TS 1023 - 3 CIVATALAR - BÖLÜM 3: HAVŞA - DÜZ BAŞLI, KARE BOYUNLU STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/13)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
Madde 2 -
(1) Bu Standard; mamul kalitesi C olan havşa - düz başlı, kare boyunlu cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Metal dışı malzemelerden yapılan havşa - düz başlı, kare boyunlu cıvataları ve havacılıkta kullanılan cıvataları kapsamaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS 1023-3 (Nisan 2003) “Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Makine İhtisas Kurulunca revizyonu hazırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 24/12/2014 tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1023-3 “Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 6 -
(1) TS 1023-3 (Aralık 2014) “Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1023-3 (Aralık 2014) “Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 7 -
(1) TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul