Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

37 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 23908

Resmi Gazete Tarihi 16/12/1999

Kapsam

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda" uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."" denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya" miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 355.600.000.000 lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı % 52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 34 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği3 ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiş, ayrıca aynı tabloya 99/13142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı4 ile 16/08/1999 tarihinden geçerli olmak üzere % 25 oranında artırılan nispi vergi miktarları da işlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği5 ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren 540.867.600.000 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

 

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 01/12/1998 tarihli ve 23540 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 03/08/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 21/12/1998 tarihli ve 23560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 EK: (1) SAYILI TABLO (Damga Vergisine Tabi Kağıtlar)

EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.

Maddeye git
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (1) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul