En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
121
DAHİLİYE VEKALETİ MEMURLARI SİCİL NİZAMNAMESİ

Birinci fasıl
Tercümeihal
Madde 1 -
Dahiliye Vekaleti hizmetinden birine ilk girenlerden bir tercümeihal alınır.
Madde 2 -
Tercümeihal matbu bir varakaya yazılır ve aşağıdaki hususları ihtiva eder.

Hizmete giren zevatın :

A - Yeni çıkarılmış bir fotoğrafı,

B - Adı ve sanı, babasının adı ve mesleği, anasının adı, doğduğu yer vetarih, nüfus sicillinden kayıtlı olduğu yer, Devlet işine girdiği tarih, evliliği ve bekarlığı, evli ise evlenme tarihi ve zevcesnin ecnebi olup olmadığı,

C - Tahsili ve derecesi, bildiği diller,

Ç - İfa etmiş olduğu memuriyetlerle tarihleri ve aldığı maaşları, açıkta veya Vekalet emrinde kalmışsa müddetleri ve açık maaşları, beriüzzimme oldukları, evvelce bulunmuş olduğu memuriyetlerden ne suretle ayrıldığı, açıkta bulunduğu zamandaki iştigali,

D - Nişan ve madalyaları,

E - Gerek vazifelerinden ve gerek vazifelerine taallük etmiyen ahvalden sorguya çekilmiş olduğu halde men'i muhakemesi beraati veya mahkümiyeti kararlariyle resmen hakkında verilen diğer kararlar.

F - Askerlik muamelesi,

G - Ahvali sıhhiyesi,
Madde 3 - Tüzük 3/1824(1944)
Tercümeihal varakasında yazılı bütün ifadelerin müsbit evrak veyahut bunların resmen tasdikli suretleri ile teyit ve tevsikı mecburidir. Binaenaleyh tercümeihal varakaları aşağıda yazılı müsbit evrak ile birlikte verilmelidir. Hüviyet cüzdanı, tahsiline ve bildiği dillere ait
122
vesikalar, tayin ve işe başlama ve ayrılma ve kat'ı maaş tarihleriyle maaş miktarını gösterir mazbatalar, men'i muhakeme, beraet veya mahkümiyet evrakı ile resmen hakkında verilmiş olan diğer kararlara ait evrak, açıkta kaldığı zamandaki iştigaline dair vesikalar, sıhhat raporu,
(Ek : 15/11/1944 - 3/1824 K.) Bu Nizamnamenin meriyet tarihinden sonraki zamanlarda harb, yangın, tuğyan ve yer sarsıntısı gibi fevkalede haller dolayısiyle müsbit evrak ve sicilleri zayi olan hizmetlere mütaallik hususlar için o yerde yapılacak idari tetkikat ve tahkikata müstenit mahalli idare heyetle-rinden istihsal olunacak mazbatalara göre muamele yapılır.

(Ek: 15/11/1944 - 3/1824 K.) Ancak yukardaki fıkrada gösterilen zamandan evvelki hizmet ve memuriyetlerin tescilinde; resmi vesikalarla ispat olunamayan ve mahallerinen sorulup araştırıldığı halde kaydı bulunamıyan memuriyetlere mütaallik hususlar için bilgi sahibi ve sözüne inanılır iki zat tarafından verilmiş ve muteber resmi bir makamdan tasdik edilmiş şahadetnameler nazarı itibara alınır.
Madde 4 -
Vekaletin merkez teşkilatına mensup memurları ile merkezden nasbedilen memurlarının ve nahiye müdürlerinin tercümeihal varakaları Vekalete ve diğer memurlarınki vilayetlere verilir. Müfettişi Umumilik memurları tercümeihalleri Vekalete gönderilir.
Madde 5 -
Münderecatı tarifata uygun tercümeihaller bu makamlarca usulen tescil ettirilir. Münderecatı noksan görülenler sahiplerine iade olunarak noksanları ikmal edilir.
Madde 6 -
Namzetlerin tercümeihalleri ilerde memuriyete kabulleri halindetescil edilir. Ancak namzetlere mahsus ayrıca bir sicil kaydı tutulacaktır.
İkinci fasıl
Sicil cüzdanları
Madde 7 -
Her memur için melfuf numunesi veçhile bir sicil cüzdanı tutulur. Tercümeihaller merkezde Vilayetler Umum İdaresince ve Vilayetlerde Mektupçular tarafından tetkik olunarak münderecatının usule muvafık olduğu anlaşıldıktan sonra numunesine tevfikan matbu sicil cüzdanlarına geçirilir. Cüzdanların kabına bu memurların sicil numarası konulduktan sonra numara sırasiyle hıfzolunur.

Hıfız mahalleri kilitli olup anahtarları merkezde sicil şefinin, Vilayetlerde İdare Heyeti Başkatibinin nezdinde bulunur.
Madde 8 -
Sicil cüzdanları tercümeiha l varakalarına yazılması lazım gelen ve ikinci maddede beyan edilmiş olan hususlar ile beraber mü-
123
kafatları, cezaları, mezuniyetleri, borç ve ilişiklikleri, eserleri, şarkta geçirmiş olduğu müddetleri, kıdem zamları, memuriyet haricinde şerefi mucipve fahri hizmetleri, emlak ve zati serveti, kanunen maaşa müstahak olan kimseleri ihtiva eder. Bu muhteviyatın kaffesinin altı, resmi mühürle mühürlenir ve salahiyettar bir memur tarafından imzalanır.
Üçüncü fasıl
Müsbit evrak zarfı
Madde 9 -
Her memur için müsbit evrakı havi bir zarf bulunur. Sicil cüzdanı ve bu cüzdana geçirilmiş olan tercümeihal varakası ile müsbit evrak buzarfa konur ve zarfın üzerine memurun ismi, sicil numarası ve içindeki evrakın nev'i ve adedi yazılır ve mahalli mahsusunda hıfzolunur. Bu zarfa memurlaların mucipli tayin kararnameleri ile ikinci maddenin (Ç) bendinin son fıkrasıyle (C) bendinde yazılı hususlara mütaallik kararlara ait evrak dahi vazedilir. Bundan sonra sicil cüzdanlarına tezyil edilecek vukuata ait bütün müsbitevrak dahi bu zarfa konur.
Madde 10 -
Tercümeihal ve cüzdan muameleleri sabit mürekkeple yazılır. Tashih icabederse tashihi lazımgelen kısmın üzeri okunacak veçhile çizilerek kırmızı mürekkeple yazılır.
Madde 11 -
Sicil cüzdanlarının muhafazasna itina lazım olup bunlar, merkezde Vekalet makamından Müdürler Encümeni ve her sınıf memur için tabi oldukları makam amirleri ve vilayetlerde valilerle alakadar heyetlerden ve makamlardan başka hiç bir kimse tarafından görülemez. Aksi halde doğrudan doğruya alakadar memurlar mes'ul tutulur.
Dördüncü fasıl
Sicil karneleri
Madde 12 -
Her memur için nümunesi veçhile bir sicil karnesi tanzim olunarak kendine verilir. Bu karne nümunesine tevfikan matbu bir deftercik olup sicil cüzdanlarının muhteviyatını hulasatan gösterir; ve memurlar hakkındaki mahren muameleleri, takdirleri ihtiva etmez. Her bendin altı resmi mühürle mühürlenerek salahiyettar memur tarafından imzalanır.
124
Madde 13 -
Sicil cüzdanlarına tezyil edilecek vukuat karnelere de geçirilir ve altları usulen mühürlenir ve imzalanır.
Beşinci fasıl
Mahrem muamelat
Madde 14 -
Bir memur için bir mahrem sicil tutulur. Bu sicil memurların tezkiye varakaları, müfettiş raporları, amirlerinin mütaleaları gibi mahremhususları ihtiva eder. Mahrem sicil, merkezde Vilayetler İdaresi Umumi Müdürünün ve vilayetlerde valilerin yanlarında mahsus mahallerde hıfzolunur.
Madde 15 -
Yukarki maddede yazılı mahrem muameleler neticesi olarak vaki tayin, beçayiş, nakil, ve ihraç hususlarına ait tebliğ emirleri ve mucipleri ile memurların haklarındaki şikayetler gibi şahsi ve mahrem evrak dahi bu mahrem evrak zarfına hıfzolunur.
Altıncı fasıl
Tezkiye varakaları
Madde 16 -
Memurların ahval ve evsafını göstermek üzere senede bir defa amirleri tarafından melfuf nümunesine tevfikan bir tezkiye varakası doldurulur.
Madde 17 -
Tezkiye varakaları müsteşar hakkında Vekil ve merkez teşkilatına mensup memurlar hakkında Umum Müdürler ve Müsteşar, ve Umum Müdürler hakkında Müsteşar ve Vekil, Nahiye Müdürleri hakkında Kaymakam ve Vali, ve Nahiye Memurları hakkında Nahiye Müdürü ve Kaymakam, kaymakamlar hakkında Vali ve Müsteşar, Mektupçular hakkında Vali ve Müsteşar, Vilayet memurları hakkında Mektupçu ve Vali, Nüfus müdürleri hakkında Vali ve Umumi Nüfus Müdürü, Hukuk İşleri Müdürleri hakkında Vali ve Müsteşar, ve Vali hakkında Müsteşar ve Vekil tarafındandoldurulur. Merkez memurlariyle Valiler müstesna olmak üzere diğerlerinde mül- kiye müfettişlerinin tezkiyeleri de mahrem dosyaya girer.
Madde 18 -
Tezkiye varakaları tetkik ve tahkik ile sabit olan veya alenenasarı görülen ahvale tebaan doldurulması ve memurların iyi ve fena temayülleri aynı ölçü ile tartılmalı, meslek ve vazife fikri, şahsın gözetilmesi düşüncesine daima galip gelmeli ve yazılan şeyler o me murun mahiyetini tamamiyle göstermelidir. Memurun bazı vakaları varsa varakada onların tahkikat evrakına ve raporlarına da işaret edilmelidir.
125
Madde 19 -
Tezkiye varakaları memurların terfilerinde esas olup kıdemsırasına göre yapılacak terfilerde tezkiye varakalarında yazılı hususlar daima nazarı itibara alınır. Tezkiyeleri düzgün olmıyan memurlar kıdem sırası gelsebile o sene için terfiden mahrum olurlar.
Madde 20 -
Memurda görülecek ve tashihi kabil olacak fena huyların ve hareketlerin ıslahı için kendisine tebligat yapılır ve ıslahıhal edip etmediği takip edilerek bundan alınacak netice memurun mahrem siciline dercedilir.
Yedinci fasıl
Hüviyet cüzdanları ve tashihler
Madde 21 -
Memurin Kanununun 17 nci maddesine tevfikan Dahiliye memurlarınabirer fotoğraflı hüviyet cüzdanı verilir. Ve memuriyet değiştikçe hanei mahsusuna şerh edilir.
Madde 22 -
Tescil olunan ahval hiç bir veçhile tebdil olunamaz ancak sicil kayıtlarındaki hükümlerin değişmesine müteallik hususlar Şürayı Devletten, mahkemelerden ve inzıbat komisyonlarından ve yanlışlık sebebiyle vakı olacak tashihler Müdürler Encümeninden verilecek kararlar üzerine zeylen ve üsulüne tevfikan icra edilir.
Sekizinci fasıl
İnzibati hususlar
Madde 23 -
Tescile esas tercümeihal varakası olduğuna göre bunu vermeyenlerin tescil muamelesi yapılmaz ve ücretleri veya maaşları verilemez.
Madde 24 -
Tercümeihal varakalarına hakikat hilafı bir şey derç ve ilave veya memuriyetine mütaallik bazı malümatı ketim ve tağyir ve hüviyeti ve şahsi hallerini ihfa eylediği tebeyyün edenler hakkında ayrıca kanuni takibat yapılmakla beraber bu husus siciline de sureti mahsusada derç olunur.
126
Madde 25 -
Tercümeihal varakalarını ve müsbit evrakı zayi eden sicil memurları hakkında takibatı kanuniye yapılmakla beraber. Dahiliye memurları kanununun inzıbati cezalar faslındaki hükümlere göre muamele olunur.
Madde 26 -
Sicil cüzdanlarında ve karnelerinde yapılacak her nevi tashihler ve ilaveler müsbit kayıtlara göre yapılacağından hiç bir kayda müstenit olmıyarak yapılan tashih ve ilavelerden doğrudan doğruya alakadar memurları mes'uldür. Böyle bir hal vukuunda bu tashihler ve ilaveler hükümsüz addolunarak yapanlar hakkında kanuni takibat ile beraber Dahiliye memurları kanununun inzıbati cezalar faslındaki hükümlere göre muamele yapılır.
Madde 27 -
Mahrem sicil dosyaları münderecatını ifşa eden memurlar hakkında inzıbat komisyonu karariyle ihraç muamelesi tatbik ve ayrıca kanuni takibat da yapılır.
Madde 28 - Tüzük 3/1824(1944)
(Mülga : 15/11/1944 - 3/1824 K.)
Madde 29 -
Dahiliye memurları kanununa müsteniden tanzim kılınmış ve Şürayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamnamenin hükümleri neşri tarihinden muteberdir.
Madde 30 -
Bu Nizamnamenin hükümlerini icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
Madde 31 -
Emniyeti Umumiye ve Posta, Telgraf ve Telefon memurları kendi kanun ve nizamnamelerine tabidir.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  31.01.1932 TARİH VE 12226 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE

  YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

   

  Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

   

   

   

  Tarihi

   

   

  Numarası

  Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

   

  Yürürlüğe

  Giriş Tarihi

   

  15.11.1944

   

   

  3/1824

   

   

   

  -

   

   

  3.12.1944

   


  146

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul