(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

36 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 23893

Resmi Gazete Tarihi 01/12/1999

Kapsam

26.11.1999 gün ve 23888 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4481 sayılı "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 14 üncü maddesinde, "17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle binalarının veya ticari, zirai, sınai ya da mesleki faaliyete mahsus varlıklarının zarar gördüğü, hasar tespit komisyonlarınca belirlenen kişi ve kuruluşlara, Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında bankalarca açılacak veya ertelemeye tabi tutulacak krediler ve bu kredilerin teminatına ilişkin işlem ve kağıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınmakta olan damga vergisi ve harçlardan ve bankaların bu krediler ile ilgili olarak her ne nam altında olursa olsun lehlerine aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. 

İstisna konusu işlemi yapacak kurum ve kuruluşlar, hasar tespit komisyonu raporu hariç başkaca bir belge talep etmeksizin istisnayı re'sen tatbik ederler. 

Vergi, resim ve harç istisnasını uygulayan kurum ve kuruluşlar, işlemin yapıldığı veya kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen otuz gün içinde ilgililerin bağlı bulunduğu vergi dairesine gerekli bildirimde bulunmak zorundadırlar." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, kredilerle ilgili sözkonusu istisna maddesinin kapsamı ve uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. 

1- Bakanlar Kurulunca tabii afet nedeniyle zarar gören çiftçi, esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu ve sanayi ve ticaret erbabı ile menkul ve gayrimenkul malları zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılması hakkındaki kararnamelerle görevlendirilen bankalar tarafından 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremde zarara uğrayan kişi ve kuruluşlara açılacak krediler için damga vergisi, harç ve banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır. 

2- Krediden yararlanmak için kişi ve kuruluşların deprem nedeniyle yapılarının veya iktisadi faaliyette kullandıkları varlıklarının zarar görmesi şarttır.

3- İstisna uygulanabilmesi için hasar tespit komisyonu raporu dışında başka bir belge aranmayacaktır. 

4- Damga vergisi ve harç istisnası, kredinin alınması ve teminatına ilişkin işlemlere ait olup bu kredilerin daha sonra kullanılması ile ilgili işlem ve kağıtları kapsamamaktadır.

5- Deprem bölgesindeki mükelleflere daha önce açıldığı halde deprem nedeniyle ertelenen aynı nitelikteki krediler ile ilgili olarak yapılacak yeni sözleşmeler de istisnadan yararlanabilecektir. 

6- Bankaların yeni açılan veya ertelemeye tabi tutulan bu krediler ile ilgili olarak her ne nam altında olursa olsun lehlerine aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmayacaktır. 

7- İstisna uygulayan kurum ve kuruluşlar, işlemin yapıldığı veya kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 30 gün içinde, ilgililerin bağlı bulunduğu vergi dairesine gerekli bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

8- 4481 sayılı Kanununun 17 nci maddesinde damga vergisi, harç ve banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna hükmünün Kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildiğinden uygulamaya, Kanunun yayımlandığı 26.11.1999 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren başlanması gerekmektedir. 

Tebliğ olunur.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul