İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
G-94
DEVLET - VİLAYET VEYA BELEDİYELERCE DOĞRUDAN DOĞRUYA İŞLETİLEN MÜESSESELER İLE MEMLEKET MÜDAFAASI İLE İLGİLİ İŞYERLERİNİN MURAKABE VE TEFTİŞİNE DAİR TÜZÜK(1)

* * *
Madde 1 - Tüzük 6/2053(1963) (Değişik : 10.8.1963 - 6/2053 K.)
A) Devlet, vilayet veya belediyeler tarafından doğrudan doğruya işletilmekte olup İş Kanunu şumulünde bulunan;

a) Bilümum fabrikalar, atelye ve imalathaneler ve sair işyerleri,

b) İşletmeler,

c) Her türlü inşaat ve yol mütemadi tamiratı,

ç) Elektrik, gaz, su tesisatı ve tevziatı,

d) Tramvay, otobüs, troleybüs, şimendöfer ve emsali vasıtalarla şehirler içi veya şehirlerarası nakliyat,

e) Mezbaha, temizlik ve itfaiye gibi sair hizmetler ve teferruatı,

f) Otel, lokanta, tiyatro, plaj ve benzeri işyerleri,

g) Hastane ve sağlık müesseselerinin, okulların ve benzeri diğer müesseselerin işyerleri, ile

B) Memleketin emniyeti için gerekli maddeler yapılan diğer fabrika veya imalathanelerde;

İş Kanunu ve iş hayatı ile ilgili sair mevzuatın tatbikatı bakımından yapılacak murakabe ve teftişlerle bu teftişlerden alınacak neticelere göre alakadarlar hakkında icap edecek takipler, bu tüzük hükümlerine tevfikan icra olunur.

Ancak:

A) Askerlik hizmetini yapmakta olan mükelleflerin Milli Savunmaya ait işyerlerinde çalıştırılması,

B) Meslek veya sanat okullarında öğrenciye tatbiki mahiyette bazı imalat yaptırılması,
(1) 14 Mayıs 1970 tarih ve E. 1967/15 - K, 1970/26 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile şekil yönünden iptal edilen 28 Temmuz 1967 tarih ve 931 sayılı "İş Kanunu" yerine yeniden düzenlenen ve 25 Ağustos 1971 tarihinde TBMM ce kabul olunan 1475 sayılı "İş Kanunu"nun geçici (1) nci maddesinin (A) fıkrasında (iptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre halen yürürlükte bulunan Tüzük ve Yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri, yenileri çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.) hükmü yer aldığından Tüzük Külliyata alınmıştır.
G-96
C) Mahkumların ceza evlerindeki atelye ve imalathanelerde çalıştırılması,

Gibi bir iş akdine dayanmıyan ve bu itibarla Kanununun birinci maddesindeki işçi tarifine girmeyecek vasıfta kimseler çalıştırılan işler ile Devlet, vilayet veya belediyelere bağlı bulunup İş Kanununun değişik ikinci maddesindeki evsafı haiz bulunmamaları hasebiyle İş Kanunu şümulü dışında kalan işler, yukarıki hükümden müstesnadır.
Madde 2 -
Devlet, vilayet veya belediyelere ait işyerlerinin idaresi başında bulunan müdür, amir, şef gibi (İşveren vekili) vasfını haiz kimseler, bu işyerlerinde İş Kanunu ve iş hayatiyle ilgili sair mevzuatın tatbikatı bakımından, kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının son hükmü mucibince, muhatap ve mesul olurlar.
Madde 3 -
Devlet, vilayet veya belediyelere ait olup birinci maddede yazılı olduğu veçhile İş Kanunu şümulüne giren resmi işyerlerinden:

a) Doğrudan doğruya Milli Müdafaa Vekaleti teşkilatınca idare edilen askeri işyerlerinin teftiş ve murakabesi Milli Müdafaa Vekili tarafından tayin olunacak müfettişler vasıtasiyle,

b) Diğerlerinin teftiş ve murakabesi ise, İktisat Vekaletinin, iş hayatiyle ilgili mevzuatın tatbikını takip ve temin ile muvazzaf teşkilatının merkez ve vilayetlerdeki salahiyetli memurları tarafından yapılır.
Madde 4 -
Hususi şahıslara ait olup da İş Kanunu tatbikatiyle muvazzaf mahalli makamlarca esasen kanun şümulü dahilinde tasnif edilmiş bulunan her türlü fabrika ve imalathanelerle sair işyerlerinden, içlerinde memleketin emniyet ve müdafaasiyle ilgili maddeler yapılmakta olanlar dahi, üçüncü maddenin b bendinde yazılı memurlar tarafından teftiş edilirler. (17 Temmuz 1940 tarihli ve 2/13992 sayılı kararname ile kabul edilmiş olan "Türkiye'de Harb Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontorolu hakkındaki Nizamname" hükümleri mahfuzdur.)
Madde 5 -
Askeri işyerlerinin teftişi için Milli Müdafaa Vekilliğince tayin olunacak müfettişlerin tahsil ve tecrübeleri itibariyle iş mevzuatı hükümlerini takip ve temin edebilecek ehliyet ve kabiliyeti haiz olmaları şarttır.

İktisat Vekaleti, teftişlerin ne suretle icra ve raporların ne şekilde tanzim edileceği hakkında ilgili memurlarına verdiği talimatın birer suretini de Milli Müdafaa Vekaletine gönderir. Askeri müfettişler de teftişlerini bu talimata göre yapar ve raporlarını aynı şekilde tanzim ederler.

Milli Müdafaa Vekaletine verilecek olan bu raporların işyerlerinde İş Kanunu hükümlerine uygun veya aykırı olduğu görülen hususlara ait kısımlarının birer sureti çıkarılarak İktisat Vekaletine gönderilir. İktisat Vekaletince bunların tetkikı neticesinde usul veya kanun hükümlerinin tatbikı bakımından ıslah ve ikmali lazım gelen cihetler hakkında serdedilecek mütalaalar dikkat nazarına olunmak üzere Milli Müdafaa Vekili tarafından alakalılara tebliğ olunur.
Madde 6 -
Doğrudan doğruya Milli Müdafaa Vekaletine bağlı askeri işyerlerinden maada Devlet, vilayet ve belediyeler tarafından işletilen bütün işyerleri için her birinin idaresi başında bulunan (İşveren vekili) vasfını haiz kimseler tarafından o işyerinin bulunduğu mıntakada İş Kanunu tatbikatiyle muvazzaf mahalli makamlara usulüne tevfikan birer işyeri beyannamesi verilir.
G-97
Madde 7 -
Müfettişler teftişe başlamazdan önce müessesenin işveren vekili vaziyetindeki amirini keyfiyetten haberdar ve talep vukuunda kendilerinin teftiş salahiyetini gösteren vesikayı ibraz etmeğe mecburdurlar.
Madde 8 -
İş Kanunu ve iş hayatiyle ilgili sair mevzuat hükümleri tatbikatını murakabe ve takibe salahiyetli memurlar tarafından herhangi bir resmi mahiyeti haiz işyerinde bu Nizamname mucibince yapılacak olan teftiş, tahkik ve tetkiklerde, gerek bu memurlar gerek teftiş edilen işyerinin işveren vekili vasfını haiz müdür veya amirleriyle işçileri, İş Kanununun (İş hayatının murakabe ve teftişi) hakkındaki altıncı faslı hükümlerine uymakla mükelleftirler.
Madde 9 -
Bilümum resmi işyerlerinde yapılacak teftişler, ancak işyerlerinin faal bulunduğu zamanlarda icra edileceği gibi bu kabil işyerlerine ait evrak, vesaik ve dosyalar, herhangi bir sebeple olursa olsun dışarıya çıkarılmayıp mahallinde tetkik olunur.
Madde 10 -
Teftiş edilen herhangi bir resmi işyerinde İş Kanununa veya iş hayatiyle ilgili sair mevzuata muhalif bir vaziyet tesbit edildiği takdirde, keyfiyet işyerinin teftiş defterine yazıldığı gibi ayrıca o işyerinin bulunduğu mıntakada İş Kanunu tatbikatını temin ile muvazzaf teşkilatın en büyük memuru tarafından işveren vekili vasfını haiz olan zata, bunun ıslahı için neler yapılmak lazım geldiği yazı ile bildirilir. İşyeri amiri kendisine vakı bu tebliğlerin icabını en seri bir surette yerine getirerek neticeden aynı makamı yazı ile haberdar etmekle mükelleftir.

Doğrudan doğruya Milli Müdafaa Vekaletine bağlı işyerlerinde, mevzuata muhalif görülen vaziyetlerin ıslahı için alınması lazım gelen tedbirler, askeri müfettişler tarafından verileek rapor üzerine, anılan vekalette ilgili işyerinin bağlı bulunduğu müsteşarlık makamından işyerinin amirine tebliğ olunur. 

İşyeri amiri de bu tedbiri en kısa bir zamanda yerine getirerek neticeden usulü dairesinde aynı makamı yazı ile haberdar eder.
Madde 11 -
10 uncu madde mucibince işveren vekiline bildirilen kanuna muhalif vaziyetin ıslah edildiğini mübeyyin cevabın ilgili makama gönderilmemesi, yahut tesbit edilen vaziyet üzerine kanuni takibat icrasına lüzum görülmesi veya ikinci bir teftişte aynı halin tekrar müşahede edilmesi takdirinde:

a) O işyeri vilayet veya belediyelere ait ise, keyfiyet İş Kanunu tatbikatiyle muvazzaf mahalli makam tarafından doğrudan doğruya valiye yahut belediye reisine, bu hususta ittihazı lazım gelen tedbirler veya icrası muktazi kanuni takibat beyan edilmek suretiyle tahriren bildirilir.

b) İşyeri Devletçe işletilmekte ise, İş Kanunu tatbikatiyle muvazzaf mahalli makam tarafından keyfiyet, bu hususa mütaallik evrakın asıl veya suretleri eklenmiş birer raporla İktisat Vekaletine bildirilir. Vekalet de bahsolunan işyerinin bağlı bulunduğu mercie, bu bapta alınması lazım gelen tedbirleri veya icrası muktazi kanuni takibatı yazı ile bildirir.

c) a veya b fıkrası mucibince kendisine herhangi bir işyerindeki kanunsuz vaziyet bildirilmiş olan merci, bu hususta alınan tedbirlerden veyahut alakadarlar hakkında yürütülen kanuni takibattan en kısa bir zaman zarfında işyerinin Devlet, vilayet veya belediyeye ait olmasına nazaran, mahalli ilgili makamı veya İktisat Vekaletini haberdar eder.

ç) Yukarıki fıkralara göre İş Kanunu tatbikatiyle muvazzaf mahalli makamlar tarafından yapılacak muameleler, askeri işyerlerinde askeri müfettişler tarafından ve İktisat Vekaletince yapılacak muameleler dahi Milli Müdafaa Vekaleti tarafından ifa olunur.
G-98
Madde 12 -
Resmi işyerlerini ve bilhassa Milli Müdafaaya bağlı veya onunla ilgili müesseseleri teftiş eden memurlar bu teftiş dolayısiyle muttali olacakları hususların mahremiyetine itina göstermekle mükelleftir. Bu mükellefiyete riayet etmiyen askeri müfettişler hakkında Milli Müdafaa Vekaletince, diğer memurlar hakkında ise İktisat Vekaletince idari ve cezai takibat icra edilir.
Madde 13 -
3008 numaralı İş Kanununun (94) üncü maddesine tevfikan kaleme alınmış ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete ile neşrinin ertesi gününden yürümeğe başlar.
Madde 14 -
Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
G-99
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  14/4/1941 TARİH VE 2/15592  SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

  Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

   

   

   

  Tarihi

   

   

  Numarası

  Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

   

  Yürürlüğe

  Giriş Tarihi

   

  10/8/1963

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6/2053

   

  __

   

   

   

   

   

   

  28/8/1963

   

   


  G-100

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul