Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
TIBBİ SÜLÜK YILLIK İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ VE CITES BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/50)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile tıbbi sülüğün ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemler ile tıbbi sülüğün ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 25 inci maddesi ile 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) CITES: 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

c) CITES Belgesi: 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan I, II ve III sayılı listelerde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracat ve denizden girişinde, yönetim merciileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin yönetim merciileri ve gümrük idarelerince aranan sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen formu,

ç) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasını,

e) KEP: Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan sistemi,

f) Kota: Genel Müdürlükçe ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek tıbbi sülüğün azami miktarını,

g) SUBİS: Su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğine ilişkin her türlü işlemlerin yürütüldüğü ve verilerin kayıt altına alındığı web tabanlı su ürünleri bilgi sistemini,

ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

h) Tıbbi sülük: Hirudinadea ailesindeki Hirudo türlerini,

ifade eder.
İhracat kota miktarı
Madde 5 -
(1) Tıbbi sülüğün yıllık ihracat kota miktarı, TÜBİTAK ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenir ve Genel Müdürlük internet adresinde ilan edilir.

(2) Yıllık ihracat kota miktarı ilan edilmeyen sülük türlerinin ticari amaçlı ihracatına izin verilmez.
Başvuru
Madde 6 -
(1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her yıl Aralık ayı içerisinde bir sonraki yılın ihracat kotası için Genel Müdürlüğe şahsen veya KEP adresi ile başvuruda bulunurlar. Postayla başvuru kabul edilmez.
İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler
Madde 7 -
(1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.

b) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)
Doğadan toplanan tıbbi sülük ihracat kotasının dağıtımı
Madde 8 -
(1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak Genel Müdürlük internet adresinde ilan edilir.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

a) Firma Kotası=(Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı)X Yıllık kota miktarı.

(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.
Tahsis edilen kotanın kullanım esasları
Madde 9 -
(1) Tıbbi sülük toplanması ve özel ürün menşe belgesi düzenlenmesi 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’deki esaslara göre yapılır.

(2) Satış bildirimi düzenlemesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) SUBİS’te kaydı olmayan firmalar için önce il müdürlüklerince kayıt işlemi yapılır.

b) Tıbbi sülük ihracatı yapmak isteyen firmalar tarafından, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak, satın almış oldukları ürünler için SUBİS’te satış bildirimi düzenlenir.

c) Her bir özel ürün menşe belgesindeki tıbbi sülük için ayrı bir satış bildirimi düzenlenir.
CITES Belgesi başvurusu
Madde 10 -
(1) CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvurularda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Tıbbi sülük ihracatı 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’deki GTİP’e göre yapılır. Bu GTİP’ler dışındaki müracaatlar kabul edilmez.

b) Tıbbi sülük ihracatı yapacak olanlar, CITES Belgesi talebi için https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/internet adresinden Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Tahsis edilen kota kapsamındaki başvurularda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Ek-2’deki dilekçe ve ekleri ile birlikte düzenlenmiş olan satış bildiriminde belirtilen tıbbi sülük miktarına uygun olarak Genel Müdürlüğe müracaat edilerek CITES Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulur.

b) Genel Müdürlüğe müracaat esnasında sundukları özel ürün menşe belgelerinin onay tarihi ile müracaat tarihi arasında en fazla on beş gün olabilir.

c) Talep edilmesi halinde birden fazla satış bildirimi için tek bir CITES Belgesi düzenlenebilir.

ç) Firmaya tahsis edilen ihracat kota miktarı dolduğunda CITES Belgesi düzenlenmez.

(3) Yetiştiricilik yolu ile elde edilen tıbbi sülük ihracatı başvurularında Ek-2’deki dilekçe ve ekleri ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edilerek CITES Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulur.
Tahsis edilen kotanın iptali
Madde 11 -
(1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;

a) Bakanlığa geçersiz veya sahte belge ibrazı,

b) Yasadışı yollardan, CITES Belgesi olmaksızın veya geçersiz CITES Belgesi ile tıbbi sülük ihracat, ithalat, yeniden ihracat ya da denizden girişinin yapılması,

c) CITES Belgesinde tahrifat yapılması,

durumlarında firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Bu firmalar, bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.
İdari yaptırımlar
Madde 12 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılır.
Yetki
Madde 13 -
(1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 14 -
(1) 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/38) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 TIBBİ SÜLÜK İHRACAT KOTASI TALEP DİLEKÇESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 CITES BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul