(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİGATININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda düzenlenen 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca verilen idari para cezalarının elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 ve 26 ncı maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ile Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığını,

c) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

ç) Elektronik tebligat: Bakanlık kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile idari para cezalarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Başkanlık tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,

d) Elektronik tebligat adresi: Başkanlık tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulan ve Bakanlık kontrolörlerinin tebliğ işlemine uygun, elverişli elektronik ortamı,

e) Elektronik tebligat talep bildirimi: 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin Ek 1 ve Ek 2’sinde yer alan formu,

f) Elektronik Tebligat Sistemi: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi,

g) Elektronik Tebligat Portalı: Bakanlık tarafından gerekli görülen tebligat işlemlerinin yapıldığı elektronik ortamı,

ğ) İşlem zaman bilgisi: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zaman bilgisini,

h) Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,

ı) Olay kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

ifade eder.
Elektronik tebligat yapılacak kişiler
Madde 4 -
(1) Başkanlık tarafından kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ile isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, elektronik tebligat adresi alarak Elektronik Tebligat Sistemini kullanabilirler.

(3) Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.
Diğer hususlar
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

(2) Elektronik tebligat yapılması amacıyla Bakanlık tarafından Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere Başkanlığa gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kâğıt ortamında tebliğ yapılmaz.

(3) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesi kapsamında zamanaşımı süresi dolan veya dolmasına on günden az süre kalan belgeler için Elektronik Tebligat Sistemi kullanılmaz ve Başkanlığa gönderilmez.

(4) Elektronik tebligat adresinin edinilmesi, elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi, Elektronik Tebligat Sisteminden çıkış, muhatabın sorumluluğu ve uygulamaya ilişkin diğer işlemler Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
Yetki
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya, bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamaya ilişkin tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul