(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/1)

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmesidir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2015 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Güncellenen hususlar
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ ile 1/2/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun; 
 
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 7.726.990,-TL (Yedimilyonyediyüzyirmialtıbindokuzyüzdoksan Türk Lirası) 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası), 
 
b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının; 
 
1) (a) bendinde belirtilen 923.721,-TL (Dokuzyüzyirmiüçbinyediyüzyirmibir Türk Lirası) 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası), 
 
2) (b) bendinde belirtilen 1.539.538,-TL (Birmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası) 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası), 
 
3) (c) bendinde belirtilen 33.870.025,-TL (Otuzüçmilyonsekizyüzyetmişbinyirmibeş Türk Lirası) 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası), 
 
c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; 
 
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 
 
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası), 
 
3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası), 
 
ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 167.966,-TL (Yüzaltmışyedibindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası), 
 
d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 50.385,-TL (Ellibinüçyüzseksenbeş Türk Lirası) 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbinyediyüzseksenaltı Türk Lirası) 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası), 
 
e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin; 
 
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 335.944,-TL (Üçyüzotuzbeşbindokuzyüzkırkdört Türk Lirası) 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası), 
 
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 531.800,-TL (Beşyüzotuzbirbinsekizyüz Türk Lirası) 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası), 3.190,-TL (Üçbinyüzdoksan Türk Lirası) 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası), 2.127.200,-TL (İkimilyonyüzyirmiyedibinikiyüz Türk Lirası) 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası), 6.381,-TL (Altıbinüçyüzseksenbir Türk Lirası) 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası), 15.954.000,-TL (Onbeşmilyondokuzyüzellidörtbin Türk Lirası) 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası), 9.572,-TL (Dokuzbinbeşyüzyetmişiki Türk Lirası) 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası), 12.763,-TL (Onikibinyediyüzaltmışüç Türk Lirası) 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası), 
 
f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 186.445,-TL (Yüzseksenaltıbindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası), 
 
olarak güncellenmiştir. 
 
(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.
Önceki bütçe statüleri
Madde 4 -
(1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.
Yürürlük
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK- 4734 SAYILI KANUN'DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/02/2016 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul