En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TS EN ISO 3807 GAZ TÜPLERİ – ASETİLEN TÜPLERİ – TEMEL GEREKLER VE TİP DENEYİ (ISO 3807:2013) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2017/1)

Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu standard, anma su hacmi en fazla 150 litre olan ergiyebilir tapalı veya ergiyebilir tapasız asetilen gazı tüplerinin temel ve tip deneyleri için kurallar ile gözenekli malzeme içeren asetilen gazı tüpü imalatı için imalat/parti deney işlemlerine ilişkin kuralları kapsar. Tüp gövdesinin tasarımına ilişkin ayrıntılar bu standardın kapsamında olmayıp, bu hususlar ISO 9809-1, ISO 9809-3, ISO 4706 ve ISO 7866 gibi standardlarda yer almaktadır.

(2) Not – 150 litre sınırlaması Birleşmiş Milletler Model Yönetmeliklerinde yer alan tüp tanımından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, uygulamada asetilen tüpleri genellikle 150 litreden daha düşük su hacmine sahiptir.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Uygulamaya konma
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) TS EN 1800 “Taşınabilir Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler, Tarifler ve Tip Deneyleri” standard tebliği iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 13/2/2014 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) “Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan standard
Madde 8 - Bilgi Butonu
(1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan TS EN 1800 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul