayıcılar da bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

Hakkında malvarlığı dondurma kararı verilmiş olanlar tüm hak, alacak ve borçları ile diğer malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri; bunlardan alacağı veya bunlara borcu olanlar ise, alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elektronik ortamda ve yazı ile Başkanlığa bildirirler.

Dondurulan malvarlıklarına erişim prosedürlerinin düzenlendiği BMGK’nın 1452 (2002) sayılı Kararında; söz konusu prosedürlerin 1267 ve 1373 sayılı BMGK Kararları ve bunların müteakip kararları uyarınca dondurulan malvarlıklarına uygulanacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Başkanlık, 1267 ve 1373 sayılı BMGK Kararları uyarınca dondurulan malvarlıklarına erişime izin verirken, BMGK’nın 1452 (2002) sayılı kararı ile müteakip kararlarında öngörülen prosedürleri de gözetecektir.
3.2. Dondurulan Malvarlıklarına Erişimin Amacı -
Dondurulan malvarlıklarına ilişkin olarak Başkanlık;

a) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak üzere; gıda, kira, konut kredisi, sağlık, eğitim, sigorta primi, avukatlık ve mahkeme masrafları gibi temel harcamaların yapılmasına,

b) Ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam etmelerini ve mevcut durumlarının korunmasını temin etmek üzere; mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesine,

c) Malvarlığını yönetime ilişkin Başkanlıkça talep edilen bilirkişi, yeminli mali müşavir, ekspertiz vb. raporlara ilişkin ücretlerin ödenmesine,

ç) Dondurma kararı öncesinde doğmuş olan borçların malvarlığı dondurulanlar tarafından ilgililere ödenmesine

izin verebilir. Başkanlık vereceği izinlerde malvarlığı değerinin korunması hususunu da dikkate alır.
3.3. Dondurulan Malvarlıklarından Yapılacak Zorunlu Ödemeler -
Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her türlü zorunlu ödemelerin izne tabi tutulabileceği hükme bağlanmış olup bu kapsamda söz konusu yapılacak ödemeler de Başkanlık izniyle yapılacak işlemler kapsamına alınmıştır.

Ancak finansal kuruluşlar nezdinde bulunan hesaplardan yapılacak vergi ve fon gibi her türlü kaynaktan kesintiler ilgili finansal kuruluş tarafından izne tabi olmaksızın yapılır.
3.4. Dondurulan Malvarlıklarına Erişim İzni Verilmesi
3.4.1. Gerçek Kişiler Bakımından
3.4.1.1. Genel Hususlar -
İzin başvuruları, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formlar ve tevsik edici belgelerin Başkanlığa tevdi edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Başkanlık asgari geçim düzeyine ilişkin bir belirlemede bulunmak için; beyanları, izin başvuruları kapsamında kendisine intikal eden bilgi ve belgeleri ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edeceği diğer bilgi ve belgeleri dikkate alarak malvarlıklarına erişime izin verebilecektir. Verilecek izin kapsamında Başkanlık, 1452 (2002) sayılı BMGK Kararında ve müteakip kararlarında öngörülen izin prosedürlerini de gözetir.

Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak üzere Başkanlık tarafından belirlenen tutarda yıllık izin belgesi verilebilir. Verilen izin kapsamında gerçekleştirilen işlemler uygulayıcılar tarafından ivedilikle Başkanlığa bildirilir.

Gerek görülen hâllerde verilen iznin kapsamı veya süresi değiştirilebilir veya verilen izin iptal edilebilir. Değişiklik veya iptal kararı, izin kararının bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Başkanlıkça ilgili taraflara bildirilir.

Ayrıca Başkanlık tarafından belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus veya süreli olarak da izin verilebilir.
3.4.1.2. Banka veya Diğer Finans Kurumlarındaki Hesapların Kullanılması -
Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması bakımından gerçek kişiler için Başkanlıkça izin belgesi düzenlenir. İzin belgesinde, işlem yapılabilecek banka/finansal kuruluş adı, şubesi ve hesap bilgileri belirtilir.

Başkanlık tarafından bu kapsamda düzenlenen izin belgelerinin bir nüshası malvarlığı dondurulan kişiye verilir. Diğer nüsha ise nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kuruma Başkanlıkça intikal ettirilir.

İzin belgesi alan kişiler ancak izin belgesinin aslını ilgili kuruma ibraz ederek işlem yapabilirler. İlgili kurum, kendisine müracaat eden kişinin işlemini yapmadan önce ibraz edilen izin belgesini kendisindeki nüsha ile karşılaştırarak teyidini yapar.

Malvarlığı dondurulan kişi tarafından, izin belgesi olmaksızın veya izin belgesinde belirtilen işlemler dışında bir işlemin gerçekleştirilmesi için talepte bulunulması halinde, talebe konu işlem gerçekleştirilmez ve durum banka/finansal kurum tarafından ivedilikle Başkanlığa bildirilir.

Banka/finansal kurumlarca kişinin talebine göre izin belgesinde belirtilen koşullar dâhilinde topluca veya parçalar halinde nakit olarak ödeme yapılır. Parçalar halinde yapılan ödemelerde izin belgesinde belirlenen tutarın aşılmaması için banka/finansal kurumlar gerekli tedbirleri alırlar.

İzin verilmesi halinde; vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak zorunlu ödemeler ilgili kuruluşun banka hesabına yapılır. Bu izin kapsamında kişiye nakden ödeme yapılamaz. Ödemeye ilişkin masraflar dondurulan hesaptan karşılanır.

Ayrıca, asgari geçim için verilen miktarın önemli bir bölümünü teşkil eden gıda haricindeki kira, konut kredisi, sağlık, eğitim, sigorta primi, avukatlık ve mahkeme masrafları gibi hususlarda gerçekleştirilecek ödemeler de banka hesapları üzerinden yapılır.
3.4.2. Gerçek Kişi Dışında Kalanlar Bakımından
3.4.2.1. Genel Hususlar -
Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle yapacakları izin başvurularında;

a) Son iki yıla ilişkin mali tablo, defter, belge ve kayıtları,

b) Bir yıl içerisinde yapmaları gereken ödemeleri aylık dönemler itibarıyla gösterir tablo ile bu ödemeleri tevsik edici belge ve kayıtları,

c) İzin kapsamında işlem yapılacak banka hesap bilgilerini,

ç) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimlik belgesinin örneğini,

Başkanlığa ibraz ederler. İhtiyaç halinde belgelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer birimler tarafından düzenlenecek raporlar Başkanlıkça talep edilebilir.

Başkanlık izin başvurusunun değerlendirilmesi sırasında BMGK’nın 1452 (2002) sayılı kararı ile müteakip kararlarında öngörülen prosedürleri de gözetir. Bu kapsamda Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde, tasarruf yetkisinin kullanılması için harcama tutarı ve dönemlerini içeren izin belgesi düzenlenir.

Ayrıca Başkanlık tarafından belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus veya süreli olarak da izin verilebilir.
Madde 3.4.2.2. Banka veya Diğer Finans Kurumlarındaki Hesapların Kullanılması -
İzin belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir. Başkanlıkça düzenlenen izin belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bir nüshası ise izin kapsamında işlem yapılacak olan hesabın bulunduğu banka/finansal kuruluşa Başkanlık tarafından intikal ettirilir. İzin belgesinde, işlem yapılabilecek banka/finansal kuruluş adı, şubesi ve hesap bilgileri belirtilir.

İlgili banka/finansal kuruluş, izin belgesi ile kendisine müracaat eden kişinin işlemini yapmadan önce; izin belgesinin aslı üzerinden kendindeki nüsha ile teyidini yapar. İzin belgesi kapsamında yapılacak tüm işlemler banka hesapları üzerinden yapılır. Tüzel kişiyi temsile yetkili kişiye nakden ödeme yapılamaz.

Malvarlığı dondurulan şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlara dondurma kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bunlara ait bir banka hesabına yapılabilir. Bu kapsamda malvarlığı dondurulan şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, faaliyetlerinin devamını temin etmek üzere mal ve hizmet alım satımı yaparken veya alacaklarının tahsilini yaparken nakit kabul edemezler. Bunlar tarafından yapılacak tüm tahsilatlar pos cihazları kullanılarak ya da banka hesapları üzerinden yapılabilir.

Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, izin kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler ile Başkanlıkça istenen mali tablo, bilgi ve belgeleri kendilerinden istenen şekil, kapsam ve sürelerde Başkanlığa bildirir.

Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde malvarlığına erişim çerçevesinde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir. Değişiklik veya iptal kararı, izin kararının bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Başkanlıkça ilgili taraflara bildirilir.
3.4.3. Kıymetli Evrak Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanılması -
Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisini ancak bu kıymetli evraka ilişkin olarak Başkanlıkça düzenlenen izin belgesi ile birlikte kullanabilirler.

Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlara kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra finansal kuruluşlar tarafından çek karnesi verilemez. Bu tarihten önce verilmiş olan çek karnelerine ilişkin bilgiler, resmi talebin kendilerine ulaşmasını takiben yedi gün içinde finansal kuruluşlar tarafından kendilerine yapılan bildirimde kullanılan tebliğ yöntemi kullanılarak Başkanlığa bildirilir. Yine bu tarihten sonra malvarlığı dondurulan kişi tarafından izin belgesi olmaksızın kendi namına veya hamiline düzenlenmiş bir çekin finansal kuruluş nezdinde tahsile verilmesi halinde çek ödenmez ve durum Başkanlığa bildirilir.

Malvarlığının dondurulması kararından sonra malvarlığı dondurulan kişi tarafından karara aykırı olarak yapılan her türlü işlem hükümsüzdür.
3.4.4. Kiralık Kasa Mevcutları Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanılması -
Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılmasına Başkanlıkça izin verilmesi halinde; kiralık kasa, malvarlığı dondurulan kişi ile banka görevlisi ve Başkanlıkça görevlendirilen kişinin nezaretinde açılır. Muhteviyatı tutanakla tespit edilir. Kiralık kasa içerisindeki malvarlığından Başkanlık izni çerçevesinde kişiye verilecek olan kısım alınarak kalan kısım kasada muhafaza edilir. Kasa muhteviyatı ile alınan kısma ilişkin tespitler bir tutanağa bağlanarak taraflarca imzalanır ve Başkanlığa intikal ettirilir.
3.4.5. Taşınırlar, Taşınmazlar veya Şirketlerdeki Ortaklık Payları Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanılması -
Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyon; taşınır, taşınmaz veya şirketlerdeki ortaklık payının satışı işlemleri için, satış bedeli ve alıcıya ilişkin vatandaşlık numarası, vergi kimlik numarası, isim, unvan ve adres bilgileri ile birlikte Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle izin başvurusu yapar.

Başkanlık gerek görmesi halinde malvarlığının satışına ilişkin izin başvurusunda işleme konu malvarlığının gerçek değerini tespit edebilmek amacıyla malvarlığı dondurulanlardan ekspertiz, bilirkişi ya da benzeri bir rapor talep edebilir.

Başkanlık, başvuruyu uygun görmesi halinde düzenleyeceği izin belgesinin bir nüshasını alıcıya, bir nüshasını satıcıya, bir diğer nüshasını ise nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kuruluşa gönderir. İzin belgesinde ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgilere de yer verilir.

İlgili kuruluş, izin belgesi ile kendisine müracaat eden kişinin işlemini yapmadan önce; izin belgesinin aslı üzerinden kendindeki nüsha ile teyidini yapar ve izin belgesinde belirtilen banka hesabına alıcı tarafından bedelin yatırılmış olduğunu tevsik eden dekontun aslını alır. Teyidi müteakiben devre ilişkin işlemler gerçekleştirilerek ilgili evrakın bir örneği Başkanlığa gönderilir.

Malvarlığı dondurulanlar taşınır ve taşınmazların kiraya verilmesi ve benzeri hak tesisleri için, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan formları doldurmak suretiyle izin başvurusunda bulunabilirler. İzin başvurusunda taşınır veya taşınmazın kiraya verileceği kişinin vatandaşlık numarası, vergi kimlik numarası, isim, unvan ve adres bilgileri ile kira bedeline yer verilir.

Başkanlık gerek görmesi halinde malvarlığının kiralanmasına ilişkin izin başvurusunda işleme konu malvarlığının gerçek değerini tespit edebilmek amacıyla malvarlığı dondurulanlardan ekspertiz, bilirkişi ya da benzeri bir rapor talep edebilir.

Başkanlık, başvuruyu uygun görmesi halinde düzenleyeceği izin belgesinin bir nüshasını başvuruda bulunan kişiye, bir nüshasını da kiralayan kişiye gönderir. İzin belgesinde ödemenin yapılacağı hesaba ilişkin bilgilere yer verilir.

Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyon; sözleşme metninin bir örneği, sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerine, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgileri, hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığa verir. Bu kapsamda yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere ait izin belgesinde belirtilen banka hesabına yapılabilir.

Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması yönünde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir. Değişiklik veya iptal kararı, izin kararının bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Başkanlıkça ilgili taraflara bildirilir.
4. Denetim ve Ceza -
Kanunun 15 inci maddesinde;

“(1) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde ayrıca bu tüzel kişiye on bin liradan yüz bin liraya kadar idari para cezası verilir.”

hükmü yer almaktadır.

Nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşların dondurma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgililerince Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Başkanlıkça denetlenir. Başkanlık denetim görevini, denetim elemanları ve Başkanlıkta istihdam edilen maliye uzmanları vasıtasıyla yerine getirir.

Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğinin yerine getirilmemesi veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösterilmesi halinde yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.

Tebliğ olunur.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul