(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

42 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 25328

Resmi Gazete Tarihi 26/12/2003

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 4842 sayılı Kanunun(2) 36/6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin 4842 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almış, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında da, "Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar (2003 yılı için 121.794.000.000) lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.)" hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2003 yılı için yeniden değerleme oranı % 28,5 (Yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit edilmiş ve 325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 40 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren 1.028.000.000.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrası hükmüne istinaden 40 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen istisna tutarı da, yeniden değerleme oranında artırılarak 01/01/2004 tarihinden itibaren 156.505.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

 

Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar :

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :

 

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

 

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

 

c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )

 

d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı

mukavelenameleri ( 1.800.000 TL.)

 

2. Teklifnameler : ( 1.800.000 TL.)

 

3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent)

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket

mukavelenameleri : ( Binde 5 )

 

(Vergi miktarı 40.691.300.000 lirayı aşamaz.)

 

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri :

 

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

 

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

 

c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım

satımı ile ilgili rehin senetleri ( 1.800.000 TL.)

 

5. Tahkimnameler ve sulhnameler :

 

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

 

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 16.400.000 TL.)

 

6. Fesihnameler :

 

a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı

ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )

 

b) Diğerleri ( 5.900.000 TL.)

 

II. Kararlar ve mazbatalar :

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları :

 

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

 

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 15.300.000 TL.)

 

 

2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan

daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü

ihale kararları : ( Binde 4,5 )

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :

 

1. Ticari ve mütedavil senetler :

 

a) (4962 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

 

b) Emtia senetleri :

 

1. Resepise (Makbuz senedi) ( 5.900.000 TL.)

 

2. Varant (Rehin senedi) ( 3.400.000 TL.)

 

3. İyda senedi ( 900.000 TL.)

 

4. Taşıma senedi ( 200.000 TL.)

 

c) Konşimentolar ( 3.400.000 TL.)

 

d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )

 

e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )

 

2. Ticari belgeler :

 

a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

 

b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )

 

c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 5.900.000 TL.)

 

d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere

ve bankalara ibraz edilenler) :

 

1. Bilançolar ( 12.300.000 TL.)

 

2. Kar ve zarar cetvelleri ( 5.900.000 TL.)

 

3. İşletme hesabı hulasaları ( 5.900.000 TL.)

 

e) Barnameler ( 700.000 TL.)

 

f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 2.800.000 TL.)

 

g) Ordinolar ( 400.000 TL.)

 

h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,

irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 400.000 TL.)

 

 

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :

 

1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve

mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):

 

(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f

fıkraları kaldırılmıştır.)

 

g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )

 

h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi

dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler

hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak

bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere

ait nüshaları ( Binde 7,5 )

 

ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat

vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı

alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar ( Binde 6 )

 

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler ( Binde 6 )

 

k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar ( Binde 6 )

 

2. Beyannameler :

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için ( 400.000 TL.)

 

b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen

diğer beyannameler :

 

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 2.800.000 TL.)

 

2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 5.900.000 TL.)

 

3. Muhtasar beyannameler ( 1.800.000 TL.)

 

4. Diğerleri ( 400.000 TL.)

 

3. (4842 sayılı kanunun 37/2 maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (600.000) liradan fazla

maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri : ( 400.000 TL.)

 

5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 24.04.2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 04/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 28.12.2002 tarihli ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul