(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2017/15) (RG: 24.05.2017)
SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ,6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

c) İşletme: Kanunun 1 inci maddesi kapsamında sayılan sanayi işletmesini,

ç) Kanun:6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununu,

d) Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sınıflandırılan işletmeyi,

ifade eder.
İlk kayıt müracaatı
Madde 4 - Tebliğ 20171-1(2017)
(1) Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.

(2) Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurur.

(3) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu elektronik ortamda yüklenir. Üretim faaliyetinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, kapasite raporu yerine elektronik ortamda girdikleri kapasite bilgilerini beyan olarak yükler.

(4) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu veya firma beyanı elektronik ortamda yüklenir.

(5) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir. İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat, gerekçesi belirtilerek reddedilir ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.

(6) İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, ürün ve üretim teknolojisi veya işletmenin hukuki durumu ile ilgili ilave belge ve bilgi isteyebilir, üretim yerinde inceleme yapabilir.

(7) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, elektronik ortamda hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi, beyanname, yıllık işletme cetveli ve anket içerik ve formatında değişiklik yapabilir veya yeniden düzenleyebilir.

(8) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Mücbir sebeplerden dolayı, elektronik ortamda müracaat işlemlerini tamamlayamayan işletmelerin kayıt işlemleri İl Müdürlüğü tarafından yapılır.
İşletmelerin sanayi siciline kaydedilmesi
Madde 5 -
(1) Kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür. Bir işletmenin sanayi siciline kaydında Kanunun 1 inci maddesinde yapılan tanım ve bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınır.

(2) Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen faaliyete başlama tarihinin tespitinde, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi şirket kimlik bilgisi bölümünde yer alan ve işletme tarafından beyan edilen üretime başlama tarihi esas alınır. İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, beyan edilen üretime başlama tarihini tevsik eden ilave belge isteyebilir.

(3) Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilir.

(4) Bir işletmenin üretim yaptığı yerin yetersiz olmasından dolayı, üretim yerine bitişik ikinci bir üretim yerinde aynı üretimin yapılması durumunda, ikinci üretim yerine ait kapı numarası da Sanayi Sicil Belgesinde belirtilir.
Sanayi sicil belgesi düzenlenmesi ve sanayi sicil belgesi tarihi
Madde 6 - Tebliğ 20171-1(2017)
(1) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanır.

(2) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Sanayi Sicil Belgesinin onaylandığına dair bilgi, işletme yetkilisine elektronik ortamda verilir.

(3) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Sanayi Sicil Belgesi tarihi, kayıt için elektronik ortamda veya mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğüne yapılan müracaat tarihidir.

(4) Unvan, fiili üretim yeri adresi ve ürün değişikliği veya ürün ilavesinde Sanayi Sicil Belgesi tarihinde değişiklik yapılmaz.
Sanayi sicil belgesi değişikliği
Madde 7 - Tebliğ 20171-1(2017)
(1) Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adresi değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği müracaatlarında Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır.

(2) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) İşletme ile ilgili değişiklik işlemleri elektronik ortamda işletme tarafından gerçekleştirilir. Mücbir sebeplerden dolayı değişiklik işlemleri İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

(3) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Değişiklik işlemi ile ilgili müracaat elektronik ortamda yapılır.

(4) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Fiili adres değişikliği olmayan durumlarda elektronik ortamda İl Müdürlüğüne bilgi verilir.

(5) Yapılan değişikliklerin İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, aynı numara ve tarihli yeni belge düzenlenir.
İşletme nevi değişikliği
Madde 8 -
(1) Nevi değişikliğinde eski unvanlı kayıt iptal edilir.

(2) Yeni unvanlı işletmenin kaydı bu Tebliğin 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde yapılır.
Sanayi sicil belgesi vizesi
Madde 9 - Tebliğ 20171-1(2017)(Değişik:RG-24/5/2017-30075)
(1) Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibarıyla iki yılda bir elektronik ortamda vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.

(2) Vizenin yapılmasında işletmeye ait bilgilerin güncel olması esastır. Vize işlemi sırasında, işletme veya mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda işletmenin tüm bilgileri güncellenir. İl Müdürlükleri tarafından Sanayi Sicil Belgesi üzerindeki unvan, nevi, adres ve ürün bilgileri, en son yıla ait yıllık işletme cetvelinde yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Bilgilerin farklı olması halinde bu Tebliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında işlem yapılır.

(3) Vize işlemi sırasında, İl Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde kontrol amaçlı ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Vize süresini geçiren işletmeler hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.
Sanayi sicil belgesi ve kayıt iptali
Madde 10 - Tebliğ 20171-1(2017)
(1) İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil Belgesi geçerlidir.

(2) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, işletme tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğüne kayıt iptali müracaatı yapılır. İptal işleminin tamamlanabilmesi için İl Müdürlüğü işletmenin üretim faaliyetinin sonlandırıldığına dair yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda düzenlenecek tespit tutanağına istinaden kayıt iptali gerçekleştirilir.

(3) İki yıl üst üste yıllık işletme cetvelinin verilmemesi halinde, işletmenin faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılır. İşletme belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum İl Müdürlüğü tarafından yerinde bir tutanak ile tespit edilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlarda, faal olmayan işletmenin elektronik ortamdaki kaydı, gerekçesi belirtilerek iptal edilir. Sanayi sicil kaydının iptaline ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Kayıt bilgileri elektronik ortamda muhafaza edilir.

(5) Sanayi sicil kaydı iptal edilen işletmenin unvanı ve Sanayi Sicil Belgesi numarası İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Değerlendirme ile İlgili Diğer Hususlar
Yıllık işletme cetveli verilmesi
Madde 11 - Tebliğ 20171-1(2017)
(1) Yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir.

(2) İşletme tarafından elektronik ortamda verilen yıllık işletme cetveli bilgileri İl Müdürlüğü tarafından incelenir ve onaylanır.

(3) (Değişik:RG-24/5/2017-30075) Mücbir sebeplerden dolayı yıllık işletme cetvelleri ile ilgili İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılır.
Ürün sınıflaması
Madde 12 -
(1) Ürün sınıflamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesine uygun olarak hazırlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi esas alınır.

(2) Ürün birimi olarak Türkiye Sanayi Ürünleri Listesindeki ürün kodu birimleri esas alınır.
Aynı adreste birden fazla işletmenin faaliyeti
Madde 13 -
(1) Aynı adreste faaliyette bulunan birden fazla işletmenin sanayi siciline kaydında aşağıdaki hususlar aranır.

a) İşletmelerin üretim faaliyetlerinin farklı olması,

b) Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş olması ve ortak makine ve teçhizatın olmaması,

c) Her türlü Oda ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtlarının yapılmış olması,

ç) Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerine göre ortak personel kullanılmaması,

d) İşletmelerin ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.

(2) Sanayi sicil işlemlerinde kapasite raporu düzenlenmesi zorunlu olmayan mikro ölçekli işletme vasfındaki sanayi işletmelerinin kapasite bilgilerinin belirlenmesinde işletme beyanı esas alınır.

(3) İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından birinci fıkrada belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği yerinde incelenir ve bir tespit tutanağı hazırlanır. Tespit tutanağı sonucuna göre işlem yapılır.
Üretime başlamadan önce yapılan müracaatlar
Madde 14 -
(1) Hammadde temin edemediğinden üretim faaliyetine başlayamayan işletmelerin müracaatlarında, işyerinin İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelenerek; yatırımın büyük ölçüde tamamlanmış olması, yerli makine ve teçhizatın monte edilmiş olması, ithal makinelerin geri dönülmez şekilde akreditiflerinin açılmış olduğunun belgelendirilmesi halinde, düzenlenecek rapora istinaden ilgili yerlere ibraz edilmek üzere, işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair yazı düzenlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında işlem yapılan işletmelerin üretim faaliyetine geçip geçmedikleri takip edilir. Üretim faaliyetine geçilmiş ise, Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 15 -
(1) 12/1/2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (SGM 2008/2) sayılı Sanayi Sicil Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 16 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 17 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul