En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
Tebliğ (2013) md: 8. Tebliğ (2012) md: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, Geçici 6, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10. Tebliğ (2010) md: 4, 8, Geçici 6, Geçici 7. Tebliğ (2009) md: 6. Tebliğ (2008) md: 3, 9, Ek 1. Tebliğ (2007) md: 17. Tebliğ (2004) Tebliğ (2004) md: Geçici 3.
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ELEKTRİK PİYASASINDA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)
(1) Bu Tebliğ, elektrik piyasasında yer alan gerçek veya tüzel kişilerin; iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile iletim ve/veya dağıtım sistemini ve/veya enterkonneksiyon hatlarını kullanmaları halinde TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile imzalamaları gereken bağlantı ve/veya sistem kullanım ve/veya enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012), Tebliğ T-182-4(2008)
(1) Bu Tebliğde geçen;
1.Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
2.Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3.Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4.EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
5.TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
6.Anlaşma gücü: Bir dağıtım sistemi kullanıcısının bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında; tahsis edilen güç ve bağlantı gücü veya kurulu güç olarak belirlenen gücü,
7.Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlandıkları saha veya irtibat noktasını,
8.Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları: İlgili bağlantı ve/veya sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri de kapsayan anlaşmaları,
9.Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
10.Dağıtım sistemi kullanıcısı : (12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir. ) sistemi kullanıcısı: Dağıtım sistemine bağlantı yapmış tüketiciler ile dağıtım sistemini kullanan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, toptan satış şirketleri, OSB’ler ve perakende satış şirketlerini,
11.Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
12.Dağıtım tesisi : (12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir. ) tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,
13.İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,
14.İletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,
15.İletim sistemi kullanıcısı :(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) İletim sistemini kullanan; iletim sistemine doğrudan bağlantı yapmış tüketiciler, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, dağıtım şirketleri ve OSB’leri, 
16.İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip oldukları lisans veya lisansları,
17.Kullanıcı :(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) İletim sistemi ve dağıtım sistemi kullanıcıları ile enterkonneksiyon kullanıcılarını,
18.Maksimum enerji alış kapasitesi: İletim sistemine bağlantı noktasından alınan elektrik enerjisi gücünün MW olarak azami değerini,
19.Maksimum enerji veriş kapasitesi: İletim sistemine bağlantı noktasına verilen elektrik enerjisi gücünün MW olarak azami değerini,
20.Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için satın alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,
21.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) : (12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.)4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan ve katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; onaylı sınırları içerisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunma hakkı olan ve katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılan organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,
22.Enterkonneksiyon :(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal elektrik sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanmasını,
23.Enterkonneksiyon kullanım anlaşması :(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) Sistem işleticisi tarafından işletilen uluslararası enterkonneksiyon hatları üzerinden hizmet alan lisans sahibi tüzel kişi ile sistem işleticisi arasında imzalanan ve enterkonneksiyon hatlarının kullanımı ile ilgili esas ve usulleri içeren anlaşmayı,
24.Enterkonneksiyon kullanıcısı :(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) Enterkonneksiyon hattını ithalat ve/veya ihracat amacıyla kullanan toptan satış ve perakende satış lisansına sahip tüzel kişiyi,
25.Sistem işleticisi :(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) 36 kV ve altındaki şebeke için ilgili dağıtım şirketini, 36 kV üstü şebeke için TEİAŞ’ı

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
İletim Sistemine Bağlantı, Sistem ve Enterkonneksiyon Kullanımı
İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012), Tebliğ T-182-6(2010)
(1)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) sistemi ve/veya enterkonneksiyon kullanıcıları, TEİAŞ ile Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurular, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı olarak ve üretim faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler açısından lisansa derç edilen inşaat öncesi süre bitmeden önce yapılır. İletim sistemini kullanarak, elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerin başvuruları, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Bağlantı, sistem kullanım ve/veya enterkonneksiyon kullanımına ilişkin olarak TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı ve/veya enterkonneksiyon kullanıcısı arasında, bu Tebliğ uyarınca TEİAŞ tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan standart anlaşmalar kullanılır. Bu anlaşmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bağlantı anlaşmasında fiziki bağlantıya ilişkin termin programı, sistem kullanım anlaşmasında iletim sisteminin kullanılmaya başlanması için öngörülen tarih yer alır.

(3) İletim sistemine aynı bağlantı noktasından doğrudan bağlanmak isteyen birden fazla tüketicinin ve dağıtım şirketinin bulunması ve başvuru taleplerinin tümünün karşılanmasının mümkün olmaması halinde TEİAŞ;
a)Tüm başvuru sahiplerini durumdan bilgilendirir,
b)Dağıtım şirketi tarafından yapılan başvuruya öncelik tanır,
c)Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla başvuru sırasına göre bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalar.

(4) Bağlantı yapılması öngörülen bağlantı noktası itibarıyla sisteme bağlantı yapılmasının mümkün olmaması durumunda TEİAŞ; gerekçelerini başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek suretiyle bir başka bağlantı noktası teklif edebilir.

(5) TEİAŞ; alternatif bağlantı noktası gösterememesi veya teklif ettiği alternatif bağlantı noktasının başvuru sahibi tarafından kullanılabilir bir nokta olarak görülmemesi veya sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde, söz konusu yatırımı kendi adına, başvuru sahibi tarafından finansmanı sağlanarak ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlara uygun olarak yapılmasını isteyebilir. Bu durumda; gerçekleşen yatırıma ait toplam harcama tutarı, iletim sistemi kullanıcısı ile TEİAŞ arasında yapılacak bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde iletim sistemi kullanıcısının ödemekle yükümlü olduğu iletim tarifesi bedelinden düşülür.

(6) İletim sistemine doğrudan bağlanmak isteyen tüketicilerin başvuruları TEİAŞ tarafından ancak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde belirlenen gerekçeler çerçevesinde reddedilebilir ve ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Maksimum enerji alış ve maksimum enerji veriş kapasiteleri
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)
(1) İletim sistemi kullanıcıları için bağlantı noktalarından enerji alış ve veriş kapasiteleri ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) Alış ve veriş kapasitelerine uygunluk:
1) İletim sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden maksimum enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alamaz,
2) İletim sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi veremez.

b)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) İletim sistemi kullanıcısının alış veya veriş kapasitelerini ihlal etmesi halinde:
1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar işlerlik kazanır,
2) TEİAŞ, ihlalin düzeltilmesi için iletim sistemi kullanıcısına, ihlalin tespit edildiği tarihte bildirimde bulunur.

(2) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, bildirimi aldığı tarih itibarıyla, diğer iletim sistemi kullanıcıları ise bildirimin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde bu durumu düzeltmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluşan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından TEİAŞ’a ödenir.

(3) TEİAŞ, elektrik enerjisi iletimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde maksimum kapasiteler üzerinde elektrik enerjisi alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir.

(4)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) TEİAŞ’ın iletim sistemi kullanıcılarıyla yaptığı bağlantı ve/veya sistem kullanım veya enterkonneksiyon anlaşmalarında taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda oluşacak zararların tazminine ilişkin hükümler bağlantı ve/veya sistem kullanım veya enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarında düzenlenir.

(5)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) Kullanıcı, sistem kullanım anlaşmasını revize etmek koşulu ile aynı fiyatlandırma yılı içerisinde dörder aylık eşit dönemlerde ve her dönemde bir defa olmak üzere en fazla üç defa güç artışı talebinde bulunabilir. TEİAŞ’ın talebin değerlendirilmesine ilişkin cevabından önce kullanıcının aynı tesis için kapasite artışını içeren yeni bir talepte bulunması halinde, yeni talebi değerlendirilmeye alınmaz.

(6)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) TEİAŞ, kullanıcının güç artışı talebini, başvurunun alındığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde sonuçlandırır. Kullanıcı 60 günlük değerlendirme süresi içerisinde sistem kullanım anlaşmasındaki maksimum enerji alış kapasitesini veya maksimum enerji veriş kapasitesini aşamaz. Değerlendirme süresi içerisinde gerçekleştirilen güç aşımları, sistem kullanım anlaşmasının ihlali kabul edilir ve kullanıcı hakkında sistem kullanım anlaşmasında yer alan cezai hükümler uygulanır. Değerlendirme süresi sonuna kadar olumsuz görüş verilmemesi halinde başvuru kabul edilmiş sayılır.
İletim sistemi mülkiyet sınırları
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-5(2009)
(1) TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları aşağıda belirtildiği şekildedir;

a)İletim sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyelerinden bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki gevşek bağlantı hariç, enerji iletim hatları TEİAŞ’ın mülkiyetindedir,

b)İletim sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyelerinden doğrudan bağlı tüketicinin bağlantı noktasına kadar olan tesis ve teçhizat kendi mülkiyetindedir,

c)İletim sistemine 36 kV ve altındaki gerilim seviyelerinden doğrudan bağlı tüketici ve üretim tesisleri ile dağıtım şirketine ilişkin olarak, iletim şalt sahalarının dağıtım fiderleri de dahil olmak üzere iletim sistemindeki 36 kV ve altındaki gerilim seviyesindeki bağlantı noktalarına kadar olan tesis ve teçhizat TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.

d)(3 Temmuz 2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) İletim Sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyesinden bağlı ya da bağlanacak kullanıcıların (üretim tesisleri ve tüketiciler), iletim sistemine bağlantıları, bir başka kullanıcının şalt tesisi üzerinden yapılması durumunda, birden fazla kullanıcı tarafından müşterek olarak kullanılan şalt tesis ve teçhizatı, TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.

e)(3 Temmuz 2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) İletim Sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyesinden bağlı ya da bağlanacak kullanıcıların (üretim tesisleri ve tüketiciler), iletim sistemine bağlantıları bir iletim hattına girdi-çıktı şeklinde yapılması durumunda, girdi-çıktı şeklinde bağlantı yapılan şalt tesis ve teçhizatı, TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.
İletim sisteminden ayrılma
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)
(1)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) İletim sistemi kullanıcısı; iletim sistemi kullanımını sona erdirmek ve dolayısıyla iletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde en az dört ay önceden TEİAŞ’a yazılı bildirimde bulunur.

(2) İletim sistemi kullanıcısı; içinde bulunulan yılın sonuna kadar olan iletim sistemi bağlantı ve/veya iletim sistemi sistem kullanım ve iletim sistemi sistem işletim fiyatlarına göre hesaplanan bedel ile ilgili fiyatlandırma metodolojisine uygun olarak belirlenen sona erdirme bedelini TEİAŞ’a öder.

(3) TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı farklı bir süre için mutabık kalmadıkları takdirde, sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden altı ay içerisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlıklarını kaldırır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dağıtım Sistemine Bağlantı, Sistem ve Enterkonneksiyon Kullanımı
Dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-8(2013), Tebliğ T-182-7(2012), Tebliğ T-182-6(2010)
(1)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)  Dağıtım sistemi ve/veya enterkonneksiyon kullanıcıları, dağıtım şirketi ile Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. Dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurular; Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği veya Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı olarak ve üretim faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler açısından lisansa derç edilen inşaat öncesi süre bitmeden önce yapılır. 

(2)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Bağlantı, sistem kullanım ve/veya enterkonneksiyon kullanımına ilişkin olarak dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı ve/veya enterkonneksiyon kullanıcıları arasında Kurul tarafından onaylanan standart anlaşmalar kullanılır. Bu anlaşmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bağlantı anlaşmasında fiziki bağlantıya ilişkin termin programı, sistem kullanım anlaşmasında dağıtım sisteminin kullanılmaya başlanması için öngörülen tarih yer alır. Dağıtım sistemine bağlantı yapmak isteyen tüketiciler için Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen süreler esas alınır.

(3) Perakende satış şirketleri ile dağıtım sistemine bağlı serbest tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan özel sektör toptan satış şirketlerinin, sistem kullanım anlaşması başvurularında aşağıdaki prosedür izlenir;

a)Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışının yapılacağı tüketicilerin yer aldığı her bir dağıtım bölgesi için ayrı başvuruda bulunulur,
b)Dağıtım şirketinin, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sırasında talep edebileceği ilave bilgiler, talebin tebliğ edildiği tarihi izleyen beş gün içerisinde dağıtım şirketine verilir,
c)Dağıtım şirketi; başvuru tarihinden itibaren on iş günü veya ek bilgi talep edilmesi halinde yirmi gün içerisinde, sistem kullanım anlaşması için öngörebileceği özel hükümleri hazırlar ve başvuru sahibi tüzel kişiye gönderir,
d)Başvuru sahibi tüzel kişiler, talep edilen özel hükümlere ilişkin görüşlerini, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir,
e)Tarafların mutabakatı halinde, sistem kullanım anlaşması iki nüsha olarak imzalanır.

(4)(30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)Görevli Perakende Satış Şirketi ve Dağıtım şirketi arasında, Kurul onayı alınmak koşuluyla, farklı bir Sistem Kullanım Anlaşması düzenlenebilir.
Dağıtım sistemi mülkiyet sınırları
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-4(2008)(12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)
(1) Dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki gevşek bağlantı hariç, enerji dağıtım hatları dağıtım şirketinin mülkiyetindedir,

b) Dağıtım sistemine bağlı tüketicinin bağlantı noktasına kadar olan tesis ve teçhizat ile branşman hattı kendi mülkiyetindedir.
Anlaşma gücü
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)
(1) Dağıtım sistemi kullanıcılarının anlaşma gücü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) Anlaşma gücüne uygunluk:

1) Dağıtım sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi alamaz,

2) Dağıtım sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi veremez.

b)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Dağıtım sistemi kullanıcısının anlaşma gücünü ihlal etmesi halinde:

1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar işlerlik kazanır,

2) Dağıtım şirketi, ihlalin düzeltilmesi için dağıtım sistemi kullanıcısına, ihlalin tespit edildiği tarihte bildirimde bulunur.

(2) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, bildirimi aldığı tarih itibarıyla, diğer dağıtım sistemi kullanıcıları ise bildirimin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde bu durumu düzeltmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluşan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından dağıtım şirketine ödenir.

(3) Dağıtım şirketi, elektrik dağıtımını olumsuz yönde etkileyecek şekilde anlaşma gücünün üzerinde elektrik alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir.

(4)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Dağıtım şirketinin, dağıtım sistemi kullanıcılarıyla yaptığı bağlantı anlaşmalarında taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda oluşacak zararların tazminine ilişkin hükümler bağlantı anlaşmalarında düzenlenir.
Dağıtım sisteminden ayrılma
Madde 11 - Bilgi Butonu
(1) Dağıtım sistemi kullanıcısı, dağıtım sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde en az dört ay; dağıtım sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde ise en az iki ay önceden dağıtım şirketine yazılı bildirimde bulunur.

(2) Dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı; farklı bir sürenin uygulanması için mutabık kalmadıkları takdirde, sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden dört ay içerisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlıklarını kaldırır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Ödeme yükümlülüğü
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)
(1)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Kullanıcı, Kurum tarafından iletim, dağıtım, ithalat veya ihracat faaliyetine ilişkin olarak onaylanan bağlantı fiyatı ve/veya sistem kullanım ve/veya sistem işletim fiyatları üzerinden hesaplanan bedeller ile ithalat ve ihracat faaliyetine ilişkin Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği’nde öngörülen diğer bedelleri TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine ödemekle yükümlüdür.

(2) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, kullanıcıya tahmini bir bedel tahakkuk ettirdiği takdirde, kesinleşen bedel üzerinden gerekli düzeltmeleri yapar.

(3) Bağlantı varlıklarının işletme ve bakım masrafları, mülkiyet sınırları dahilinde ilgili taraflarca karşılanır.

(4)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar; bağlantı anlaşması ve/veya sistem kullanım anlaşması veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması kapsamında düzenlenir.
Veri sağlama yükümlülüğü
Madde 13 - Bilgi Butonu
(1) Kullanıcı, Kurum onayına sunulacak bağlantı ve/veya sistem kullanım ve/veya sistem işletim fiyatlarının hesaplanabilmesi için TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından talep edilen verileri sağlamakla yükümlüdür.

(2) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi kullanıcılar tarafından veya kullanıcılar ile ilgili olarak kendisine verilen ya da kendisi tarafından edinilen her türlü bilgi ve/veya veriyi amacı dışında kullanamaz.
Teminatlar
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)
(1) İletim ve dağıtım sistemlerine bağlantı, sistem kullanımı ve/veya enterkonneksiyon kullanımı kapsamında kullanıcılardan aşağıdaki teminatlar alınır:

a) Bağlantı anlaşmaları kapsamında; sisteme bağlantı yapılmasının TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından ilave yatırım gerektirdiği hallerde ya da sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmaması nedeniyle söz konusu yatırımın finansman koşulları TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından uygun bulunarak ilgili kullanıcı tarafından finanse edildiği hallerde, mali yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için gereken teminatlar.

b) Sistem kullanım anlaşmaları ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları kapsamında; bu Tebliğin 12 nci maddesinde tanımlanmış olan ödeme yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen, sistem kullanım anlaşması ve/veya enterkonneksiyon kullanım anlaşmasında belirlenen teminatlar.

(2) Teminata ilişkin belgeler, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarının ve/veya enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarının imzalanması aşamasında diğer belgelerle birlikte kullanıcı tarafından TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine verilir.
Ödeme prosedürü
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)
(1)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave edilmiş olan ayrıntılı ödeme bildirimini, takip eden ay içerisinde sistem kullanım anlaşması veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması tarafı olan kullanıcıya gönderir.

(2) Söz konusu kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen gecikme zammı uygulanır.

(3) Maddi hatalar dışında; ödeme bildirimi içeriğine yapılan herhangi bir itiraz, ödemeyi durdurmaz. TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin hatası nedeniyle fazla ödenmiş olan tutara, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günden sonraki onbeş gün içerisinde itirazda bulunulabilir. İtirazın kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde fazla ödenen tutar, ödeme süresinin bitiminden başlamak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı da dahil olmak üzere kullanıcıya iade edilir. 
Tadilat
Madde 16 - Bilgi Butonu
(1) Bağlantı anlaşmasında belirlenen sahaya özgü teknik ve fiziki şartlarda herhangi bir değişiklik veya yenilemenin, anlaşmanın her iki tarafını da etkilemesi durumunda, değişiklik ya da yenileme işlemi tadilat olarak kabul edilir.

(2) TEİAŞ veya dağıtım şirketi ya da kullanıcı, tadilatın gerekli olduğu durumlarda bağlantı anlaşmasının diğer tarafına tadilat talebinde bulunur.

(3) Tadilat talebinin TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından yapılması halinde;

a)TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve tadilatın gerçekleştirilmesi için öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini ilgili kullanıcılara eşzamanlı olarak gönderir,

b)Kullanıcılar; tadilat teklifine ilişkin görüşlerini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği tarihi izleyen onbeş gün içerisinde TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine bildirir,

c)TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, kullanıcıların görüşlerini de dikkate alarak otuz gün içerisinde tadilat kapsamını belirler ve ilgili kullanıcılara tebliğ eder. TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında tadilat kapsamına ilişkin anlaşmazlıklarda bu Tebliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Tadilat talebinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı kullanıcı tarafından yapılması halinde;

a)Kullanıcı, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve tadilatın gerçekleştirilmesi için öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine gönderir,

b)TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi; tadilat talebinden etkilenmesi muhtemel diğer kullanıcıların da görüşlerini almak suretiyle tadilat teklifini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış gün içerisinde karara bağlar ve kullanıcıya tebliğ eder. TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında tadilat kapsamına ilişkin anlaşmazlıklarda bu Tebliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Tadilat; kullanıcının talebi üzerine gerçekleştirildiği takdirde; tadilat maliyeti kullanıcı tarafından üstlenilir. Tadilat; TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin talebi üzerine gerçekleştirildiği takdirde, kullanıcı mülkiyetindeki tesis ve/veya teçhizat için yapılan harcamalar dışındaki maliyet TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından üstlenilir.

(6) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, tadilatlar kapsamında ilgili kullanıcı tarafından üstlenilen maliyetler için, kullanıcıdan bir teminat vermesini talep edebilir.
Kullanıcı bağlantısının ve/veya enerjisinin kesilmesi
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012), Tebliğ T-182-3(2007)(31 Temmuz 2007 tarihli ve 26599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir. )
(1) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi; aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda, kullanıcının tesis ve/veya teçhizatının bağlantısını ve/veya kullanıcının enerjisini kesebilir;

a)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları veya enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlar, 

b) İletim ve/veya dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından test ve kontrolünün, tadilatının, bakımının, onarımının veya genişletilmesinin gerektirdiği durumlar,

c) Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlar,

d) Can ve mal emniyetinin sağlanmasının gerektirdiği durumlar,

e) İletim ve/veya dağıtım sistemini veya enerji alınan veya verilen başka bir sistemi etkileyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası veya acil durumlar.

(2) (a) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi kullanıcıya en az beş gün önceden; (b) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ kullanıcıya en az beş gün önceden, dağıtım şirketi ise, dağıtım sistemine bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye en az beş gün önceden, dağıtım sistemine AG/YG’den Bağlantı Yapan Tüketicilere de en az iki gün önceden bildirimde bulunur. Diğer bentler kapsamında enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise mümkün olması halinde kullanıcının kesinti yapılmadan önce bilgilendirilmesi zorunludur.

(3) Enerji kesintisine neden olan durumun ortadan kalkmasından sonra kullanıcıya ait tesis ve/veya teçhizat mümkün olan en kısa sürede yeniden enerjilendirilir.

(4) Kullanıcının bir bağlantı noktasında enerjisinin kesilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde; söz konusu talep, kullanıcıyla varılan mutabakata göre TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir. 

(5) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin, kullanıcının yazılı isteği üzerine veya kullanıcıdan kaynaklanan nedenlere dayalı enerjiyi kesme ve tekrar verme işlemleri ile ilgili olarak yaptığı harcamalar, kullanıcı tarafından üstlenilir.
Erişim ve müdahale hakkı
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)
(1) Kullanıcı, mülkiyetin gayri ayni haklar da dahil olmak üzere;

a)Bağlantı ve iletim ve/veya dağıtım sistemi varlıklarının tesisi, işletmesi, bakımı, kontrolü, test edilmesi ve sökülmesi,

b)Sayaçlara zaman sınırlaması olmaksızın erişim,

amacıyla TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine gerekli izni sağlar.

(2) Kullanıcı yukarıda sayılan hakları tapu siciline masraflarını kendisi karşılayarak TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi lehine tescil ettirebilir. Bağlantı anlaşmasında bir hüküm yoksa, kira için bedel alınmaz.

(3) Bir bağlantı anlaşması tarafı, temsilcileri, çalışanları ve davet ettiği sair kimseler hiçbir şekilde bağlantı anlaşmasının diğer tarafının tesis ve/veya teçhizatına, aşağıdaki haller dışında, ilgili tarafın izni olmaksızın müdahalede bulunamaz;

a)Can ve mal emniyetinin sağlanması için yapılması gereken acil durum müdahaleleri,

b)TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin, iletim ve/veya dağıtım sistemini ilgili mevzuat uyarınca işletebilmek amacıyla yapacağı müdahaleler.

(4)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) mevzuat uyarınca TEİAŞ'a ait trafo merkezlerinde dağıtım şirketi tarafından yapılacak enerji analizörü, kompanzasyon gibi tesisler için TEİAŞ tarafından tesislere erişim için gerekli izin verilir.

(5)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.) TEİAŞ’a ait trafo merkezlerinde bulunan dağıtım fiderlerinde arıza durumlarına münhasır olmak üzere dağıtım şirketince açma kapama talep edilmesi halinde, bu talep şebeke güvenliğini sekteye uğratmayacak şekilde yazılı, elektronik imza, faks gibi 

yöntemlerden herhangi biriyle karşılanabilir.
Devir, temlik ve rehin
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)
(1) Kullanıcıların, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları veya enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları kapsamındaki haklarının veya yükümlülüklerinin, başkalarına devir, temlik ve rehnine ilişkin hususlar, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği Uyarınca Kapasite Tahsisine ve İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili anlaşmalarda düzenlenir.
Hizmet alımı
Madde 20 - Bilgi Butonu
(1) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, tarafı oldukları bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla başkalarına gördürebilir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez. Hizmet alımı yapan kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en az üç iş günü önceden TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir. 
Gizlilik
Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)
(1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması tarafları, bu Tebliğin uygulanması sonucu ya da piyasa faaliyetleri veya başka bir yolla sahip oldukları ve açıklandığı takdirde ticari ilişkilere zarar verebilecek bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve bu bilgileri kendi iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dâhil üçüncü şahıslara açıklamamak ve ilgili mevzuatı ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.
Mücbir sebepler
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)
(1)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması tarafları; bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması ile bu Tebliğ kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep olayları sonucunda yerine getiremediği takdirde, mücbir sebep olayının ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca, etkilenen yükümlülükler askıya alınır.

(2) Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf; mücbir sebebe yol açan koşulları, olayın oluşumunu ve tahmini süresini açıklayan mücbir sebep bildirim raporunu, mücbir sebebin süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe durumunu ortadan kaldırmak için aldığı önlemleri ve güncel bilgileri içeren düzenli raporları TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine göndermek zorundadır.
Feragat
Madde 23 - Bilgi Butonu
(1) Kullanıcılar yazılı olarak haklarından feragat etmedikleri sürece, bu Tebliğ ve bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki hakların kullanılmasındaki gecikme bu haklara herhangi bir şekilde zarar vermez ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)
(1) TEİAŞ, dağıtım şirketi ve lisans sahibi kullanıcılar; bağlantı ve/veya sistem kullanımına veya enterkonneksiyon kullanımına ilişkin anlaşmaların hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde, anlaşmazlığın çözümü konusunda Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Anlaşmazlıklar, Kanunun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre Kurum tarafından çözüme kavuşturulur ve konu hakkında alınan Kurul kararları bağlayıcıdır.
Bildirimler
Madde 25 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ uyarınca yapılan bildirimler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda kullanıcı, adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir. Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda mevcut en son adrese yapılmış tebligatlar geçerlidir.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-4(2008) (12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.)
(1) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan iletim tesisi şalt sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki fiderlerine doğrudan bağlanması Kurul tarafından uygun görülen ve sadece ilgili üretim tesisinin şebekeye bağlanması amacıyla tesis edilecek olan bağlantı hatlarının bedelleri, proje onayı sırasında ilgili bölgede sorumlu olan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tespit edilir. Tesis edilen bağlantı hatlarının üretim faaliyeti gösteren başka bir tüzel kişi tarafından kullanılması veya dağıtım sistemi ile irtibatlanması halinde bu hatlar, bedeli mukabilinde ilgili bölgede sorumlu olan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye devredilir. Bu tüzel kişi veya kişilerle dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalar. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tespit edilen bedel ile kamulaştırma için yapılan harcamalar sistem kullanım anlaşması çerçevesinde dağıtım tarifesi bedelinden düşülerek ilgili tüzel kişiye geri ödenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında tesis edilen bağlantı hatlarının karakteristiğinin belirlenmesi, proje onayı, etüt ve kontrolü, geçici kabulü ve benzeri hizmetler ilgili bölgede sorumlu olan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yerine getirilir. Bu hizmetlerin bedelleri üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler tarafından karşılanır.

(3) Kurum, bu hatlar için kamulaştırma yapılmış ise, devir gerçekleştirilmeden önce kamulaştırılan taşınmazların devri konusunda Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde dağıtım sistemine bağlantısı olan ve/veya dağıtım sistemini kullanmakta olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile dağıtım şirketi arasında, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. Bu süre, yeterli olmaması durumunda, dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul kararıyla üç ay daha uzatılabilir.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde dağıtım sistemine bağlantısı olan ve/veya dağıtım sistemini kullanmakta olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile dağıtım şirketi arasında, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. Bu süre, yeterli olmaması durumunda, dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul kararıyla üç ay daha uzatılabilir.

Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-1(2004)
 (1) Bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin standart anlaşmalar kullanıcı özellikleri dikkate alınarak TEİAŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bu Tebliğin yayım tarihini izleyen otuz gün içerisinde hazırlanarak Kuruma sunulur. Kullanıcıların lisans almamış olması ve kullanıcılar ile sistem kullanım anlaşmalarının yapılmamış olması, bu kullanıcıların Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca onaylanan sistem kullanım bedelini ve/veya sistem işletim bedelini TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 
Ancak, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemine bağlı üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler için belirleyecekleri dağıtım sistem kullanımına ilişkin tarifeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca onaylanana kadar söz konusu tüzel kişilere dağıtım sistemi kullanım fiyatı tahakkuk ettirilmez. 
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) TEİAŞ ile EÜAŞ arasındaki mülkiyet sınırları, 6/2/2003 tarihinde imzalanan “TEİAŞ ve EÜAŞ arasındaki İletim Şebekesi Sınırlarının Tespiti Protokolü” ile belirlendiği şekilde düzenlenir.
Geçici Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanmış olan kullanıcılardan bağlantı ücreti alınmaz.
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012), Tebliğ T-182-6(2010)(12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.)
(1) 26/7/2008 tarihinden sonra bağlantı anlaşması yapan ve üretim lisanslarına derç edilmiş tesis tamamlanma tarihi 31/12/2015’e kadar olan üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi yapılmasının gerekli olduğu hallerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının mevcut olmaması durumunda, söz konusu yatırımlar, sisteme bağlanması uygun görülen lisans sahibi tüzel kişi veya kişiler tarafından, TEİAŞ’la imzalanacak tesis sözleşmeleri kapsamında, münferiden veya müştereken yapılabilir veya yaptırılabilir. Yapılan tesis ve hatlar TEİAŞ’a aittir.

(2) Müştereken yapılacak iletim tesislerinin yatırımları, ilgili tüzel kişiler tarafından üretim lisanslarına konu üretim tesislerinin lisanslarına derç edilen elektriksel kurulu güçleri oranında paylaşılır. Uygulamaya ilişkin usul TEİAŞ tarafından belirlenir.

(3) (5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.)  Müştereken veya münferiden yapılacak iletim tesisine ilişkin geri ödemeye esas yatırım tutarı, TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan metodolojiye göre hesaplanır. Söz konusu yatırım tutarına ilişkin geri ödemelere, takip eden uygulama döneminde başlanır. Ödemeler her ayın son iş günü, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim bedellerine ait fatura tutarları düşülerek yapılır. Geri ödeme süresi, söz konusu iletim tesisinin TEİAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren en fazla 10 yıldır. Geçici kabul tarihi ile bunu takip eden uygulama döneminin başladığı tarih arasındaki süre 10 yıldan düşülür. Geri ödemeler, her uygulama dönemi içinde aylık eşit taksitler halinde yapılır. Konu iletim tesisinin TEİAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, vadesinde geri ödemesi yapılmamış tutara 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranı uygulanır.
Geçici Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-6(2010)(30 Mart 2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir. )
1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış ve inşaat önce süresi sona ermesine rağmen bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurularını yapmamış olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine 30 gün içinde başvuru yapar.
Geçici Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.)
(1)Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca TEİAŞ tarafından hazırlanacak enterkonneksiyon kullanımına ilişkin standart anlaşma bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kuruma sunulur.

(2) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak enterkonneksiyon kullanımına ilişkin standart anlaşma ilgili dağıtım şirketleri tarafından Kuruma sunulur.
Geçici Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.)
TEİAŞ, Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendi uyarınca devralınması gereken tesis ve teçhizata ilişkin planı, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Kuruma sunar.
Geçici Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi ButonuTebliğ T-182-7(2012)(5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.)
(1)7201 sayılı Tebligat Kanununun elektronik tebligata ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girmesi ve TEİAŞ’ın kendi sisteminde gerekli alt yapıyı oluşturmasına kadar TEİAŞ, iletim sistemi kullanıcıları ile enterkonneksiyon kullanıcılarına, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave edilmiş olan ayrıntılı ödeme bildirimlerini, TEİAŞ’a ait resmi internet sayfası aracılığı ile yapabilir. Kullanıcı kendisine ait ayrıntılı ödeme bildirimini, TEİAŞ tarafından kendisine sağlanan kullanıcı ad ve şifresi ile TEİAŞ’ın resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenir. TEİAŞ’ın resmi internet sayfasında yayımlanan ödeme bildirimi, internette yayımlanma tarihini izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. TEİAŞ’ın resmi internet sayfası yayınında bir arıza olması ve sayfaya erişim sağlanamaması durumunda, ödeme bildirimleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, TEİAŞ’ın konu hakkında ilgili mevzuata göre fatura düzenleme gibi yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(3) TEİAŞ tarafından yapılacak bildirimlerde elektronik tebligattan yararlanmaya imkân tanıyan birinci fıkra hükmü, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden sonraki üçüncü ayı takip eden ayın faturalama döneminden itibaren işlerlik kazanır.

(4) TEİAŞ, bildirimlerin üçüncü fıkrada belirtilen tarihten itibaren elektronik ortamda yapılacağını, tüm sistem kullanıcılarına yazılı olarak tebliğ eder.
Yürürlük
Madde 26 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım ve/veya Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmaları
  - Yürürlükte
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul