(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

34 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 23540

Resmi Gazete Tarihi 01/12/1998

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun(*) 4369 sayılı Kanunun(**) 81/H maddesi ile değişik mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

"..... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1998 yılı için yeniden değerleme oranı % 77,8 olarak tespit edilmiş ve 267 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(***) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 31 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/1999 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 
I _ Akitlerle ilgili kağıtlar:  

1 . Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 6)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(810.000 TL.)

c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,2)

d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri

(260.000 TL.)

2. Teklifnameler

(260.000 TL.)

3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri:
 

İlk 100 milyon lira için

(Binde 12)

Sonra gelen 100 milyon lira için

(Binde 9)

200 milyon liranın yukarısı için

(Binde 6)

(Vergi miktarı 5.628.630.000 lirayı aşamaz)
 

Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır.
 

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:
 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 6)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(810.000 TL.)

c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri

(260.000 TL.)

5. Tahkimnameler ve sulhnameler:
 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 6)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(2.230.000 TL.)

6. Fesihnameler:
 

a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,2)

b) Diğerleri

(810.000 TL.)

II _ Kararlar ve mazbatalar:
 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 6)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(2.080.000 TL.)

2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları

(Binde 3,6)

III _ Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
 

1. Ticari ve mütedavil senetler:
 

a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç)

(Binde 6)

b) Emtia senetleri:
 

1. Resepise (Makbuz senedi)

(810.000 Tl.)

2. Varant (Rehin senedi)

(470.000 TL.)

3. İyda senedi

(140.000 TL.)

4. Taşıma senedi

(40.000 TL.)

c) Konişmentolar

(470.000 TL.)

d) Deniz ödüncü senedi

(Binde 6)

e) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 6)

2. Ticari Belgeler:
 

a) (3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.)
 

b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları

(Binde 3,6)

c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(810.000 TL.)

d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):
 

1. Bilançolar

(1.670.000 TL.)

2. Kar ve zarar cetvelleri

(810.000 TL.)

3. İşletme hesabı hulasaları

(810.000 TL.)

e) Barnameler

(110.000 TL.)

f) Tasdikli manifesto nüshaları

(400.000 TL.)

g) Ordinolar

(60.000 TL.)

h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal,

teslim ve tahsil emirleri


(60.000 TL.)

IV _ Makbuzlar ve diğer kağıtlar:
 

1. Makbuzlar (İbra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil ):
 

(a,b,c,d,e,f bentleri 3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle kaldırılmıştır.
 

g) Avans makbuzları

(Binde 6)

h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları

(Binde 6)

ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 4,8)

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 4,8)

k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar

için düzenlenen makbuzlar


(Binde 4,8)

2. Beyannameler :
 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için


(60.000 TL.)

b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler :
 

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(400.000 TL.)

2. Kurumlar Vergisi beyannameleri

(810.000 TL.)

3. Muhtasar beyannameler

(260.000 TL.)

4 . Diğerleri

(60.000 TL.)

3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:
 

a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil )

(3.700 TL.)

(4369 sayılı Kanunun 81/H maddesiyle değişik mükerrer 30 uncu madde hükmüne göre bugün için uygulama olanağı bulunmamakla birlikte söz konusu miktarın yeniden değerleme oranında artırılması sonucu ulaşılacak rakam 10.000. TL. sınırna ulaştığında dikkate alınacaktır.)
 

b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)

(60.000 TL.)

c) 3.000 liradan yukarı olanlar

(110.000 TL.)

4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı 1.400 liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

(60.000 TL.)

5. (3075 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır. )
 


(*) 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(***) 13/11/1998 tarihli ve 23522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul