En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağdan elde edilen biodizelin harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Biodizel üreticisi: Kurumdan işleme (biodizel) lisansı almış tüzel kişileri,

b) Bitkisel atık yağ: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uygun bitkisel yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağları,

c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.
Harmanlama yükümlülüğü
Madde 5 -
(1) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.
Teknik düzenlemeler
Madde 6 -
(1) Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.
Uygulama esasları
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01’e yuvarlatılarak değerlendirilir.

(2) Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama yükümlülüğü aranmaz.

(3) Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilir.

(4) İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışındadır.
Harmanlanma oranının yeniden belirlenmesi
Madde 8 -
(1) Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilir.
Geçici Madde 1 - Tebliğ 23661-1(2018)(Değişik:RG-20/12/2018-30631)
(1) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2018 ve 2019 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.

(2) 2018 veya 2019 yıllarının herhangi birinin tamamında faaliyette bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin, faaliyette bulundukları yıl için harmanlama yükümlülükleri devam eder.
Yükümlülük devri
Ek Madde 1 - Tebliğ 23661-2(2019)(Ek:RG-29/03/2019-30729)
(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir.

(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak dağıtıcı lisansı sahibinin bu Tebliğ kapsamında bir önceki;

a) Yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,(1)

b) Takvim yılında asgari 500 m3 biodizelin harmanlamış olması

zorunludur.

(3) Devre ilişkin bildirim, Ek-1’de yer alan Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafın bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır.
Yürürlük
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
(1) Bu bent 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  16/6/2017

  30098

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  20/12/2018

  30631

  2.       

  29/3/2019

  30729

  3.       

   

   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 HARMANLAMA DEVİR FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/03/2019 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul