TS EN ISO 7225/A1 GAZ TÜPLERİ-UYARI ETİKETLERİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/7)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 7225/A1 (Haziran 2013) standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.
  
Uygulamaya konma
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 7225 “Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri” standardı ile ilgili Tebliğ Bakanlıkça 25/1/2011 tarih ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 4.4. maddesi, Haziran 2013 tarihinde EN ISO 7225:2007/A1 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulu’nun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 7225/A1 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 5 -
(1) Bu TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 6 -
(1) TS EN ISO 7225/A1 standard (Haziran 2013) tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ yayımından onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul