TS EN ISO 8673 ALTIKÖŞE NORMAL SOMUNLAR, (STİL 1)-METRİK İNCE ADIMLI-MAMUL KALİTESİ A VE B (ISO 8673:2012) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/1)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardı; bu standard, anma diş çapı D, 8 mm ilâ 64 mm (dahil) olan altıköşe somunların geometrilerini ve anma diş çapı D, 8 mm ≤ D ≤ 16 mm için mamul kalitesi A, 16 mm < D ≤ 39 mm için mamul kalitesi B olan metrik, ince adımlı, altıköşe normal (stil 1) somunların mekanik karakteristiklerini kapsar.

Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulması halinde, bunlar, ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1 gibi mevcut standardlardan seçilmelidir.

Not - İnce adımlı diş oluşu sebebiyle, somun kalınlığı yetersiz olduğunda, somun dişinin sıyrılma ihtimali yüksektir. Bu yüzden tercihen ISO 8674’e uygun kalın somun (stil 2) kullanılır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS 1026-31 EN 28673 “Altıköşe Somunlar, Stil 1-Metrik, İnce Adımlı Mamul Kalitesi A ve B” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) “Altıköşe Normal Somunlar, (stil 1)-Metrik İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B” Standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 7 -
(1) TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılma
Madde 8 -
(1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ No: Mecburi Standard 96/125-126’da yer alan TS 1026-31 EN 28673 Standardı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul