NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/42)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde pazarlanmak üzere yerli üretimle veya ithalat yolu ile sağlanan %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin yurt içinde satışı, nakli ve stok bildirimleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ; yurt içinde pazarlanan %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışını, nakliyesini ve stok bildirimlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 10/6/1949 tarihli ve
   5442
   sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci ve 66 ncı maddeleri, 26/9/2004 tarihli ve
   5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174
   üncü maddesi, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünü,

d) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
Dağıtıcıların görevleri
Madde 5 -
(1) Dağıtıcılar, tedarik ettikleri %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübreleri ile ilgili Dağıtıcı Satış-Stok Listesi (Ek-1) ve Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) aylık olarak ayrı ayrı düzenleyerek takip eden ayın 15’ine kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim eder.

(2) Dağıtıcılar, söz konusu gübrelerin satışlarında fatura ile birlikte Çiftçi Yol Kontrol Belgesi (Ek-7) düzenler. Düzenlenen fatura üzerine “ÇİFTÇİ YOL KONTROL BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR’’ şeklinde kırmızı kaşe basılıp onaylanır.

(3) Yurt içerisinden gübre tedarik ederek il içi veya il dışı diğer dağıtıcılara gübre satan dağıtıcılar Yol Kontrol Belgesini (Ek-8) düzenleyerek sevk eder. Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) düzenleyerek bulunduğu il veya ilçe müdürlüğü ile satış yaptığı il veya ilçe müdürlüğüne bildirir.

(4) Dağıtıcı satış sırasında, çiftçinin belgelendirdiği arazi miktarına veya çiftçilik belgesindeki arazi varlığına göre ve gübrenin kullanılacağı ürün türüne dikkat ederek satış yapar.

(5) Dağıtıcı, ihtiyaçtan fazla veya arazisi olmadığı halde gübre talep edilmesi gibi şüphe uyandıran hallerde durumu il/ilçe emniyet müdürlüğü veya il/ilçe jandarma komutanlığına ve il/ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
İl/İlçe müdürlüğünün görevleri
Madde 6 -
(1) İl/İlçe müdürlükleri, dağıtıcılar tarafından aylık olarak teslim edilen Dağıtıcı Satış-Stok Listesi (Ek-1) ve Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) gübre hareketi yönünden düzenli olarak kontrol eder ve listeleri en az 2 yıl süre ile saklar.

(2) İl/İlçe müdürlükleri, Dağıtıcı Satış-Stok Listesi (Ek-1) ve Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) kontrol ettikten sonra il/ilçe emniyet müdürlüğü ve il/ilçe jandarma komutanlığının talep etmesi durumunda birer kopyasını teslim eder.

(3) İlçe müdürlükleri, Dağıtıcı Satış-Stok Listesine (Ek-1) göre, bu Tebliğ kapsamındaki her bir gübre için ayrı ayrı olmak üzere İlçe Satış-Stok Listesini (Ek-3) düzenleyerek takip eden ayın 20’sine kadar il müdürlüğüne gönderir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde bu görevi il müdürlükleri yürütür.

(4) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinden gelen İlçe Satış-Stok Listesine (Ek-3) göre, İl Satış-Stok Listesini (Ek-4) aylık olarak her bir gübre için ayrı ayrı düzenleyerek üç ayda bir BÜGEM’e gönderir.

(5) İl müdürlükleri, üretici kuruluşlar tarafından illerindeki dağıtıcılara sevk edildiği bildirilen gübreler ile İlçe Satış-Stok Listesinin (Ek-3) uyumlu olup olmadığını kontrol eder.
Üretici kuruluşların görevleri
Madde 7 -
(1) Üreticiler, Gübre Sevk Listesi (Ek-5) ve İl Gübre Sevk Listesini (Ek-6) düzenleyerek takip eden ayın 15’ine kadar BÜGEM’e gönderir. Ayrıca, il müdürlüklerine illerindeki hangi dağıtıcıya hangi cinsten ne kadar gübre sevk ettiğini takip eden ayın 15’ine kadar bildirir. Üreticiler, Gübre Sevk Listesindeki (Ek-5) Diğer Satışları gerçek ve/veya tüzel kişi adı belirterek bildirir.

(2) Sözleşmeli üretim yaptıran ve üreticilerden direk olarak gübre tedarik eden gerçek ve/veya tüzel kişiler, Gübre Sevk Listesi (Ek-5) ve İl Gübre Sevk Listesini (Ek-6) düzenleyerek takip eden ayın 15’ine kadar BÜGEM’e bildirir. Ayrıca, il müdürlüklerine illerindeki hangi dağıtıcıya/çiftçiye, hangi cinsten ne kadar gübre sevk ettiğini takip eden ayın 15’ine kadar bildirir.

(3) Üreticiler, dağıtıcılara söz konusu gübreleri sevk etmeden önce Yol Kontrol Belgesini (Ek-8) düzenleyip onayladıktan sonra nakliyeciye teslim eder. Ayrıca irsaliyeye nakliyecinin T.C. kimlik numarasını yazarak, kırmızı renkli “YOL KONTROL BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR” kaşesini basar.

(4) Nakliyeci, gübreyi teslim ettikten sonra Yol Kontrol Belgesini (Ek-8) dağıtıcıya teslim eder.

(5) Dağıtıcı, gübreyi teslim aldığında Yol Kontrol Belgesinin (Ek-8) altına, teslim aldığı tarih ve saati yazarak tasdik eder ve bu belgeyi en az iki yıl süre ile saklar.
Kayıtların uyumsuzluğunun tespiti
Madde 8 -
(1) Belirtilen gübrelerle ilgili olarak, dağıtıcının gübre giriş, satış ve stoklarında uyumsuzluk olması halinde il/ilçe müdürlükleri konuyu araştırır. Dağıtıcı, bu uyumsuzluğun nedenini açıklayamaz ise il/ilçe müdürlüğü durumu bir yazı ile il/ilçe emniyet müdürlüğüne veya il/ilçe jandarma komutanlığına bildirir.
İlave tedbirler
Madde 9 -
(1) Valilikler,
   5442
   sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin patlayıcı madde yapımında kullanımını engellemek amacıyla, bu Tebliğdeki hükümlere ilave olarak bunların il içindeki taşıma, dağıtım, kullanım ve satış işlemleri ve bu işlemlerle ilgili konularda ilave tedbirler alabilir.
  
Yaptırımlar
Madde 10 -
(1) Yurt içinde pazarlanan %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerini satın alanlardan satış işlemi sırasında kimlik bilgileri ile diğer bilgilerini gerçeğe aykırı beyan ettikleri tespit edilenler hakkında,
   5442
   sayılı Kanunun 11 inci ve 66 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

(2) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında yapılacak düzenlemelere uymayan üretici kuruluşlar ile dağıtıcılar hakkında da
   5442
   sayılı Kanunun 11 inci ve 66 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında olan gübreleri, patlayıcı madde yapımında kullanmak üzere temin edenler ile gerekli dikkat ve özeni göstermeden, bu Tebliğde ve 9 uncu madde kapsamında valiliklerce öngörülen şartlara riayet etmeden satış işlemini gerçekleştirenler hakkında, Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesi çerçevesinde işlem yapılması için cumhuriyet savcılıklarına ilgililerce suç duyurusunda bulunulur.
  
Diğer hükümler
Madde 11 -
(1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanması ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 DAĞITICI SATIŞ-STOK LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 DAĞITICI SATIŞ LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-3 İLÇE SATIŞ-STOK LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-4 İL SATIŞ-STOK LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-5 GÜBRE SEVK LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-6 İL GÜBRE SEVK LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-7 ÇİFTÇİ YOL KONTROL BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-8 YOL KONTROL BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 10/10/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul