İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
TS 3034/T1 KARAYOLU TAŞITLARI-SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ-AMORTİSÖRLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/7)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS 3034/T1 (Nisan 2016) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
Madde 2 -
(1) Bu standard, karayolu taşıtlarının süspansiyon sistemlerinde kullanılan geleneksel, strat (taşıyıcı) teleskopik ve diğer amortisörlerin tarifi, sınıflandırması ve özelliklerini, numune alma, muayene, deney ve piyasaya arz şeklini kapsar. Bu standard kapsamındaki amortisörler; Madde 3.1’de yer almayan direksiyon, bagaj, kaput, kabin (kupa), pedal amortisörleri ve benzerlerini kapsamaz. Bu standard ayrıca, süspansiyon sisteminde bulunabilen; hava basıncı ayarlanabilerek, sönümleme kuvveti değiştirilebilen körükleri ve körüklü amortisörleri de kapsamaz. Yeni Madde 3.1 aşağıda belirtildiği gibi ilave edilmiş ve önceki madde numarası (Madde 3.1), 3.2 şeklinde devam ettirilmiştir.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS 3034 “Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler” standardı ile ilgili Tebliğ Bakanlıkça 23/5/2014 tarihli ve 29008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın kapsamı ve 3.1 maddesi, Şubat 2014 tarihindeki TS 3034 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulunun 18/4/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS 3034/T1 (Nisan 2016) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 6 -
(1) TS 3034/T1 (Nisan 2016) “Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 3034/T1 (Nisan 2016) “Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 7 -
(1) TS 3034/T1 (Nisan 2016) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul