TS 1445 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - TAŞIMA KURALLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2015/5)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS 1445 (Şubat 2015) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Kapsam
Madde 3 -
(1) TS 1445 (Şubat 2015) Standardı; yürürlükteki standardlara uygun dolu veya boş LPG tüplerinin tüplü taşıma araçları ile taşınmasında uygulanacak kurallar ile dökme taşıma araçları üzerine sabit olarak yerleştirilen LPG tanklarının montaj ve dökme taşıma araçları ile taşınması ile ilgili kuralları kapsar.

Bu standardın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili standardlara ve/veya eşdeğerleri ulusal/uluslararası kabul görmüş teknik düzenlemelere uygun olarak imal edilmiş ve dökme taşıma araçları, treyler ve yarı treyler üzerine uygun olarak yerleştirilmiş dökme taşıma tanklarının ve aksesuarlarının periyodik muayene zamanı geldiğinde ilgili standard ve/veya eşdeğeri ulusal/uluslararası kabul görmüş teknik düzenlemelere göre muayene ve bakımları yapılır ve uygun bulunması halinde kullanımlarına devam edilir.

Bu standard; içerisinde LPG bulunmayan, yeni imal edilmiş veya gazdan tamamen arındırılmış, periyodik muayenesi, deneyi, bakımı veya tamiri söz konusu olan LPG tüplerinin taşınmasında uygulanacak kurallar ile demiryolu ve denizyolu ile yapılan LPG taşımalarını kapsamaz.

Not - Bu standard metninde “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)” terimi yerine bundan sonra “LPG” terimi kullanılmıştır.
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS 1445 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları” standardı iptal edilmiştir. Yerine, TSE’nin Basınçlı Kaplar Teknik Komitesince revizyonu hazırlanarak TSE Teknik Kurulu’nun 18/2/2015 tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1445 (Şubat 2015) “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları” standardı zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS 1445 (Şubat 2015) standardı kapsamında hizmet verenler için bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
Madde 6 -
(1) TS 1445 (Şubat 2015) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırma
Madde 7 -
(1) 22/5/1996 tarihli ve 22643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – Taşıma Kuralları Tebliği (TS 1445) (Tebliğ No: MS- 96/38-39) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul