İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

24 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 21797

Resmi Gazete Tarihi 23/12/1993

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilen ve 1/1/1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

"..... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Bakanlığmızca 1993 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,4 olarak tespit edilmiş ve 223 seri No.lu Vergi Usul Kanun Genel Tebliğ ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 23 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1/1/1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 58,4) tatbiki suretiyle 1/1/1994 tarinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları, Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I _ Akitlerle ilgili kağıtlar:  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (17.800 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1)
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri (5.800 TL.)
2. Teklifnameler (5.800 TL.)
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri:  
İlk 100 milyon lira için (Binde 10)
Sonra gelen 100 milyon lira için (Binde 7,5)
200 milyon liranın yukarısı için (Binde 5)
(Vergi miktarı 122.600.000 lirayı aşamaz)  
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır.  
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (17.800 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (5.800 TL.)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler;  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (48.700 TL.)
6. Fesihnameler:  
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1)
b) Diğerleri (17.800 TL.)
II _ Kararlar ve mazbatalar:  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (45.400 TL.)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 3)
III _ Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) (Binde 5)
b) Emtia senetleri:  
1. Resepise (Makbuz senedi) (17.800 Tl.)
2. Varant (Rehin senedi) (10.400 TL.)
3. İyda senedi (3.100 TL.)
4. Taşıma senedi (900 TL.)
c) Konişmentolar (10.400 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi (Binde 5)
e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 5)
2. Ticari Belgeler:  
a) (3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.)  
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3)
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (17.800 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):  
1. Bilançolar (36.400 Tl.)
2. Kar ve zarar cetvelleri (17.800 TL.)
3. İşletme hesabı hulasaları (17.800 TL.)
e) Barnameler (2.500 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları (8.800 TL.)
g) Ordinolar (1.400 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, 
teslim ve tahsil emirleri
(1.400 TL.)
IV _ Makbuzlar ve diğer kağıtlar:  
1. Makbuzlar (Ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil ):  
(a,b,c,d,e,f bentleri 3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.)  
g) Avans makbuzları (Binde 5)
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları (Binde 5)
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4)
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 4)
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 4)
2. Beyannameler :  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için (1.400 TL.)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler :  
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (8.800 TL.)
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (17.800 TL.)
3. Muhtasar beyannameler (5.800 TL.)
4 . Diğerleri (1.400 TL.)
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:  
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil ) (100 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) (1.400 TL.)
c) 3.000 liradan yukarı olanlar (2.500 TL.)
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (2.200) liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1.400 TL.)
5. (3075 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır. )
Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul