En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7)

Amaç, kapsam ve dayanak
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
İhracat kontrolüne tabi kimyasal madde
Madde 2 -
(1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracı yasaktır. Ancak, Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin, araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Sözleşmeye taraf olan ülkelere (Ek-A) ihracı, Ekonomi Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Ek-1’deki listede yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan kimyasal maddelerin ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-2’deki listede yer alan kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır.

(3) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, ilgili gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen ihracat uygunluk belgesi aranır.
İzin başvurusu
Madde 3 -
(1) Uygunluk belgesi başvurusu ihracatçı firma tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden elektronik ortamda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin başvurular kapsamında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaçları tevsik eden belgelerin yanı sıra taahhütname (Ek-B) ve ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası’nın (Ek-C) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazı zorunludur.

(3) Ek-2’deki listede yer alan kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracatı ile Ek-3’teki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin başvurular kapsamında, taahhütname (Ek-B) ve ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikasının (Ek-C) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazı zorunludur.

(4) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, başvuruları, görüşüyle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurunun incelenmesini müteakip düzenlenecek uygunluk belgesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilir. Uygunluk belgesi ilgili gümrük idaresine, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince elektronik ortamda intikal ettirilir. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen uygunluk belgesi elektronik ortamda Gümrük İdarelerinde görüntüleneceğinden gümrük beyannamesi ekinde ıslak imzalı belge aranmaz.
İzin geçerlilik süresi
Madde 4 -
(1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat izninin geçerlilik süresi temdit edilmemek üzere izin tarihinden itibaren 90 gündür.

(2) Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat izninin geçerlilik süresi temdit edilmemek üzere izin tarihinden itibaren 1 yıldır.
İhracat sonrası işlemler
Madde 5 -
(1) İhracatı yapılan kimyasal maddelere ilişkin mal taşıma belgesinin (CMR) bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 (yirmi) işgünü içinde firmalarca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir.
Yetki
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 7 -
(1) 7/1/2003 tarihli ve 24986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-A SÖZLEŞMEYE TARAF ÜLKELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK B TAAHHÜTNAME
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-C NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul