En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

31 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 23202

Resmi Gazete Tarihi 16/12/1997

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

".... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığmızca 1997 yılı için yeniden değerleme oranı % 80,4 olarak tespit edilmiş ve 259 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 29 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/1998 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (11 sayılı tabloda gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I _ Akitlerle ilgili kağıtlar:  
1 . Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (459.400 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,2)
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri (148.800 TL.)
2. Teklifnameler (148.800 TL.)
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri:  
İlk 100 milyon lira için (Binde 12)
Sonra gelen 100 milyon lira için (Binde 9)
200 milyon liranın yukarısı için (Binde 6)
(Vergi miktarı 3.165.708.800 lirayı aşamaz)  
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır.  
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (459.400 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (148.800 TL.)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler;  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (1.257.200 TL.)
6. Fesihnameler:  
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,2)
b) Diğerleri (459.400 TL.)
II _ Kararlar ve mazbatalar:  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (1.172.000 TL.)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 3,6)
III _ Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) (Binde 6)
b) Emtia senetleri:  
1. Resepise (Makbuz senedi) (459.400 TL.)
2. Varant (Rehin senedi) (267.700 TL.)
3. İyda senedi (79.300 TL.)
4. Taşıma senedi (22.700 TL.)
c) Konişmentolar (267.700 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi (Binde 6)
e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 6)
2. Ticari Belgeler:  
a) (3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.)  
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3,6)
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (459.400 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve
bankalara ibraz edilenler):
 
1. Bilançolar (939.500 TL.)
2. Kar ve zarar cetvelleri (459.400 TL.)
3. İşletme hesabı hulasaları (459.400 TL.)
e) Barnameler (63.800 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları (226.700 TL.)
g) Ordinolar (35.700 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, 
teslim ve tahsil emirleri
(35.700 TL.)
IV _ Makbuzlar ve diğer kağıtlar:  
1. Makbuzlar (İbra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil ):  
(a,b,c,d,e,f bentleri 3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.  
g) Avans makbuzları (Binde 6)
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları (Binde 6)
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4,8)
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 4,8)
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar
için düzenlenen makbuzlar
(Binde 4,8)
2. Beyannameler :  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için (35.700 TL.)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler :  
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (226.700 TL.)
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (459.400 TL.)
3. Muhtasar beyannameler (148.800 TL.)
4 . Diğerleri (35.700 TL.)
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:  
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil ) (2.100 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) (35.700 TL.)
c) 3.000 liradan yukarı olanlar (63.800 TL.)
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı 56.200 liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (35.700 TL.)
5. (3075 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır. )
Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul