(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19UNCU MADDESİ UYARINCA 2016 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
Madde 3 -
(1)5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


Diğer idari para cezaları
Madde 4 -
(1)5015 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(2)5015 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan idari para cezasının beşte biri uygulanır.

(3) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise5015 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
Yürürlük
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul