(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ( SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ ) (SERİ NO: 3)

Amaç ve kapsam
Madde 1 - (15/3/2006 tarih ve 26109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 seri nolu Tebliğ ile değişik)
Bu Tebliğ, dampinge ve sübvansiyona karşı önlem, korunma önlemi ve gözetim uygulamasına tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde tercihsiz menşe kurallarına göre menşeinin tespiti ile dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat cinsi eşya, örme kumaş cinsi eşya ile uzun elyaf, kısa elyaf ve filament ipliklerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Menşe ispatı
Madde 2 -
Serbest dolaşıma girişte dampinge karşı vergi, telafi edici vergi, gözetim ve miktar kısıtlaması (kota) şeklinde ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın tercihsiz menşei Gümrük Yönetmeliğinin 6 no'lu ekinde yer alan örneğe uygun "Menşe Şahadetnamesi" ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamesinin düzenlendiği ortama (manuel/elektronik) bağlı olarak beyannamenin tescili veya kabulü sırasında gümrük idaresince aranır.
Mensucat cinsi eşya ithali
Madde 3 -
Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde ticaret politikası önlemlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın ithalatçı tarafından Ek-1'deki örneğe uygun olarak düzenlenen "Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı" ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.
İstisnalar
Madde 4 -
Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından faydalanmak maksadıyla eşyanın tercihli menşeini ispat için EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden Form A belgesinin ibraz edilmesi halinde menşe şahadetnamesi aranmaz.

Türkiye-AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın gerçek menşeini belirleme konusunda ciddi ve somut gerekçelere dayanan tereddütlerin bulunması ve kesinlikle gerekli olması durumu saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesi aranmaz.

Doğrudan gözetim veya miktar kısıtlaması önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca Gözetim Belgesi veya İthal Lisansı ibraz edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmaz.

Ticari ve ticari olmayan numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Örme kumaş cinsi eşya ithali
Ek Madde 1 - (3/10/2003 tarih ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 nolu Tebliğ ile ek madde eklenmiştir.)
Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın örme kumaş cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı” ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.
Uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplikler
Ek Madde 2 - (15/3/2006 tarih ve 26109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 seri nolu Tebliğ ile ek madde eklenmiştir.)
Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından Ek-3 ve Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek "İplik Detay Beyanı" ve "Elyaf Detay Beyanı" ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.
Geçici Madde 1 -
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihracat amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Kanunum Logo Ekler için dosyalar bölümüne bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 DOKUMA KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI
  - Yürürlükte
  EK-2 ÖRME KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI
  - Yürürlükte
  EK-3 İPLİK DETAY BEYANI
  - Yürürlükte
  EK-4 ELYAF DETAY BEYANI
  - Yürürlükte

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul