En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 107) Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/469) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5680 Sayılı Basın Kanununa iki ek madde eklenmesine dair kanun teklifi ekte sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla.. Salih Kapusuz Mehmet Gözlükaya Refah Partisi Grup Başkanvekili. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili GENEL GEREKÇE Anayasamızın 26 nci maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti teminat altına alın­ mıştır. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet hiçbir makamın müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da vermek serbestliğini de kapsamaktadır. Ayrıca; yine Anayasanın 22 nci maddesiyle de herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olup, anılan hürriyetlerin korunabilmesi için de 28 inci maddesinin 3 üncü fıkra­ sıyla, devlete basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alma görev ve mükellefiyeti vermiştir. Devlet, bu görev ve mükellefiyetini yine Anayasadaki hükümler ve yürürlükte bulunan yasa­ ların ışığında çözmek durumundadır. Süreli veya süresiz yayının önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaya- cağına ilişkin Anayasanın 29 uncu madde hükmü kişilerin ve siyasî partilerin, kamu tüzelkişileri­ nin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkını ve halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasına Devletin kanunlarla da olsa engelleyici kayıtlar koyamayacağına dair 3 üncü maddesi ile pekiştiril- < mistir. Anılan yasanın 14 üncü maddesinin son fıkrasında açıklandığı üzere, Anayasanın hiçbir hük­ münün Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şeklinde yorumlanamayacağı bilinmektedir. 48 inci madde ile teminat altına alınan çalışma ve sözleşme hürriyeti, Devlete özel teşebbüs­ lerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayarak tedbirler almak hakkını da vermektedir. Gerekli tedbirleri almak zorunda olan Devlet gerek Tüketicinin Korunması Kanununun 5/2 nci maddesi gerekse 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca işlem yapmak is­ tediğinde 4054 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde öngörülen Rekabet Kurulunun henüz oluşturu­ lamamış olması nedeniyle, sonuca ulaşamamakta, diğer yasalarımıza dayalı olarak yapılan müra-
Sayfa 2 -
Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 107) Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/469) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5680 Sayılı Basın Kanununa iki ek madde eklenmesine dair kanun teklifi ekte sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla.. Salih Kapusuz Mehmet Gözlükaya Refah Partisi Grup Başkanvekili. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili GENEL GEREKÇE Anayasamızın 26 nci maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti teminat altına alın­ mıştır. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet hiçbir makamın müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da vermek serbestliğini de kapsamaktadır. Ayrıca; yine Anayasanın 22 nci maddesiyle de herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olup, anılan hürriyetlerin korunabilmesi için de 28 inci maddesinin 3 üncü fıkra­ sıyla, devlete basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alma görev ve mükellefiyeti vermiştir. Devlet, bu görev ve mükellefiyetini yine Anayasadaki hükümler ve yürürlükte bulunan yasa­ ların ışığında çözmek durumundadır. Süreli veya süresiz yayının önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaya- cağına ilişkin Anayasanın 29 uncu madde hükmü kişilerin ve siyasî partilerin, kamu tüzelkişileri­ nin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkını ve halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasına Devletin kanunlarla da olsa engelleyici kayıtlar koyamayacağına dair 3 üncü maddesi ile pekiştiril- < mistir. Anılan yasanın 14 üncü maddesinin son fıkrasında açıklandığı üzere, Anayasanın hiçbir hük­ münün Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şeklinde yorumlanamayacağı bilinmektedir. 48 inci madde ile teminat altına alınan çalışma ve sözleşme hürriyeti, Devlete özel teşebbüs­ lerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayarak tedbirler almak hakkını da vermektedir. Gerekli tedbirleri almak zorunda olan Devlet gerek Tüketicinin Korunması Kanununun 5/2 nci maddesi gerekse 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca işlem yapmak is­ tediğinde 4054 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde öngörülen Rekabet Kurulunun henüz oluşturu­ lamamış olması nedeniyle, sonuca ulaşamamakta, diğer yasalarımıza dayalı olarak yapılan müra- caatlarda hak kaybını önlemek için alınan ihtiyatî tedbirlere uyulmaması halinde HUMK 113/A maddesi uyarınca verilebilen bir aydan altı aya kadar olan hapis cezaları, CK hükümleri doğrultu­ sunda para cezasına çevrildiğinde beher gün için en fazla 10 000'er liradan hesaplanarak tahakkuk ettirilen miktar, hiçbir şekilde caydırıcı olamamakta, korunmak istenen haklar korunamamaktadır. Bu itibarla, süreli ve süresiz yayınların dağıtımının, gerek dağıtıcı gerçek ye tüzelkişiler tara­ fından yasal olmayan nedenlerle gerçekleştlrmeyerek, gerekse bu yayınların satışını yapmayarak halka ulaşmasına engel olacakların bu fiillerini ve meydana gelecek zararları önleyebilmek ama­ cıyla Basın Kanununa iki madde eklemek gerekmiştir. MADDE GEREKÇELERİ Madde 1.— "Ek Madde 7. - Süreli ve süresiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzelkişilerce dağıtı­ mını yapmakla mükellef olduğu mevkuteler arasında çifte standart uygulamalar yapılması ve hatta dağıtımını engelleme cihetine gidilmesini cezaî müeyyidelerle önlemektir." '.'Ek Madde 8. - Süreli ye süresiz yayınların dağıtımıyla birlikte satışa sunulmasındaki çifte standart ve engelleyici unsurları cezaî müeyyidelerle önlemektir." Madde 2. - Kanunun yürürlüğe girmesiyle yayım tarihi başlar. Madde 3. - Kanunu yürütme yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 18.10.1996 Esas No.: 21469 Karar No. : 29 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla, Ko­ misyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek, maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. Teklifin başlığında yer alan "5680 Sayılı" ibaresi, kanun tekniğine uygun olarak başlık met­ hinden çıkarılmıştır. Teklifin çerçeve 1 inci maddesi ile Basın Kanununa eklenen Ek 7 nci maddede öngörülen pa­ ra cezasının adlî makamlarca verileceği hususuna açıklık getirmek üzere "para cezasına" ibaresi "ağır para cezasına" şeklinde düzenlenmiştir. Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107)
Sayfa 3 -
caatlarda hak kaybını önlemek için alınan ihtiyatî tedbirlere uyulmaması halinde HUMK 113/A maddesi uyarınca verilebilen bir aydan altı aya kadar olan hapis cezaları, CK hükümleri doğrultu­ sunda para cezasına çevrildiğinde beher gün için en fazla 10 000'er liradan hesaplanarak tahakkuk ettirilen miktar, hiçbir şekilde caydırıcı olamamakta, korunmak istenen haklar korunamamaktadır. Bu itibarla, süreli ve süresiz yayınların dağıtımının, gerek dağıtıcı gerçek ye tüzelkişiler tara­ fından yasal olmayan nedenlerle gerçekleştlrmeyerek, gerekse bu yayınların satışını yapmayarak halka ulaşmasına engel olacakların bu fiillerini ve meydana gelecek zararları önleyebilmek ama­ cıyla Basın Kanununa iki madde eklemek gerekmiştir. MADDE GEREKÇELERİ Madde 1.— "Ek Madde 7. - Süreli ve süresiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzelkişilerce dağıtı­ mını yapmakla mükellef olduğu mevkuteler arasında çifte standart uygulamalar yapılması ve hatta dağıtımını engelleme cihetine gidilmesini cezaî müeyyidelerle önlemektir." '.'Ek Madde 8. - Süreli ye süresiz yayınların dağıtımıyla birlikte satışa sunulmasındaki çifte standart ve engelleyici unsurları cezaî müeyyidelerle önlemektir." Madde 2. - Kanunun yürürlüğe girmesiyle yayım tarihi başlar. Madde 3. - Kanunu yürütme yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 18.10.1996 Esas No.: 21469 Karar No. : 29 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla, Ko­ misyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek, maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. Teklifin başlığında yer alan "5680 Sayılı" ibaresi, kanun tekniğine uygun olarak başlık met­ hinden çıkarılmıştır. Teklifin çerçeve 1 inci maddesi ile Basın Kanununa eklenen Ek 7 nci maddede öngörülen pa­ ra cezasının adlî makamlarca verileceği hususuna açıklık getirmek üzere "para cezasına" ibaresi "ağır para cezasına" şeklinde düzenlenmiştir. Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107) - 3 - Başkan Ahmet Tekdal Ankara Üye /. Cevher Cevheri Adana Üye Ali Günay Hatay Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir. Üye M.Cavit Kavak İstanbul Muhalifim Üye M. Necati Çetinkaya Konya Üye Ayhan Gürel Samsun Muhalefet şerhi eklidir. Üye Yusuf Bahadır Trabzon Başkanvekili Ergim Özkan Niğde Üye Ertuğrul Yalçınbayır Bursa Üye Erkan Mumcu İsparta Muhalefet şerhim ektedir. Üye Metin Öney İzmir Üye Emin Karaa Kütahya Muhalifim, muhalefet şerhim ektedir. Üye Abdulkadir Öncel Şanlıurfa Sözcü Bülent Arınç Manisa Üye Hasan Belhan Elâzığ Üye Halil Cin İçel (İmzada bulunamadı.) Üye Murat Başesgioğlu Kastamonu Muhalefet şerhim eklidir. Üye Fikret Karabekmez Malatya Üye İsmail Durak Ünlü Yozgat Muhalifim. Üye Şeref Malkoç Trabzon Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 107)
Sayfa 4 -
- 3 - Başkan Ahmet Tekdal Ankara Üye /. Cevher Cevheri Adana Üye Ali Günay Hatay Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir. Üye M.Cavit Kavak İstanbul Muhalifim Üye M. Necati Çetinkaya Konya Üye Ayhan Gürel Samsun Muhalefet şerhi eklidir. Üye Yusuf Bahadır Trabzon Başkanvekili Ergim Özkan Niğde Üye Ertuğrul Yalçınbayır Bursa Üye Erkan Mumcu İsparta Muhalefet şerhim ektedir. Üye Metin Öney İzmir Üye Emin Karaa Kütahya Muhalifim, muhalefet şerhim ektedir. Üye Abdulkadir Öncel Şanlıurfa Sözcü Bülent Arınç Manisa Üye Hasan Belhan Elâzığ Üye Halil Cin İçel (İmzada bulunamadı.) Üye Murat Başesgioğlu Kastamonu Muhalefet şerhim eklidir. Üye Fikret Karabekmez Malatya Üye İsmail Durak Ünlü Yozgat Muhalifim. Üye Şeref Malkoç Trabzon Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 107) MUHALEFET ŞERHİ 5680 sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde eklenmesine dair kanun teklifinin (2/469) 1 inci maddesine muhalefet şerhi: 5680 sayılı Basın Kanununa eklenmek ist enen Ek Madde.7 ile Anayasanın 48 inci maddesin­ de öngörülen çalışma ve sözleşme hürriyeti ihlal ed ilmiş olmaktadır. Bu ek madde ile süreli ve sü­ resiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişilere, bu kişilerin herhangi bir sözleşmesi ve taahhüdü olmadan bu kişilere bir dağıtım zorunluluğu getirilmektedir; Bu ek madde ile süresiz ve süreli yayınların dağıtımı hususunda fiilen oluşan tekelleşmenin yarattığı sıkıntı aşılmak istenmiş ise de, ek madde 7'nin son cümlesinde ceza mahiyetinde öngörülen 3 aya kadar durdurma hükmü ile yayınların dağıtımının t amamen kesilmesi olayı da karşımıza çıkmaktadır. Ek madde 7 ile ilgili düzenlemenin Rekabetin Önlenmesine Dair Kanunda yapılması gerekir­ ken Basın Kanununda bu düzenlemenin getirilmesi uygun değildir. Kanun yapma tekniğine aykı­ rıdır. . Yukarıda arzedilen gerekçelerle kanun teklifinin 1 inci maddesine muhalifiz. 17; 10.1996 Ali Günay EminKaraa Ayhan Gürel Hatay Kütahya Samsun MUHALEFET ŞERHİ .; 1. Teklif, öncelikle kanunların genelliği ilkesine uygun değildir. Yargının görev alanına giren ve mer'i mevzuata göre çözümü mümkün olan bir konuda yasa koyucu olarak yeni bir düzenleme yapmak yanlıştır. 2. Kanun teklifi gerekçesinde amaç, gazete okurunu korumak ise, bunun en geniş anlamda gü­ vence altına alındığı yasa tüketiciyi koruma kanununudun 3. Bu teklifte, yasa koyucunun ticarî alana müdahalesi istenmektedir. Böyle bir müdahale Anayasamızda güvence altına alınan sözleşme hürriyetine aykırıdır. , İş bu gerekçelerle teklifin tümüne karşı olduğumu saygıyla arz ederim. 18.10.1996 Murat Başesgioğlu Kastamonu Türkiye Büyük Millet Meclisi. (S. Sayısı : 107)
Sayfa 5 -
MUHALEFET ŞERHİ 5680 sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde eklenmesine dair kanun teklifinin (2/469) 1 inci maddesine muhalefet şerhi: 5680 sayılı Basın Kanununa eklenmek ist enen Ek Madde.7 ile Anayasanın 48 inci maddesin­ de öngörülen çalışma ve sözleşme hürriyeti ihlal ed ilmiş olmaktadır. Bu ek madde ile süreli ve sü­ resiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişilere, bu kişilerin herhangi bir sözleşmesi ve taahhüdü olmadan bu kişilere bir dağıtım zorunluluğu getirilmektedir; Bu ek madde ile süresiz ve süreli yayınların dağıtımı hususunda fiilen oluşan tekelleşmenin yarattığı sıkıntı aşılmak istenmiş ise de, ek madde 7'nin son cümlesinde ceza mahiyetinde öngörülen 3 aya kadar durdurma hükmü ile yayınların dağıtımının t amamen kesilmesi olayı da karşımıza çıkmaktadır. Ek madde 7 ile ilgili düzenlemenin Rekabetin Önlenmesine Dair Kanunda yapılması gerekir­ ken Basın Kanununda bu düzenlemenin getirilmesi uygun değildir. Kanun yapma tekniğine aykı­ rıdır. . Yukarıda arzedilen gerekçelerle kanun teklifinin 1 inci maddesine muhalifiz. 17; 10.1996 Ali Günay EminKaraa Ayhan Gürel Hatay Kütahya Samsun MUHALEFET ŞERHİ .; 1. Teklif, öncelikle kanunların genelliği ilkesine uygun değildir. Yargının görev alanına giren ve mer'i mevzuata göre çözümü mümkün olan bir konuda yasa koyucu olarak yeni bir düzenleme yapmak yanlıştır. 2. Kanun teklifi gerekçesinde amaç, gazete okurunu korumak ise, bunun en geniş anlamda gü­ vence altına alındığı yasa tüketiciyi koruma kanununudun 3. Bu teklifte, yasa koyucunun ticarî alana müdahalesi istenmektedir. Böyle bir müdahale Anayasamızda güvence altına alınan sözleşme hürriyetine aykırıdır. , İş bu gerekçelerle teklifin tümüne karşı olduğumu saygıyla arz ederim. 18.10.1996 Murat Başesgioğlu Kastamonu Türkiye Büyük Millet Meclisi. (S. Sayısı : 107) REFAH PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SALİH KAPU- SUZ İLE DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ DENİZLİ MİLLETVEKİ­ Lİ MEHMET GÖZLÜKAYA'NIN TEKLİFİ 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi MADDE 1. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "EK MADDE 7. - Süreli ve süresiz ya­ yınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişi­ ler, talep edilmesi ve mevzuatın öngördüğü şartların yerine getirilmesi halinde, dağıtımını yaptıkları diğer mevkutelerin satış fiyatı ile trajlarına göre aldıkları dağıtım ücretini aşma­ yacak bir bedel mukabilinde, bu yayınların da­ ğıtımını yapmak zorundadırlar. Aksine davra­ nışta bulunanlar hakkında, dağıtımından, ka­ çındıkları yayının toplam bedelinin % 50'si oranında para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır ve fa­ aliyetleri 3 aya kadar durdurulur. EK MADDE 8. - Süreli ve süresiz yayın­ ların satışa arz edildikleri yerlere herhangi bir surette ulaştırılması halinde satıcı bu yayınları satışa sunma mükellefiyeti altındadır. Bu mü­ kellefiyete uymayanlann işyeri, mahallin en büyük mülki amirliklerince 3 gün süre ile ka­ patılır. Fiilin tekrarı halinde kapatma kararı 3 aydan az olamaz. Bu kararlara karşı Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir." MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba­ kanlar Kurulu yürütür. ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi MADDE 1. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 • sayılı Basın Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "EK MADDE 7. - Süreli ve süresiz ya­ yınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişi­ ler, talep, edilmesi ve mevzuatın öngördüğü şartların yerine getirilmesi halinde, dağıtımını yaptıkları diğer mevkutelerin satış fiyatı ile trajlarına göre aldıkları dağıtım ücretini aşma­ yacak bir bedel mukabilinde, bu yayınların da­ ğıtımını yapmak zorundadırlar. Aksine davra­ nışta bulunanlar hakkında, dağıtımından ka­ çındıkları yayının toplam bedelinin % 50'si oranında ağır para cezasına hükmolunur. Te­ kerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır ve faaliyetleri 3 aya kadar durdurulur. EK MADDE 8. - Süreli ve süresiz yayın­ ların satışa arz edildikleri yerlere herhangi bir surette ulaştırılması halinde satıcı bu yayınları satışa sunma mükellefiyeti altındadır. Bu mü­ kellefiyete uymayanların işyeri, mahallin en büyük mülki amirliklerince 3 gün süre ile ka­ patılır. Fiilin tekrarı halinde kapatma kararı 3 aydan az olamaz. Bu kararlara karşı Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir." MADDE 2. - Teklifin'2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 107)
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul