• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Metin Değerlendirmesi Devam Ediyor
Kaynak: Resmi Gazete
Metnin güncellik değerlendimeleri devam ediyor.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

25 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 21913

Resmi Gazete Tarihi 11/05/1994

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesine 4.5.1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen ve 7.5.1994 tarihinde yürürlüğe giren fıkrada, "Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî vergiler % 20 oranında artırılmıştır." hükmü yer almaktadır.

Bu fıkra hükmü gereğince Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin (maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî vergilerin % 20 oranında artırılmak suretiyle 7.5.1994 tarihinden itibaren uygulanacak miktar ve nispetleri Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I _ Akitlerle ilgili kayıtlar:  
1 . Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (35.600 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,2)
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri (11.600 TL.)
2. Teklifnameler (11.600 TL.)
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri:  
İlk 100 milyon lira için (Binde 12)
Sonra gelen 100 milyon lira için (Binde 9)
200 milyon liranın yukarısı için (Binde 6)
(Vergi miktarı 245.200.000 lirayı aşamaz)  
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır.  
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (35.600 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (11.600 TL.)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler;  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (97.400 TL.)
6. Fesihnameler:  
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,2)
b) Diğerleri (35.600 TL.)
II _ Kararlar ve mazbatalar:  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mezbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (90.800 TL.)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 3,6)
III _ Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) (Binde 6)
b) Emtia senetleri:  
1. Resepise (Makbuz senedi) (35.600 Tl.)
2. Varant (Rehin senedi) (20.800 TL.)
3. İyda senedi (6.200 TL.)
4. Taşıma senedi (1.800 TL.)
c) Konişmentolar (20.800 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi (Binde 6)
e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 6)
2. Ticari Belgeler:  
a) (3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.)  
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3,6)
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (35.600 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):  
1. Bilançolar (72.800 Tl.)
2. Kar ve zarar cetvelleri (35.600 TL.)
3. İşletme hesabı hulasaları (35.600 TL.)
e) Barnameler (5.000 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları (17.600 TL.)
g) Ordinolar (2.800 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal,
teslim ve tahsil emirleri
(2.800 TL.)
IV _ Makbuzlar ve diğer kağıtlar:  
1. Makbuzlar (Ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil ):  
(a,b,c,d,e,f bentleri 3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.)  
g) Avans makbuzları (Binde 6)
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları (Binde 6)
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4,8)
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 4,8)
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar
için düzenlenen makbuzlar
(Binde 4,8)
2. Beyannameler :  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için (2.800 TL.)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler :  
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (17.600 TL.)
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (35.600 TL.)
3. Muhtasar beyannameler (11.600 TL.)
4 . Diğerleri (2.800 TL.)
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:  
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil ) (200 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) (2.800 TL.)
c) 3.000 liradan yukarı olanlar (5.000 TL.)
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı 4.400 liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (2.800 TL.)
5. (3075 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır. )
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul