En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TS ISO 2725-1 VİDA VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI-KARE UÇLU LOKMALAR-BÖLÜM 1: ELLE ÇALIŞTIRILAN LOKMALAR (GEÇME) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/8)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
Madde 2 -
(1) Bu standard, elle çalıştırılan, ISO 1174-1'e uygun altı köşeli veya on iki köşeli kare uçlu lokmaların boyutlarını, kısa gösterilişini ve işaretlemesini kapsar.

(2) Not 1 - Elle çalıştırılan kare uçlu lokmalar ISO 1703 standardında 2 1 02 01 0 numarası altında listelenmiştir. Not 2 - Bu standard şekiller yalnızca örnek olarak verilmiştir. İmalatçının tasarımını etkileme amacı taşımaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS ISO 2725-1 “Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 27/8/2015 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı kabul edilerek yayımına karar verilen TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) “Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları - Kare Uçlu Lokmalar - Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme)” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS ISO 2725-1  (Ağustos 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 6 -
(1) TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) “Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları - Kare Uçlu Lokmalar - Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme)” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) “Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları - Kare Uçlu Lokmalar - Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme)” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 7 -
(1) TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 8 -
(1) 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (TS ISO 2725-1) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/13) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul