En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İhracat:2002/12)

Madde 1 - Bilgi Butonu
 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme” hükümleri uyarınca, söz konusu Sözleşme eki Liste-1, Liste-2 ve Liste-3’te yer alan kimyasal maddelerin ihracatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.
Madde 2 - Bilgi Butonu
Liste-1 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan maddelerin, araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla olmak kaydıyla, Sözleşmeye taraf olan ülkelere (Ek: A) Ekonomi Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır ve Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından izin verilmesini müteakip, Liste-1’de yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgeler ile birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

Liste-1’de yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan bu kimyasal maddelerin tekrar üçüncü bir ülkeye ihracı yasaktır.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Liste-2 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin iznine tabidir.

Liste-3 kapsamı kimyasal maddelerin ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin iznine tabidir. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin, Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracatına ilişkin başvurular, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası (Ek:B) aranmak suretiyle sonuçlandırılır.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından izin verilmesini müteakip, Liste-2 ve Liste-3’de yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 (yirmi) işgünü içinde firmalarca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir.
Madde 5 - Bilgi Butonu
 Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Madde 6 - Bilgi Butonu
25/01/2002 tarihli ve 24651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin (2002/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 7 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 - Bilgi Butonu
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Kanunum Logo Listeler için dosyalar bölümüne bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  2 sayılı Liste
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte
  3 sayılı Liste
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte
  I sayılı liste
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul