• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Metin Değerlendirmesi Devam Ediyor
Kaynak: Resmi Gazete
Metnin güncellik değerlendimeleri devam ediyor.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINDA PARASAL LİMİTLERİN HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/1)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin “Güncelleme” başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak, Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2012 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Güncellenen hususlar
Madde 3 -
(1) “İhalenin ilanı ve şekli” başlıklı 14 üncü maddenin;

a) (a) bendinde belirtilen 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası), 449.653 TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası); 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.798.621 TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası),

b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası), 449.653 TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası); 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeş Türk Lirası), 899.311 TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası); 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.798.621 TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası); 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası), 3.597.247 TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası),

c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeş Türk Lirası), 899.311 TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası); 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası), 3.597.247 TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

(2) “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddede belirtilen; 326.746 TL (Üçyüzyirmi altıbin yediyüzkırkaltı Türk Lirası), 334.751 TL (Üçyüzotuzdörtbin yediyüzellibir Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

(3) “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin; (d) bendinde belirtilen 130.698 TL (Yüzotuzbin altıyüzdoksansekiz Türk Lirası), 133.900 TL (Yüzotuzüçbin dokuzyüz Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.
Yürürlük
Madde 4 -
(1) Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul