En son güncellemeler 6 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Metin Değerlendirmesi Devam Ediyor
Metnin güncellik değerlendimeleri devam ediyor.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır. 
 
Verginin konusu, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil olmak üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışıdır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmaz.
Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.
 
(A) Cetveli: Bu cetvelde, genel olarak benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri; sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.), doğal gaz ile söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün bulunan petrol türevleri, petrokok ve benzeri diğer mallar yer almaktadır. 

(B) Cetveli: Bu cetvelde, solvent ve benzeri ürünler ile bunların türevleri, gaz yağı, baz yağlar, madeni yağlar ile yağlama müstahzarları gibi akaryakıt harici petrol ürünleri yer almaktadır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamına giren mallar, Kanuna ekli (I) sayılı listede Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibariyle tespit edilmiştir. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, bu Kanuna ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. 

Bu hüküm çerçevesinde ithal edilen veya yurt içinde imal edilen herhangi bir malın (I) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi olup olmadığının değerlendirilebilmesi için o mala ait G.T.İ.P. numarasının bilinmesi gerekir. G.T.İ.P. numarasının tespiti ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır.

Dolayısıyla mükellefler tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına G.T.İ.P. numarası tespit ettirilen mallar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alması durumunda, ÖTV’ye tabi olur, yer almaması durumunda ise bu vergiye tabi olmaz. 

Ayrıca bu liste kapsamında vergiye tabi olan bir malın, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan istisnalar kapsamında teslim edilmesi, söz konusu malın vergiye tabi olma durumunu değiştirmez.
1 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince, bu Kanuna ekli listelerde yer alan malların tarife numaralarında veya bu numaralara ilişkin mal tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler bu Kanunun uygulanmasında hüküm ifade etmemektedir.

Buna göre, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan bir malın G.T.İ.P. numarasının veya mal tanımının, bu Kanun dışında değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi ve benzeri haller; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamada herhangi bir hüküm ifade etmez. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallarla ilgili vergi uygulamasına ilişkin bu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan tanımların açıklamaları aşağıdadır:
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi ithalat olarak tanımlanmıştır. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren mallar da genel olarak ithal edilmiş sayılır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde, teslim deyimi tanımlanmış, aynı maddenin (2) ve (3) numaralı fıkralarında ise teslim sayılan haller belirtilmiştir.

Kanunun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca (I) sayılı listedeki malların ÖTV’ye tabi başka bir malın imalinde kullanılması teslim sayılmaz.
 
Teslim ve teslim sayılan haller, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-2 ve 3) bölümlerinde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde (I) sayılı listedeki mallar bakımından vergiyi doğuran olay, işlemlerin özelliklerine göre ayrı ayrı tayin ve tespit edilmiştir.
 
Vergiyi doğuran olay, (I) sayılı listedeki malların imalatçıları veya ithalatçıları tarafından teslimi ile bu malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışıdır. 

Ancak malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay, fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelir. 

Kısım kısım mal teslim edilmesinin mutad olduğu veya bu hususta mutabık kalındığı hallerde vergiyi doğuran olay, her bir kısmın teslimidir. Örneğin, rafineri ile bir yıllık akaryakıt ihtiyacı için sözleşme imzalayan akaryakıt dağıtım şirketine yapılan mal teslimlerinde, sözleşmeye konu akaryakıt miktarının tamamı için değil, teslim edilen her bir parti mal için ÖTV uygulanır. 

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, imalatçı veya ithalatçı tarafından malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergi doğmaz. Bu 
2 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 3 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
tür teslimlerde vergiyi doğuran olay, malların komisyoncular veya konsinyi işletmeler tarafından alıcıya teslim edildiği tarihte meydana gelir. 

Öte yandan (I) sayılı listedeki mallar için Bakanlar Kurulunun Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne istinaden vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırma yetkisini kullandığı hallerde ithalatta vergiyi doğuran olay; Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğduğu hallerde gerçekleşir. 

(I) sayılı listede yer alan malların 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir. 

Diğer taraftan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için miktar üzerinden maktu vergi uygulandığından, bu malların promosyon, eşantiyon ve numune olarak tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleşir.
 
(I) sayılı listedeki mallarda verginin mükellefi; bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir.

Ayrıca fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları belgesiz olarak bulundurduğu tespit edilenler de mükelleftir. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için ÖTV mükellefiyeti, bu mallara ilişkin üretim faaliyetlerine başlanmasından önce ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilir. Ancak ÖTV mükellefiyeti bulunmayanların söz konusu malları ithal etmeleri halinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyeti en geç ithal tarihinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilir.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV’ye tabi işlemleri bulunmaması nedeniyle ÖTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmak suretiyle isteyebilir. Bu dilekçe üzerine mükellefiyet kaydı ilgili vergi dairesince terkin edilir.
 
Ancak Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi hükmü uyarınca, mükellefin ÖTV’ye ilişkin mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde, bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme veya kullanma fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez.

ÖTV mükellefiyetleri bu şekilde terkin olunan mükelleflerin, daha sonra ÖTV’ye tabi işlemlerinin bulunması halinde, tekrar ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerektiği tabiidir.
4 31.03.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5 10.01.1961 tarihli ve 10703-10705 sayılı Resmi Gazeteler’de yayımlanmıştır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır. 
ÖTV mükelleflerinin Türkiye’de ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde, verginin konusuna giren malları mükelleften teslim alanlar veya adına hareket edenler, ÖTV’nin beyanı ve ödenmesiyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden mükellef gibi sorumludur. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu uygulamanın (2.2.1) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür. 

Bu uygulamanın usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası, 9 uncu maddesi, 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası, 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ile Mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde aşağıda belirlenmiştir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Bu yetkiye istinaden, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki; 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ile 2710.20.90.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan yalnız 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ve 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların ÖTV mükellefleri (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenmesi uygun görülmüştür. 

Bu tevkifat uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, rafinericiler hariç ÖTV mükelleflerinden bu malları satın alan imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.
 
Tevkifat uygulaması yukarıda belirtilen mallarla sınırlı olup, bunun dışında kalan ÖTV’ye tabi malların teslimlerinde imalatçılar tarafından tevkifat uygulanmaz. 
 
Satıcı ÖTV mükelleflerinin tevkifata tabi mal teslimleri, söz konusu teslimlerin yapıldığı vergilendirme döneminde (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Tecil ve Tevkifat” bölümünün “Tevkifat” kısmındaki bilgiler doldurulmak suretiyle beyan edilir. Ayrıca, bu ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Tevkifata Tabi Mal Teslimleri” kısmı da doldurulur. 
6 20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen malların ÖTV mükellefleri tarafından ithal edilmiş olması halinde, yurt içinde ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri, bu teslimlerle ilgili tevkif edilen ÖTV’nin alıcı imalatçı tarafından beyan edilerek ödendiğine dair tespitin yapılması üzerine, bu Tebliğin (V/A-3.2/ç) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir. 
Bu uygulamanın (2.2.1) bölümünde belirtilen mallar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin tamamı, vergi sorumluları tarafından tevkifata tabi tutulur. Tevkifata tabi tutulan ÖTV tutarı, vergi sorumlularınca teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemini izleyen 10 uncu günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine elektronik ortamda verilen (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenir.

Vergi sorumlularının, ÖTV mükellefiyetinin bulunup bulunmaması bu uygulama kapsamında (6) numaralı ÖTV beyannamesinin verilmesine engel değildir. Bu beyanname, sadece tevkifata tabi alımların olduğu vergilendirme döneminde verilir. 

Söz konusu uygulama kapsamındaki teslimlere ait fatura veya benzeri belgeler, izleyen vergilendirme dönemi içinde düzenlenmiş olsa dahi sorumlu sıfatıyla beyan, teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminin beyan süresi içerisinde yapılır.

Örnek: Sanayi sicil belgesini haiz imalatçı (A), ÖTV mükellefi (B)’den 14/5/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan ve ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki 1.000 Kg. müstahzar katkı isimli malı vergi hariç 3.000 TL karşılığında satın almıştır. ÖTV mükellefi (B) tarafından bu teslime ilişkin fatura 17/5/2014 tarihinde düzenlenmiştir.

Buna göre söz konusu teslim 14/5/2014 tarihinde gerçekleştiğinden tevkif edilen 2.298,50 TL tutarındaki ÖTV’nin, imalatçı (A) tarafından 16-25/5/2014 tarihleri arasında (teslime ilişkin fatura 17/5/2014 tarihinde düzenlenmiş olsa dahi) (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesi gerekir.

Ayrıca tevkifat, bu uygulamanın (2.2.1) bölümünde belirtilen malları satın alan ve adına fatura veya benzeri belge düzenlenen vergi sorumluları tarafından yapılarak, tevkif edilen bu vergi yukarıda yapılan belirlemeler çerçevesinde (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerektiği tabiidir. 

Vergi sorumlularınca yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Dairesi Başkanlığı-Defterdarlık/Vergi Dairesi kayıtları esas alınır.
Tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin beyanına ilişkin (6) numaralı ÖTV beyannamesinde, beyan edilen ÖTV’den herhangi bir surette indirim yapılmaz. 

Ancak tevkifat uygulaması kapsamında satın alınan malların Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan başka bir malın imalinde kullanılmış olması halinde, vergi sorumlularınca beyan edilip ödenen ÖTV tutarı, bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, yalnızca üretilen malın tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde, bu teslimlere ilişkin beyanı içeren (1) numaralı ÖTV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. 

Dolayısıyla (6) numaralı ÖTV beyannamesinde beyan edilerek vergisi ödenen malların kısım kısım imalatta kullanılması halinde de imalatta kullanılan kısımların ödenen ÖTV’leri indirime konu edilebilir.

Ayrıca söz konusu uygulama kapsamında tevkif edilerek ödenen ÖTV tutarı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler (Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanılması)” kısmında beyan edilmek suretiyle indirilebilir.

Bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, tevkifat uygulaması kapsamında satın alınan malların girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarını geçemez. İndirim konusu yapılamayan tutar ise tevkifatı yapan alıcı imalatçılar açısından ilgili mevzuat çerçevesinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.

Tevkifata tabi tutulan ancak beyan edilmeyen veya beyan edilmesine rağmen ödenmeyen ÖTV de indirim konusu yapılamaz.

Bununla birlikte tevkifat uygulaması kapsamında olmayan mallar için alıcı imalatçılar tarafından tevkifat uygulanmak suretiyle beyan edilerek ödenen ÖTV’nin de indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.

Örnek: ÖTV mükellefi (B), sanayi sicil belgesini haiz imalatçı (A)'ya 28/4/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki 1.000 Kg. müstahzar katkı isimli malı vergi hariç 3.000 TL karşılığında teslim etmiş ve bu teslime ilişkin faturayı 4/5/2014 tarihinde düzenlemiştir. İmalatçı (A), ÖTV’sini tevkif ederek ödediği bu mal ile ithal ettiği aynı listedeki 1.000 Kg. baz yağı kullanmak suretiyle yine aynı listede yer alan ÖTV tutarı 1,3007 TL/Kg. olan 2.000 Kg. madeni yağ üretmiş ve ürettiği bu malın tamamını 17/5/2014 tarihinde satmıştır.

Buna göre, imalatçı (A) tarafından 38.11 tarife pozisyon numaralı müstahzar katkı isimli mala ilişkin tevkif edilerek 1-10/5/2014 tarihleri arasında (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenmiş olan ÖTV, bu malın girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın teslimine ilişkin yine imalatçı (A) tarafından sadece 1-10/6/2014 tarihleri arasında verilmesi gereken (1) numaralı ÖTV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. 

Bu durumda imalatçı (A) tarafından verilecek;

a-2014/Nisan II. vergilendirme dönemine ait (6) numaralı ÖTV beyannamesinde 
Tevkif edilen ÖTV tutarı = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL, 

b-2014/Mayıs II. vergilendirme dönemine ait (1) numaralı ÖTV beyannamesinde 
Hesaplanan ÖTV tutarı = 2.000 x 1,3007 = 2.601,40 TL,
İndirilecek ÖTV= 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL,
Ödenecek ÖTV= 2.601,40 – 2.298,50 = 302,90 TL

olarak hesaplanır.

Bununla birlikte, ÖTV mükellefi (B) tarafından bu teslime ilişkin faturanın süresinden sonra (örneğin 15/5/2014 tarihinde) düzenlenmiş olması, vergi sorumlusu sıfatıyla tevkif edilen verginin 1-10/5/2014 tarihleri arasında beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenmesine engel değildir.
Tevkifata tabi teslimler dolayısıyla satıcı ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek belgelerde; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca, “Alıcı İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV, Tevkifat Dâhil Toplam Tutar ve Tevkifat Hariç Toplam Tutar” ayrıca gösterilir. Bu belgelere, tevkifat hariç toplam tutarın rakam ve yazı ile yazılması gerekir.

Örnek: Satıcı ÖTV mükellefi tarafından tevkifat uygulaması kapsamında ÖTV ve KDV hariç 3.000 TL bedelle teslim edilen ve ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 1.000 Kg. 2710.12.90.00.11 G.T.İ.P. numarasındaki “Diğerleri” isimli malın faturası aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

Teslim Edilen Mal Miktarı              1.000 Kg.
Teslim Bedeli (ÖTV ve KDV hariç):	      3.000 TL
Hesaplanan ÖTV (1.000 x 2,2985 =):	      2.298,50 TL
Alıcı İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV:	  2.298,50 TL
KDV Matrahı (3.000 + 2.298,50 =):	      5.298,50 TL
Hesaplanan KDV (5.298,50 x 0,18=):	      953,73 TL
Tevkifat Dahil Toplam Tutar (5.298,50 + 953,73 =): 6.252,23 TL
Tevkifat Hariç Toplam Tutar (6.252,23 - 2.298,50 =):3.953,73 TL

Yalnız Üçbindokuzyüzelliüç Türk Lirası Yetmişüç Kuruştur.

Bu belgeler, satıcı açısından teslimlere ilişkin ÖTV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşır.

Satıcı ÖTV mükellefleri tarafından tevkifata tabi olan ve olmayan malların teslimlerine ilişkin fatura ve benzeri belgeler ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, tevkif edilen ÖTV’nin bu belgelerde ayrıca gösterilmesi koşuluyla tek bir belge de düzenlenebilir. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği, tevkifata tabi işlemlerde değişiklik olması (malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi, fazla veya yersiz ÖTV tevkifatı yapılması) halinde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler tarafından bunlarla ilgili borçlanılan ya da ödenen vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapılabilir, bu vergiden mahsup edilebilir veya iade talebinde bulunulabilir.
Tevkifat uygulaması kapsamındaki teslimlerle ilgili olarak malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi durumunda, mallar alıcı imalatçıya teslim edilmişse iade edilen malların ÖTV mükellefinin işletmesine girmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları ve belgelerde gösterilmesi şartıyla düzeltme işlemi; bu durumun ortaya çıktığı döneme ait satıcının beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Tevkifata Tabi Teslimlerden İadeler” açıklaması seçilmek ve buna ilişkin “İndirilecek ÖTV Tutarı” sıfır (0) yazılmak suretiyle yapılır.

Ayrıca bu beyannamenin “Ekler” bölümünün “Tevkifata Tabi Teslimlerden İadeler” kısmı da doldurulur.

Bu durumda, tevkifata tabi tutulan ÖTV, alıcı imalatçılar tarafından ödendiğinden söz konusu ödenen ÖTV’nin iadesi alıcı imalatçılara yapılır. 

Alıcı imalatçılar söz konusu ÖTV’nin, internet vergi dairesi üzerinden KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda verecekleri dilekçe ile bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki (ÖTV dâhil) vergi borçlarına mahsuben veya nakden iadesi için talepte bulunabilir.

Vergi dairesince, bu dilekçe ekinde satıcının malın iadesine ilişkin düzeltmeyi yaptığını gösterir ilgili vergi dairesi yazısının ibraz edilmiş olması ve iadesi talep edilen verginin alıcı imalatçılar tarafından beyan edilip ödendiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu iade talepleri yerine getirilir. ÖTV'nin alıcı imalatçılar tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen bu vergi sadece tahakkuktan terkin edilir ve alıcı imalatçıya iade yapılmaz.

Yapılacak iadelerde teminat, yeminli mali müşavir (YMM) raporu ve vergi inceleme raporu aranmaz.
Tevkifat işlemine ilişkin fazla veya yersiz ödenen verginin bulunması halinde, gerek alıcı imalatçıların gerekse satıcı ÖTV mükelleflerinin beyanlarının düzeltilmesi gerekir.

Fazla veya yersiz tevkif edilen verginin, öncelikle tevkifatı yapan alıcı imalatçı tarafından satıcıya iade edilmesi gerekir. Bu durumda alıcı imalatçının, fazla veya yersiz tevkif ettiği ÖTV tutarını satıcıya iade ettiğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcı imalatçıya iade edilir. Ancak tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından da verginin beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmaz.
 
Bununla birlikte tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin satıcı tarafından da beyan edildiği durumda, satıcının düzeltme işleminden sonra, varsa önceki beyanı üzerine ödenen ÖTV'nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilir. Dolayısıyla bu durumda alıcı imalatçıya iade söz konusu olmaz. 

Fazla veya yersiz tevkifata tabi tutulan ÖTV'nin alıcı imalatçı tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen bu vergi sadece tahakkuktan terkin edilir ve alıcı imalatçıya iade yapılmaz.
 
Yapılacak iadelerde teminat, YMM raporu ve vergi inceleme raporu aranmaz.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca bu uygulama kapsamında sorumlu tayin edilenler tarafından beyan edilip ödenmesi gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, söz konusu vergi tutarının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen veya re’sen tarh edilerek bu tarhiyata vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın (1) numaralı ÖTV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması, bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir.

Ancak sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ÖTV tutarının, satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde, sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz.

Bununla birlikte, sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gereken ÖTV'nin satıcı tarafından beyan edilerek süresinden sonra ödenmiş olması halinde, normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır.
Tevkifata tabi mal alımlarına ilişkin tevkifat uygulayanların, tevkifat tutarını ödememesi halinde, söz konusu tevkifat kapsamındaki teslimlere ilişkin ÖTV ile sınırlı olmak üzere Hazineye intikal ettirilmeyen vergiden dolayı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ÖTV mükellefleri müteselsilen sorumludur.
Bilgi ButonuTebliğ 20578-3(2018)
ÖTV kapsamına giren malların ihracat teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar dâhilinde vergiden istisnadır. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, yurt dışındaki müşterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkan mallar ÖTV’den istisnadır. Bu maddenin uygulanmasında yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. 

ÖTV kapsamına giren malları imal edenler, sözü edilen malları yurt dışındaki büro, temsilcilik, acente veya benzeri kuruluşlarına buralarda kullanılmak veya satılmak üzere tesliminde de ihracat istisnasından yararlanır. Yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava yolu firmalarının hava taşıma araçlarına ve uluslararası sefer yapan yerli deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan teslimler de ihracat teslimi olarak değerlendirilir. 

İhraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden Türkiye’deki kişi ya da kuruluşlara veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere Türkiye’de teslim edilen mallar için ihracat istisnası uygulanmaz. 

Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan ihracat teslimlerine ilişkin düzenlenen faturada ÖTV hesaplanmaz. ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “İhracat İstisnası” ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyanda bulunur.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhracat İstisnası” ekini doldurur. 

Bununla birlikte ihraç konusu malların yurt dışına çıktığı, gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneği ihracatın gerçekleştiği dönemdeki ÖTV beyannamesine eklenmek suretiyle tevsik edilir. 
 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (Değişik ibare:RG-28/12/2018-30639) (3) numaralı fıkrasında, ihraç edilen mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya iade edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu hükme göre, ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez. Örneğin, imalatçı (A)’nın ürettiği malları ÖTV ödeyerek satın alan (B) bu malları ihraç ettiği takdirde, (A)’nın satış faturasında gösterilen ve yine (A) tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödenen ÖTV, bu vergiyi (A)’ya ödemiş olan (B)’ye iade edilir. Ancak (B)’nin imalatçı (A)’dan satın aldığı malları (C)’ye satması ve (C)’nin bu malları ihraç etmesi halinde, (A) tarafından beyan edilen ve (C)’nin satın aldığı malın fiyatına girmiş olan ÖTV, (C)’ye iade edilmez.

Aynı şekilde vergilendirmenin ithal aşamasında yaptırılması halinde, ithal edilen malların ithalatçısı tarafından ihraç edilmesinde ithalde ödenen ÖTV, ithalatçı ihracatçıya iade edilir. ÖTV’yi gümrüğe ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ise ÖTV iade edilmez. 

Diğer yandan, ÖTV ödenerek satın alınan malların herhangi bir işlem görmeden, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde, bu mallar için yüklenilen ÖTV iade edilir. Ancak ÖTV ödenerek satın alınan maldan ÖTV’ye tabi olan veya olmayan bir mal üretilerek bu malın ihraç edilmesi halinde, imalatta kullanılan mal için ödenen ÖTV iade edilmez. Örneğin, rafineriden ÖTV ödeyerek baz yağı satın alan imalatçı, ürettiği mürekkep veya madeni yağı ihraç etmesi halinde baz yağına ödediği ÖTV’nin iadesini talep edemez.

İhraç edilen mallara ait ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi halinde, aşağıdaki belgelerin ihracatçının KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı gerekir:

i. İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin gösterildiği fatura veya benzeri belgelerin listesi,

ii. İhraç edilen malların ithal edilmiş olması ve vergilendirmenin ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırılması halinde ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ile verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu,

iii. İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesi veya listesi,

iv. İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturaların listesi.

Yukarıda listeler halinde alınmayan gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzları ile vergi dairesince talep edilmesi halinde listelerde yer alan fatura, belge ve beyannamelerin asılları veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından tasdikli örneği vergi dairesine ibraz edilir.

Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine, ilgili vergi dairesince ihraç edilen mala ait ÖTV’nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (vergilendirmenin ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırılması halinde bu idareye) ödendiği tespit edilir. Bu tespitten sonra ihraç edilen mallara ait ÖTV, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E) bölümü hariç, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri ile ilgili genel esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilir. İhraç edilen mallarla ilgili olarak ÖTV’nin yanı sıra nakden veya mahsuben KDV iadesi de talep edilmesi halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş olanlar mükelleften ayrıca istenilmez, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yardımcısı tarafından onaylı fotokopileri kullanılır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde vergiyi doğuran olay meydana gelmediğinden, ÖTV mükelleflerince ihracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların, Gümrük Kanunu hükümlerine göre geri gelmesi halinde ithalatta ÖTV uygulanmaz, bu mallar yeni ithal edilmiş mal gibi işlem görür.

Ancak, vergilendirmenin ithalat aşamasında gümrük idaresine yaptırılması halinde, ihracatçıların ÖTV iadesinden yararlandığı ihracat işlemine konu malların veya ÖTV ödemeksizin ihraç kaydıyla satın alarak ihraç ettiği malların geri gelmesi halinde, gümrük idaresince geri gelen mallar için ithalatın yapıldığı tarih itibariyle ÖTV uygulanır. Bu nedenle geri gelen mallar için gümrük idaresi, ihracatçının ÖTV iadesinden veya tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanmadığını ihracatçının bağlı olduğu vergi dairesinden tespit eder ve buna göre işlem yapar. İhraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin olarak, ihraç kaydıyla teslimde bulunan mükellefin tecil edilen vergisi henüz terkin edilmemişse, ihracatçının ÖTV’yi gümrük idaresine ödediğinin tevsiki üzerine, vergi dairesince tecil edilen vergi gecikme zammı uygulanmaksızın terkin edilir. 
Bu Tebliğin (II/A-1) bölümünde yer alan ihracat istisnasının uygulamasına ilişkin açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki serbest bölgedeki alıcıya veya yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılan teslimlerin ihracat teslimi sayılacağına dair hükümler, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer almamaktadır. 

Buna göre serbest bölgelere veya yetkili gümrük antreposu işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmaz.
7 02.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde KDV iadesi uygulamasına ve özel fatura ile KDV istisnası uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemelerin ÖTV uygulaması açısından geçerliliği bulunmamaktadır.

Buna göre Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların tesliminde ÖTV istisnası uygulanmaz veya tahsil edilen ÖTV iade edilmez.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden, diplomatik istisnanın aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
(Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların,

•Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

•Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

•Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.
(Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Diplomatik istisnadan,

•Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları,

•Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları,

•Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yönetici kadrolarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları yararlanabilir.

Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.
Diplomatik istisnadan yararlanan kuruluşlara Dışişleri Bakanlığınca ÖTV istisnasından yararlanacakları malları gösteren belge verilir. Bu belge, (I) sayılı listedeki mallar için varsa istisnadan yararlanılacak miktar veya tutarları da gösterir şekilde ÖTV mükellefine veya EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı ya da ihrakiye teslim lisansını haiz şirketlere verilmek üzere düzenlenir. 
(I) sayılı listedeki malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, Dışişleri Bakanlığınca verilen belge ibraz edilerek, satın alınan mallar için ÖTV uygulanmaması sağlanır. ÖTV mükellefleri, miktar veya tutar sınırlandırmasına bağlı olarak bu kapsamda teslim ettiği mal miktarı, tutarı, tarihi ve alıcıya ait bilgileri yazdığı ve yanına kaşe tatbik ederek imzaladığı bu belgenin bir fotokopisini, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklar. 

ÖTV mükellefleri diplomatik istisna kapsamında mal tesliminde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmez ancak fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 6 ncı Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Diplomatik İstisna” ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyan eder.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Diplomatik İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri fatura bilgileri, yukarıda belirtilen belgenin bilgileri ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer. 
EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, rafinerilerden ÖTV ödeyerek aldıkları mallar ile ÖTV mükelleflerinden ÖTV ödeyerek aldıkları doğal gazı diplomatik istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara tesliminde, teslim ettikleri mallara ilişkin düzenleyecekleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmezler. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada teslim bedeline dahil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun 6 ncı Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterilir.

Söz konusu şirketlerin bu suretle rafinericilerden alarak teslim ettikleri mallar için tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericiden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından; ÖTV mükelleflerinden alarak teslim ettikleri doğal gaz için tahsil etmediği ÖTV tutarları ise aynı doğal gaz şirketinden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, bu şirketlerin işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış, istisna kapsamında teslim edilen mallara ilişkin teslim miktarı, tutarı, tarihi ve birimi de içeren liste ile bu teslimler için düzenlenen faturaların fotokopileri ve istisnaya dayanak olan belge fotokopilerinin ekli olduğu söz konusu belge bilgilerinin yer aldığı listenin ilgili rafinericilere ya da doğal gaz şirketlerine verilmesi şarttır.
 
Rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün ilgili kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, söz konusu istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara teslim edilen mallar ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Diplomatik İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yukarıda belirtilen şirketlerce düzenlenen ve mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan fatura bilgileri, varsa emanet mal çekleri bilgileri ve istisnaya dayanak olan belge bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

Diğer taraftan mahsup talebinin EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir. 
Diplomatik istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasına ilişkin belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasına ilişkin belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. 
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden, askeri amaçlı istisnanın aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, (I) sayılı listede yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bunlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi ÖTV’den istisnadır.
Askeri amaçlı istisnadan Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yararlanabilir.
ÖTV mükellefleri ile EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, yukarıda adı geçen kurumlardan bu kurumların askeri amaçlı istisna kapsamında satın almak istedikleri malların cinsi ve miktarının belirtildiği bir belgeyi almadıkça söz konusu uygulama uyarınca mal teslim edemez.
İstisnadan yararlanabilecek kurumların, askeri amaçlı istisna kapsamında satın almak istedikleri malların cinsi ve miktarının belirtildiği belgelerin ÖTV mükelleflerine verilmesi üzerine, ÖTV mükellefleri, bu kurumlara veya bunların akaryakıt ikmalini yapan kuruluşlara yapacağı teslimlerde ÖTV hesaplamaz. 

ÖTV mükellefleri söz konusu istisna kapsamındaki mal tesliminde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmez ancak fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 7/1-a Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Askeri Amaçlı İstisna” ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyanda bulunur.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Askeri Amaçlı İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri 
fatura bilgileri, yukarıda belirtilen belge bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girerler.
EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları mallar ile ÖTV mükelleflerinden ÖTV ödeyerek aldıkları doğal gazı askeri amaçlı istisna kapsamındaki tesliminde, teslim ettikleri mallara ilişkin düzenleyecekleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmezler. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada teslim bedeline dâhil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun 7/1-a Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterilir.

Söz konusu şirketlerin bu suretle rafinericilerden alarak teslim ettikleri mallar için tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericiden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından; ÖTV mükelleflerinden alarak teslim ettikleri doğal gaz için tahsil etmediği ÖTV tutarları ise aynı doğal gaz şirketinden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, bu şirketlerin işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış, istisna kapsamında teslim edilen mallara ilişkin teslim miktarı, tutarı, tarihi ve birimi de içeren liste ile bu teslimler için düzenlenen faturaların fotokopileri ve istisnaya dayanak olan belge fotokopilerinin ekli olduğu söz konusu belge bilgilerinin yer aldığı listenin ilgili rafinericilere ya da doğal gaz şirketlerine verilmesi şarttır. 

Rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün ilgili kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri askeri amaçlı istisna kapsamında teslim edilen mallar ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Askeri Amaçlı İstisna Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca, rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Askeri Amaçlı İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yukarıda belirtilen şirketlerce düzenlenen ve mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan fatura bilgileri, istisnaya dayanak olan ilgili kurum yazı bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer. 

Diğer taraftan mahsup talebinin EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir. 
Askeri amaçlı istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden, petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisnanın aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi hükmünce, (I) sayılı listede yer alan malların, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi ÖTV’den istisnadır.
Petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnadan petrol arama ve istihsal faaliyetinde bulunan kuruluşlar yararlanabilir. 
Petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnadan yararlanmak isteyenler, satın almak istedikleri ürünlere ilişkin listeyi bir yazı ekinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne vererek onaylanmasını talep ederler. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, istisna kapsamında satın alınmak istenen malların petrol arama ve istihsal faaliyetinde kullanılacak ürünler olup olmadığını kontrol eder ve bu listeyi onaylar. 
Petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisna, Türk Petrol Kanununda belirtilen; bir petrol hakkı sahibine ya da onun adına hareket eden temsilcisi veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine yapılacak teslimlerde uygulanır. İstisna uygulanacak olan ürünlerin bu kişi veya kuruluşlar tarafından münhasıran petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılması zorunludur. 

Petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnadan yararlanmak isteyenlerin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış malların listesinin aslı veya noter onaylı bir örneğini ÖTV mükelleflerine vermek suretiyle, satın alacakları ürünler için ÖTV uygulanmamasını talep etmeleri gerekir. 

ÖTV mükellefleri bu talepler üzerine söz konusu istisna kapsamındaki mal teslimlerinde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 7/1-b Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna” ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyan eder.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri fatura bilgileri, yukarıda belirtilen Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış mallara ilişkin liste bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.
EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, ÖTV ödeyerek aldıkları malları petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanacaklara istisna kapsamındaki tesliminde, teslim ettikleri mallara ilişkin düzenlenen faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dahil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun 7/1-b Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterilir.
8 11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu şirketlerin bu suretle ÖTV mükelleflerinden alarak teslim ettikleri mallar için tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı ÖTV mükellefinden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, bu şirketlerin işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış, istisna kapsamında teslim edilen mallara ilişkin teslim miktarı, tutarı, tarihi ve birimi de içeren liste ile bu teslimler için düzenlenen faturaların fotokopileri ve petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnaya dayanak olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış listenin noter onaylı bir örneği ile bu listelerin bilgilerinin yer aldığı özet bir listenin ÖTV mükelleflerine verilmesi şarttır.

ÖTV mükellefleri, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün ilgili kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben ÖTV mükellefleri petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisna kapsamında teslim edilen mallar ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yukarıda belirtilen şirketlerce düzenlenen ve mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan fatura bilgileri, istisnaya dayanak olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış liste bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.
 
Diğer taraftan mahsup talebinin EPDK’dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir. 
Petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmüne göre, (I) sayılı listede yer alan malların, Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi vergiden müstesnadır.
 
Bu istisna, (I) sayılı listede yer alan malların Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz tesliminde ve Gümrük Kanunu uyarınca tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda yukarıda sayılanlara bedelsiz tesliminde uygulanabilir. Dolayısıyla bu amaçla yapılan teslimlerde ÖTV mükelleflerince herhangi bir bedel alınması halinde, söz konusu istisna uygulanamaz.
(I) sayılı listedeki mallar bakımından vergiyi doğuran olay, bu listedeki malların ithalatçıları tarafından tesliminde meydana geldiğinden, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (6) ve (7) numaralı fıkralarında düzenlenen ve söz konusu fıkraların hükümlerine istinaden Gümrük Kanunundan kaynaklanan ithalat istisnaları, bu malların ithalatı sırasında uygulanmaz. 

Ancak bahse konu ithalatlara ilişkin ilgili gümrük rejimlerinin ihlali halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden, genel hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

Örneğin, dahilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkan sağlayan bir rejimdir. Buna göre (I) sayılı listede yer alan malların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnası uygulanmaz. Ayrıca dâhilde işleme rejimi kapsamında, imalatta kullanılacak malların yurt içinden temin edilmesi de ÖTV’den istisna değildir. 
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi ÖTV’ den istisnadır. Ayrıca, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulama konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Kanunun 7/A maddesine ilişkin olarak yayımlanan 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile söz konusu istisnanın (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) aşağıdaki listede yer alan kara ve deniz sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanacağı belirtilmiştir. 
13.12.1994 tarihli ve 22140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 04.08.2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Bu istisna, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.
Bilgi ButonuTebliğ 20578-5(2019)
Bu uygulamada; 

Araç: Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ve taşınan eşyanın durumuna göre C1, C2, L2 ve M3 yetki belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı taşıyıcılarının (C1, C2, L2 ve M3 belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı olma şartı yalnızca Türk plakalı araçlar için geçerlidir); kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklarını,

Bayi: EPDK tarafından akaryakıt alt başlığı ve istasyonlu bayilik kategorisi altında verilen bayilik lisansı sahiplerini,

Kararname: 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını, 

Motorin: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları, 

Rafinerici ve Dağıtıcı: Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı”yı, 

Sınır Kapıları: Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde belirtilen sınır kapılarını,

Standart Yakıt Deposu: (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 95 inci maddesinde tanımlanan standart depolar kapsamında; TIR çekicilerinde 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi (Ek ibare:RG-25/1/2019-30666) (son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi)aşmamak üzere (frigorifik depolardaki yakıt miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca dikkate alınır.), istisna uygulanacak depoları
Araçlara istisna kapsamında yapılacak motorin teslimi yalnızca; bayiler tarafından 58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirtilen ödeme kaydedici cihazların bağlı olduğu akaryakıt pompaları vasıtasıyla yapılır. Bununla birlikte 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına başlanıldığı tarihten itibaren ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

İstisna kapsamında motorin teslim edecek olan bayiler, ödeme kaydedici cihazlarını bağlatma ve lisans alma tarihleri ile ödeme kaydedici cihaz belgesi ve bayilik lisanslarının birer örneklerini istisna kapsamında motorin teslimine başladıkları tarihi takip eden 10 gün içerisinde, KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verirler. 
Bayilerin sınır kapılarında ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin tesliminde bulunabilmeleri için, bu Tebliğ ekinde (EK:1A) olarak yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname”yi iki örnek olarak düzenleyerek bir örneğini KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine ikinci örneğini ise dağıtıcının kendisine, söz konusu malı ilk teslim aldıkları tarihten önce vermeleri gerekir.

Bayiler istisna kapsamında vergisiz olarak dağıtıcılardan satın alacakları motorinleri, kendi ihtiyaçları için kullanamayacakları gibi söz konusu bu motorinleri istisna kapsamı dışında satamaz ve devredemezler. Bayiler istisna kapsamındaki motorinleri, yalnızca Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve bu uygulamada tanımlanan araçların standart yakıt depolarına teslim ederler. İstisna kapsamında araçlara motorin teslim eden bayiler, her bir teslime ilişkin olarak; teslim edilen motorin ve ihraç malı taşıyan araçlara ilişkin bilgiler ile ihraç 
11.06.2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 30.11.2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
malının gümrük çıkış beyannamesi numarasını bu Tebliğ ekinde (EK:1B) olarak yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu”na işler. Öte yandan bayilerce takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle düzenlenen bu formun bir örneğinin, işletme yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylandıktan sonra takip eden ayın 10 uncu günü akşamına kadar dağıtıcıya verilmesi gerekir. 

Bayiler, her takvim yılının 1 inci ve 2 nci altı aylık dönemleri itibariyle aylık bazda tespit edecekleri işletme stoklarında bulunan istisna kapsamındaki motorinlere ait stok bilgilerini, bu Tebliğ ekinde (EK:1C) olarak yer alan “Stok Bildirim Formu”na işlerler ve düzenlenen bu formun bir örneğini, işletme yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylandıktan sonra anılan altı aylık dönemleri takip eden 10 gün içerisinde dağıtıcıya verirler. 

Ayrıca bayiler, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına girerek yukarıda belirtilen (EK:1B) ve (EK:1C) bildirim formlarını dağıtıcılara vermeleri gereken süreler içerisinde doldurup onaylamak suretiyle gönderir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde bayilerce düzeltme yapılmak istenmesi halinde, aynı döneme ait yeniden düzeltilen bildirimler onaylanarak gönderilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde, bu bildirim formlarının içeriğinde değişiklik yapılabilir. 

Bayiler, kişisel şifre ve kullanıcı kodu alabilmek için bu Tebliğ ekindeki (EK:9 ve EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nu, otomasyonlu vergi dairelerinden temin ederek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden alarak düzenler ve KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine verir. Bu başvuru üzerine bayilere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilir. 

Öte yandan bayilerin bu istisna hükümlerinden yararlanabilmeleri için, Petrol Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan hükümlere göre araçlara yaptıkları motorin teslimlerine ilişkin satış fiyatının, ilgili motorin türünün edinme bedelinin yüzde sekiz (%8) fazlasını aşmaması gerekir. Edinme bedeli, dağıtıcının ilgili motorin türünü KDV, ÖTV ve benzeri vergiler hariç satış bedelidir.
Bayilere istisna kapsamında teslim edilecek olan motorini, yalnızca dağıtıcılar teslim edebilir. 
Dağıtıcılar ithal ya da imal ettikleri motorini bayilere teslimlerinde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 7/A Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Dağıtıcılar bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri motorin miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “7/A Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamında beyanda bulunur.

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlarla İlgili Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara ilişkin bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.
Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları motorini istisna kapsamında bayilere teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri motorine ilişkin olarak bayiler adına düzenledikleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmez. Ancak bu tutarı faturada “ÖTV Kanununun 7/A Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericilerden daha sonra aldıkları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, dağıtıcıların bayilere istisna kapsamında teslim ettiği motorine ilişkin düzenlediği onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericilere verilmesi şarttır. 

Rafinericiler, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler dağıtıcılara teslim edilen motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “7/A Maddesi Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlarla İlgili Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi kapsamında yapılan mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılardan alınan faturalara ilişkin bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

Diğer taraftan mahsup talebinin, dağıtıcılar tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.
İstisna kapsamında bayiler tarafından teslim edilen veya stoklarında bulundurulan motorine ilişkin bilgilerin yer aldığı her takvim yılına ait YMM tarafından düzenlenen faaliyet raporu, takvim yılını takip eden iki ay içerisinde bayilerin KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu yer vergi dairesine ibraz edilir.
 
Bu bölümde belirtilen raporun süresi içerisinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin bayiler veya YMM’ler tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre bu uygulamada belirlenen sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilir.
Dağıtıcılar ve bayilerin bu uygulamaya ilişkin belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
Dağıtıcılar ve bayilerin bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. 

Bu uygulamada belirtilen YMM raporunun süresinde verilmemesi halinde, bayilere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir ve ilgili vergi dairesi tarafından söz konusu raporun 30 günlük süre içinde ibraz edilmesi yazılı olarak istenir. 30 günlük ek süre içerisinde istenilen raporun ibraz edilmesi ve kesilen özel usulsüzlük cezasının ödenmesi halinde, bayilerin raporları kabul edilir. 30 günlük ek süre içerisinde de söz konusu raporun verilmemesi halinde ise YMM raporları hiç verilmemiş kabul edilir ve istisna dolayısıyla vazgeçilen vergiler bunlar adına tarh edilerek Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır. 

Aynı maddede Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden bu maddenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.
Bu uygulamada; 

Dağıtıcı: “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz, Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” yı,

Dağıtım İzin Belgesi: İstisna kapsamında üreticilere fuel oil ve motorin satışı yapmak isteyen dağıtıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:2A) olarak yer alan onaylı izin belgesini, 

Fuel oil: Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları, 

İstisna: Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinde yer alan istisna hükmünü,

İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi: İstisna kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel oil satın alacak olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:2B) olarak yer alan izin belgesini, 

İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi: Elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile verilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:2C) olarak yer alan izin belgesini, 

Motorin: Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları,

Üretici: Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma Belgesi”ni veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz olan ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı” sahibi tüzel kişiler ile 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki “Yap-İşlet-Devret (YİD) Doğal Gaz Çevrim Santralları”nı işleten tüzel kişileri 

ifade eder.
Bu uygulama kapsamında, yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere satın alınacak fuel oilleri, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz, motorinleri ise “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz üreticiler satın alabilir. 
 
Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;

- Müracaat tarihinde vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, 

-Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna16 muhalefetten mahkum olmamaları, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu17 kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanunda belirtilen lisanslara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğe uygun olarak EPDK’dan alınan Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı sahibi olmaları 

gerekir.

Bu şartları haiz üreticiler, söz konusu izin belgesini alabilmek için aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederler:

- EPDK’dan alınan “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı”nın aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği, 

- Sanayi sicil belgesinin aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği.
İlgili vergi dairesi tarafından söz konusu müracaat üzerine, yukarıdaki belge ve bilgilerin kontrolü yapıldıktan sonra gerekli şartların varlığı halinde “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” verilir. Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “ ÖTV İstisnası Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir. 

Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, “İstisna Kapsamında Fuel Oil 
19.12.1984 tarihli ve 18610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 25.02.1930 tarihli ve 1433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 12.04.1991 tarihli ve 20843 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Satın Alma İzin Belgesi” ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilerek üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “ÖTV İstisnası Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgi işlenerek dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranmaz.
Elektrik arz güvenliğinin sıkıntıya girmesi halinde, bu sıkıntının giderilebilmesi amacıyla birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallardan üretim kapasitesi bakımından oluşabilecek arz açığını karşılayacağı tespit edilenlere, sıkıntının giderileceği süreyle geçerli olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatı veya onayı ile bu Tebliğin ekinde (EK:2C) olarak yer alan izin belgesinin verilmesi uygun görülmüştür. 

Söz konusu Bakanlıkça verilen bu izin belgelerinin birer örneği Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir.

Motorin satın alma izin belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenir.
İstisna kapsamında teslim edilecek olan fuel oil ve motorini, yalnızca ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan alınan ve geçerlilik süresi dolmamış olan “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz dağıtıcılar teslim edebilir.
 
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz.
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

-Dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

-Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

-Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan (EK:2D) “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi” ni ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa vermiş olmaları. 
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara dağıtım izin belgesi verilir. Dağıtım izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, bu belgenin bir nüshasını aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede yer alan dağıtıcılara ilişkin bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde bu durum ilgili vergi dairesine bildirilir. İlgili vergi dairesi “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işleyerek üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.
Dağıtıcılardan istisna kapsamında fuel oil satın almak isteyen üreticiler, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”nin, motorin satın almak isteyenler ise “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”nin işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği ile bu Tebliğ ekinde (EK:2E) olarak yer alan “Fuel Oil ve Motorin Kullanımına İlişkin Talep ve Taahhütname”nin bir örneğini dağıtıcılara verirler.
Dağıtıcılar ithal ettikleri fuel oil ve/veya motorini üreticilere tesliminde, teslim tarihi itibariyle hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarını düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Dağıtıcılar bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorin miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamında beyanda bulunur.

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara ilişkin bilgileri ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.
Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları fuel oil ve/veya motorini üreticilere istisna kapsamında teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorine ilişkin olarak üreticiler adına düzenleyecekleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmez. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada teslim bedeline dâhil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterilir.

Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericiden daha sonra alınan mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, dağıtıcıların üreticilere istisna kapsamında teslim ettiği fuel oil ve/veya motorine ilişkin düzenlediği onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericilere verilmesi şarttır. 

Rafinericiler, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler dağıtıcılara teslim edilen fuel oil ve/veya motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” 
bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca, rafinericilerin mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapılan mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca talep edilebilecek diğer bilgileri girer.

Diğer taraftan mahsup talebinin, dağıtıcılar tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.
Üreticilerin bu istisnadan yararlanabilmeleri, istisna kapsamında satın alınan fuel oil ve/veya motorinlerin yalnızca elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılması halinde mümkündür. 

Bununla birlikte, söz konusu malların üreticiler tarafından ısınma, test (YİD modeli santralların herhangi bir doğal gaz kesintisi halinde ikincil yakıta geçebilmek için yapacağı deneme amaçlı faaliyetleri hariç), yağlama ve benzeri amaçlarla doğrudan elektrik üretim faaliyetine yönelik olmaksızın yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde, bu istisna kapsamındaki uygulamadan yararlanılmaz.

Üreticiler, dağıtıcılardan satın aldıkları fuel oil ve/veya motorin miktarlarına ilişkin bilgiler ve bu malları kullanarak elde ettikleri elektrik enerjisi miktarları bilgileri ile sanayi ve/veya ticaret odalarından aldıkları kapasite raporlarının aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini, her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemlerini takip eden ay başından itibaren bir aylık süre içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, bu Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak gönderir. Üreticiler belirtilen dönemlerde herhangi bir fuel oil ya da motorin alışı bulunmasa bile söz konusu Bakanlığa buna ilişkin belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunur. Söz konusu Bakanlık üreticilerden gelen bilgileri kontrol edip değerlendirerek ve gerektiğinde bu Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendireceği Kuruluş tarafından yerinde denetim yapılarak, bu bildirim ve denetimler hakkındaki görüşlerini, üreticilerin bildirim veya denetim tarihini takip eden ay başından itibaren en geç iki ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir. 
Dağıtıcılar ve üreticilerin bu uygulama kapsamında belirtilen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Dağıtıcılar ve üreticilerin bu uygulama kapsamında belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bildirim formlarını süresinde göndermeyen üreticileri, bildirim formlarının gönderilmesi gereken ayı izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir. Söz konusu üreticiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi incelemesine sevk edilir ve bunların satın alma izin belgelerine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan satın alma izin belgeleri iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan satın alma izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni satın alma izin belgesi verilmez. 

Üreticilerin işi bırakmaları halinde, bu uygulama kapsamında belirtilen bildirim formunu işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren bir ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
göndermeleri gerekir. Bu süre içerisinde sözü edilen bildirim formlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermeyenler, söz konusu Bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri üzerine vergi incelemesine sevk edilir. 

Öte yandan bu uygulama kapsamında teslim alınan fuel oil ve motorinin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve bunların satın alma izin belgelerine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan satın alma izin belgeleri iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan satın alma izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni satın alma izin belgesi verilmez.

Ayrıca bu uygulama kapsamında teslim edilmesi gereken fuel oil ve motorinin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve bunların dağıtım izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmez.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde, ödenmesi gereken ÖTV’den Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. 

Bu Kanun maddesine istinaden sözü edilen tecil-terkin uygulaması Kanunun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden, 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihine kadar uygulanmıştır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV’nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkündür. Bu uygulama, ihracatçı tarafından doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların herhangi bir işleme tabi tutulmadan, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde söz konusudur. İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur. 

İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek faturada, mal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilir ve faturaya “Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmüne göre ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir.” şerhi yazılır. 
09.10.2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
İhraç kaydıyla teslim edilen mal miktarı ve bu miktar üzerinden hesaplanan ancak ihracatçıdan tahsil edilmeyen ÖTV tutarı, bu döneme ait (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Tecil ve Tevkifat” bölümünün “İhraç Kaydıyla Satılan Mallara Ait Teciller” kısmında beyan edilir. Ayrıca ÖTV mükellefleri tarafından, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhraç Kaydıyla Satılan Mallara Ait Teciller” eki doldurulur. 

Vergi daireleri mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat işlemini yaptıktan sonra, ihraç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil eder.
 
Diğer taraftan serbest bölgeye veya yetkili gümrük antreposu işleticisine ya da Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, bunlara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında tecil-terkin uygulanmaz. 
İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmış örneğinin vergi dairesine verilmesi üzerine terkin edilir. 

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. 

(Değişik üçüncü paragraf:RG-7/4/2018-30384)(46) İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.
 
(Mülga dördüncü paragraf:RG-7/4/2018-30384)(46)
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında satın alınan malların, (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) bu uygulamanın (2.1.) bölümünde belirtilen süreler içerisinde veya bu süreler geçtikten sonra iade edilmesi, tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurması nedeniyle, tecil edilen vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir. Bu malların yeniden tesliminde ise ÖTV uygulanmaz.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, ÖTV ile ilgili istisna veya muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri ÖTV bakımından uygulanmaz. Örneğin, bir kurumun kuruluş kanununda alımlarının her türlü vergi, resim, harç, pay ve fondan muaf olduğuna dair hüküm bulunması, bu kurumun alımlarında ÖTV uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Ancak anılan maddenin aynı fıkrası gereğince uluslararası anlaşmalardaki ÖTV’ye ilişkin istisna ve muafiyet hükümleri saklıdır. 
19 28.07.1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesiyle, vergiye tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV’nin her mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre ÖTV mükelleflerinden vergisi ödenerek satın alınan (I) sayılı listede yer alan bir malın aynı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde, üretimde kullanılan mala isabet eden ÖTV tutarı, üretilen mal üzerinden hesaplanan ÖTV tutarından indirilebilir. Bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, satın alınan malların imalatta girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarını geçemez. Bununla birlikte ÖTV ödenerek satın alınan malların aynı listede yer alan vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanılması sonucu, ödenen verginin tamamının hesaplanan vergiden indirilememesi durumunda indirilemeyen vergi iade edilmez ancak ilgili mevzuat çerçevesinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. 

İthal edilen (I) sayılı listede yer alan bir malın aynı listede yer alan başka bir malın imalinde kullanılması halinde ise, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu listedeki malların ithalinde vergi doğmadığından, imal edilen malın tesliminde hesaplanacak ÖTV tutarından indirilecek bir ÖTV tutarı da bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan indirim uygulamasından yararlanılabilmesi için imal edilerek teslim edilen malın ÖTV’sinin beyan edilmesi gerekir. Bu durumda imal edilen mallardan stoklarda bulunanlara isabet eden ÖTV indirim konusu yapılmaz. Ayrıca imal edilen malın istisna kapsamında teslim edilmesi halinde bu malın imalinde kullanılan mallar için yüklenilen ÖTV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Örnek 1: (A) firması ÖTV mükellefinden vergisini ödeyerek satın aldığı (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 100 Kg. müstahzar katkı isimli mal ile ithal ettiği aynı listedeki 100 Kg. baz yağı kullanmak suretiyle aynı listedeki ÖTV tutarı 1,3007 TL/Kg. olan 200 Kg. madeni yağ üretmiş, ürettiği madeni yağın tamamını satmıştır.

Buna göre beyana konu indirilebilecek ÖTV ile ödenecek ÖTV aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Müstahzar katkı için ödenen ÖTV = 100 x 2,2985 = 229,85 TL 

Satılan madeni yağ için hesaplanan ÖTV = 200 x 1,3007 = 260,14 TL

İndirilecek ÖTV = 100 x 2,2985 = 229,85 TL 

Ödenecek ÖTV = 260,14 – 229,85 = 30,29 TL

Örnek 2: (B) firması ÖTV mükellefinden vergisini ödeyerek satın aldığı (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarı 1,3007 TL/Kg. olan 100 Kg. baz yağ ile 100 Kg. müstahzar katkı isimli malları imalatta kullanmak suretiyle ürettiği 200 Kg. madeni yağın 160 Kg.’sini satmıştır.
 
Buna göre beyana konu indirilebilecek ÖTV ile ödenecek ÖTV aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Baz yağ için ödenen ÖTV=100 x 1,3007=130,07 TL

Üretimde kullanılan baz yağ için ödenen ÖTV=80 x 1,3007=104,056 TL

Müstahzar katkı için ödenen ÖTV = 100 x 2,2985 = 229,85 TL

Üretimde kullanılan müstahzar katkı için ödenen ÖTV = 80 x 2,2985 = 183,88 TL

Toplam ödenen ÖTV=130,07+229,85= 359,92 TL 

Üretimde kullanılan baz yağ ve müstahzar katkı için toplam ödenen 

ÖTV=104,056+183,88=287,936 TL 
Madeni yağ için hesaplanan ÖTV = 160 x 1,3007 = 208,112 TL

İndirilebilecek azami ÖTV tutarı=208,112 TL

İndirilemeyecek ÖTV tutarı=287,936-208,112=79,824 TL

Bu durumda, üretimde girdi olarak kullanılan mallar için ödenen ÖTV tutarı, üretilen malın teslimi için hesaplanan ÖTV tutarından fazla olduğundan indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, hesaplanan ÖTV tutarı olan 208,112 TL’yi geçemez. Dolayısıyla bu örnekte indirilemeyen tutar olan 79,824 TL ilgili mevzuat çerçevesinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmüne istinaden bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallardan, karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları üzerinden ÖTV alınır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmünce, (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.

Diğer yandan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede 2711.11.00.00.00 ve 2711.21.00.00.00 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan doğal gaz, standart m³ (metreküp) üzerinden ÖTV’ye tabi tutulmaktadır.

Doğal gazın standart m³ biriminin belirlenmesinde, EPDK tarafından yayımlanan, Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ  hükümleri uyarınca, faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz miktarının tespitinde kullanılan mutlak bar basınç, sıcaklık ve üst ısıl değer birimlerinin esas alınması gerekmektedir. Söz konusu Tebliğde doğal gazın vergilendirme ölçülerine yönelik EPDK tarafından yapılacak değişiklikler, Maliye Bakanlığınca yayımlanan ÖTV Genel Tebliğleri ile uygun görülmediği sürece hüküm ifade etmez.

Bununla birlikte Bakanlar Kurulu, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkilidir.

Bakanlar Kurulu, bu yetkisini (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar için aşağıdaki indirimli vergi uygulamaları bakımından kullanmıştır.
 
1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.
 
Söz konusu Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları aşağıdadır. 
20 31.12.2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 21 16.07.2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu uygulamada; 

Avlanma Ruhsatı: 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda tanımlanan “ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ”ni, 

Dağıtıcı: Dağıtım İzin Belgesini haiz, Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici”, “Dağıtıcı” ve “İhrakiye Teslim Şirketi”ni, 

Dağıtım İzin Belgesi: Kararname kapsamında deniz yakıtı satışı yapmak isteyen dağıtıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:3A) olarak yer alan onaylı izin belgesini,

DEB: 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Kanunda(23) tanımlanan “Denize Elverişlilik Belgesi”ni, 
Deniz Aracı: Kararname kapsamında deniz yakıtı uygulamasından yararlanma hakkına sahip olan Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kayıtlı kabotaj hattında münhasıran çalışan yük ve yolcu taşıyan tüm gemileri, hizmet gemileri ile ticari yatlar ve balıkçı gemilerini, 

Deniz Yakıtı: (Değişik:RG-7/4/2018-30384) Kararname kapsamına giren deniz araçlarının ana ve yardımcı makinelerinde kullanılan ve aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları ve mal isimleri ile belirtilen Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki akaryakıtları,      


22 04.04.1971 tarihli ve 13799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 23 14.06.1946 tarihli ve 6333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
DTO: 8/3/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanuna (24) göre kurulan Deniz Ticaret Odalarının merkez ve temsilciliklerini, 

Donatan: Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanma hakkına sahip deniz aracı sahiplerini, 

Gemi Hareket Kayıt Jurnali: Gemi jurnali tutma mükellefiyeti olmayan gemilerin hareketlerini, 
aldıkları yakıtı ve yükü, hava ve rüzgar durumu ile geminin izlemiş olduğu rota gibi bilgilerin kaydedildiği defteri, 

Gemi Jurnali: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1096 ncı maddesi gereğince tutulması zorunlu olan defteri, 

Hizmet Gemileri: Römorkör, algarina, kablo ve kurtarma gemisi, dalgıç aracı gibi deniz ulaştırmasının diğer hizmetlerinde kullanılan ve yolcu ya da yük gemisi olmayan ticari gemiler ile bilimsel araştırma gemilerini, 

Kararname: 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

Liman Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı “Taşra Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”nde tanımlanan liman başkanlıklarını, 

ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS): Kararname kapsamındaki deniz yakıtı uygulamasının usul ve esaslarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca takip ve kontrolü amacıyla yapılandırılmış elektronik sistemi,

Yakıt Alım Defteri: Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanacak gemilerin teknik özelliklerini, almış oldukları ve alabilecekleri yakıtın cinsini ve azami miktarlarını gösteren, DTO, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilgili liman başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ilgili vergi dairesi müdürlüğünün onayını taşıyan “Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defteri”ni 

ifade eder. 
 
 
Madde 1.2.1. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları -
Kararname kapsamında deniz yakıtı alabilecek deniz araçları; Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline ve DTO’ya kayıtlı, kabotaj hattında çalışan, Gemi Adamları Yönetmeliğinde(26)
tanımlanan yük ve yolcu taşıyan gemiler, balıkçı gemileri, ticari yatlar ile bu Kararname uygulamasında tanımlanan hizmet gemileridir.
 
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu deniz araçları ile balıkçı gemilerinin (5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar” hariç), Kararname kapsamında deniz yakıtı alabilmeleri için DTO’ya kayıtlı olmaları zorunlu değildir. 
Madde 1.2.2. Sicile Kayıt -
Deniz yakıtı kullanacak olan deniz araçları, 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Kanuna(27) göre Türk Uluslararası Gemi Siciline ya da 31/12/1956 tarihli ve 8520 sayılı Gemi Sicil Nizamnamesine(28) göre Milli Gemi Siciline kayıtlı olmak ve Türk Bayrağını çekme hakkını devam ettirmek zorundadır. 
 
Milli sicilden terkin edilmesi gereken ancak terkini gerçekleşmemiş veya gerçekleştirilmemiş deniz araçları, Kararname kapsamında deniz yakıtı alamazlar. Sicil terkini gerekirken terkin işlemi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına müracaat etmemiş olan gemi donatanlarına ait diğer deniz araçlarına (kiralanmış olsa dahi), Kararname kapsamında deniz yakıtı verilmez. 

Sicilden terkin edilen, çıkan veya çıkarılan deniz araçlarına ait tüm bilgi, belge ve dokümanlar sicile kayıtlı bulundukları liman başkanlığına ya da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına teslim edilir. 
Kararname kapsamında deniz yakıtı talep edenler, her deniz aracına ait olmak üzere liman başkanlığı tarafından verilen ve DTO, liman başkanlığı ile ilgili vergi dairesince onaylanmış olan bir yakıt alım defteri kullanmak zorundadır. Yakıt alım defteri her yılbaşında yenilenir. Ancak deniz aracına ilişkin DEB’in veya balıkçılara ait avlanma ruhsatının geçerlilik sürelerinin dolması halinde, söz konusu belgelerin yeniden düzenlenmesi ve bu belgelerin asıllarının görülmesi şartıyla, belgelerin geçerlilik tarihine bağlı olarak yakıt alım defterinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından vize olunması gerekir. Bu vizenin geçerlilik tarihi yıl başını aşamaz. 

Deniz yakıtı alacak olan balıkçı gemileri (5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar” hariç) ile genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu deniz araçlarının kullanacağı yakıt alım defterinde, DTO’nun onay şartı aranmaz.

Yakıt alım defteri; deniz aracına ait genel bilgilerle ana ve yardımcı makinelerin ayrı ayrı makine gücü (Bhp/Kw), kullanabilecekleri yakıt cinsi, bir defada ve bir yılda alabilecekleri azami deniz yakıtı miktarları, ana ve yardımcı makinelerine ait yakıt tank kapasiteleri, yıllık azami sarf kapasiteleri, personel sayısı, DEB veya avlanma ruhsatının geçerlilik süresi ve numarası gibi bilgileri içerir. Yakıt alım defteri sıra ve seri numarası dahilinde teselsül ettirilir ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca her deftere ayrı bir numara verilir. 

Tadilat veya onarım gibi amaçlarla deniz aracının karaya çıkarılmasında ve/veya tadilat ve onarım işlemine başlanılmasından önce, yakıt alım defterine deniz aracının tadilat veya onarımının yapılacağı liman başkanlığınca bloke konulur, gerekli görülmesi halinde el konulabilir.

Tadilat yapılan deniz araçlarının yakıt tanklarında ve makinelerinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gemi Sörvey Uzmanlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kontroller yapılarak yeni belgeler düzenlenir ve bu yeni belgelere 
26 31.07.2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 27 21.12.1999 tarihli ve 23913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 28 04.02.1957 tarihli ve 9526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
bağlı olarak deniz aracına ait yakıt alım defterinin değişiklikler ve tespitler sayfası, liman başkanlığı ve vergi dairesi müdürlüğü tarafından onaylanır. 

İlgili kurumlar veya Türk mahkemeleri tarafından seferden men edilen deniz araçlarının yakıt alım defterlerine, seferden men kararını uygulayan liman başkanlığı tarafından, seferden men kararı kalkana kadar bloke konulur, gerekli görülmesi halinde el konulabilir. 

Kararnamenin uygulama usul ve esaslarına yönelik olarak, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğlerde belirlenmiş usul ve esaslara uyulmaması hali, Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması halinde, vergi daireleri ya da vergi incelemesine yetkili memurlar, deniz aracının deniz yakıtı alma hakkını ilgili liman başkanlığınca bloke koydurmak suretiyle geçici olarak durdurabilir veya yakıt alım defterine el koyabilir. Ayrıca, Tebliğde belirtilen usul ve esaslara aykırı durumları nedeniyle yakıt alım defterleri ilgili liman başkanlığınca bloke edilen donatanlar ve/veya kiracıları ilgili vergi dairelerine bildirilir. Bu durumda vergi dairesi tarafından blokenin kaldırılabileceği yönünde yazı gönderilmedikçe bloke kaldırılmaz.
Deniz yakıtı uygulamasından yararlanmak isteyen deniz aracı donatanları, bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:3B) olarak yer alan yakıt talep taahhütnamesini dört örnek olarak düzenlemek ve ilgili kurumlara teslim etmek zorundadır.
Deniz yakıtı kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler vergi kimlik numarasına sahip olmak zorundadır. 
Deniz yakıtı kullanacak olan balıkçı gemileri “Avlanma Ruhsatı”na sahip olmak zorundadır. Avlanma ruhsatına sahip olmayan balıkçı gemileri, Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanamaz. 
Kararname kapsamında teslim edilecek olan deniz yakıtını yalnızca, ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen ve geçerlilik süresi dolmamış olan “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz (genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz) dağıtıcılar teslim edebilir. 
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekir: 

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar bakımından ÖTV mükellefiyetinin bulunması,

- Dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, 

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 
Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- İlgili vergi dairesine 10.000.000 Türk Lirası karşılığı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan ((5) numaralı fıkrası hariç) teminatlardan herhangi birini vermiş olmaları, (Kesin ve süresiz teminat mektuplarının, ilgili bankalardan teyit alınmak suretiyle gelecek yıllar için de kullanılabilmesi mümkündür.)

- Bu Tebliğin ekinde (EK:3C) olarak yer alan “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi” ni ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa vermiş olmaları. 
Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara her yıl için 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenen dağıtım izin belgesi verilir. 

Dağıtım izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça, söz konusu belgenin bir nüshası aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede yer alan dağıtıcılara ilişkin bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2003/5868 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna işlemek suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek dağıtıcılar, vergi incelemesine sevk edilir ve konu hakkında aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine bilgi verilir. İlgili vergi dairesi, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2003/5868 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işleyerek, iptal işleminin yapıldığı günü takip eden beş iş günü içinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na da bildirilmek üzere yazıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Kararname kapsamındaki faaliyetlerini sonlandıran dağıtıcıların teminat çözümü işlemleri, Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken akaryakıtların, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edildiğinin deniz yakıtı kullanıcıları nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de içerecek şekilde tevsik eden vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Bu dağıtıcıların, dağıtım izin belgelerinin en geç teminat çözümü talebiyle başvurduğu tarih itibariyle iptal edilmesi gerektiği tabiidir.

Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, Kararname kapsamındaki teslimlerini gelecek yıllarda da devam ettirmeleri halinde, geçmiş akaryakıt teslimlerinin bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığının deniz yakıtı kullanıcıları nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de içerecek şekilde tespit edilmesi amacıyla üç yılda bir vergi incelemesine sevk edilir. 
Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, ÖTVBS’ye kayıt edilmek için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yazılı olarak istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunurlar. Dağıtıcı firma ÖTVBS hakkında bilgilendirilir. ÖTVBS’ye kaydedilen dağıtıcı firmaya kullanıcı adı ve şifre tahsis edilir. 

Dağıtıcılar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ÖTVBS’nin kullanımı kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun faaliyet gösterir.
 
Kararname kapsamında deniz yakıtı alacak olan vergi kimlik numarası sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:3B) olarak yer alan ve her yılbaşında yenilenecek olan yakıt talep taahhütnamesi ile DTO merkez ya da temsilciliklerine müracaat ederler. DTO, taahhütnamelerde yer alan bilgilerin uygunluğunu kontrol ederek ve gerekirse düzeltme işlemini yaptırarak, taahhütnamenin bir örneğini alır ve yakıt alım defterini doldurup onaylayarak kullanıcıya teslim eder. 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin %51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar ile balıkçı gemileri için (5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar” hariç) DTO’ya müracaat ihtiyaridir. 

Yakıt alım defterinin DTO tarafından onaylanmasından sonra, yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile liman başkanlığına müracaat edilir. DTO’dan yakıt alım defteri almamış olan balıkçı gemileri ise yakıt alım defteri alabilmek için üç örnek olarak düzenledikleri yakıt talep taahhütnamesi ile liman başkanlığına müracaat ederler. Liman başkanlığı, deniz yakıtı kullanıcılarının deniz yakıtı kullanma taleplerini uygun bulması halinde, yakıt alım defterini onaylar. DTO tarafından onaylanan yakıt alım defterinde yer alan bilgilerin liman başkanlığı tarafından uygun bulunmaması halinde, yakıt alım defterindeki bilgiler liman başkanlığınca düzeltilerek onaylanır ve liman başkanlıklarının onayladığı bilgiler geçerli olur.

Yakıt alım defterinin liman başkanlığı tarafından onaylanmasından sonra, onaylı yakıt alım defteri ve yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile KDV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesine (gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçılar için deniz aracının bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesine) müracaat edilir. Deniz yakıtı kullanıcısı, vergi dairesince de onaylanan yakıt alım defteri ile ÖTV’si indirilmiş deniz yakıtı alma hakkına sahip olur. Deniz yakıtı kullanıcısı, teslim aldığı deniz yakıtını deniz aracının jurnaline işlemek zorundadır.

Vergi dairesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, yakıt alım defterinde yer alan yakıt tank kapasiteleri, bir defada veya bir yılda alınabilecek azami yakıt miktarları (mt), (m3) ve yıllık azami sarf miktarları değiştirilebilir. Bu kapasite ve miktarlar, gemi tipleri, çalışma sahaları ve bölgeleri itibariyle, yıllık çalışma saatleri ve mevsimlere göre ayrı ayrı belirlenebilir. Tüm değişiklik ve tespitler, yakıt alım defterine işlenmek ve liman başkanlığı ile vergi dairesi müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle geçerlilik kazanır. 

Deniz yakıtı kullanıcıları, yakıt alım defterinde belirlenmiş olan azami yakıt miktarlarının üzerinde deniz yakıtı alamaz ve her yakıt tesliminde yakıt alım defterinde alıcı için ayrılmış olan kısımları doldurarak imzalamak zorundadır. 
Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (ticari ve zirai kazançları gerçek usulde tespit edilmeyenler hariç), her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci döneminde kullandıkları ve/veya stoklarında bulundurdukları deniz yakıtına ilişkin olarak, YMM tarafından düzenlenen faaliyet raporu, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren bir ay içerisinde, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine verilir. 

Ancak genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, söz konusu dönemlerde kullandıkları ve/veya stoklarında bulundurdukları deniz yakıtına ilişkin olarak kurum yetkililerince imzalanmış olan 
bir raporu yukarıda belirtilen süre içerisinde ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde YMM raporu aranmaz.

Yukarıda anılan raporların, bir aylık süre içinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin olarak deniz yakıtı kullanıcısı ya da YMM tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre bir aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilir. 
Kararname kapsamında deniz yakıtını, yalnızca dağıtım izin belgesini haiz dağıtıcılar teslim edebilir. Deniz yakıtı almak isteyenler, deniz araçlarının yakıt alım defteri ile dağıtıcılardan yakıt talep edebilirler. Dağıtıcılar, deniz yakıtı almak için müracaat edenlerin deniz aracına, yakıt alım defterindeki azami miktarları aşmamak kaydıyla ve söz konusu defterin sayfa dipnotlarında yer alan açıklamalar çerçevesinde yakıt verir ve deniz yakıtının teslimine ilişkin olarak teslimat anında, yakıt alım defterini yakıtı teslim alan alıcı ile doldurarak kaşe tatbik edip imzalar. Dağıtıcılar, ithal ettikleri veya imal ettikleri deniz yakıtının tesliminde, ÖTV tutarını sıfır (0) olarak uygular ve tahsil etmediği ÖTV tutarları ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarasını düzenledikleri faturada ayrıca belirtir. 

Dağıtıcılar, ÖTV tahsil etmeden teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarını, teslimin yapıldığı döneme ait (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmez. Bununla birlikte dağıtıcılar ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmını da doldurur. 
Dağıtıcılar, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları deniz yakıtını teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri deniz yakıtına ilişkin olarak düzenledikleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmez. Teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarası faturada ayrıca belirtilir. Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, aynı rafinericilerden daha sonra aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir.

Dağıtıcılar, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile mahsup talebinde bulunabilir. Ancak mahsup taleplerinin deniz yakıtının teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekir. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunludur. 

İlgili vergi dairelerince, mahsup talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır:

i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilir ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilir. 

ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, ÖTVBS’de yer alan bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin farklı olması halinde, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenir. Bu süre içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, mahsup talepleri vergi incelemesine sevk edilir ve inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, talep edilen mahsup tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5’ine kadarlık 
kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek suretiyle; deniz aracı, kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ve gemi jurnali/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilir. Bu yoklamaların yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılarak aynı süre içerisinde dağıtıcıların vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit işlemini gerçekleştirir.

Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca bu uygulamada belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu mahsup taleplerinin tamamı vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca bu uygulamada belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti söz konusu ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan teslimlere ilişkin mahsup talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine mahsup edilecek vergi tutarı ile dağıtım izin belgesi bilgilerini (düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, tarihi, numarası) gösterir bir yazı dağıtıcıların bağlı olduğu vergi dairesince rafinericilere gönderilir. Buna göre, dağıtıcıların sözü edilen teslimlerine ilişkin teslim bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarı, aynı rafinericiden daha sonra alınan mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilir. 

Rafinericiler, dağıtıcılara mahsuplaşma suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmezler. Bununla birlikte rafinericiler mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmını da doldururlar.
Dağıtıcılar, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemleri itibariyle Kararname kapsamında teslim ettikleri;

- Deniz yakıtı miktarlarının, 

- Deniz yakıtını teslim alan alıcıların vergi kimlik numarasının, ad-soyad/unvanlarının, 

- Yakıt alan deniz araçlarına ait yakıt alım defteri numaralarının,

- Yakıtın fiili teslim yeri, teslim tarihi ve saati bilgilerinin,

- Yakıtın tahsil edilmemiş olan ÖTV tutarlarının yer aldığı bir listeyi, bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, bu Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara uygun olarak gönderir.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dağıtıcılardan gelen listede yer alan bilgileri, deniz yakıtı kullanıcılarının kullanım kapasiteleri ile satın aldıkları miktarları yakıt cinsi bazında kontrol edip değerlendirmek suretiyle istenmesi halinde Maliye Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşır.
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin %51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu deniz araçları da Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanabilirler. Anılan kurum veya kuruluşlar, deniz yakıtı kullanmak için Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına müracaat ederler ve her bir deniz aracı için yakıt alım defteri alırlar. 

Ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların tüm deniz araçları için kullanabileceği azami deniz yakıtı miktarı, her bir deniz aracı için ayrı ayrı belirlenmek yerine, tüm deniz araçları için topluca belirlenebilir. Miktarlara ilişkin bölümleri boş bırakılarak doldurulmuş ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterleri, ilgili kurum ya da kuruluşun kullanabileceği azami toplam yakıt miktarını gösteren izin belgesi ile birlikte, ilgili vergi dairesince de onaylanır. 

Yukarıda anılan kurum ve kuruluşlar, izin belgesi ile dağıtıcılardan izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarını aşmamak ve her yakıt alımında, alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve dağıtıcıya izin belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı için, topluca yakıt alabilirler. Vergi dairesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterlerinin kullanımında, defterlerin ait olduğu deniz araçlarına yapılan her deniz yakıtı teslimatında, defterin teslimata ilişkin bölümleri kurum ya da kuruluş yetkililerince doldurulur ve imzalanır. Anılan kurum ya da kuruluşlar, izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakıt miktarının üzerinde deniz yakıtı alamazlar. 

Diğer yandan karada sabit kurulu deniz yakıtı depoları ve deniz yoluyla düzenli sefer yapmak için hat izni bulunan, toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan yolcu ve/veya taşıt aracı taşıyan deniz araçlarını işleten özel sektöre ait firmalardan, filolarında bir yılda alabilecekleri azami deniz yakıtı miktarı toplamı asgari 5.000 (m³) ya da karşılığı (mt) olan ve en az 15 adet aracı bulunanlar da filolarındaki tüm bu deniz araçlarını kapsamak ve sadece bu depolarındaki deniz yakıtını kullanmak şartıyla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilgili liman başkanlığına müracaat ederek, her bir deniz aracı için alacakları yakıt alım defterinde kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının ayrı ayrı belirlenmesi yerine, bu kapsamdaki deniz araçları için kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının topluca belirlenmesini talep edebilirler.

Söz konusu talepte bulunan firmalar, firma donatanı ve/veya kiracısı oldukları deniz araçlarının teknik özellikleri, bir yılda yaptıkları sefer sayıları ile ihtiyaç duydukları yakıt miktarlarını içeren raporu ilgili liman başkanlığına sunarlar. Liman başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda uygun görülen yakıt miktarları belirlenerek, bu firmalara bahse konu deniz araçlarında kullanacakları yakıtı toplu olarak almalarına yönelik toplu yakıt alım izin belgesi düzenlenebilir. Bu durumda DTO ile liman başkanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterleri, firmanın kullanabileceği azami toplam yakıt miktarını gösteren izin belgesi ile birlikte ilgili vergi dairesince de onaylanır. Bu kapsamda verilmesi gereken toplu yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümleri de doldurulur.

Yukarıda belirtilen firmalar, toplu yakıt alım izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarını aşmamak, her yakıt teslimatında alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve dağıtıcıya izin belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı için, kendilerine ait karada sabit kurulu deniz yakıtı depolarına dağıtıcılardan topluca yakıt alabilirler.

DTO, liman başkanlığı ve vergi dairesince onaylanmış olan yakıt alım defterlerinin kullanımında, defterlerin ait olduğu deniz araçlarına söz konusu depolardaki sayaçlardan yapılan her deniz yakıtı teslimatında, defterin teslimata ilişkin bölümleri firma yetkililerince doldurulur ve kaşe tatbik edilerek imzalanır. Bu firmalar, izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakıt miktarının üzerinde deniz yakıtı alamaz. Bu kapsamdaki firmalar için düzenlenecek YMM faaliyet raporunda, her bir deniz aracının ilgili faaliyet döneminde aldığı, kullandığı, stoklarda bulundurduğu yakıt miktarı ve yakıtın türü ile deniz aracının rapor döneminde ne kadar yol yaptığına ilişkin bilgilerin de bulunması gerekir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, toplu yakıt alım izin belgesine sahip özel sektöre ait firmaların teslimat düzenekleri ile teslimat yöntem ve süreçlerine ilişkin düzenleme ve inceleme yapabilir, tedbir alınmasını talep edebilir.

Deniz yakıtı kullanan firmaların yıl içerisinde toplu yakıt alım izin belgesi için başvuru yapması halinde, bu firmalara deniz araçlarının kullandığı mevcut yakıt miktarı yıllık yakıt limitlerinden düşülerek elde edilen toplam miktar için toplu yakıt alım izin belgesi düzenlenebilir ancak bu durumda yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümleri doldurulmaz. Bu durumdaki firmalar, mevcut yakıt alım defterlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kullanabilir.
Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanım hakkına sahip deniz aracının, yakıt masrafının kiracıya ait olmak şartıyla kiralanması halinde kiracı, bu Tebliğin ekinde yer alan (EK:3D) taahhütnameyi düzenleyerek kira sözleşmesi ile birlikte, deniz aracına ilişkin yakıt alım defterini daha önce onaylamış olan liman başkanlığına müracaat eder. Liman başkanlığı, yakıt alım defterinin kiralama işlemine ilişkin ilgili sayfalarda yer alan bilgilerin doğruluğunu da kontrol ederek, taahhütnamenin aslı ve kira sözleşmesinin noterce onaylanmış bir örneğini muhafaza eder, yakıt alım defterini imzalamak ve mühürlemek suretiyle onaylayarak vize verir. 

Söz konusu onay işleminden sonra yakıt alım defterinin kullanım hakkı, kira sözleşmesinin sonuna kadar veya kira sözleşmesinin iptal edildiği tarihe kadar kiracıya aittir. Sözleşme süresinin bitmesi ya da sözleşmenin iptal edilmesi halinde, bitim tarihini veya iptal tarihini takip eden 10 gün içerisinde yakıt alım defteri, kiracı tarafından defteri onaylamış olan liman başkanlığına teslim edilir. 

Yakıt alım defterinin, kira sözleşmesinin iptal edilmesi veya sözleşmenin süresinin sona ermesinden sonra deniz aracının donatanı tarafından yeniden kullanılabilmesi için, liman başkanlığı tarafından defterin yeniden onaylanması ve donatana kullanım için vize verilmesi gerekir. 

Donatanın aynı kiracı ile yakıt alım defterinin kullanım hakkı bulunan yıldan daha uzun süreli kira sözleşmesi yapması durumunda, ilk yıldan sonraki yıllarda sadece deniz aracını kendi adına deniz ticaretinde kullanmakta olan kiracı (EK:3D) taahhütnameyi vermek suretiyle yakıt alım defteri alabilir. Bu durumda donatandan (EK:3B) taahhütname istenmez. Ayrıca, yıl içerisinde donatanın kendi adına yakıt alım defteri aldıktan sonra kiralama yapması durumunda kiracı, (EK:3D) taahhütnamesinde deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümleri donatanın kullandığı yıllık yakıt limitinden düşerek elde edilen yakıt miktarını yıllık yakıt limiti olarak beyan eder. Aynı şekilde donatan kiralama sonunda yakıt alım defterini kendi adına kullanmak isterse; deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümleri kiracının kullandığı yakıtı, yıllık yakıt limitinden düşerek elde edilen miktarı, yıllık yakıt limiti olarak (EK:3B) taahhütnamesinde beyan eder ve liman başkanlığı tarafından defterin kullanımı için gerekli işlemler yapılır.
Deniz aracının donatanı veya donatanları tarafından satılması halinde, bu deniz aracına ilişkin olarak verilmiş olan yakıt alım defteri, bu uygulama kapsamında deniz yakıtı alımı için, deniz aracının mülkiyetinin devir tarihinden itibaren kullanılamaz. Söz konusu yakıt alım defteri, mülkiyeti devreden donatan ya da donatanlar tarafından liman başkanlığına, yeni donatan adına gemi tasdiknamesi düzenlenmesi esnasında teslim edilir. Mevcut yakıt alım defteri liman başkanlığına teslim edilmediği sürece, gemi tasdiknamesi düzenlenemez. Liman başkanlığı tarafından teslim alınan yakıt alım defterinde, son alınan deniz yakıtına ilişkin bilgilerin yer aldığı satır ve sütundan defterin sonuna kadar olan tüm sayfalar, liman başkanlığı tarafından mühürlenir, imzalanır ve kırmızı mürekkepli kalem ile “İPTAL” yazılarak iptal edilir. İptal işlemi yapılan yakıt alım defteri eski donatana iade edilir.
Bu uygulamanın (1.4.7) ve (1.4.8) bölümlerinde yer alan açıklamalara göre, kiraya verilen, kira sözleşmesi süresi biten veya sözleşmesi iptal edilen deniz araçları ile donatanı tarafından satılan veya terkin edilen deniz araçlarının deposunda ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası 
ve Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, bu yakıta ilişkin ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarının, aşağıdaki esaslara göre kiraya veren, kiracı, deniz aracını satan veya terkin eden donatan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

i. Sorumlu sıfatıyla yapılacak beyanda, bu Tebliğin ekinde (EK:3E) olarak yer alan örneğe uygun şekilde düzenlenen “Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname” kullanılır. 

ii. Beyannamede, teslim edilen deniz aracında bulunan ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt miktarı ile son yakıt alımı yapılan tarihte bu yakıt için geçerli olan ÖTV tutarının çarpılması suretiyle toplam ÖTV tutarı hesaplanır. Teslim edilen deniz aracında bulunan yakıt miktarının son alım yapılan miktardan daha fazla olması halinde, son alım yapılan miktardan fazla olan kısım ile son alımdan bir önceki yakıt alımı tarihinde geçerli olan ÖTV tutarı çarpılarak toplam ÖTV tutarı hesaplanır.

iii. Bu suretle hesaplanan toplam ÖTV tutarının %18’i de sorumlu sıfatıyla beyan edilecek toplam KDV tutarı olarak hesaplanır. 

iv. Beyanname, donatanı tarafından satılan aracın alıcısına, kiraya verilen aracın kiracısına, kira sözleşmesi süresi biten veya iptal edilen deniz aracının sahibine teslim edildiği, terkin edilmesi halinde ise terkin edildiği tarihi takip eden 10 gün içinde, vergi sorumlusunun KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir, vergi de bu süre içinde ödenir. Vergi sorumlusunun kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçı olması halinde beyanname, balıkçı teknesinin bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesine verilir, vergi de bu vergi dairesine ödenir.

v. Vergi sorumlusunun beyan ve ödemede bulunduğu vergi dairesi, yakıt alım defterinin “Defter ve/veya Deniz Aracına İlişkin Değişiklikler ve Tespitler” sayfasına şerh düşerek teslim edilen araçtaki yakıt miktarını, bunun üzerinden beyan edilip ödenen ÖTV ve KDV tutarlarını ve ödeme tarihini belirtir. Ayrıca, yapılan ödemeyle ilgili vergi dairesi alındısı ilgili liman başkanlığına ibraz edilir.

Bu şekilde teslim edilen deniz aracında bulunan ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt için vergi sorumlularınca ÖTV ve KDV beyan edilip ödendiğine dair ilgili vergi dairesince yakıt alım defterine şerh düşülmemiş olması halinde, bu aracın donatanı veya kiracıları tarafından mevcut yakıt alım defteri kullanılamaz, yeni yakıt alım defteri ve deniz aracının satışına ilişkin gemi tasdiknamesi düzenlenmez.

Emniyet açısından zaruret oluşturan hallerde toplu alım kapsamındaki deniz araçları hariç olmak üzere bakım ve onarıma girecek deniz araçlarının yakıtları liman başkanlığı veya bağımsız sörvey kuruluşları nezaretinde yapılacak bir başlangıç ölçümü (sörveyi) ile bir depoya alınır. Tutulan tutanak doğrultusundaki tespit liman başkanlığınca yakıt alım defterinin ilgili sayfasına işlenir. Bakım ve onarım sonunda da liman başkanlığı veya bağımsız sörvey kuruluşları nezaretinde yapılan son ölçüm ile yakıt deniz aracına transfer edilir ve tutanak hazırlanarak liman başkanlığınca yakıt alım defterinin yine ilgili sayfasına işlenir. Bu ölçümler arasında yakıt miktarında fark olması halinde yakıt kullanıcısı vergi dairesine bildirilir, vergi dairesince gerekli görülmesi halinde bu kullanıcılar vergi incelemesine sevk edilir. Toplu alım kapsamında satılan, terkin edilen, kiraya verilen veya bakıma girecek deniz araçlarının yakıtları ise liman başkanlığı veya bağımsız sörvey kuruluşları nezaretinde yapılacak ölçüm ile kendi toplu alım belgeleri kapsamındaki başka bir deniz aracına veya depolarına yakıt alım defterinin ilgili sayfasına işlenmek kaydı ile transfer edilebilir.
Kararname kapsamında teslim edilen deniz yakıtı, ait olduğu deniz aracının ihtiyacı için kullanılır. Bu yakıt hiçbir şekilde bir başka gerçek ya da tüzel kişiye satılamaz veya devredilemez. Ayrıca bu kapsamda alınan yakıt, aynı donatana ait olsa dahi herhangi bir amaçla başka bir deniz, kara ya da hava aracına transfer edilemez.
ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı kullanıcıları ve dağıtıcılarının, Kararnamenin uygulanmasına ilişkin olarak bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır.
Deniz aracı için tahsis edilen ve yakıt alım defterinde belirtilen bir defada ya da yıllık olarak alınabilecek azami deniz yakıtı miktarının aşılması halinde, aşan kısım için tahsil olunmayan ÖTV tutarı ile KDV tutarı, dağıtıcı firmalardan aranır. Tahsis edilen miktarları aşan tutarda ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt teslim eden dağıtıcının bu teslimleri dolayısıyla rafineri veya ithalatçı olarak ÖTV mükellefi olması halinde, fazla teslim edilen kısma ilişkin ÖTV ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV için, bu mükellefler adına cezalı tarhiyat yapılır. Dağıtıcı firmanın, tahsis edilen miktarın üzerinde teslim ettiği yakıtı ÖTV mükelleflerinden satın almış olması halinde, bu teslimlerle ilgili olarak teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanan KDV tutarı da, sorumlu sıfatıyla dağıtıcı firma adına tarh edilir. 

Öte yandan, bir defada ya da yıllık olarak tahsis edilen miktardan daha fazla ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt alanların yakıt alım defterlerine bloke konularak el konulur ve KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesince (kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçıların, balıkçı teknesinin bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesince) limit aşımının yapıldığı faaliyet dönemiyle ilgili olarak kullanıcı incelemeye sevk edilir. İnceleme sonucu kullanıcı adına ceza kesilmesi veya limit aşımına ilişkin olarak dağıtıcı firma adına yapılan tarhiyatın dışında bir tarhiyat yapılması halinde, gerek rapor uyarınca tarh edilen vergi, buna ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizi ile kesilen cezanın, gerekse önceki paragrafta belirtildiği şekilde dağıtıcılar adına tarh edilen vergi, gecikme zammı, gecikme faizi ve cezaların ödenmesi şartıyla, yakıt alım defteri kullanıcıya iade edilir veya yenisi düzenlenebilir.

Ancak kullanıcının tahsis edilen miktarı aşan kısma ilişkin olarak, tahsis edilen miktarı aştığı tarihte yürürlükte olan ÖTV ve bunun üzerinden hesaplanan KDV tutarları toplamının üç katı tutarında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde ((5) numaralı fıkrası hariç) sayılan teminatlardan herhangi birisini, kendisini incelemeye sevk eden vergi dairesine vermesi halinde, dağıtıcı adına yapılan tarhiyata bağlı ödeme yapılması ve/veya kullanıcı hakkında inceleme raporu düzenlenmesi beklenilmeksizin yakıt alım defteri iade edilir veya yeni yakıt alım defteri düzenlenebilir.

Dağıtıcı adına yapılan tarhiyata bağlı ödemelerin yapılmış olması, kullanıcı adına düzenlenen vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikali ve bu raporda tarhiyat yapılmış ise bu tarhiyatla ilgili ödemelerin yapılmış olması halinde, verilen teminat çözülür. 
Bu uygulamanın (1.4.2) bölümünde belirtilen YMM faaliyet raporları süresinde verilmeyen deniz yakıtı kullanıcılarının yakıt alım defterlerine vergi dairesi tarafından el konulur ve bunlara Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. Vergi daireleri bu kullanıcılardan, ilgili faaliyet dönemine ilişkin raporu 30 günlük süre içerisinde ibraz edilmesini yazılı olarak ister. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde istenilen YMM faaliyet raporunun ibraz edilmesi ve kesilen özel usulsüzlük cezasının ödenmesi halinde kullanıcılara, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde el konulan yakıt alım defterleri iade edilir, yeni yakıt alım defterine ihtiyaç duymaları halinde ise yeni defter düzenlenebilir. Ancak 30 günlük süre içerisinde de anılan raporun verilmemesi halinde kullanıcılar ilgili dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesine sevk edilir. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan defterler iade edilir veya yenisi verilebilir. 
Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin zayi olması halinde kullanıcı, Türkiye genelinde yayımlanan ulusal bir gazeteye verdiği ilanla birlikte defterin zayi olduğu günü takip eden 15 gün içerisinde yakıt alım defterini onaylayan liman başkanlığına başvurur. Bu başvuru üzerine liman başkanlığı, yakıt alım defterine sistem üzerinden bloke koyar ve bu durumu defterin onaylatıldığı vergi dairesine aynı iş günü içerisinde bildirir. Bu bildirim üzerine, yakıt alım defteri zayi olan deniz aracı ile ilgili olarak deniz yakıtı kullanıcısı vergi dairesi tarafından vergi incelemesine sevk edilir ve inceleme sonuçlanıncaya kadar bloke kaldırılmaz.

Kullanıcı adına düzenlenen vergi inceleme raporunda tarhiyat öngörülmediği veya tarhiyat öngörülmüş ise bu tarhiyatla ilgili ödemelerin yapıldığına dair kullanıcılarca vergi dairesinden alınacak bir yazının ilgili liman başkanlığına ibrazı kaydıyla söz konusu deniz aracı için bloke kaldırılır veya yeni yakıt alım defteri düzenlenebilir. 

Ancak kullanıcının, zayi olan yakıt alım defterinde belirlenmiş olan bir yılda satın alabileceği azami yakıt miktarına (m3/mt) ilişkin olarak, söz konusu defterin zayi olduğunun ilgili vergi dairesine bildirildiği tarihte yürürlükte olan ÖTV ve bunun üzerinden hesaplanan KDV tutarları toplamı kadar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde ((5) numaralı fıkrası hariç) sayılan teminatlardan herhangi birini vergi dairesine verdiğini bir yazı ile belgelemesi halinde, kullanıcı hakkında yapılacak vergi incelemesinin sonuçlanması beklenilmeksizin yeni yakıt alım defteri düzenlenebilmesi de mümkündür. Kullanıcı adına düzenlenen vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikali ve bu rapor uyarınca tarhiyat yapılmış ise tarhiyatla ilgili ödemelerin yapılmış olması halinde, verilen teminat çözülür. 

Öte yandan yakıt alım defterinin zayi olduğunun yukarıda belirtilen 15 günlük süre içerisinde liman başkanlığına bildirilmemesi halinde, kullanıcılar, teminat vermiş olsalar dahi haklarında yapılacak olan vergi incelemesi sonuçlanmaksızın yeni yakıt alım defteri talebinde bulunamazlar.
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, yakıt alım defteri, gemi jurnali ve gemi hareket kayıt jurnali, kayıt, muhafaza ve ibraz yönünden anılan Kanun hükümleri kapsamına alınmıştır. Yakıt alım defteri, gemi jurnali ve gemi hareket kayıt jurnalinin Kararname uygulaması kapsamında işyerinde bulundurulmaması, ibraz edilmemesi veya usulüne uygun tutulmaması hallerinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca denetim için çağrı yapılmış donatan veya kiracıların, çağrıya cevap vermemesi veya haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın deniz aracını getirmemesi ya da defterlerini ibraz etmemesi hallerinde, yakıt alım defterine bloke konulur ve bunlar defteri onaylayan vergi dairesine bildirilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı teslimlerinin kontrolü ve takibi amacıyla gerekli görülen hallerde çevresel, teknik ve ticari boyutlu (miktar, mekan, zaman ve deniz aracı türlerine yönelik) düzenlemeler yapabilir. Ayrıca elektronik ortamda uygulamanın yürütülmesini kolaylaştırmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılan düzenlemeler, uygulamada kullanılan basılı evrak ile eş değer hükmü haizdir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, çalışma usul ve esaslarını kendisinin belirleyeceği ve ÖTVBS’nin bir alt bileşeni, tamamlayıcısı niteliğinde olan ve (GPS), (GSM) tabanlı çalışacak tekne takip modülü (ÖTVBSTTM) kurar ve işletir. Modül kapsamında Kararname uyarınca deniz yakıtı alan araçlar tekne takip cihazı ile donatılır. Modülden alınacak veriler jurnal, bildirim ve benzeri kayıtlarla eşdeğer hükmü haiz olup, hukuki uyuşmazlıklarda destekleyici unsur olarak kabul edilir. Ayrıca modül yoluyla elde edilen veriler; kontrol ve denetim, yakıt alım defterinin bloke edilmesi veya blokenin kaldırılması, yakıt alım defterinin düzenlenmesi, yakıt limitlerinin değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla ÖTVBS ile de kullanılır.
Bu uygulama kapsamında istenilen bildirimlerin deniz yakıtı kullanıcıları veya dağıtıcıları tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na doğru olarak ve zamanında gönderilmemesi halinde, sorumlular adına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Deniz yakıtı kullanıcıları ve dağıtıcılarının, bu uygulamanın (1.5.1), (1.5.2) ve (1.5.3) bölümlerinde belirlenenler dışında bu uygulama için belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.

Öte yandan, deniz yakıtı kullanıcıları adına yapılan vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanırsa kullanıcıların; yakıt alım defterine el konulur, varsa el konulmuş yakıt alım defterleri ile bu defterler teminat gösterilse dahi inceleme sonuçlanıncaya kadar kendilerine verilmez. Anılan Kanunun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlenmiş olduğunun kesinleşmesi halinde ise bu kullanıcılara yeni yakıt alım defteri verilmez.

Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken akaryakıtların bu uygulama ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığına ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve bunların dağıtım izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgesi iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmez.
4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46)2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarlarının, bu mallara yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan “yakıt biyoetanolü” karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı öngörülmüş ve bu orana göre belirlenen vergi tutarlarının, 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan yakıt biyoetanolünü ihtiva etmeyen (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının % 98’inden az olamayacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu Kararname eki Kararın 2 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca bu uygulamanın usul ve esasları aşağıdadır.
Bu uygulamada; 

Benzin: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12 G.T.İ.P. numaralı malları,

Biyoetanol: 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, Tütün, 
29 22.04.2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından yayımlanan “Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”(30) 4 üncü maddesinde yakıt biyoetanolü olarak tanımlanan ve yerli tarım ürünlerinden (Yerli tarım ürünleri, Türkiye’de ekilip hasat edilen tarım ürünlerini ifade etmektedir.) elde edilen etil alkolü, Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi: Kararname kapsamında satış yapmak için biyoetanol ile benzini harmanlayacak olan harmanlayıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:4A) olarak yer alan onaylı izin belgesini, 

Biyoetanol Üretim İzin Belgesi: Biyoetanolü üretecek olan üreticilere TAPDK tarafından verilen “Tesis Kurma İzin Belgesi”ni,

Harmanlayıcı: “Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi”ni haiz, biyoetanol ile benzini harmanlayan Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı”yı,

Kararname: 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

Karışım (Biyoetanollü Benzin): Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde edilen ürünü,

Üretici: Biyoetanolü üreterek harmanlayıcıya teslim eden gerçek veya tüzel kişileri

ifade eder.
Biyoetanol ile harmanlanmış benzinleri Kararname kapsamında yalnızca, biyoetanol harmanlama izin belgesini haiz harmanlayıcılar teslim edebilir. 
Bu belgeyi almak isteyen mükelleflerin;

- Harmanlama izin belgesi için müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, 

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları

gerekir.

Bu şartları haiz mükellefler, harmanlama izin belgesini alabilmek için aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa müracaat ederler: 

- EPDK’dan alınan lisans (dağıtıcı veya rafinerici lisansı) ile biyoetanol satın alınacak üreticilerin üretim izin belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği (Harmanlama izin belgesi alındıktan sonra farklı üreticilerden de biyoetanol satın alınması halinde, harmanlama yapılmadan önce bu üreticilere ait izin belgesi Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa verilir.),

- Üretici tarafından düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:4B) olarak yer alan “Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi”.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin
30 30.10.2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara harmanlama izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler (üretim izin belgesi ve biyoetanol üretim taahhütnamesi hariç) aranmaz.
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde harmanlayıcılara biyoetanol harmanlama izin belgesi verilir. Biyoetanol harmanlama izin belgesini düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık söz konusu belgenin bir nüshasını aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderir. İlgili vergi dairesi, söz konusu belgede harmanlayıcılara ilişkin olarak yer alan bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2005/8704 sayılı Kararname Kapsamında Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Harmanlayıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya biyoetanol harmanlama izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, biyoetanol harmanlama izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde bu durum ilgili vergi dairesine bildirilir. İlgili vergi dairesi “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2005/8704 sayılı Kararname Kapsamında Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işler ve üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.
 
Benzin ile biyoetanolün harmanlanması sonucu elde edilen karışımın tesliminde, karışıma uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

KV = BV x [1- (E / T)]
Y = [1- (E / T)]
KV = Karışımın (Biyoetanollü Benzinin) ÖTV Tutarı (TL/lt)
BV = Biyoetanolsüz Benzinin ÖTV Tutarı (TL/lt)
E = Karışımdaki Biyoetanol Miktarı (lt)
T = Karışım Miktarı (Karışımdaki Benzin Miktarı+Karışımdaki Biyoetanol Miktarı) (lt)
Y = Benzin Miktarının Karışım Miktarındaki Oranı

Kararname gereğince, karışıma uygulanacak ÖTV tutarının hesaplanmasında kullanılacak (Y) değeri hiçbir zaman “0,98”den küçük olamaz. Hesaplama sonucu bulunan (Y) değeri “0,98”den küçükse, dikkate alınacak olan değer “0,98” dir. 

Diğer taraftan biyoetanol, bu uygulama kapsamındaki benzinlerden hangisi ile harmanlanır ise, hesaplamada kullanılacak (BV) değeri de harmanlanan benzinin (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 veya 2710.12.49.00.12 G.T.İ.P. numaralı malın), karışımın teslim tarihindeki ÖTV tutarı kadardır.
Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için yerli tarım ürünlerinden elde edilen biyoetanolün benzinle harmanlanması şarttır. Harmanlayıcılar, Kararname kapsamında biyoetanol satın alacakları üreticilerin biyoetanol üretim izin belgelerinin üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alırlar ve muhafaza ederler.
Benzin ile biyoetanolün harmanlanması sonucu elde edilen karışımın tesliminde, karışıma uygulanacak ÖTV tutarının hesaplanması bu uygulamanın (2.3.1) bölümündeki formüle göre yapılır.

Karışımın tesliminde düzenlenen faturada, hesaplanan ÖTV tutarının altına biyoetanollü benzin olduğu belirtilir. Biyoetanollü benzin ile ÖTV’ye tabi başka bir malın satışına ilişkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarları faturada ayrı ayrı gösterilir. 

Harmanlayıcı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan benzinlerin G.T.İ.P. numaralarına ait satırlarda, teslim ettiği karışıma uygulanan maktu ÖTV tutarını ve karışım miktarını yazar, “Açıklama” kısmında ise “2005/8704 sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyanda bulunur.

Bununla birlikte harmanlayıcı, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2005/8704 sayılı Kararname Kapsamında Teslimler” bölümünü doldurur.
Teslim edilen karışımda kullanılan benzinin ÖTV ödenerek satın alınmış olması halinde; karışımın satılan kısmında yer alan benzin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler (Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanılması)” kısmında beyan edilmek suretiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi hükmünce hesaplanan ÖTV’den indirilebilir.
Üreticilerin, Kararname kapsamında kullanılmak üzere yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri veya stoklarında bulundurdukları biyoetanole ilişkin olarak her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemine ait YMM tarafından düzenlenen üretim raporları, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren en geç bir ay içerisinde biyoetanol sattıkları harmanlayıcıların ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine verilir. 

Harmanlayıcıların, satın aldığı biyoetanolün benzinle harmanlanmasına, elde edilen karışımın teslimine ve bu uygulama kapsamındaki stoklarında bulunan mallara (biyoetanol ve karışım) ilişkin olarak her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemine ait YMM tarafından düzenlenen faaliyet raporları, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren en geç bir ay içerisinde ÖTV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine verilir. 

Bu bölümde belirtilen YMM raporlarının süresi içerisinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin, üretici, harmanlayıcı veya YMM’ler tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre bir aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlardan, yukarıda belirtilen dönemlerle ilgili Kararname kapsamındaki faaliyetlerini içeren kurum yetkililerince imzalanmış bir raporu ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde, yukarıda anılan YMM raporları aranmaz.
Örnek 1: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafineriden 2,3765 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre benzin ile (B) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 2.000 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın tamamını Kararname kapsamında 14/1/2018 tarihinde satmıştır. 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 14/1/2018 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,3765 TL/lt’dir.

Buna göre, teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;

BV = 2,3765 TL/lt
  E = 2.000 lt
  T = (98.000+2.000=) 100.000 lt
  Y = 1- (2.000/100.000) = 0,98
KV = BV x Y= (2,3765 x 0,98 =) 2,32897 TL/lt’dir.

Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 100.000 x 2,32897 = 232.897 TL

İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı= 98.000 x 2,3765 = 232.897 TL

Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 232.897 TL, indirim konusu yapılabilecek toplam ÖTV tutarı ise 232.897 TL’dir.

Örnek 2: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafineriden 12/8/2016 tarihinde 2,2985 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.11.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre benzin ile (D) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 750 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın 20.000 litrelik kısmını Kararname kapsamında 31/3/2018 tarihinde satmıştır. Satın alınan benzinin G.T.İ.P. numarasının ise 31/3/2018 tarihinde 2710.12.49.00.11 olduğu tespit edilmiştir. 2710.12.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 31/3/2018 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,4985 TL/lt’dir.

Buna göre, teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;

BV = 2,4985 TL/lt
  E = 750 lt
  T = (49.250+750=) 50.000 lt
  Y = 1- (750/50.000) = 0,985
KV = BV x Y= (2,4985 x 0,985 =) 2,4610225 TL/lt’dir.

Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 20.000 x 2,4610225 = 49.220,45 TL

İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı=0,985x20.000 x2,2985= 45.280,45 TL

Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 49.220,45 TL, indirim konusu yapılabilecek toplam ÖTV tutarı ise 45.280,45 TL’dir.

Örnek 3: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı 106.150 litre benzin ile (F) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 3.850 litre biyoetanolü harmanlamak suretiyle elde ettiği karışımın 50.000 litrelik kısmını 2/2/2018 tarihinde satmıştır. 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 2/2/2018 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,3765 TL/lt’dir.

Buna göre, teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;

BV = 2,3765 TL/lt
  E = 3.850 lt
  T = (106.150+3.850=) 110.000 lt
  Y = 1-(3.850/110.000) = 0,965
0,965< 0,98 olduğu için hesaplamada (Y) değeri “0,98” olarak dikkate alınır.

KV = BV x Y= (2,3765 x 0,98 =) 2,32897 TL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 50.000 x 2,32897 = 116.448,50 TL

Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 116.448,50 TL’dir. Satışa konu olan karışımın içerisindeki benzin ithal edildiği yani ÖTV ödenmeden satın alındığı için indirim konusu yapılabilecek ÖTV bulunmamaktadır.
Harmanlayıcıların ve üreticilerin bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, sorumlular adına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Üreticiler, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları veya biyoetanolü yerli tarım ürünlerinden imal etmemeleri nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, tahakkuk eden vergi ile buna bağlı olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilen ceza, hesaplanan gecikme faizi ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanan gecikme zammının ödenmesinden, harmanlayıcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Harmanlayıcılar, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde vergi incelemesine sevk edilir. Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması halinde, vergi daireleri ya da vergi incelemesine yetkili memurlar, biyoetanol harmanlama izin belgesini iptal ederek Kararname kapsamında mal teslimini durdurmaya yetkilidir. Yapılacak vergi incelemesi sonucunda vergi tarh edilmesi ve ceza kesilmesi halinde, tarh edilen vergi ve kesilen cezaları ödeyen mükelleflere biyoetanol harmanlama izin belgesi, mükelleflerin bu uygulamanın (2.2.1) bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yeniden verilebilir.
 
Kararname kapsamında teslim alınan biyoetanolün, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak benzinlere harmanlanmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve bunların biyoetanol harmanlama izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan biyoetanol harmanlama izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Bununla birlikte vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde harmanlayıcıların biyoetanol harmanlama izin belgelerine el konulur, yukarıda belirtilen haller nedeniyle daha önce el konulan biyoetanol harmanlama izin belgesi iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise harmanlayıcılara yeni biyoetanol harmanlama izin belgesi verilmez.
26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(31) eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P numaralı malların (fuel oillerin), ihraç edilecek elektrik üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

ÖTV mükellefleri bu suretle sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri fuel oil miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2006/10798 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan ederler. 

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “2006/10798 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ekini doldurur.
31 04.08.2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
18/8/2008 tarihli ve 2008/14061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(32) eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”nin, 2901.21.00.00.19 G.T.İ.P. numaralı “Diğer Amaçlar İçin Kullanılanlar (Etilen)” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

ÖTV mükellefleri bu suretle sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri L.P.G. miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2008/14061 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan ederler.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “2008/14061 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ekini doldurur.
2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(33) eki Kararın 3 üncü maddesi ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizel harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, biodizell miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarlarının, (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddede ayrıca bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hanenin dikkate alınacağı, bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun sözü edilen maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Kararnamenin 3 üncü maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları aşağıdadır. 
Bu uygulamada;

Bitkisel Atık Yağ: Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde(34) tanımlanan bitkisel atık yağ kapsamına giren yağlardan yalnızca Kararname uyarınca Türkiye’de toplanan kullanılmış bitkisel kızartmalık yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlar kapsamında olanları,

Harmanlayıcı: “Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesi”ni haiz, Kararname kapsamında oto biodizel ile motorini harmanlayan Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı”yı,

Kararname: 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

32 04.09.2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 33 01.12.2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 34 19.04.2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Motorin: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malları,

Oto Biodizel: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve EPDK tarafından oto biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden (Türkiye’de üretilen tarım ürünleri, Türkiye’de ekilip hasat edilen tarım ürünlerini ifade etmektedir.) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan bitkisel atık yağlardan elde edilen malı, 

Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesi: Harmanlayıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, üzerinde harmanlayıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:5A) olarak yer alan onaylı izin belgesini,

Oto Biodizelli Motorin: Oto biodizel ile motorinin harmanlanması sonucu elde edilen malı,

Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi: Üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:5B) olarak yer alan izin belgesini,

Üretici: Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen “Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi”ni haiz, harmanlayıcılara teslim edilmek üzere oto biodizel üreten gerçek veya tüzel kişileri

ifade eder.
Oto biodizelin Kararname kapsamındaki indirimli vergi uygulamasına konu olabilmesi için yalnızca oto biodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlayıcılara teslim edilmiş olması gerekir.
 
Oto biodizel üretim izin belgesini almak isteyen mükelleflerin;

- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları

gerekir.

Bu şartları haiz üreticiler, oto biodizel üretim izin belgesini alabilmek için sanayi sicil belgesini ve EPDK’dan alınan işleme lisansını ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat eder.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biodizel üretim izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranmaz.
İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine; 

- Üreticinin, vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığını sorgular, ÖTV mükellefiyeti yoksa ÖTV mükellefiyeti tesis eder ve bu uygulamanın (5.2.1.1) bölümünde ifade edilen diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünü yapar,

- Bu uygulamanın (5.2.2) bölümünde belirtilen elektronik takip sisteminin kurulduğunu Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan teyit almak suretiyle tespit eder,

- Yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil belgesine dayanak olan kapasite raporunu düzenleyen sanayi/ticaret odasından bir temsilciyle birlikte mükellefin belirtmiş olduğu işyeri (üretim) adresinde söz konusu imalatı gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın bulunup bulunmadığına dair tespit yaptırarak bu durumu bir tutanağa bağlar.

Bu kontrol ve tespitler sonucunda gerekli şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi tarafından üreticiye “Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi” verilir. Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Üretim İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işlerler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verirler. 

Ayrıca takip eden yıl için oto biodizel üretim izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreticiler, içinde bulunulan yılın Aralık ayından itibaren yeni belge düzenlenmesini talep edebilirler. Bu talep üzerine vergi dairesince yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle yeni oto biodizel üretim izin belgesi düzenlenir.

Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya oto biodizel üretim izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, oto biodizel üretim izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilmek suretiyle üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Üretim İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgi işlenerek harmanlayıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.
Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için oto biodizelin elektronik takip sistemi kurulu üretim tesislerinde üretilmiş olması şarttır. Buna göre üreticilerin, Kararname kapsamında oto biodizel üretimi yapabilmek amacıyla üretim tesislerinde bulunan Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağların depolandığı tanklar ve bunlardan üretilen oto biodizelin depolandığı tanklara giriş-çıkış miktarlarını gösteren bir elektronik takip sistemi kurmaları gerekir. Bu sistemde oluşturulan veriler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca bu kapsamda istenebilecek diğer bilgiler belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılır. Elektronik takip sistemi kurulmayan tanklarda depolanan miktarlar için Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılamaz.

Bununla birlikte, oto biodizel üretiminde kullanılan bitkisel atık yağların Türkiye’de toplanmasına ilişkin uygulamayı, belirlenen esaslar dâhilinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takip ve kontrol eder.
Üreticiler, Kararname kapsamında oto biodizel teslim edecekleri harmanlayıcıların oto biodizel harmanlama izin belgeleri ile rafinerici veya dağıtıcı lisanslarının harmanlayıcılarca onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alır ve muhafaza eder.

Üreticiler, harmanlayıcılara yapacakları oto biodizel teslimlerine ilişkin bu mal için Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yürürlükte olan ÖTV tutarını, ilgili 
vergilendirme döneminde (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında bu malın G.T.İ.P. numarasını ve 2013/5595 Sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan eder ve öder.

Bununla birlikte üreticiler, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2013/5595 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmının üreticilere ilişkin tablosunu da doldurur.
Oto biodizelli motorini Kararname kapsamında yalnızca oto biodizel harmanlama izin belgesini haiz harmanlayıcılar teslim edebilir.
 
Oto biodizel harmanlama izin belgesini almak isteyen mükelleflerin; 

- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekir. 

Bu şartları haiz mükellefler, oto biodizel harmanlama izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan rafinerici veya dağıtıcı lisansını ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa müracaat eder.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve rafinerici veya dağıtıcı lisansı aranmaz.
Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde harmanlayıcılara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilir. Oto biodizel harmanlama izin belgesini düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, söz konusu belgenin bir nüshasını aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede harmanlayıcılara ilişkin olarak yer alan bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Harmanlayıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya oto biodizel harmanlama izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, oto biodizel harmanlama izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde ilgili vergi dairesine bilgi verilir. İlgili vergi dairesi, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işler ve üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir. 
Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen veya bitkisel atık yağlardan üretilen oto biodizel ile motorinin harmanlanması gerekir. Harmanlayıcılar, Kararname kapsamında oto biodizel satın alacakları üreticilerin oto biodizel üretim izin belgeleri ve işleme lisanslarının üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alır ve muhafaza eder.
Oto biodizelli motorin tesliminde düzenlenen faturada, hesaplanan ÖTV tutarının altına “Oto Biodizelli Motorin” olduğu belirtilir. Oto biodizelli motorin ile ÖTV’ye tabi başka bir malın satışına ilişkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarları faturada ayrı ayrı gösterilir.

Harmanlayıcılar, oto biodizelli motorin teslimlerine ilişkin olarak motorin için Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yürürlükte olan ÖTV tutarını, ilgili vergilendirme döneminde (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında bu malların G.T.İ.P. numaralarını ve “2013/5595 Sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan eder ve öder.

Bununla birlikte harmanlayıcılar, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmının harmanlayıcıya ilişkin tablosunu da doldurur.
Teslim edilen oto biodizelli motorine harmanlanmış olan oto biodizel ve/veya motorin için ödenen ÖTV, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi hükmünce indirim konusu yapılabilir.
 
Buna göre oto biodizelli motorinin satılan kısmında yer alan gerek oto biodizel gerekse motorin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler (Aynı Listedeki Malın Üretimde Kullanılması)” kısmında beyan edilmek suretiyle hesaplanan ÖTV’den indirilebilir.
 
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini yalnızca harmanlayıcılar talep edebilir.
Kararname uyarınca oto biodizelli motorinin teslim edilmiş olduğunun tespiti halinde, bu malın ÖTV tutarı teslim edilmiş maldaki oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanır. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorin türleri için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz, %98’den az olması halinde ise bu vergi tutarlarının %98’i dikkate alınır.

Oto biodizelli motorine ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV tutarı aşağıdaki formüller uygulanmak suretiyle hesaplanabilir. Bu formüllerin uygulanması sonucu bulunan vergi tutarlarında virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı x (1- Oto Biodizel Miktarı / Oto Biodizelli Motorin Miktarı)

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı - Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanan Birim ÖTV Tutarı
Örnek 1: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafinericiden 1,7945 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre motorin ile (B) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 2.000 litre oto biodizeliharmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını satmıştır. 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,7945 TL/lt’dir.

Buna göre, (A) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı =1,7945 x (1- 2.000 / 100.000) = 1,7945 x 0,98 = 1,7586 TL

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 - 1,7586 = 0,0359 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı= 100.000 x 0,0359 = 3.590 TL

Örnek 2: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafinericiden 1,7945 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre motorin ile (D) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 750 litre bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 25.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,7945 TL/lt’dir.

Buna göre, (C) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 x (1 – 750 / 50.000) = 1,7945 x 0,985 = 1,7676 TL

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 - 1,7676 = 0,0269 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 25.000 x 0,0269= 672,50 TL

Örnek 3: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı 77.000 litre motorin ile (F) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 3.000 litre Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 29.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,7945 TL/lt’dir.

Buna göre, (E) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 x (1 – 3.000 / 80.000 ) = 1,7945 x 0,9625 = 1,7272 TL

Ancak yukarıdaki formül uyarınca hesaplanan oto biodizelli motorine uygulanacak birim ÖTV tutarı olan 1,7272 TL, motorin için uygulanan birim ÖTV tutarının 0,98’i olan   (1,7945 x 0,98=) 1,7586 TL’den az olduğundan, Kararname uyarınca dikkate alınacak tutar 1,7586 TL olacaktır.

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 - 1,7586 = 0,0359 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 29.000 x 0,0359= 1.041,10 TL
Bu uygulama kapsamında oto biodizelli motorin teslim eden harmanlayıcılar, bu malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden iade talebinde bulunabilirler. Bu süre geçtikten sonra iade 
talep edilemez. Ayrıca bu talepler, yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, satılan malların beyan dönemini takip eden ay başından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilir.

Örnek 1: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (G) firması, rafinericiden ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı 150.000 litre motorin ile (H) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 3.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını 1/2/2018 tarihinde satmış ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir.

Buna göre teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/3/2018 tarihinden 28/2/2019 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.

Örnek 2: (Değişik:RG-7/4/2018-30384)(46) Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (İ) firması, ithal ettiği 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı 300.000 litre motorin ile (J) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş 30.000 litre oto biodizeli harmanlayarak, elde ettiği oto biodizelli motorinin yarısını 1/1/2018 tarihinde kalan yarısını ise 25/2/2018 tarihinde satmış ve bu teslimlere ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir.

Buna göre Ocak ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2018 tarihinden 31/1/2019 tarihine kadar; Şubat ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için ise 1/4/2018 tarihinden 31/3/2019 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalara göre yerine getirilir. 
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilir.
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenir:

i. İadeye konu ÖTV’leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

ii. Harmanlanmak üzere temin edilen malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.

iii. Oto biodizelli motorinin iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.	

iv. Harmanlanan malların satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo.	

v. Oto biodizelli motorinin satış faturaları listesi.
İade talepleri, bu uygulamanın (5.5.1.2) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.

Mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine yerine getirilir. Ayrıca bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilir. 

Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora göre işlem tesis edilir. 
Vergi borçlarına mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilir.

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup taleplerinin ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirileceği ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.
 
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır. 

Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu uygulamanın (5.5.1.2) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki banka teminat mektuplarının, paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu(35) hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğin ekinde (EK:5C) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülmek, tarih yazılmak ve mühür tatbik edilmek suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankalar, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yapar.
35 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu uygulamanın (5.5.2) bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır.
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri (Mülga ibare:RG-15/2/2018-30333) (…) ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilir.
Bu uygulamada vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporu ifade eder. 

Bu uygulamanın (5.5.1.1) ve (5.5.2.1) bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve (5.5.1.2) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi 
Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekir. Kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınabilmesi için bu Tebliğin ekindeki (EK:9 ve EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilir.
Bu uygulamada açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya harmanlayıcılar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken oto biodizelin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üretilmediğine veya teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve bunların oto biodizel üretim izin belgelerine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan oto biodizel üretim izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Bununla birlikte vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde üreticilerin oto biodizel üretim izin belgelerine el konulur, yukarıda belirtilen haller nedeniyle daha önce el konulan oto biodizel üretim izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni oto biodizel üretim izin belgesi verilmez.

Kararname kapsamında teslim alınan oto biodizelin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harmanlanmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve bunların oto biodizel harmanlama izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan oto biodizel harmanlama izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Bununla birlikte vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu 
maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde harmanlayıcıların oto biodizel harmanlama izin belgelerine el konulur, yukarıda belirtilen haller nedeniyle daha önce el konulan oto biodizel harmanlama izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise harmanlayıcılara yeni oto biodizel harmanlama izin belgesi verilmez.
30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(36) ile yürürlüğe konulan Kararın 1 inci maddesinde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın vergi tutarının, bu malın 
imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir. 
Bu uygulamada;

Aerosol: Aerosol Kaplar Yönetmeliğinde(37) tanımlı kaplar içerisinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç altında tutulan sıvılaştırılmış püskürtmeli gazlı ürünleri,

Dağıtıcı: “L.P.G. Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda(38) tanımlanan “Dağıtıcı” yı,

Kararname: 30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

L.P.G. Dağıtım İzin Belgesi: Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. yi aerosol üreticilerine satmak isteyen dağıtıcılara, ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:6A) olarak yer alan onaylı izin belgesini, 

L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi: Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:6B) olarak yer alan izin belgesini,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.): Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı ve aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş malı,

Üretici: Aerosol üretmek üzere “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz gerçek veya tüzel kişileri

ifade eder.

Yukarıdaki aerosol tanımında ifade edilen kaplar içerisinde yer almayan ürünler Kararname kapsamında aerosol üretimi olarak değerlendirilmez. 
36 17.10.2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 37 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 38 13.03.2005 tarihli ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G., yalnızca “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz üreticiler tarafından satın alınabilir veya ithal edilebilir.
Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;

- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun 
bulunmaması, 

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekir.

Bu şartları haiz üreticiler söz konusu izin belgesini alabilmek için, aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederler.

- Sanayi sicil belgesi, 

- Aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullanıldığını belirtir kapasite raporu, 

- İşletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer belgeler).
İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine; 

- Üreticinin müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığı ile üreticinin müracaatına konu ve bu uygulamanın (6.2.1) bölümünde ifade edilen diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünü yapar.

- Yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil belgesine dayanak olan kapasite raporunu düzenleyen sanayi/ticaret odasından bir temsilciyle birlikte, mükellefin belirtmiş olduğu işyeri (üretim) adresinde söz konusu imalatı gerçekleştirebilecek tesis, makine ve teçhizatın bulunup bulunmadığına dair tespit yaptırarak, bu durumun bir tutanağa bağlanmasını sağlar. 

Bu kontrol ve tespitler sonucunda, gerekli şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi tarafından üreticiye “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” verilir. Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında L.P.G. Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işler.

Ayrıca, takip eden yıl için L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreticiler, içinde bulunulan yılın Aralık ayından itibaren yeni belge düzenlenmesini talep edebilirler. Bu talep üzerine vergi dairesince, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle (Üreticilerin daha önceki müracaat dilekçeleri ekine eklemiş oldukları belgelerden geçerli olanlar tekrar aranmaz.) yeni L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenir.

Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya L.P.G. satın alma izin belgesi aldıktan sonra 
söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, L.P.G. satın alma izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilerek üreticiler, vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında L.P.G. Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgi işlenerek dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlara L.P.G. satın alma izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranmaz.
Kararname kapsamında L.P.G., yalnızca Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen “L.P.G. Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz dağıtıcılar tarafından teslim edilebilir. 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz.
L.P.G. dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekir: 

- L.P.G. dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, 

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- EPDK tarafından verilen “Dağıtıcı Lisansı” nın noter onaylı bir örneği ile bu uygulamada tanımlanan L.P.G. üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan son altı ay içinde alınan raporu ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları. 
Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara L.P.G. dağıtım izin belgesi verilir. L.P.G. dağıtım izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça, söz konusu belgenin bir nüshası aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede yer alan dağıtıcılara ilişkin bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, L.P.G. dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek dağıtıcılar, vergi incelemesine sevk edilir ve konu hakkında aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine bilgi verilir. İlgili vergi dairesi, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna bu 
belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işleyerek üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.
Üreticilerin, Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanacakları L.P.G., yurt içerisinde yalnızca dağıtıcılardan satın alınabilir. Dağıtıcılar, Kararname kapsamında L.P.G. tesliminden önce, üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgesine sahip olduklarını ararlar. Bu amaçla L.P.G. satın almak isteyen üreticiler, “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”nin işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneğini, söz konusu malı ilk defa teslim alacakları tarihten önce dağıtıcılara verir.
Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin üreticilere tesliminde, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında “2014/6881 sayılı Kararname” ibaresi seçilerek, yürürlükteki ÖTV tutarı üzerinden vergi beyan edilerek ödenmesi gerekir.

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün, “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ithal edilen L.P.G. ye ilişkin bilgileri girer. 

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin bu Kararname kapsamında teslim edilmesi halinde, ithalde verilen teminatın çözümü işlemleri bu Tebliğin (V/A-3.1/e) bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.
Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler, dağıtıcılara L.P.G. tesliminde, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden vergi beyan ederek öder.

Dağıtıcıların, bu şekilde rafinericilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları L.P.G. yi üreticilere Kararname kapsamında teslim etmeleri halinde, üreticiler adına düzenleyecekleri faturalarda, rafinerici tarafından beyan edilerek ödenmiş olması gereken ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmeleri ve bu tutarı faturada “2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Edilmiş Olup Teslim Bedeline Dâhil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.” şerhi ile göstermeleri gerekir.

Ayrıca dağıtıcılar tarafından, rafinericilerden satın alınan L.P.G. nin aerosol üreticilerine teslimlerine ilişkin bu Tebliğin ekinde (EK:6C) olarak yer alan, “Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nun Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için ayrı ayrı düzenlenmesi ve bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar gönderilmesi gerekir.

Bu amaçla, (EK:6C) bildirim formuna konu L.P.G. teslimi yapan dağıtıcıların, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre almaları gerekir. Şifre alınabilmesi için bu Tebliğin ekindeki (EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Başkanlığın “www.gib.gov.tr” adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi”nden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilir.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Başkanlığın internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden 
düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilir. Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde, bu bildirim formunun içeriğinde değişiklik yapılabilir.

Bu bildirim formlarını süresinde göndermeyenler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.
Dahilde işleme izin belgesi sahibi aerosol üreticileri, Kararname kapsamında üretimde kullanmak üzere L.P.G. ithal edebilir. Söz konusu üreticiler tarafından, “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”nin bir örneği, ithalatın gerçekleştirileceği gümrük idaresine verilir. 

İlgili gümrük idaresi bunun üzerine bu Tebliğin (V/A-3.1) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu ürünün yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar nakit veya banka teminat mektubu almak suretiyle gümrükleme işlemini gerçekleştirir.
 
Bu Tebliğin (I/Ç-1.1) bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca, (I) sayılı listedeki malların ithalinde üreticilerin, en geç ithal tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekir.
Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılır. Buna göre üreticilerin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullandıkları L.P.G. ye ilişkin ÖTV’yi, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında “2014/6881 sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan edip ödemeleri gerekir.

Ayrıca üreticiler, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ithal etmiş oldukları L.P.G. ye ilişkin bilgileri girer. 

Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri bu Tebliğin (V/A-3.1/e) bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.
Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanımı, bu Kanunun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmaz.

Buna göre üreticiler tarafından Kararname kapsamında ve dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen L.P.G. nin teminatının çözümü işlemleri, söz konusu malın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanılması ve bu şekilde üretilen malın teslimine ilişkin ÖTV’nin ihracat istisnası kapsamında beyan edilmesi üzerine, bu Tebliğin (V/A-3.1/a) bölümlerindeki açıklamalar göz önünde bulundurularak bu Tebliğin (V/A-3.1/d) bölümündeki açıklamalar uyarınca yerine getirilir.
 
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece L.P.G. yi imal edilen aerosolün bünyesinde girdi olarak kullanan aerosol üreticileri talep edebilir. 

Ancak L.P.G. yi imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf 
malzemesi olarak kullanan üreticiler, uygulama kapsamında iade talep edemez.

Bununla birlikte üreticiler tarafından bu uygulamanın (6.5.2) bölümünde yer alan açıklamalara istinaden doğrudan ithal edilen L.P.G. nin ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmadığından, bu kapsamdaki kullanımlar için de iade talep edilemez.
Kararname kapsamında satın alınan L.P.G. nin satın alma tarihini, ithal edilen L.P.G. nin ise ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde aerosol üreticilerince imalatta kullanılması gerekir. 
Aerosol üreticileri, Kararname kapsamında imalatta kullandıkları L.P.G. için ödenen ÖTV tutarının iadesini talep edebilir.
Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olmayan aerosol imalinde kullanılması halinde aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak 12 nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilir. 

Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması halinde ise (Değişik ibare:RG-15/2/2018-30333) üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren altı ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. 

Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemez. Bu talepler yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak söz konusu malın ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanımında bu kullanımı takip eden, ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde kullanımında ise üretilen aerosolün beyan dönemini takip eden ay başından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilir.

Örnek 1: Aerosol üreticisi (A) tarafından 1/11/2014 tarihinde ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen 1.000 kg L.P.G. nin 500 kg’lik kısmı 2014 yılı Aralık ayı, kalan 500 kg’lik kısmı ise 2015 yılı Kasım ayı içerisinde bu malın imalatında kullanılmıştır. 

Buna göre, 2014 yılı Aralık ayında imalatta kullanılan 500 kg L.P.G. için 1/1/2015 tarihinden 30/11/2015 tarihine kadar iade talep edilebilir. 2015 yılı Kasım ayı içerisindeki imalat bu uygulamanın (6.6.2) bölümünde belirtilen sürenin son ayı içerisinde gerçekleştirildiğinden, bu imalata ilişkin iade talebi ise 31/12/2015 tarihine kadar yapılabilir.

Örnek 2: (Değişik:RG-15/2/2018-30333) Aerosol üreticisi (B) tarafından 1/11/2017 tarihinde ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde kullanılmak üzere yurt içinden ÖTV’si ödenerek satın alınan 2.000 kg L.P.G.’nin 1.000 kg’lik kısmı 2017 yılı Aralık ayı, kalan 1.000 kg’lik kısmı ise 2018 yılının Şubat ayı içerisinde bu malın imalatında kullanılmıştır. Aralık ayında imal edilen aerosol 10/3/2018 tarihinde, Şubat ayında imal edilen aerosol ise 25/4/2018 tarihinde teslim edilmiş ve bu teslimlere ilişkin ÖTV (IV) sayılı liste ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmiştir.

Buna göre, 2018 yılı Mart ayında teslim edilen aerosolün imalatına ilişkin olarak bu malın vergisinin beyan dönemini takip eden ay başı olan 1/5/2018 tarihinden 31/10/2018 tarihine kadar; Nisan ayında teslim edilen aerosolünimalatına ilişkin olarak ise bu malın vergisinin beyan dönemini takip eden ay başı olan 1/6/2018 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar iade talep edilebilir.
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil, vergi borçları ve ferileri ile SGK’ya olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için yapılabilir.
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenir:

i. İadeye konu ÖTV’leri içeren L.P.G. alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi. (İadeye konu L.P.G. nin dağıtıcılarca rafinericilerden ÖTV ödenmek suretiyle satın alınarak aerosol üreticisine teslim edilmiş olması halinde “2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Edilmiş Olup Teslim Bedeline Dâhil Edilen ÖTV Tutarı  …. TL’dir.” şerhini içeren faturaların listesi.)

ii. İmal edilen aerosolde ne kadar iadeye konu L.P.G. kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporlar aynı imalat konusuyla ilgili olmak üzere geçerlilik süresi boyunca iade talebine konu her bir dönem için kullanılabilir. Ayrıca bu raporların sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gerekir. Bununla birlikte 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun(39) 5 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından alınması mümkündür.) 

iii. Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo.

iv. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imalatta kullanılmak üzere temin edilen L.P.G. nin iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.

v. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imal edilen aerosolün iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.

vi. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imalatta kullanılan L.P.G. nin satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo. 

vii. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri için imal edilen aerosolün satış faturaları listesi.
 
İade talepleri bu uygulamanın (6.7.1.2) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça
39 01.06.2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
hüküm ifade etmez.

Mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının; dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim edilen L.P.G. için dağıtıcı, rafinericilerden ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G. için rafinerici, üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. içinse üretici tarafından ödendiğinin tespiti üzerine yerine getirilir. Ayrıca bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilir. 

Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora göre işlem tesis edilir. 
Vergi borçlarına mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilir. 

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.
 
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır. 

Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu uygulamanın (6.7.1.2) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının; dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim edilen L.P.G. için dağıtıcı, rafinericilerden ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G. için rafinerici, üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. içinse üretici tarafından ödendiğinin tespiti üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki banka teminat mektuplarının, paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımamaları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde (EK:6D) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülmek, tarih yazılmak ve mühür tatbik edilmek suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankalar, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yapar.
İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu uygulamanın (6.7.2) bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır.
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri (Mülga ibare:RG-15/2/2018-30333) (…) ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilir.
Bu uygulamada vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporu ifade eder. 

Bu uygulamanın (6.7.1.1) ve (6.7.2.1) bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve (6.7.1.2) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekir. Kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınabilmesi için bu Tebliğin ekindeki (EK:9 ve EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilir. 
Kararname kapsamında teslim edilen veya ithal edilen L.P.G., bu uygulamada tanımlanan aerosol üretimi dışında kullanılamaz, satılamaz veya devredilemez.

Bu uygulamada açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya dağıtıcılar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kararname kapsamında teslim alınan L.P.G. nin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üretimde kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve bunların L.P.G. satın alma izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan L.P.G. satın alma izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni L.P.G. satın alma izin belgesi verilmez.

Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G. nin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve bunların dağıtım izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine
 ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmez.
Bu uygulama kapsamında düzenlenmiş olan dağıtım izin belgelerinin şartlarından biri olan aerosol üretiminde kullanılabilecek L.P.G. yi üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair raporu, Gelir İdaresi Başkanlığınca başkaca bir laboratuvar belirleninceye kadar vermeye yetkili laboratuvar olarak “Ortadoğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Ankara Laboratuvarı” belirlenmiştir.
(Değişik paragraf:RG-7/4/2018-30384)(46) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.12.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.12.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları son olarak adı geçen Kanunda birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir.

(Değişik paragraf:RG-7/4/2018-30384)(46) Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden günümüze kadar bahsi geçen yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarları, söz konusu Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulanmaktadır.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, hava yakıtları olarak bilinen malların yurt içerisinde tesliminde, her bir hava yakıtı miktarı için adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarları kadar teminat alınması uygun görülmüştür.
 
Diğer taraftan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, hava yakıtı olarak bilinen malların ithalinde, her bir hava yakıtı miktarı için bu Tebliğin (V/A-1) bölümünde belirlendiği şekilde teminat alınır.

Ancak bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:7B) olarak yer alan ve bu uygulamanın (7.1.1) bölümünde belirtilen “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası”nı haiz olanlar, teminat vermeksizin hava yakıtı teslim alabilir veya ithal edebilir.
 
Bilgi ButonuTebliğ 20578-4(2018)
Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası almak isteyen mükelleflerin; 

i. Müracaat tarihi itibarıyla,

- Vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

- Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- İlgili vergi dairesine 10.000.000 Türk Lirası karşılığı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan ((5) numaralı fıkrası hariç) teminatlardan herhangi 
birini vermiş olmaları (Kesin ve süresiz teminat mektuplarının, ilgili bankalardan teyit alınmak suretiyle gelecek yıllar için de kullanılabilmesi mümkündür.),

- Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,

ii. Müracaat tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

- Hava yakıtı teslimlerine ilişkin EPDK’dan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansını haiz olmaları,

- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi (tevkifat hariç) ve mükellefiyeti varsa ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç)

gerekir.

(Ek:RG-28/12/2018-30639) Diğer taraftan, EPDK’dan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansını müracaat tarihinden önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla haiz olan ve depolama tank kapasitesi 250.000 m³ ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunan mükellefler, bu bölümde ilgili vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilen teminat tutarını %100 artırımlı vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebilir.
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça bu uygulamanın (7.1.1.1) bölümünde ifade edilen hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulunmaması halinde ÖTV mükelleflerine, (müracaat tarihinde ÖTV mükellefiyeti bulunmayanların ilgili vergi dairesine bu mükellefiyetlerini tesis ettirmiş olmaları şarttır) iki takvim yılı için geçerli olan “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası” verilir. Bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasını Haiz Mükellefler” formuna işlenir.

Teminatsız hava yakıtı alımı sertifikası sahibi mükelleflerin de (rafinericiler hariç) aldıkları hava yakıtlarını doğrudan hava araçlarına teslim etmeleri şarttır. Bu şartı ihlal edenler ile söz konusu sertifikayı haiz olanların müracaat tarihinde bu sertifikayı almak için gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya sertifika aldıktan sonra gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu sertifika ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilir ve iptal bilgisi aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasını Haiz Mükellefler” formuna işlenir. 

Teminat alınmayan şirketlerin bu uygulamaya ilişkin her yıl için örnekleme yöntemiyle tespit edilecek iki vergilendirme dönemi vergi incelemesine sevk edilir. Teminat alınmama durumunun devamı için söz konusu incelemelerin sonucunda düzenlenecek raporlarda hava yakıtı tesliminden kaynaklanan vergi ziyaına ilişkin olumsuz bir tespitin bulunmaması şarttır. 

Yapılan vergi incelemesi sonucunda hava yakıtı teslimlerine ilişkin vergi tarh edilmesi halinde, tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmemesi durumunda, sertifikaya el konulur. Bu ödemeler yapılırsa el konulan sertifika iade edilir veya yenisi verilebilir. 

Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde sertifikaya el konulur, el konulan sertifika iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise hava yakıtı teslim eden şirketler ile bu şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanlara ve bunların ortak olduğu şirketlere yeni sertifika verilmez.

Söz konusu incelemeler sonucunda sertifikasına el konulan veya sertifikası iptal edilen mükellefler ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Diğer yandan sertifika sahibi mükelleflerin hava yakıtı teslim faaliyetlerini sonlandırmaları halinde bu sertifika için verilen teminatın çözümü işlemleri, teslim edilmesi gereken hava yakıtının, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edildiğini karşıt incelemeleri de içerecek şekilde tevsik eden vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Bu şirketlerin sertifikalarının en geç teminat çözümü talebiyle başvurduğu tarih itibariyle iptal edilmesi gerektiği tabiidir.
Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler üreterek teslim ettikleri hava yakıtı miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin ilgili bölümünde yer alan hava yakıtı G.T.İ.P. numarasını seçerek sıfır (0) ÖTV beyanında bulunurlar. 

Ayrıca rafinericiler, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Hava Yakıtı Teslimlerine İlişkin Bilgiler” kısmının ilgili tablosunu doldurur. 

Diğer yandan söz konusu hava yakıtlarının teslimlerine yönelik yukarıda belirtildiği şekilde verilmesi gereken (1) numaralı ÖTV beyannamesi ile birlikte, bu uygulamanın (7.1) bölümünde ifade edilen teminatın rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi şarttır.

Sözü edilen teminatın çözümü, söz konusu yakıtların bu Tebliğ ekinde (EK:7A) olarak yer alan bildirim formunda belirtilen hava araçlarına teslim edildiğinin, ilgili birim, kurum veya kuruluşlar nezdinde vergi dairesince yapılan tespit üzerine gerçekleştirilir.

Ancak bu uygulamanın (7.1) bölümünde ifade edildiği üzere, rafinericilerin “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası”nı haiz olanlara hava yakıtı teslimlerine ilişkin verilen ÖTV beyannamesinde yalnızca bu teslimlerle ilgili teminat aranmayacağı tabiidir.
Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan dağıtıcılar ve/veya ihrakiye teslim şirketlerinin, aynı Kanunda tanımlanan rafinericilerden satın aldıkları hava yakıtlarının teslimlerine ilişkin olarak (Özel Tüketim Vergisi Kanununun istisna maddeleri hükümleri ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü kapsamında satın alarak teslim ettikleri hava yakıtları dâhil) bu Tebliğ ekinde (EK:7A) olarak yer alan “Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nun, söz konusu şirketlerce Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine gönderilmesi uygun görülmüştür. Buna göre bu bildirim formu, her ay için yapılan teslimlere ilişkin olmak üzere, ilgili ayın birinci ve ikinci vergilendirme dönemlerini kapsayacak şekilde düzenlenir ve takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar gönderilir. 

Bu amaçla (EK:7A) bildirim formuna konu hava yakıtlarını teslim eden dağıtıcılar ve/veya ihrakiye teslim şirketleri, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alırlar. Şifre alınabilmesi için bu Tebliğin ekindeki (EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu” nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Başkanlığın “www.gib.gov.tr” adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi” nden alınarak düzenlenmesi ve ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilir.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Başkanlığın internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde bu bildirim formunun içeriğinde değişiklikler yapılabilir. 

Bu uygulamada belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermeyenlere, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir ve ilgili vergi dairesi tarafından söz konusu bildirim formunun 15 günlük süre içinde gönderilmesi yazılı olarak istenir. Bu süre içerisinde istenilen bildirim formunun gönderilmesi ve kesilen özel usulsüzlük cezasının ödenmesi halinde, gönderilen yeni formlar kabul edilir. 15 günlük ek süre içerisinde söz konusu bildirim formunun gönderilmemesi halinde ise form gönderilmeyen dönemlerle sınırlı olmak üzere ilgililer vergi incelemesine sevk edilir.
ÖTV mükellefleri tarafından ithal edilen hava yakıtlarının tesliminde, teslim edilen hava yakıtı miktarları için, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin ilgili bölümünde hava yakıtı G.T.İ.P. numarası seçilerek sıfır (0) ÖTV beyanında bulunulur.

Ayrıca, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Hava Yakıtı Teslimlerine İlişkin Bilgiler” kısmındaki ilgili tablo doldurulur. 

Bu uygulamanın (7.1) bölümünde ifade edildiği şekilde ithalde alınan teminatın çözümü işlemleri, Tebliğin (V/A-3.1/ç) bölümünde açıklandığı şekilde yerine getirilir. Bununla birlikte ithal edilerek Özel Tüketim Vergisi Kanununun istisna veya ihraç kaydıyla tecil-terkin hükümleri kapsamında teslim edilen hava yakıtlarının ithalde verilen teminatının çözümü işlemleri, bu Tebliğin (V/A-3.1/a veya b) bölümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle bu Tebliğin (V/A-3.1/ç) bölümü uyarınca yerine getirilir.

Ayrıca bu uygulamanın (7.1) bölümünde ifade edildiği üzere “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası”nı haiz olanlardan bahse konu hava yakıtlarının ithaline ilişkin teminat alınması söz konusu değildir. 
(Değişik birinci paragraf:RG-7/4/2018-30384)(46) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.12.11.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Nafta”, 27.11 tarife istatistik pozisyonundaki doğal gaz, propan, bütan ve sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) isimli mallar hariç olmak üzere “Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar”, 27.13 tarife istatistik pozisyonundaki “Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları” ve 2715.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar” isimli mallar için ÖTV tutarı son olarak adı geçen Kanunda 2,5000 TL/Kg. olarak belirlenmiştir. 

Ancak birçok sanayide önemli ölçüde kullanılan bu malların teslimlerinde uygulanacak ÖTV tutarları, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır (0) olarak uygulanmaktadır. 
 
8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kararname eki Kararda düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
 
Bu uygulamanın usul ve esasları aşağıdadır. 
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. 

Buna göre söz konusu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile bu mallar için yukarıda belirtilen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark iade edilebilir.
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara ÖTV mükellefleri tarafından tesliminde, bu malların birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenir. 

İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların; ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılır. Buna göre ithal ettikleri malları ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanan ithalatçı imalatçılar, bu mallar için yurt içindeki ÖTV mükelleflerinin teslimlerinde olduğu gibi birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan ederek öderler. 

Bahse konu uygulama kapsamında, ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılan (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri bu Tebliğin (V/A-3.2/ç) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

Bununla birlikte, ithalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen aynı malların, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli diğer listelerde yer alan malların imalinde kullanılması, adı geçen Kanunun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmünce teslim sayılmaz. Bu şekilde üretimde kullanılan mallar için ÖTV beyan edilmemesi ancak üretilen malların teslimine yönelik ÖTV beyan edilerek ödenmesi gerekir. Bu durumda, imalatta girdi olarak kullanılan mallardan üretilen malların teslimine ilişkin ÖTV'nin beyan edilerek ödenmesi, bu beyan ve ödeme üzerine de bu Tebliğin (V/A-3.2/c) bölümünde yer alan açıklamalara istinaden bahsi geçen mallar için ithalde verilen teminatın çözümü işlemlerinin yerine getirilmesi gerekir.
Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanılmak üzere ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması gerekir. 
Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz alıcı imalatçılar imal ettikleri malların bünyelerinde girdi olarak kullandıkları (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dâhil) mallara ilişkin iade talep edebilir. 

Bununla birlikte, bahsi geçen imalatçılar tarafından temizlik, test, yağlama ve benzeri amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV’nin iadesi talep edilemez. 

Diğer taraftan 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Kararname ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; kullanım yerlerine bağlı olarak sanayi sicil belgesini haiz imalatçılar tarafından sanayide girdi olarak kullanılması halinde maliyetlerinin azaltılarak sanayicilerin teşvik edilmesi amacıyla vergi farklılaştırmasına gidilmiştir. Dolayısıyla imalatçıların, imalatlarında kullanmak üzere satın aldıkları ÖTV’ye tabi malların alışlarında ödedikleri ÖTV tutarlarının bu Kararnamede belirlenen tutarı aşan kısımlarının iade edilmesine imkan sağlanmıştır. Ancak Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan madeni yağlar ile madeni yağ imalatı olmamasına rağmen madeni yağ gibi akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatları, bu Kararnamenin 1 inci maddesi kapsamı dışındadır.

Buna göre Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve EPDK’nın 25/12/2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının(40) 2 nci maddesinde (Ek ibare:RG-15/2/2018-30333) (sonraki yıllarda üretimde bulunulan dönemde aynı kapsamda yürürlükte olan “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın ilgili maddesinde) sayılan madeni yağların imalatı ile söz konusu EPDK Kararında madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV için iade talep edilemez.
İmalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları; satın alarak bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanmaları veya ithal ederek ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanmaları halinde iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı, bu mallar için daha önce ödenen vergi tutarları ile söz konusu Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark tutardır. 

Ancak ithal edilen malların, ÖTV’ye tabi (I) sayılı liste dışındaki diğer listelerde yer alan malların imalinde kullanılması Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmadığından bu kapsamdaki kullanımlar için iade talep edilemez. 

Örnek 1: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/Kg.’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli malı, (I) sayılı liste dışında yer alan boya imalatında süresinde kullanmıştır. 

Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/Kg. vergi ile bu verginin bahse konu Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 0,75 ile çarpılması sonucu hesaplanan 
0,0172 TL/Kg. vergi tutarı arasındaki farkı (2,2985-0,0172=2,2813 TL/Kg.) iade talep edebilir.

Örnek 2: İthalatçı imalatçı (C), (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağı ithal ederek, 10/10/2012 tarihinde ÖTV’ye tabi olmayan mürekkep imalatında süresinde kullanmıştır. 

Bu durumda imalatçı (C), imalatta kullandığı mal için ilgili vergilendirme döneminde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/Kg.’yi beyan ederek öder ve ödediği bu vergi ile Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde gösterilen oran olan % 28,5 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,3706 TL/Kg. vergi tutarı arasındaki farkı (1,3007-0,3706=0,9301 TL/Kg.) iade talep edebilir. 
Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılarak yine aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak 12 nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar 
40 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
yapılabilir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemez. Bu taleplerin yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak kullanımı takip eden ay başından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle iadesi talep edilen dönemdeki kullanımlara yönelik yapılması şarttır.

Örnek 1: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. baz yağın 200 Kg.’si aynı ay içerisinde, kalan 800 Kg.’si ise 2013 yılı Kasım ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. 

Bu durumda Ekim ayında imalatta kullanılan 200 Kg. baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/11/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir. 800 Kg. baz yağ ise bu uygulamanın (1.1.2) bölümünde belirtilen süreden sonra imalatta kullanıldığı için bu kullanıma ilişkin ÖTV iadesi talep edilemez. 

Örnek 2: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. baz yağın 500 Kg.’si aynı yıl Kasım ayı, kalan 500 Kg.’si ise aynı yıl Aralık ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır.

Bu durumda Kasım ayında imalatta kullanılan 500 Kg. baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/12/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar iade talep edilebilir. Kasım ve Aralık ayı içerisindeki kullanım miktarlarına ilişkin toplu iade talebi ise 1/1/2013 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar yapılabilir.

Örnek 3: İthalatçı imalatçı tarafından 10/10/2012 tarihinde ithal edilen 1.000 Kg. baz yağın 500 Kg.’si 2013 yılı Ocak ayı, kalan 500 Kg.’si ise 2013 yılı Ekim ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır.
 
Bu durumda Ocak ayında imalatta kullanılan 500 Kg. baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/2/2013 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar iade talep edilebilir. Ekim ayı içerisindeki imalat, bu uygulamanın (1.1.5) bölümünde belirtilen sürenin son ayı içerisinde gerçekleştirildiğinden bu imalata ilişkin iade talebi 30/11/2013 tarihine kadar yapılabilir.
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, aynı cetvelde yer alan vergi tutarı daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, bu mallar için imal edilen malın tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanacağı öngörülmüştür. Buna göre söz konusu malların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile imal edilen malın tabi olduğu vergi tutarı arasındaki fark iade edilebilir.
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; ÖTV mükellefleri tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların birimi itibariyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenir. 

İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki birim başına uygulanan maktu vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmaz. Bu malların ithalatı sırasında, gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise bu Tebliğin (V/A-3.2/c) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir. 
Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması gerekir.
Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz alıcı imalatçılar imal ettikleri malların bünyelerinde girdi olarak kullandıkları mallara ilişkin iade talep edebilir.
 
Bununla birlikte, bahsi geçen imalatçılar tarafından temizlik, test, yağlama ve benzeri amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV’nin iadesi talep edilemez. 

Diğer taraftan 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Kararname ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; kullanım yerlerine bağlı olarak sanayi sicil belgesini haiz imalatçılar tarafından sanayide girdi olarak kullanılması halinde maliyetlerinin azaltılarak sanayicilerin teşvik edilmesi amacıyla vergi farklılaştırmasına gidilmiştir. Dolayısıyla imalatçıların, imalatlarında kullanmak üzere satın aldıkları ÖTV’ye tabi malların alışlarında ödedikleri ÖTV tutarlarının bu Kararnamede belirlenen tutarı aşan kısımlarının iade edilmesine imkan sağlanmıştır. Ancak Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan madeni yağlar ile madeni yağ imalatı olmamasına rağmen madeni yağ gibi akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatları, bu Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamı dışındadır.

Buna göre Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve EPDK’nın 25/12/2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinde (Ek ibare:RG-15/2/2018-30333) (sonraki yıllarda üretimde bulunulan dönemde aynı kapsamda yürürlükte olan “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın ilgili maddesinde) sayılan madeni yağların imalatı ile söz konusu EPDK Kararında madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV için iade talep edilemez.
İmalatçıların (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanmaları halinde, iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı; bu mallar için ödenen vergi tutarları ile bu mallardan imal edilen mallar için beyan edilerek ödenen vergi tutarları arasındaki fark tutardır.
 
İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmayacağından, bu kapsamdaki kullanımlar için iade talep edilemez.

Örnek: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/Kg.’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli malı, aynı cetvelde yer alan ticari ismi tiner olan malın imalatında süresinde kullanmıştır. 

Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/Kg. vergi ile kendisinin imal ettiği tiner için ilgili vergilendirme döneminde beyan ederek ödediği ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince indirim konusu yapabileceği 0,7390 TL/Kg. vergi tutarı arasındaki farkı (2,2985-0,7390=1,5595 TL/Kg.) iade talep edebilir. 
ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere mal satın alan imalatçılar, bu mallardan (Değişik ibare:RG-15/2/2018-30333) imal ettikleri malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren altı ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunabilir. Bu süre geçtikten sonra iade talep edilemez. Bu talepler, yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, satılan malların imalatında kullanılan malların iadesi talep edilebilecek vergisi için beyan dönemini takip eden ay başından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilir.

Örnek 1: (Değişik:RG-15/2/2018-30333) 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. solvent türü white spirit isimli malın 200 Kg.’si Şubat ayı içerisinde ticari ismi tiner olan ÖTV’ye tabi malın imalatında kullanılmıştır. İmal edilen tinerin tamamı 13/6/2018 tarihinde teslim edilmiş ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir.

Buna göre, teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/7/2018tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.

Örnek 2: (Değişik:RG-15/2/2018-30333) 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. solvent türü toluen isimli malın 500 Kg.’si Mart ayı, kalan 500 Kg.’si ise Kasım ayı içerisinde ticari ismi tiner olan ÖTV’ye tabi malın imalatında kullanılmıştır. Bu mallar kullanılarak imal edilen tinerin yarısı 10/5/2018 tarihinde kalan yarısı ise 25/7/2018 tarihinde teslim edilerek bu teslimlere ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilmiştir.

Buna göre, Mayıs ayında teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/6/2018 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar; Temmuz ayında teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için ise 1/9/2018 tarihinden 28/2/2019 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen G.T.İ.P. numaraları yazılı baz yağların; yine aynı maddede G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malların imalinde kullanılması ve imal edilen malların aynı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilerek ihracının gerçekleştirilmesi halinde, ÖTV tutarının 0,0500 TL/Kilogram olarak uygulanacağı öngörülmüştür. Buna göre baz yağların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile 0,0500 TL/Kilogram arasındaki fark iade edilebilir.
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları ile yer alan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki baz yağların; yine aynı maddede G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılarak, imal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi amaçlarıyla satın alınmasına yönelik teslimlerinde, ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenir. 

İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağların, aynı cetveldeki bu Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmaz. Bu malların ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise bu Tebliğin (V/A-3.2/a veya b) bölümlerindeki açıklamalar göz önünde bulundurularak bu Tebliğin (V/A-3.2/c) bölümündeki açıklamalar uyarınca ilgili vergi dairesince yerine getirilir.
Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde imalatta kullanılması ve imal edilen malların aynı süre içerisinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi gerekir. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca yapılan teslimlerde Kanunun bu maddesinde belirtilen sürede malın ihraç edilmesi şarttır. 
Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi” ve EPDK tarafından verilen “Madeni Yağ Lisansı”nı haiz alıcı imalatçılar, imal ettikleri malların bünyelerinde girdi olarak kullandıkları mallara ilişkin iade talep edebilir.

Bununla birlikte, bahsi geçen imalatçılar tarafından temizlik, test, yağlama ve benzeri amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV’nin iadesi talep edilemez. 
Bu uygulama kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi tutarı; baz yağların ödenen vergi tutarı ile söz konusu Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen tutar (0,0500 TL/Kilogram) arasındaki fark tutardır. 

Örnek: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/Kg.’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağ isimli malı, aynı cetvelde yer alan ve Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında süresinde kullanarak, imal ettiği bu malı aynı süre içerisinde ihraç edilmek üzere ihracatçı (C)’ye teslim etmiş ve ihracat süresinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı baz yağ için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 1,3007 TL/Kg. vergi tutarı ile Kararnamede belirtilen indirimli vergi tutarı olan 0,0500 TL/Kg. arasındaki farkı (1,3007-0,0500=1,2507 TL/Kg.) iade talep edebilir.
ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde imalatta kullanılarak imal edilen malların aynı süre içerisinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi halinde, ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden ay başından itibaren; 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi halinde ise (Değişik ibare:RG-15/2/2018-30333) ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden ay başından itibaren altı ay içinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemez. Bu talepler, yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, ihraç edilen malların imalatında kullanılan baz yağların iadesi talep edilebilecek vergisi için ihraç tarihini takip eden ay başından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilir.

Örnek 1: (Değişik:RG-15/2/2018-30333) 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. baz yağın tamamı 15/2/2018 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu malın yarısı 25/2/2018 tarihinde, kalan yarısı ise 2/6/2018 tarihinde ihraç edilmiştir.
Buna göre, 25/2/2018 tarihinde ihraç edilen yağlama müstahzarı isimli malın imalatında kullanılan baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/3/2018 tarihinden 31/8/2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir. Diğer taraftan 2/6/2018 tarihinde yapılan ihracat, 30/4/2018 tarihine kadar (bu uygulamanın (1.3.2) bölümünde belirtilen sürede) gerçekleşmediğinden, ihraç edilen bu malların imalatında kullanılan baz yağlar için ÖTV iadesi talep edilemez.

Örnek 2: (Değişik:RG-15/2/2018-30333) 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. baz yağın 200 Kg.’si 3/2/2018 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu mal 15/3/2018 tarihinde ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslim edilmiş ve ihracat 10/6/2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Buna göre, imalatta kullanılan 200 Kg. baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/7/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.
2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki uygulamalara ilişkin ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalara göre yerine getirilir. 
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile SGK’ya olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilir.
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenir:

i. İade talep edenin sanayi sicil belgesi (aslı veya noter onaylı örneği). Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olup belgenin vize edilmesi veya yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilir. 

ii. İadeye konu ÖTV’leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

iii. İmal edilen mallarda ne kadar iadeye konu ÖTV’ye tabi mal kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporlar aynı imalat konusuyla ilgili olmak üzere geçerlilik süresi boyunca iade talebine konu her bir dönem için kullanılabilir. Ayrıca bu raporların sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gerekir. Bununla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından alınabilir.) 

iv. Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo.

v. İmalatta kullanılan mal bilgilerini gösterir “2012/3792 sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu”.(Bir örneğine “www.gib.gov.tr” internet adresinden ulaşılması mümkün olan bu tablonun içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilir.) 
vi. Bu uygulamanın (1.1) bölümündeki talepler için imalatta kullanılmak üzere temin edilen iadeye konu malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.

vii. Bu uygulamanın (1.1) bölümündeki talepler için imal edilen malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.

viii. Bu uygulamanın (1.2) ve (1.3) bölümündeki talepler için imalatta kullanılan malların satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo.

ix. Bu uygulamanın (1.2) ve (1.3) bölümündeki talepler için imal edilen malların satış faturaları listesi.   

x. Bu uygulamanın (1.3) bölümündeki talepler için EPDK tarafından verilen madeni yağ lisansı (aslı veya noter onaylı örneği). Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olup belgenin yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilir.

xi. Bu uygulamanın (1.3) bölümündeki talepler için gümrük beyannamesi bilgilerini gösterir liste.
İade talepleri, bu uygulamanın (1.4.1.2) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.

Mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine yerine getirilerek bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilir. 

Ayrıca bu Kararname uygulaması kapsamında mahsuben iade taleplerine yönelik vergi incelemesi devam ederken, ithal edilen diğer mallar için tahakkuk eden ÖTV'nin, bu Kararname uygulaması kapsamında vergi incelemesinde olması nedeniyle kesinleşmemiş önceki dönemlerden doğan ÖTV alacaklarından mahsubunun talep edilmesi halinde, gerekli kontroller üzerine mahsup işlemi yapılır ancak bu malların ithalatı sırasında verilen teminatın çözümü işlemleri, devam eden vergi incelemesi sonuçlanmaksızın yerine getirilmez.
 
Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora göre işlem tesis edilir. 
Vergi borçlarına mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilir. 

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup taleplerinin ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirileceği ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.
 
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır. 

Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu uygulamanın (1.4.1.2) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde gerçekleştirilir. 

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki banka teminat mektuplarının, paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımamaları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde (EK:8) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Öte yandan Tebliğin (V/A-1) bölümü uyarınca verilen teminatlardan nakden iade talepleri için de kullanılabileceği belirtilmiş olanlar, imalatçının talebi üzerine bu bölüm uyarınca alınması gereken teminat yerine kullanılabilir. 

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubunun uygun bir yerine; “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülerek, tarih yazılmak ve mühür tatbik edilmek suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankalar, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yaparlar. 
İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu uygulamanın (1.4.2) bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır. 
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilir.
Bu uygulamada vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporu ifade eder. 

Bu uygulamanın (1.4.1.1) ve (1.4.2.1) bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve (1.4.1.2) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekir. Kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınabilmesi için bu Tebliğ ekindeki (EK:9 ve EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden alınarak düzenlenir ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilir.
27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu maddede ayrıca, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarının, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda ise “15” litreyi geçemeyeceği ve ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun sözü edilen maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, bahse konu Kararın 2 nci maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları aşağıdadır.
Bu uygulamada;

İlk Dolum Yağı ve Akaryakıtı: 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki kara taşıtlarının, kullanıma hazır hale getirilebilmesi amacıyla motor, vites kutusu, diferansiyel ya da yakıt deposu gibi bölümlerine imalatçıları tarafından yurt içinde ilk defa konulan, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan madeni yağ ve akaryakıt türlerini,

İmalatçı: İhraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağı ve akaryakıtını yurt içinde ilk defa kullanan “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz imalatçıyı,

Cumhurbaşkanı Kararı: 27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararı,

Kara Taşıtı: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaraları kapsamında ÖTV’ye tabi olan ve ülkemizde üretilerek ihraç edilmiştır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi taşıtları,

ifade eder.
 
ÖTV (I) sayılı liste mükellefleri tarafından, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların vergi tutarları üzerinden ÖTV beyan edilerek ödenir.

Bununla birlikte akaryakıtların, bu uygulama kapsamında ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum akaryakıtı olarak kullanacak imalatçılara, dağıtım şirketleri tarafından elektronik sistemlerle bayileri aracılığı ile EPDK’nın 7/2/2007 tarihli ve 1088/1 sayılı Kurul Kararı uyarınca teslimi mümkündür. 

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek kara taşıtlarının imalatçıları tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca doğrudan ithalinin yapılabilmesinin mümkün olması halinde, bu Tebliğin (I/Ç-1.1) bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca, söz konusu malları ithal edenlerin, ÖTV (I) sayılı liste bakımından mükellefiyet tesis ettirmiş olması gerekir.

Bu kapsamda, ihraç edilecek kara taşıtlarının imalatçıları tarafından ithal edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, sözü edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılması hali Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılacağından, bu ithalatçı imalatçılar bahsi geçen kullanımlarına ilişkin olarak ÖTV beyan ederek öderler.

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarının ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise, bu Tebliğin (V/A-3.1/e) ve/veya (V/A-3.2/ç) bölümlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.
İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi için, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekir.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi, ancak bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede aynı Kararın 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren ihraç edilmiş olması şartıyla mümkündür.
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilir.
Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesine göre, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını ihraç edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde yurt içinde ilk defa kullanmış olan imalatçılar, ihraç edilmiş her bir kara taşıtı adedine dair kullanımları için, bunlara teslim tarihi itibariyle uygulanan ve beyan edilerek ödenmiş olan ÖTV’nin;

- İlk dolum yağlarında tamamını,
- İlk dolum akaryakıtlarında ise 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda da “15” litreyi geçmeyecek şekildeki kullanımlarına isabet eden tutarını,

iade olarak talep edebilir.

Örnek 1: İmalatçı (B), ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (A)’dan 7/3/2019 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,7945 TL/Lt’yi ödeyerek aynı listenin (A) cetvelindeki motorin isimli maldan 2.000 Lt satın almıştır. Bu malın 800 Lt’sini ilk dolum akaryakıtı olarak (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 100 adet minibüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 8 Lt) süresinde kullanmış ve bunların tamamını süresinde ihraç etmiştir.

Buna göre, ihraç edilmiş (II) sayılı listenin 87.02 G.T.İ.P. numarasındaki minibüslerin her bir adedi için Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca “15” litreyi geçmeyecek şekildeki ilk dolum akaryakıtı olarak kullanımlara isabet eden ÖTV tutarının iadesi talep edilebileceğinden, imalatçı (B), her bir minibüs adedi için 8 Lt (800 Lt/100 adet=8 Lt<15 Lt) olmak üzere toplamda 800 Lt motorin için ödenen (800 Ltx1,7945 TL/Lt=)1.435,60 TL ÖTV’yi iade olarak talep edebilir.

Örnek 2: İmalatçı (C), ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (D)’den 7/3/2019 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,7945 TL/Lt’yi ödeyerek aynı listenin (A) cetvelindeki motorin isimli maldan 1.500 Lt satın almıştır. Bu malın tamamını ilk dolum akaryakıtı olarak (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 200 adet binek otomobilin üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 7,5 Lt) süresinde kullanmış ve bunların tamamını süresinde ihraç etmiştir.

Buna göre, ihraç edilmiş (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki binek otomobillerinin her bir adedi için Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca “7” litreyi geçmeyecek şekildeki ilk dolum akaryakıtı olarak kullanımlara isabet eden ÖTV tutarının iadesi talep edilebileceğinden, imalatçı (C), her bir otomobil adedi için 7,5 Lt (1500 Lt/200 adet=7,5 Lt>7 Lt) olmak üzere toplamda 1.500 Lt motorin için ödenen (1.500 Ltx1,7945 TL/Lt=)2.691,75 TL ÖTV’nin, [(7 Ltx200 adet=)1.400 Ltx1,7945 TL/Lt=]2.512,30 TL’lik kısmını iade olarak talep edebilir.

Örnek 3: İmalatçı (F), 25/4/2019 tarihinde (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki ticari ismi motor yağı olan malı 3.500 Kg ithal etmiş, yine aynı tarihte ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (E)’den yürürlükteki vergi tutarı 1,5007 TL/Kg olan aynı cetveldeki ticari ismi diferansiyel yağı olan maldan 4.000 Kg satın almıştır. Bu mallardan, ithal ettiği motor yağının 2.000 Kg’sini, satın aldığı diferansiyel yağının ise tamamını ilk dolum yağı olarak (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 100 adet otobüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için, ithal edilen motor yağından 20 Kg, yurt içinden satın alınan diferansiyel yağından 40 Kg) süresinde kullanmış ve bunların tamamını süresinde ihraç etmiştir. (İthal edilen motor yağının üretim sürecinde kullanıldığı tarihteki ÖTV tutarı satın alınan malla aynıdır.)

Buna göre, ihraç edilmiş (II) sayılı listenin 87.02 G.T.İ.P. numarasındaki otobüslerin her bir adedi için Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ilk dolum yağı olarak kullanılmış olanların tamamına ödenen ÖTV tutarının iadesi talep edilebileceğinden, imalatçı (F), her bir otobüste ilk dolum yağı olarak kullanılmış mallardan;

- İthal ettiği motor yağından üretim sürecinde kullandığı 2.000 Kg için ÖTV (I) sayılı liste mükellefi olarak beyan ederek ödediği (2.000 Kgx1,5007 TL/Kg=) 3.001,40 TL ÖTV ile - ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (E) tarafından diferansiyel yağı için beyan edilerek ödenen (4.000 Kgx1,5007 TL/Kg=) 6.002,80 TL ÖTV’yi

iade olarak talep edebilir.

Örnek 4: İmalatçı (H), ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (K)’den 1/1/2019 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,7945 TL/Lt’yi ödeyerek aynı listenin (A) cetvelindeki motorin isimli maldan 10.000 Lt satın almıştır. Bu malın 1.000 Lt’sini ilk dolum akaryakıtı olarak (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 100 adet midibüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 10 Lt) 1/2/2019 tarihinde kullanmış ve bunların tamamını 15/5/2019 tarihinde ihraç etmiştir.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden önce satın alınmış olsa bile, süresinde ihraç edilen (II) sayılı listenin 87.02 G.T.İ.P. numarasındaki midibüslerin üretim sürecinde süresinde kullanılmış motorin bakımından, sözü edilen midibüslerin her bir adedi için, aynı Karar uyarınca “15” litreyi geçmeyecek şekildeki ilk dolum akaryakıtı olarak kullanımlara isabet eden ÖTV tutarının iadesi talep edilebileceğinden, imalatçı (H), her bir midibüs adedi için 10 Lt (1000 Lt/100 adet=10 Lt<15 Lt) olmak üzere toplamda 1.000 Lt motorin için ödenen (1.000 Ltx1,7945 TL/Lt=)1.794,50 TL ÖTV’yi iade olarak talep edebilir.
İhraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, ithal ya da satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kara taşıtlarının da aynı süre içinde ihraç edilmiş olması halinde, yine bu süreler içerisinde KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak, şartlara uygun kullanımın yapılmış olması kaydıyla ihracatın 12 nci ay içerisinde gerçekleşmesi durumunda buna ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemez.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kara taşıtlarının da bu süre içinde aynı Kararın 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren ihraç edilmiş olması şartıyla yine aynı süre içinde sözü edilen vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir.

Bu taleplerin yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, üretilen kara taşıtlarının ihracatını takip eden ay başından itibaren kullanımların gerçekleştiği döneme yönelik en az birer aylık dönemler itibariyle yapılması şarttır.

Örnek 1: 10/4/2019 tarihinde (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan benzin isimli maldan ÖTV’si ödenerek 3.000 Lt satın alınmıştır. Bu malın 1.000 Lt’si aynı yıl Mayıs ayı içerisinde (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 200 adet otomobilin üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 5 Lt) ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılmış ve üretilen otomobillerin tamamı 2019 yılı Haziran ayı içerisinde ihraç edilmiştir. Benzinin kalan 2.000 Lt’si ise aynı yıl Temmuz ayı içerisinde ihraç edilen (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 400 adet otomobilin üretim sürecinde 2019 yılı Haziran ayı içerisinde eşit miktarda (her bir taşıt için 5 Lt) ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılmıştır.

Buna göre, Haziran ayında ihraç edilen otomobillerin üretim sürecinde ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılan 1.000 Lt benzine ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için, 1/7/2019 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar iade talep edilebilir. Mayıs ve Haziran ayı içerisindeki kullanım miktarlarıyla ilgili olarak Haziran ve Temmuz aylarında ihraç edilen taşıtlar bakımından toplu iade talebi ise, 1/8/2019 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar yapılabilir.

Örnek 2: 10/3/2019 tarihinde (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan motorin isimli maldan ÖTV’si ödenerek 2.000 Lt satın alınmıştır. Bu malın 800 Lt’si 2019 yılı Mart ayı içerisinde (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 100 adet minibüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 8 Lt) ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılmış ve üretilen minibüsler aynı ay içerisinde ihraç edilmiştir. Motorinin kalan 1.200 Lt’si ise 2020 yılı Şubat ayı içerisinde yine aynı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 120 adet minibüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her ir taşıt için 10 Lt) ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılmış ve üretilen minibüsler de 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ihraç edilmiştir.

Buna göre, 2019 yılı Mart ayında ihraç edilen minibüslerin üretim sürecinde aynı ayda ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılan 800 Lt motorine ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için, 1/4/2019 tarihinden 31/3/2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir. Ancak, 2020 yılı Mayıs ayında ihraç edilen minibüslerin üretim sürecinde 2020 yılı Şubat ayı içerisinde ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılan 1.200 Lt motorin içinse, söz konusu mal bu uygulamanın (1.2.2) bölümünde belirtilen sürede üretim sürecinde kullanılmış olsa bile üretilen minibüsler aynı bölümdeki süreden sonra ihraç edilmiş olduğundan ÖTV iadesi talep edilemez.

Örnek 3: 10/3/2019 tarihinde (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve ticari ismi motor yağı olan maldan 10.000 Kg ithal edilmiştir. Bu malın yarısı 2019 yılı Haziran ayı içerisinde (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 150 adet otobüsün üretim sürecinde ilk dolum yağı olarak kullanılmış ve üretilen otobüsler aynı ay içerisinde ihraç edilmiştir. Motor yağının kalanı ise 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde ilk dolum yağı olarak yine (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 150 adet kamyonun üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kamyonlar da 2020 yılı Mart ayı içerisinde ihraç edilmiştir.

Buna göre, Haziran ayında ihraç edilen otobüslerin üretim sürecinde ilk dolum yağı olarak kullanılan 5.000 Kg motor yağına ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için, 1/7/2019 tarihinden 31/3/2020 tarihine kadar iade talep edilebilir. 2019 yılı Temmuz ayı içerisindeki kullanıma ilişkin ÖTV iade talebi ise, üretilen kamyonlar bu uygulamanın (1.2.5) bölümünde belirtilen sürenin son ayı içerisinde ihraç edildiğinden, 30/4/2020 tarihine kadar yapılabilir.

Örnek 4: 10/1/2019 tarihinde (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan motorin isimli maldan ÖTV’si ödenerek 1.000 Lt satın alınmıştır. Bu malın tamamı aynı ay içerisinde (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 80 adet midibüs üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 12,5 Lt) ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılmış ve üretilen midibüslerin yarısı aynı yıl Şubat ayı içerisinde, diğer yarısı ise aynı yıl Mart ayı içerisinde ihraç edilmiştir.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden önce 10/1/2019 tarihinde satın alınan ve Mart ayında gerçekleştirilen ihracata konu midibüslerin üretim sürecinde kullanılan motorine ilişkin olarak, motorinin satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 aylık süre içerisinde üretim sürecinde kullanımı ve üretilen midibüslerin de Kararın 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra süresinde ihracı gerçekleştiğinden, ÖTV iade talebi 1/4/2019 tarihinden 31/1/2020 tarihine kadar yapılabilir.

Bununla birlikte, Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen ihracata konu midibüslerin üretim sürecinde kullanılan motorine ilişkin ise, ihracat Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştiğinden iade talep edilemez.
Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi kapsamındaki ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.

İade talebinin nakden veya mahsuben yapılması mümkündür.
İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenir:

i. İade talep edenin sanayi sicil belgesi (aslı veya noter onaylı örneği). Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olup belgenin vize edilmesi veya yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilir.

ii. İadeye konu ÖTV’leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

iii. İmal edilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarında ne kadar ilk dolum yağları ve/veya akaryakıtları kullanılması gerektiğine ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporlar aynı imalat konusuyla ilgili olmak üzere geçerlilik süresi boyunca iade talebine konu her bir dönem için kullanılabilir. Ayrıca bu raporların sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gerekir. Bununla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından alınabilir.)

iv. İmalat sürecinde kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo.

v. İmal edilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve/veya akaryakıtlarının G.T.İ.P. numaraları bazında ithal/satın alma ve kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını ve bunlar kullanılarak imal edilen kara taşıtlarının G.T.İ.P. numaraları bazında ihraç tarihleri ile ihraç miktarlarını gösterir tablo.

vi. İade talep edilen dönemle ilgili ihraç edilmiş kara taşıtlarının, gümrük beyannamesi veya listesi ile G.T.İ.P. numaraları bazında “Araç Tanıtım (Şasi) Numaraları”nı gösteren liste.

vii. İade talep edilen dönemle ilgili ihraç edilmiş kara taşıtlarına ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturaların listesi.
İade talepleri, bu uygulamanın (1.3.2) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.

Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi dairesince, iadeye konu ihraç edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ilk dolum yağ ve akaryakıtlarına ilişkin ÖTV’nin mükellefi tarafından ödendiği tespit edilir.
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile SGK’ya olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilir.

Bu uygulamanın (1.3.2) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine mahsuben iade talepleri yerine getirilir.

Bir takvim yılının üç veya daha fazla aylık dönemine ilişkin olarak mahsuben iade alan mükelleflerin, her takvim yılı için mahsuben iade alınan herhangi bir aylık dönemi vergi dairesince vergi incelemesine sevk edilir. Bu kapsamda yapılan vergi incelemesi sonucunda, tespit edilen iade alınması gereken tutarla ilgili dönemde iade alınan tutar arasında yüzde beşten fazla farklılık bulunması (fazla mahsuben iade alınmış olması) halinde, mükellefin ilgili takvim yılında mahsuben iade aldığı tüm dönemler vergi incelemesine sevk edilir ve inceleme sonucunda düzenlenecek rapora göre işlem tesis edilir.
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.

Ancak, iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu uygulamanın (1.3.2) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki banka teminat mektuplarının, paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımamaları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde (EK:15) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubunun uygun bir yerine; “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülerek, tarih yazılmak ve mühür tatbik edilmek suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankalar, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yaparlar.
Vergi borçlarına mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir.

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup taleplerinin ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibarıyla yerine getirileceği ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.
İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse, nakden iade talebinin yerine getirilmesine dair bu uygulamanın (1.3.3.2) bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır.
Bu uygulamada vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporu ifade eder.

Bu uygulamanın (1.3.1) bölümünde belirtilen dilekçenin ekine eklenmesi gereken ve (1.3.2) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekir. Kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınabilmesi için bu Tebliğ ekindeki (EK: 9 ve EK: 10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden alınarak düzenlenir ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilir.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile rafineriler, kendilerine fason olarak rafine ettirilen ham petrolden elde edilen (I) sayılı listedeki petrol ürünlerinin tesliminde doğacak olan ÖTV’nin ödenmesinden, ham petrolü ithal edenlerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi kendilerinden Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tahsil edilir.

Örnek: Konut veya sanayide kullanılmak üzere satın alınan ve ÖTV tutarı 1,2100 TL/Kg. olan L.P.G. nin, motorlu taşıtlarda otogaz olarak kullanılması halinde, söz konusu malın bu kullanımına ilişkin ÖTV tutarı 1,5780 TL/Kg. olduğundan, aradaki vergi farkı (1,5780 TL/kg -1,2100 TL/kg = 0,3680 TL/kg) ziyaa uğratılmış olacaktır. 

Bu durumda ziyaa uğratılan vergi, bahse konu malı daha yüksek vergili mal olarak kullanandan veya satandan, Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tahsil edilir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine istinaden EPDK tarafından çıkarılan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik(41) hükümleri çerçevesinde, ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre re’sen ÖTV tarh edilir ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası kesilir.
 
Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde, mal alım ve satımı ile hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanların müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki malları ÖTV mükelleflerinden teslim alanlar, bu Kanunda ve Tebliğin diğer bölümlerinde belirlenen müteselsil sorumluluklar dışında, söz konusu malların teslimine ait ÖTV’nin Hazine'ye intikal ettirilmediğinin tespiti halinde, intikal ettirilmeyen ÖTV’den ÖTV mükellefi ile birlikte müteselsilen sorumludur. 
41 12.04.2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
ÖTV mükelleflerinden mal teslim alanlar, ÖTV dâhil toplam işlem bedelini; 

- Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, 

- Çekle ödemiş olmaları halinde, çekin Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması, 

- Kredi kartı (faturada yer alan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) ile ödemiş olmaları,

- PTT yoluyla ödemiş olmaları halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı (satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazılmış olmalıdır)
kaydıyla müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Bu çerçevede herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması şeklinde gönderilen havaleler sorumluluğu kaldırmaz. 

Ancak alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmaz.

Aynı şekilde, bir mükellefin, daha önceki safhalarda, Hazine'ye intikal ettirilmemiş ÖTV nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulabilmesi için, sözü edilen mükellef ile vergiyi Hazine'ye intikal ettirmeyen ÖTV mükellefi arasında; menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin mevcudiyetinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarda açıkça belirtilmiş olması zorunludur. 

Diğer yandan genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayelerinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların verginin doğduğu safhada taraf olduğu işlemlerde müteselsil sorumluluk uygulanmaz. 
Müteselsil sorumlu nezdinde verginin takibi aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir. 

i. Vergi, ÖTV mükellefi adına tarh ve tahakkuk ettirilir ve öncelikle mükellefinden aranır.

ii. ÖTV mükellefi tarafından noksan beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen vergi için yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi ile ilgili olarak;

- ÖTV mükellefine, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edilememiş olması veya 

- Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ÖTV mükellefinin mal beyanında bulunmamış, vergi dairesince de malı tespit olunamamış veya beyan edilen veya vergi dairesince tespit olunan malların amme alacağını karşılamayacağının anlaşılmış olması 
hallerinde ÖTV mükellefi dışındaki mükellef (müteselsil sorumlu) nezdinde ödeme emri ile takibe başlanır.
 
iii. Müteselsil sorumluluk satın alınan mala ilişkin hesaplanan ÖTV, varsa gecikme faizi ve gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluk kapsamı dışındadır.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerden oluşur. 
ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. 

ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır. Ancak, müzayede suretiyle satış yapanlar, kendilerine Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca vergi sorumluluğu yüklenenler ile faal mükellefiyeti bulunmayanlardan Kanunun 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca mükellefiyet tesis ettirilenlerin, vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak beyanname verme zorunlulukları yoktur. 

Bununla birlikte, yalnızca (I) sayılı listedeki malların ithali dolayısıyla ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, her bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal ettikleri bu listedeki mal miktarı toplamının, bu mallar için Özel Tüketim Vergisi Kanununda belirlenen ölçü birimine göre 1 kg veya 1 lt ya da bu miktarların altında olması halinde, söz konusu malların ithalatçılarca teslim edildiği tarihe kadarki vergilendirme dönemleri için beyanname verme zorunlulukları olmayıp, bunların sadece teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerinde beyanname vermeleri zorunludur.

(I) sayılı listede yer alan malların ithalatta vergilendirilmesi durumunda ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanarak gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara ait (1) ve (6) numaralı ÖTV beyannamesi, vergilendirme dönemini izleyen 10 uncu günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. (5) numaralı “Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname” ise bu Tebliğin (III/B-1.4.9) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde ilgili vergi dairesine verilir.
 
Elektronik ortamda veya kağıt ortamda verilen beyannamelerde vergi tutarı dışında, G.T.İ.P. numaralarını, mal ölçü birimlerini, açıklama ve eklerdeki bilgileri doğru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayan kişi veya kurumların müzayede suretiyle yaptıkları satışlardan doğan vergiyi, satış bedelini tahsil ettikleri gün mesai saati bitimine kadar beyan etmeleri ve vergiyi de bu süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili bildirim formları, bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen süreler içinde, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine gönderilir. 

Bu amaçla mükellefler, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alırlar. Şifre alınabilmesi için Tebliğ ekindeki (EK:9 ve EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi”nden alınarak düzenlenir ve durumuna göre ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilir. 

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilir. 

Bildirim formlarını süresinde göndermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu Tebliğin ekinde yer alan bildirim formlarının içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilir.
 
(I) sayılı listeye ilişkin ÖTV, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur. 

(I) sayılı listede yer alan malların ithalatta vergilendirilmesi durumunda ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır. İthalat vergilerine tabi olmayan ithalata ait vergi ise, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.
(I) sayılı listeye ilişkin ÖTV, bu vergiye mükellef olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur. 

Şu kadar ki; 

a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi biri, 

b) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması veya Maliye Bakanlığınca gerekli görülen hallerde vergi sorumluları 

tarhiyata muhatap tutulur.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için ÖTV, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse tarhiyatla görevli vergi dairesine geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. 
Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler, (I) sayılı listeye ilişkin ÖTV’yi beyanname verme süresi içinde öderler. 

(I) sayılı listede yer alan malların ithalatta vergilendirilmesi durumunda ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait ÖTV ise gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihindeki esaslara göre, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. 

Örnek: ÖTV ve KDV hariç 3.000 TL bedelle teslim edilen ve ÖTV tutarı 2,1765 TL/Lt. olan 1.000 Lt. “Kurşunsuz Benzin 95 Oktan” isimli malın faturası aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.
 
Teslim Edilen Mal Miktarı    :	1.000 Lt.
Teslim Bedeli (ÖTV ve KDV hariç):	3.000 TL
Hesaplanan ÖTV (1.000x2,1765=) :	2.176,50 TL
KDV Matrahı (3.000+2.176,50 =) :	5.176,50 TL
Hesaplanan KDV (5.176,50 x0,18=):	931,77 TL
GENEL TOPLAM          :	6.108,27 TL

Yalnız Altıbinyüzsekiz Türk Lirası Yirmiyedi Kuruştur.

Öte yandan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümünde perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlerine ait etiket ve listelerdeki fiyatların KDV dahil tek tutar olarak ifade edileceği, yapılan teslim veya hizmetler için düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda KDV’nin ayrıca gösterilmeyip, bedelin KDV dahil tek tutar olarak ifade edileceği, belgede “KDV DAHİLDİR” ibareli şerh bulunacağı belirtilmiştir. 

Ancak ÖTV uygulanmamış olan malların perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde, mükellefçe düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda ÖTV’nin ve KDV’nin ayrıca gösterilmesi uygun görülmüştür. 

Bununla birlikte, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışlarında düzenlenecek olan belgelerde de ÖTV’nin ayrıca gösterileceği tabiidir. 
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesine göre, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren (I) sayılı listedeki mallara ilişkin vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde ÖTV gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Aynı şekilde Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı fatura ve benzeri belgelerde gösteren mükellefler de bu belgelerde gösterilen vergi tutarını beyan etmek ve ödemek zorundadır.

Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin; bunlarla ilgili borçlandığı veya ödediği vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, bu vergiden mahsup edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır. Ancak söz konusu madde hükmüne göre (I) sayılı listedeki mallara ilişkin bu şekilde işlem yapılabilmesi için, iade olunan malların işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ve beyannamede gösterilmesi şarttır.

Diğer yandan (I) sayılı listede yer alan malların ithalatta vergilendirilmesi durumunda ithalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan ÖTV, Gümrük Kanununa göre bu vergiye muhatap olanlara iade edilir.
(I) sayılı listedeki mallarla ilgili olmak üzere, bu malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi durumunda, mallar alıcıya teslim edilmişse iade edilen malların ÖTV mükellefinin işletmesine girmesi, ÖTV tahsil edilmişse alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları ve belgelerde gösterilmesi şartıyla düzeltme işlemi; fazla veya yersiz tahsil edilen ÖTV’nin, bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamede “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmına yazılması suretiyle yapılır. Bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamede hesaplanan ÖTV olmaması veya hesaplanan ÖTV’nin indirilecek ÖTV’den az olması halinde, indirilemeyen ÖTV tutarının, vergi dairesine verilecek bir dilekçeyle bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dahil) borçlarına mahsubu ya da nakden iadesi talep edilebilir.

Vergi dairesine verilecek dilekçe ile talep edilen mahsup veya iade işlemi, mahsubu veya iadesi talep edilen verginin beyan edilip ödendiğinin ilgili dönem ÖTV beyannamesi ve vergi dairesi kayıtlarından tespit edilmesi şartıyla yerine getirilir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasında (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır.

Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ithalde alınan vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ilişkin alınacak ÖTV teminatları için, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası göz önünde bulundurulmak suretiyle işlem yapılır.

Diğer taraftan, (I) sayılı listede yer alan mallar için Bakanlar Kurulunun Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne istinaden vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırma yetkisini kullandığı hallerde ithalatta uygulanan ÖTV, gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu tutarlarda veya sabit oranlı alındığı hallerde buna ilişkin tarife, ÖTV’yi de kapsayacak şekilde tespit olunur ve ÖTV olarak ayrıca vergi hesaplanmaz. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere alınması gereken teminatın türüne, tutarına ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
Bu Tebliğin (V/A) bölümünde belirtilen yetki uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı ((Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.12.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, ((Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384)(46) 2710.12.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen mallar için adı geçen Kanun eki (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarları) kadar, ÖTV’ye ilişkin olduğu bildirilen Türk Lirası olarak nakit teminatın veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunun gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür. 

Diğer yandan bu Tebliğ ekinde (EK:7B) olarak yer alan “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası”nı haiz olan ÖTV mükelleflerince hava yakıtı ithalinde söz konusu sertifikanın ilgili gümrük idaresine ibrazı üzerine teminat alınmaz. 

Banka teminat mektuplarının (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki mallar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmiş olması zorunludur. Ayrıca bu mektupların paraya çevrilmeleri 
konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımamaları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması şarttır. Bununla birlikte (B) cetvelindeki mallar için düzenlenecek banka teminat mektuplarının bu Tebliğ ekinde (EK:13) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği” ne uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir.

(I) sayılı liste kapsamında yer alan malları ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat verirler. Bununla birlikte, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B) cetvelinde yer alan malların ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilir. İlgili gümrük rejimi çerçevesinde birden fazla ithalat işlemini kapsayacak şekilde teminat verilmesi halinde, tamamlanan her bir ithalat işlemi için alınan teminat tutarı yeni ithalat işleminde kullanılabilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlardan teminat aranmaz. 
(I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar ile teminat bilgileri için bu Tebliğ ekinde (EK:11) olarak yer alan “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu” kullanılır. (EK:11) bilgi formu (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar için gümrük idaresince ayrı ayrı oluşturulur.
(I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için gümrük idaresince oluşturulan (EK:11) bilgi formu, ithalat işlemi tamamlanmadan elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sistemine aktarılır. Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni (EK:11) bilgi formu da ayrıca GİB sistemine aktarılır. 
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için gümrük idaresince oluşturulan (EK:11) bilgi formu, gümrük işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça çıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren beş iş günü içerisinde teminat ile birlikte gönderilir. Bu teminatın banka teminat mektubu olması halinde ilgili saymanlıkça teminatın teyidinin yapılmış ve buna ilişkin bilginin bu yazıda belirtilmiş olması şarttır. 

Ayrıca gümrük idaresince oluşturulan bu form, ithalat işlemleri tamamlanmadan elektronik ortamda GİB sistemine de aktarılır. Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni (EK:11) bilgi formu da GİB sistemine aktarılır. Diğer yandan söz konusu mallar için ek teminat alınması durumunda bu teminat da alındığı tarihi takip eden günden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilir.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü işlemleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.
(I) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için alınan teminatın çözümü işlemlerinde, bir örneğine “www.gib.gov.tr” internet adresinden ulaşılması mümkün olan ve elektronik ortamda doldurulmak suretiyle internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gereken standart dilekçe ile teminatın çözümü talebinde bulunan mükelleflerin talebi üzerine oluşturulan ve bu Tebliğ ekinde (EK:12) olarak yer alan “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki
Malların Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formu” kullanılır. Bu dilekçenin içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilir.

Teminatın çözümü işlemlerinde uygulanacak yöntemler aşağıdadır:

a) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki istisna hükümleri kapsamında teslim edilmesi ve söz konusu teslimlerin bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilir ve gümrük idaresince bu forma istinaden teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

b) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca ihraç kaydıyla tecil terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilir ve gümrük idaresince bu forma istinaden teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

c) İthal edilen malların 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teslim edilmesi halinde, bu teslimlerin Tebliğin (III/B-1) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine dağıtıcılar, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile ithalde alınan teminatın çözümü talebinde bulunabilir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekir. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunludur. 

İlgili vergi dairelerince, ithalde alınan teminatın çözümü talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır:

i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilir ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilir. 

ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ÖTVBS bilgileri ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin farklı olması halinde, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenir. Bu süre içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, teminat çözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, çözümü talep edilen teminat tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5’ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek suretiyle; deniz aracı, kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ve gemi jurnali/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilir. Bu yoklamaların, yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılarak aynı süre içerisinde dağıtıcıların vergi dairesine gönderilmesi gerekir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırarak teyit işlemini gerçekleştirir. 

Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca bu Tebliğin (III/B-1) bölümünde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu teminat çözümü taleplerinin tamamı vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca bu Tebliğin (III/B-1) bölümünde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti söz konusu ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan 
teslimlere ilişkin teminatın çözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine dağıtıcıların bağlı bulundukları vergi dairesince, elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilir ve gümrük idaresince bu forma istinaden teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

ç) Dağıtıcı veya ihrakiye teslim lisansı sahibi şirketler tarafından ithal edilen hava yakıtlarının hava araçlarına teslim edildiğinin, vergi dairesince; ilgili birim, kurum veya kuruluşlar nezdinde tespit edilmesi üzerine, elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilir ve gümrük idaresince bu forma istinaden teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir. 
Rafinerici tarafından ithal edilen hava yakıtlarının teslimlerinde, bu yakıtları teslim alanların; 

- “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası” olmaması durumunda bu Tebliğin (III/B-7.1) bölümünde belirtilen teminatın alınması,

- “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası” olması durumunda ise söz konusu sertifikanın aslı veya noter onaylı örneğinin rafinericinin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi üzerine vergi dairesince elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilir ve gümrük idaresince bu forma istinaden teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

d) İthal edilen malların, vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanılması halinde, bu işlemde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV uygulanmaz. Mükellefin bu şekilde imal ettiği malın tesliminde ÖTV beyan ederek ödemesi halinde, vergi dairesince (EK:12) bilgi formunun düzenlenebilmesi için ithal edilen malların vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekir. Ancak imal edilen malın birim başına uygulanan maktu vergi tutarının imalatta kullanılan malın birim başına uygulanan maktu vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespit YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılabilir. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan tespit üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilen (EK:12) bilgi formunda çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde kullanılan miktara isabet eden tutar yazılır ve gümrük idaresince bu forma istinaden teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

e) İthal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince, elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilir ve gümrük idaresince bu forma istinaden teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

Diğer taraftan gümrük idaresine gönderilen (EK:12) bilgi formlarında değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni bilgi formları da bu idareye gönderilir. Gümrük idaresince daha önce gönderilen formlara istinaden teminat çözümü işlemi gerçekleştirilmemiş ise yeni bilgi formları uyarınca işlem yapılır.
(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için alınan teminatın çözümü işlemleri, bir örneğine “www.gib.gov.tr” internet adresinden ulaşılması mümkün olan ve elektronik ortamda doldurulmak suretiyle internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gereken standart dilekçe ile teminatın çözümü talebinde bulunan mükelleflerin talebi üzerine ilgili vergi dairelerince aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir. Bu dilekçenin içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. 

Teminatın çözümü işlemlerinde uygulanacak yöntemler aşağıdadır:

a) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki istisna hükümleri kapsamında teslim edilmesi ve söz konusu teslimlerin bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir. 

b) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca ihraç kaydıyla tecil terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

c) İthal edilen malların, vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanılması halinde, bu işlemde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV uygulanmaz. Mükellefin bu şekilde imal ettiği malı tesliminde ÖTV beyan ederek ödemesi halinde, vergi dairesince bu mallar için alınan teminatın çözümünün gerçekleştirilebilmesi için ithal edilen malların vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekir. Ancak imal edilen malın birim başına uygulanan maktu vergi tutarının imalatta kullanılan malın birim başına uygulanan maktu vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespit YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılabilir. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan tespit üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde kullanılan miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir. 

ç) İthal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallara ilişkin olarak gümrük idaresi tarafından düzenlenen (EK:11) bilgi formunun ve söz konusu malların ithali için verilen teminatların vergi dairelerine tam ve eksiksiz olarak ulaştığı ve kayda alındığı tarihi takip eden 15 gün içinde, teminatın hesaba alınma tarihi ile yevmiye numarası vergi dairesince yazılı olarak ilgili gümrük muhasebe birimine iletilir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak bu Tebliğin (V/A-3) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

İthal edilen söz konusu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV’lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkündür. 

Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilir.

Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:14) olarak yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80’inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20’sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilir.

Bu kapsamda bu Tebliğin ilgili bölümlerinde ifade edildiği üzere ÖTV iade taleplerinin en az birer aylık dönemler itibariyle yapılması mümkün olduğundan, birer aylık dönemler itibariyle iade talebine konu olan ve mahsuben vergi ödemesi yapılmış bulunan mallara ilişkin verilmiş çözülecek teminat tutarları toplamının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirilir. 
ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların;

i.Başvuru tarihi itibarıyla,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- İmalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir vergi incelemesinin sonuçlanması ve bu inceleme sonucunun olumlu olması, 

- Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,

- İşletmede en az 35 işçi çalıştırması (Bu işçilerden en az 25’inin imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışan işçilerin tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.),

- Türk Standardı bulunan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi”ni (TSE Markası) haiz olması,

- Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “TSE Kritere Uygunluk Belgesi”ni (TSEK Markası) haiz olması,

ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla,

- (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması,

- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç), 

- Vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının en az 30 olması (Hesaplamada, ETÇS başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 36 aylık ortalama esas alınır. Ancak aylık çalıştırılan kişi sayısı en az 20 olmalıdır.) 
gerekir.

Bu şartları haiz ithalatçı imalatçılar, ETÇS alabilmek için aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat ederler:

- Sanayi sicil belgesi,

- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporu,

- Türk Standardı bulunan konularda Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, 

- Türk Standardı bulunmayan konularda TSE Kritere Uygunluk Belgesi.
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça bu uygulamanın (3.3.1.) bölümünde ifade edilen hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulunmaması halinde ithalatçı imalatçılara iki takvim yılı için geçerli olan ETÇS verilir.

İmalatçılara verilen bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.

İthalatçı imalatçıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya ETÇS aldıktan sonra bu sertifikayı alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu sertifika ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilir ve iptal bilgisi aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir. 
 
 
7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Mülga Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun(42) uygulanmasında, rafineri şirketlerince yapılan petrol ürünlerinin satışları akaryakıt tüketim vergisine tabi olup, akaryakıt tüketim vergisinin mükellefi bu verginin konusuna giren ürünlerin satışını yapan rafineri şirketleridir.

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 1/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere 27/1/2000 tarihli ve 4503 sayılı Kanunun(43) 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinde rafineri şirketleri için verginin matrahının, kendi tüketimleri için kullandıkları da dahil olmak üzere, verginin konusuna giren petrol ürünlerinin gümrüklü rafineri satış fiyatları olduğu hükmü yer almaktaydı.

Buna göre, 1/2/2000 tarihine kadar rafineri şirketlerince kendi tüketimleri için kullanılan ve ticari olarak “burner fuel-oil” diye tabir edilen mal da akaryakıt tüketim vergisinin konusuna girmekte ve anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde akaryakıt tüketim vergisine tabi tutulmaktaydı.

Ancak, 1/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere, 4503 sayılı Kanunla Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, rafineri şirketlerince, kendi tüketimleri için kullandıkları petrol ürünleri, akaryakıt tüketim vergisinin konusundan çıkarılmıştır.

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 18 nci maddesiyle 1/8/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmakla birlikte, rafineri şirketlerinin, üretimlerinde kullandıkları petrol ürünlerinin verginin konusuna girmemesi ilkesi Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile de korunmuştur.

Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden sonra petrol rafinerilerince imal veya ithal edilen ÖTV’ye tabi malların yine ÖTV’ye tabi malların imalatında yakıt olarak kullanılmasının ÖTV’ye tabi tutulması söz konusu değildir.
ÖTV mükellefleri tarafından, tutulmak zorunda olunan defter kayıtları ÖTV’nin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlenir. 
42 20.11.1984 tarihli ve 18581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 43 29.01.2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
Bu maksatla tutulacak defter kayıtlarında vergiye tabi işlemler, vergisiz tutarları ile gösterilir. Mükellefin teslim ettiği vergiye tabi mal miktarları üzerinden hesapladığı ÖTV ve imalatta kullandığı girdileri üzerindeki indirilebilir ÖTV tutarı ayrı hesaplarda izlenir. 

Vergiden istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, bu işlemler, ayrı hesaplarda izlenir.

Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi veya sair sebeplerle vergi ve indirim tutarlarında vukû bulan değişiklikler ile ödenen, iade olunan ve terkin edilen ÖTV tutarı kayıtlarda açıkça gösterilir. 
 
Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan ÖTV Genel Tebliğleri gereğince alınan tüm belgeler geçerlilik süresince kullanılabilir ancak geçerlilik süresi belirtilmemiş belgeler takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren belge almak isteyenler ise bu Tebliğdeki düzenlemelere uygun olarak belge talep edebilirler.

Bu Tebliğ ile ÖTV beyannamelerinde değişiklik yapılmasını gerektiren durumlarda, söz konusu beyannamelerde değişiklikler yapılana kadar mevcut ÖTV beyannameleri kullanılmaya devam edilir.

Bu Tebliğin ekinde yer alan bilgi formlarının içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilir.
Bu Tebliğden önce yürürlükte olan ÖTV Genel Tebliğlerinin (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri, 16/3/2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğlerin kaldırılan bölümlerine yapılan atıflar, bu Tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış sayılır.

Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin düzenlemeler, bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam edilir.
Bu Tebliğ 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
(46) Bu değişiklik 27/3/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (47) 12/4/2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile “C” alt bölümünden sonra gelmek üzere alt bölüm eklenmiş ve diğer alt bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir. (48) Bu değişiklikler 1/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
EKLER DİZİNİ

EK 1: 4760 SAYILI KANUNUN 7/A MADDESİNDE DÜZENLENEN İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE İSTİSNA UYGULAMASI EKLERİ

EK 1A: İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNE İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME

EK 1B: İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA VERGİDEN İSTİSNA MOTORİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

EK 1C: STOK BİLDİRİM FORMU

EK 2: 4760 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILACAK MALLARDA İSTİSNA UYGULAMASI EKLERİ

EK 2A: DAĞITIM İZİN BELGESİ 

EK 2B: İSTİSNA KAPSAMINDA FUEL OİL SATIN ALMA İZİN BELGESİ

EK 2C: İSTİSNA KAPSAMINDA MOTORİN SATIN ALMA İZİN BELGESİ

EK 2D: YAKIT DAĞITIM TAAHÜTNAMESİ

EK 2E: FUEL OİL VE MOTORİN KULLANIMINA İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME

EK 3: DENİZ ARAÇLARINA AKARYAKIT TESLİMLERİNDE İNDİRİMLİ ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

EK 3A: DAĞITIM İZİN BELGESİ

EK 3B: ÖTV’Sİ İNDİRİLMİŞ YAKITI TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ (Donatanlar İçin)

EK 3C: YAKIT DAĞITIM TAAHHÜTNAMESİ 

EK 3D: ÖTV’Sİ İNDİRİLMİŞ DENİZ YAKITI TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ (Kiracılar İçin)

EK 3E: DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAME

EK 4: BİYOETANOL İLE HARMANLANMIŞ BENZİN TESLİMLERİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

EK 4A: BİYOETANOL HARMANLAMA İZİN BELGESİ

EK 4B: BİYOETANOL ÜRETİM TAAHHÜTNAMESİ

EK 5: OTO BİODİZEL İLE HARMANLANMIŞ MOTORİN TESLİMLERİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

EK 5A: OTO BİODİZEL HARMANLAMA İZİN BELGESİ

EK 5B: OTO BİODİZEL ÜRETİM İZİN BELGESİ

EK 5C: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 

EK 6: AEROSOL ÜRETİMİNDE KULLANILMIŞ L.P.G. TESLİMLERİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER 

EK 6A: L.P.G. DAĞITIM İZİN BELGESİ

EK 6B: L.P.G. SATIN ALMA İZİN BELGESİ

EK 6C: RAFİNERİCİLERDEN SATIN ALINAN L.P.G.’NİN 2014/6881 SAYILI KARARNAME KAPSAMINDA TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

EK 6D: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

EK 7: HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN EKLER

EK 7A: RAFİNERİCİLERDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

EK 7B: TEMİNATSIZ HAVA YAKITI ALIMI SERTİFİKASI

EK 8:2012/3792 SAYILI KARARNAME EKİ KARAR KAPSAMINDA NAKDEN İADE TALEBİNE İLİŞKİN KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 

EK 9: İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU (Gerçek Kişiler)

EK 10: İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU (Tüzel Kişiler)

EK 11: İTHAL EDİLEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU EKİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İLE TEMİNATA AİT BİLGİ FORMU

EK 12: İTHAL EDİLEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU EKİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDEKİ MALLARIN TESLİMİNDE BEYAN EDİLEN ÖTV’YE AİT BİLGİ FORMU

EK 13: (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN İTHALATINA İLİŞKİN KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

EK 14: ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ SERTİFİKASI

EK 15: (Ek ibare:RG-12/4/2019-30743)(48) 796 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI KAPSAMINDA NAKDEN İADE TALEBİNE İLİŞKİN KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TEBLİĞİN WORD HALİ
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1A: İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNE İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 1B: İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA VERGİDEN İSTİSNA MOTORİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 1C: STOK BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2A: DAĞITIM İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2B: İSTİSNA KAPSAMINDA FUEL OİL SATIN ALMA İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2C: İSTİSNA KAPSAMINDA MOTORİN SATIN ALMA İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2D: YAKIT DAĞITIM TAAHÜTNAMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2E: FUEL OİL VE MOTORİN KULLANIMINA İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3A: DAĞITIM İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3B: ÖTV’Sİ İNDİRİLMİŞ DENİZ YAKITI TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ (Donatanlar için)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3C: YAKIT DAĞITIM TAAHHÜTNAMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3D: ÖTV’Sİ İNDİRİLMİŞ DENİZ YAKITI TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ (Kiracılar İçin)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3E: DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAME
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4A: BİYOETANOL HARMANLAMA İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4B: BİYOETANOL ÜRETİM TAAHHÜTNAMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5A: OTO BİODİZEL HARMANLAMA İZİN BELGES
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5B: OTO BİODİZEL ÜRETİM İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5C: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 6A: L.P.G. DAĞITIM İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 6B: L.P.G. SATIN ALMA İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 6C: RAFİNERİCİLERDEN SATIN ALINAN L.P.G.’NİN 2014/6881 SAYILI KARARNAME KAPSAMINDA TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 6D: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7A: RAFİNERİCİLERDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7B: TEMİNATSIZ HAVA YAKITI ALIMI SERTİFİKASI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 8:2012/3792 SAYILI KARARNAME EKİ KARAR KAPSAMINDA NAKDEN İADE TALEBİNE İLİŞKİN KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 9: İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU (Gerçek Kişiler)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 10: İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU (Tüzel Kişiler)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 11: İTHAL EDİLEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU EKİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İLE TEMİNATA AİT BİLGİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 12: İTHAL EDİLEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU EKİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDEKİ MALLARIN TESLİMİNDE BEYAN EDİLEN ÖTV’YE AİT BİLGİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 13: (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN İTHALATINA İLİŞKİN KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 14: ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ SERTİFİKASI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/03/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-15 796 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI KAPSAMINDA NAKDEN İADE TALEBİNE İLİŞKİN KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 12/04/2019 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (14)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul