(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

40 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 24977

Resmi Gazete Tarihi 28/12/2002

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 200 milyar (2002 yılı için 1.292.630.280.000) lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almış, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında da, "Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar (2002 yılı için 76.600.000.000) lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.)" hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2002 yılı için yeniden değerleme oranı % 59 (Elli dokuz) olarak tespit edilmiş ve 310 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 39 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 39 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren 2.055.282.140.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrası hükmüne istinaden 39 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen istisna tutarı da, yeniden değerleme oranında artırılarak 01/01/2003 tarihinden itibaren 121.794.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 08/12/2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

 

EK: I SAYILI TABLO

EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.

Maddeye git
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (1) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul