TS 1449 LPG DOLDURMA VE BOŞALTMA KURALLARI – EMNİYET GEREKLERİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/10)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS 1449 (Temmuz 2016) standard tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Uygulamaya konma
Madde 3 -
(1) TS 1449 “LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları – Emniyet Gerekleri” standardı ile ilgili Tebliğ Bakanlıkça 30/3/2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 5.1 ve 5.1.4 maddesi, Haziran 2009 tarihindeki TS 1449 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulu’nun 11/7/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 4 -
(1) TS 1449/T1 standardı kapsamında faaliyette bulunanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
Madde 5 -
(1) TS 1449/T1 standard (Temmuz 2016) tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul