En son güncellemeler 27 Mart 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

39 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 24615

Resmi Gazete Tarihi 19/12/2001

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 200 milyar (2001 yılı için 843.753.450.000) lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2001 yılı için yeniden değerleme oranı % 53,2 (Elli üç virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 301 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 38 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yukarıda sözü edilen 38 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 1.292.630.280.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, 4684 sayılı Kanunun(4) 22/C maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar başlıklı bölümüne eklenen 18 numaralı fıkrada yer alan 50.000.000.000 Türk Lirası istisna tutarı, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 76.600.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 01/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 22/12/2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 03/07/2001 tarihli ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

(1) SAYILI TABLO
 
   
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 
   
I. Akitlerle ilgili kağıtlar :  
   
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :  
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 2.920.000 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ( 910.000 TL.)
2. Teklifnameler : ( 910.000 TL.)
3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent)  
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : ( Binde 5 )
(Vergi miktarı 19.916.000.000 lirayı aşamaz.)  
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri :  
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 2.920.000 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri ( 910.000 TL.)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler :  
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 8.080.000 TL.)
6. Fesihnameler :  
a) Belli Parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )
b) Diğerleri ( 2.920.000 TL.)
   
II. Kararlar ve mazbatalar :  
   
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları :
 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 7.530.000 TL.)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları : ( Binde 4,5 )
   
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :  
   
1. Ticari ve mütedavil senetler :  
a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent)  
Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) ( Binde 7,5 )
b) Emtia senetleri :  
1. Resepise (Makbuz senedi) ( 2.920.000 TL.)
2. Varant (Rehin senedi) ( 1.680.000 TL.)
3. İyda senedi ( 490.000 TL.)
4. Taşıma senedi ( 130.000 TL.)
c) Konşimentolar ( 1.680.000 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )
e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )
2. Ticari belgeler :  
a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)  
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 2.920.000 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler) :  
1. Bilançolar ( 6.060.000 TL.)
2. Kar ve zarar cetvelleri ( 2.920.000 TL.)
3. İşletme hesabı hulasaları ( 2.920.000 TL.)
e) Barnameler ( 360.000 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 1.420.000 TL.)
g) Ordinolar ( 210.000 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 210.000 TL.)
   
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :  
   
1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve
mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):
 
(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f fıkraları kaldırılmıştır.)  
g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi
dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler 
hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere
ait nüshaları
( Binde 7,5 )
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, 
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı 
alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden 
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari 
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
( Binde 6 )
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
( Binde 6 )
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
( Binde 6 )
2. Beyannameler :  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen 
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için
( 210.000 TL.)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen 
diğer beyannameler :
 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 1.420.000 TL.)
2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 2.920.000 TL.)
3. Muhtasar beyannameler ( 910.000 TL.)
4. Diğerleri ( 210.000 TL.)
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri :  
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) ( 10.000 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) ( 210.000 TL.)
c) 3.000 liradan yukarı olanlar ( 360.000 TL.)
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (300.000) liradan fazla
maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri :
( 210.000 TL.)
5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)  
   
19-12-2001 tarih 24615 nolu resmi gazete yayınlanmışıtr.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul