(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

38 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 24268

Resmi Gazete Tarihi 22/12/2000

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (*) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 540.867.600.000 lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2000 yılı için yeniden değerleme oranı % 56,0 (Elli altı virgül sıfır) olarak tespit edilmiş ve 288 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (**) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 37 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (***) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2001 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yukarıda sözü edilen 37 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2001 tarihinden itibaren 843.753.450.000 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur. 

 
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar :

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 1.910.000 TL.)

c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 ) 

d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı
mukavelenameleri ( 600.000 TL.)

2. Teklifnameler : ( 600.000 TL.)

3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket
mukavelenameleri :

İlk 100 milyon lira için ( Binde 15 )

Sonra gelen 100 milyon lira için ( Binde 11,25 )

200 milyon liranın yukarısı için ( Binde 7,5 )

(Vergi miktarı 13.355.370.000 lirayı aşamaz.)

Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa
yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden
nazara alınır.

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 1.910.000 TL.)

c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım
satımı ile ilgili rehin senetleri ( 600.000 TL.)

5. Tahkimnameler ve sulhnameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.280.000 TL.)

6. Fesihnameler :

a) Belli Parayı ihtiva edenler veya belli parayı ( Binde 1,5 )
ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

b) Diğerleri ( 1.910.000 TL.)

II. Kararlar ve mazbatalar :

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 4.920.000 TL.)

2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan
daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü
ihale kararları : ( Binde 4,5 )

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :

1. Ticari ve mütedavil senetler :

a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent)
Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen 
senetler (Çekler hariç) ( Binde 7,5 )

b) Emtia senetleri :

1. Resepise (Makbuz senedi) ( 1.910.000 TL.)

2. Varant (Rehin senedi) ( 1.100.000 TL.)

3. İyda senedi ( 320.000 TL.)

4. Taşıma senedi ( 90.000 TL.)

c) Konşimentolar ( 1.100.000 TL.)

d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )

e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )

2. Ticari belgeler :

a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )

c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 1.910.000 TL.)

d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere
ve bankalara ibraz edilenler) :

1. Bilançolar ( 3.960.000 TL.)

2. Kar ve zarar cetvelleri ( 1.910.000 TL.)

3. İşletme hesabı hulasaları ( 1.910.000 TL.)

e) Barnameler ( 240.000 TL.)

f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 930.000 TL.)

g) Ordinolar ( 140.000 TL.)

h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,
irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 140.000 TL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :

1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve
mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):

(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f fıkraları kaldırılmıştır.)

g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )


h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi
dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler 
hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere
ait nüshaları ( Binde 7,5 )

ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, 
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı 
alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden 
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari 
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar ( Binde 6 )

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler ( Binde 6 )

k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar ( Binde 6 )

2. Beyannameler :

a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen 
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için ( 140.000 TL.)

b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen 
diğer beyannameler :

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 930.000 TL.)

2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 1.910.000 TL.)

3. Muhtasar beyannameler ( 600.000 TL.)

4. Diğerleri ( 140.000 TL.)

3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri :

a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) (4369 sayılı Kanunun 81/H
maddesiyle değişik mükerrer 30 uncu madde hükmüne göre bugün
için uygulama olanağı bulunmamakla birlikte söz konusu miktarın
yeniden değerleme oranında artırılması sonucu ulaşılacak rakam
10.000 TL. sınırına ulaştığında dikkate alınacaktır.) ( 8.700 TL.)

b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) ( 140.000 TL.)

c) 3.000 liradan yukarı olanlar ( 240.000 TL.)

4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (200.000) liradan fazla
maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri : ( 140.000 TL.)

5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
(*) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 08/12/2000 tarihli ve 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(***) 16/12/1999 tarihli ve 23908 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul